WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

III etap edukacyjny -gimnazjum

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy

szacunku wobec siebie; wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.

 

II. Przyjęcie integralnej wizji osoby; wybór i urzeczywistnianie wartości służących

osobowemu rozwojowi; kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku

samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami; poznawanie,

analizowanie i wyrażanie uczuć; rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności

okresu dorastania.

 

III. Znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian oraz akceptacja własnej

płciowości; przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności; umiejętność obrony własnej

intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.

 

IV. Korzystanie ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich

destrukcyjnym oddziaływaniem.

 

V. Umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla dzieci i młodzieży.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1. Rozwój człowieka: faza prenatalna, narodziny, faza niemowlęca, wczesnodziecięca,

przedpokwitaniowa, dojrzewania, młodości, wieku średniego, wieku późnego. życie jako

fundamentalna wartość.

2. Budowa prawidłowych relacji z rodzicami. Konflikt pokoleń; przyczyny i sposoby

rozwiązywania konfliktów. Odpowiedzialność wszystkich za atmosferę panującą w rodzinie.

Rodzina niepełna.

3. Rola autorytetów w życiu człowieka.

4. Relacje międzyosobowe i ich znaczenie. Przyjaźń, zakochanie, miłość; pierwsze fascynacje, miłość platoniczna, miłość młodzieńcza, miłość dojrzała.

5. Zachowania asertywne.

6. Podstawowe informacje o rozwoju seksualnym człowieka: tożsamość płciowa: kobiecość

i męskość.

7. Dojrzewanie. Rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej

i społecznej.

8. Problemy i trudności okresu dojrzewania (napięcia seksualne, masturbacja), sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc w rozeznaniu sytuacji wymagających porady lekarza lub innych

specjalistów.

9. Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; postawy i wzajemne

oczekiwania.

10. Zagrożenia okresu dojrzewania: presja seksualna, uzależnienia, pornografia, prostytucja

nieletnich.

11. Główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo.

12. Inicjacja seksualna; związek pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i

odpowiedzialnością; dysfunkcje związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w

dziedzinie seksualnej. Ryzyko związane z wczesną inicjacją.

 

13. Kształtowanie i akceptacja tożsamości płciowej. Możliwości pomocy w pokonywaniu

trudności związanych z tożsamością płciową.

14. Płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny.

15. Planowanie rodziny. Metody rozpoznawania płodności. Antykoncepcja – aspekt zdrowotny, psychologiczny i etyczny.

16. Infekcje przenoszone drogą płciową. AIDS: drogi przenoszenia zakażenia, profilaktyka,

aspekt społeczny.

17.Wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, małżeństwo,

rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz

budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi.

18.Wpływ sposobu spędzania wolnego czasu (w tym korzystania ze środków masowego

przekazu) na człowieka.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

IV etap edukacyjny – tylko zakres podstawowy, liceum

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról

małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją; umiejętność

podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, małżeństwa

i rodziny.

II. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania,

dorastania i wyborem drogi życiowej; umiejętność świadomego kreowania własnej

osobowości.

III. Uzyskanie przez uczniów lepszego rozumienia siebie i najbliższego otoczenia; umiejętność poszukiwania i udzielania odpowiedzi na pytania: Kim jest człowiek? Jakie są jego cele i zadania życiowe? Jaki jest sens życia?

IV. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych; przygotowanie, na podstawie wiedzy i wykształconych umiejętności, do poszanowania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie.

V. Znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności;

kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1. Tożsamość i wielowymiarowość człowieka. Poczucie sensu życia.

2. Komunikacja interpersonalna, asertywność, techniki negocjacji, empatia.

3. Tolerancja wobec odmienności kulturowych, etnicznych, religijnych, seksualnych.

4. Rozwój psychoseksualny człowieka w kolejnych fazach życia.

5. Dojrzewanie: rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej

i społecznej. Problemy okresu dojrzewania i sposoby radzenia sobie z nimi.

6. Wartości i pojęcia związane z płciowością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, rodzina, rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości i budowaniu emocjonalnych więzi. Role kobiet i mężczyzn a panujące stereotypy.

7. Inicjacja seksualna, jej uwarunkowania i następstwa. Argumenty biomedyczne,

psychologiczne i moralne za opóźnianiem wieku inicjacji seksualnej.

8. Istota seksualności człowieka i jej aspekty. Integracja seksualna.

9. Komplementarność płci – wzajemne dopełnianie się płci w sferach fizycznej, psychicznej,

emocjonalnej i społecznej. Rozumienie, akceptacja i szacunek dla osób płci odmiennej.

10. Istota, rodzaje i etapy rozwoju miłości. Różnice w przeżywaniu miłości.

11. Metody rozpoznawania płodności.

12. Metody i środki antykoncepcji. Sposoby ich działania i zasady doboru.

13. Choroby przenoszone drogą płciową i zapobieganie im. AIDS: profilaktyka, aspekt

społeczny i etyczny, chory na AIDS w rodzinie.

14. Trudności w osiąganiu tożsamości płciowej, możliwości pomocy.

15. Normy zachowań seksualnych. Przemoc i przestępstwa seksualne; możliwości

zapobiegania, sposoby obrony. Informacja o ośrodkach pomocy psychologicznej, medycznej

i prawnej.

16. Przygotowanie do małżeństwa. Problemy wierności, zaufania i dialogu.

17. Małżeństwo: jego fazy; trudności i konflikty oraz sposoby ich rozwiązywania; wartość

małżeństwa. Macierzyństwo i ojcostwo. Przygotowanie do ról rodzicielskich. Adopcja.

Bezdzietność.

18. Przebieg i higiena ciąży. Rozwój prenatalny dziecka. Szkoła rodzenia, poród i naturalne

karmienie. Rola rodziców w okresie oczekiwania na narodziny dziecka, w czasie porodu

i po narodzinach.

19. Funkcje rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dzieci w rodzinie.

Znaczenie prawidłowych postaw rodzicielskich dla rozwoju dziecka. Samotne

rodzicielstwo.

20. Nieplanowana ciąża; sposoby szukania pomocy w sytuacjach trudnych.

21. Aborcja jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego – aspekty: prawny,

medyczny i etyczny.

22. Konflikty w rodzinie i ich przyczyny. Sposoby rozwiązywania konfliktów.

23. Przemoc w rodzinie. Wykorzystywanie seksualne. Profilaktyka. Możliwości uzyskiwania

pomocy.

24. Zagrożenia życia społecznego: alkoholizm, narkomania, agresja, sekty, pornografia.

25. Prawodawstwo dotyczące rodziny. Zawarcie małżeństwa, separacja, rozwód. Prawa

i obowiązki małżonków i rodziców, prawa dziecka. Obowiązki państwa wobec rodziny.

26. Człowiek wobec niepełnosprawności, starości, choroby, umierania i śmierci, w tym

w aspekcie życia rodzinnego.

27. Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne w Polsce.