PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 17

 

Na ocenę z wychowania fizycznego wpływa przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu, jego zaangażowanie w usprawnianie własnego ciała, jego aktywność na lekcjach, frekwencja i zachowanie.

 

            OCENA CELUJĄCA

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 1. Musi posiadać liczbę punktów, określoną na początku przez nauczyciela danego roku szkolnym.
 2. Jest zawsze przygotowany do lekcji i bierze aktywny udział we wszystkich lekcjach wychowania fizycznego w ciągu semestru i roku szkolnego.
 3. Doskonale opanował elementy dyscyplin sportowych objętych programem nauczania.
 4. Posiada ponad podstawy programowe znajomość zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji L.A., gimnastycznych itp.
 5. Czynnie uczestniczy w sportowo-rekreacyjnych zajęciach pozalekcyjnych.
 6. Systematycznie podnosi poziom swojej sprawności fizycznej i motorycznej.
 7. Przejawia dbałość o własne ciało i zdrowie, dba o higienę osobistą.
 8. Jest zdyscyplinowany i koleżeński. Podczas zajęć przestrzega zasad BHP, „fair play”, dba o bezpieczeństwo własne i innych.
 9. Osiąga sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu rejonu, województwa regionu lub kraju.
 10. Reprezentuje szkołę na zawodach sportowych.

 

OCENA BARDZO DOBRA

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Musi posiadać określoną liczbę punktów w danym semestrze.
 2. Wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione.
 3. Wpełni opanował elementy dyscyplin sportowych objętych programem nauczania.
 4. Wykazuje się znajomością zasad przepisów gier zespołowych, konkurencji L.A., gimnastycznych, itp.
 5. Jest zdyscyplinowany i koleżeński. Podczas zajęć przestrzega zasad BHP, „fair play”, dba o bezpieczeństwo własne i innych.
 6. Dba i podnosi poziom  swojej sprawności fizycznej i motorycznej.
 7. Osiąga sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu szkolnym i dzielnicy.
 8. Prowadzi sportowy styl życia.

 

 

OCENA DOBRA

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1.      Musi posiadać określoną liczbę punktów w danym semestrze.

2.      Na ogół nie opuszcza zajęć wychowania fizycznego i jest przygotowany do uczestnictwa w lekcjach.

3.      Opanował w stopniu dobrym elementy z zakresu dyscyplin sportowych objętych programem nauczania.

4.      Wykazuje dobrą znajomość zasad i przepisów gier zespołowych.

5.      Jest koleżeński, na ogół przestrzega zasad BHP.

6.      Sprawność motoryczną i umiejętności utrzymuje na tym samym poziomie.

 

OCENA DOSTATECZNA

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Musi posiadać określoną liczbę punktów w danym semestrze.
 2. Niesystematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, często jest nieprzygotowany do lekcji.
 3. Opanował w stopniu dostatecznym elementy dyscyplin sportowych objętych programem nauczania.
 4. Wykazuje braki w znajomości zasad i przepisów gier sportowych.
 5. Jest niekoleżeński, niezdyscyplinowany, narusza zasady BHP.
 6. Bardzo mało pracuje nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej i motorycznej oraz nie pogłębia swoich wiadomości.
 7. W niektórych próbach poziom sprawności jest niższy od poprzednich wyników.

 

 OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. Musi posiadać określoną liczbę punktów w danym semestrze.
 2. Niesystematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, często jest nieprzygotowany do lekcji.
 3. Bardzo słabo opanował elementy dyscyplin sportowych objętych programem nauczania.
 4. Wykazuje braki w znajomości zasad i przepisów gier sportowych.
 5. Jest niekoleżeński, niezdyscyplinowany, narusza zasady BHP.
 6. Nie pracuje nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej i motorycznej oraz nie pogłębia swoich wiadomości. We wszystkich próbach poziom sprawności jest niższy od poprzednich wyników.
 7. Na lekcjach często wchodzi w konflikty z kolegami i nauczycielem.

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Nagminnie opuszcza zajęcia wychowania fizycznego. Bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji.
 2. Nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie dyscyplin sportowych objętych programem nauczania.
 3. Nie zna podstawowych zasad i przepisów gier sportowych.
 4. Nie pracuje nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej i motorycznej, swoich umiejętności i wiadomości.
 5. Jest niekoleżeński, niezdyscyplinowany, rażąco narusza zasady BHP, stwarzając niebezpieczeństwo i zagrożenie dla siebie i innych.
 6. Na lekcjach często wchodzi w konflikty z kolegami i nauczycielem.
 7. Prowadzi niehigieniczny i niesportowy styl życia.

 

Z uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego z całego semestru lub całego roku może zwolnić jedynie Dyrektor Szkoły po wcześniejszym dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego o złym stanie zdrowia.

 

 

 

 

 

ZASADY PUNKTACJI

 1. SPRAWDZIANY PUNKTOWANE SĄ OD 1 DO 4 PKT – do oceny końcowej brane są pod uwagę 4 najwyżej punktowane sprawdziany w semestrze.
 2. ZAANGAŻOWANIE I PRACA NA LEKCJI PUNKTOWANE SĄ PLUSAMI -  trzy plusy = 1 pkt
 3. UDZIAŁ W ZAWODACH :           dzielnicowe    – 2 pkt

warszawskie   -  3pkt

mazowieckie   -  4 pkt

 1. PROWADZENIE ROZGRZEWKI – 1pkt
 2. REGULARNE UCZĘSZCZANIE NA DODATKOWE ZAJĘCIA SPORTOWE
  W SZKOLE – 1 do 3pkt
 3. REGULARNE UCZĘSZCZANIE NA DODATKOWE ZAJĘCIA SPORTOWE POZA SZKOŁĄ (potwierdzone zaświadczeniem) – 2 pkt
 4. CZYNNY UDZIAŁ W LEKCJACH          4 pkt – 100 %

3 pkt – 1 brak stroju

2 pkt – 2 brak stroju

1 pkt – 3 brak stroju

8.      UCZENNICE MAJĄ PRAWO DWA RAZY W MIESIĄCU ZGŁOSIĆ NIEDYSPOZYCJĘ.

 1. ILOŚĆ PUNKTÓW NA DANA OCENĘ SEMESTRALNĄ LUB KOŃCOWĄ BĘDĄ PODAWANE NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO (zależy od długości semestrów).

 

ZA BRAK ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ NA LEKCJI, NIEWYKONYWANIE POLECEŃ NAUCZYCIELA ORAZ NARUSZENIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA UCZEŃ MOŻE ZOSTAĆ UKARANY PUNKTAMI KARNYMI OD 1 DO 4 (odejmowanym od sumy zebranych punktów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ROK SZKOLNY 2012/2013:

SEMESTR I i II