Przewidywane osiągnięcia uczniów

w zakresie wiedzy o społeczeństwie - I i II rok nauki

w Gimnazjum 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

 

 

Szczegółowe osiągnięć ucznia z podziałem na poziomy wymagań, które odpowiadają ocenom szkolnym w skali przewidzianej rozporządzeniem MEN.

 

Ocena niedostateczna

Uczeń:

 

Ocena dopuszczająca (poziom wymagań koniecznych)

Uczeń:

 

 

Ocena dostateczna (poziom wymagań podstawowych)

Uczeń:

 

 

Ocena dobra (poziom wymagań rozszerzających)

Uczeń:

 

 

Ocena bardzo dobra (poziom wymagań dopełniających)

Uczeń:

 

Ocena celująca (poziom wymagań wykraczających poza program)

Uczeń:

 

Najczęściej stosowane metody oceniania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, to:

- ocena szkolna wyrażona w skali 1- 6,

- ocena słowna - pochwała lub uwaga,

- ocena symboliczna w formie plusów i minusów.

Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje za:

·         Odpowiedź ustną - minimum jedna w semestrze.

·         Aktywność - ocenie podlega wkład ucznia w przebieg lekcji w formie:

-          wypowiedzi ustnych,

-          pracy w grupach,

-          pracy samodzielnej (pisemna) na lekcji i w domu,

-          udziału w olimpiadach, konkursach przedmiotowych.

·         Praca domowa - minimum raz w semestrze. Wszystkie prace domowe muszą być systematycznie wykonywane, a zaległości nadrabiane w ciągu tygodnia. Na lekcji może być sprawdzona każda, wcześniej zadana praca domowa.

·         Kartkówka – krótka pisemna praca niezapowiedziana (obejmująca maksymalnie trzy ostatnie tematy).

·         Praca klasowa (całogodzinna). Każdy uczeń musi pisać każdy sprawdzian. W razie usprawiedliwionej nieobecności uczeń musi napisać pracę klasową w terminie tygodnia od powrotu do szkoły. W razie nieusprawiedliwionej absencji pisze sprawdzian na najbliższej lekcji.

·         Całoroczny test dydaktyczny.

·         Referat lub dłuższa praca na zadany temat.

·         Przygotowanie skrótu najważniejszych wydarzeń z całego tygodnia, tzw. Teleekspressu.