Wymagania edukacyjne.

 

I. CELE OCENIANIA:

 

 1. Gromadzenie informacji o uczniu i procesie nauczania
 2. Określanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia.
 3. Rozbudzanie zainteresowań ucznia.
 4. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym.
 5. Motywowanie do systematycznej, samodzielnej pracy.
 6. Dowartościowanie ucznia.
 7. Wspomaganie ucznia i rodzica w projektowaniu dalszej drogi kształcenia.

 

 

II. CELE OGÓLNE NAUCZANIA PRZEDMIOTU:

 

 1. Ukazywanie znaczenia wiedzy technicznej w życiu codziennym.
 2. Korelacja zajęć technicznych z innymi przedmiotami tj. fizyka, matematyka, historia, informatyka.
 3. Umożliwienie uczniom zdobycia wiadomości i umiejętności praktycznych.
 4. Umożliwienie uczniom zdobycia podstaw do kształcenia w następnych etapach edukacji.
 5. Kształtowanie właściwych postaw w zakresie dbałości o zdrowie i ochronę środowiska.

 

 

III. KONTRAKT Z UCZNIAMI:

 

 1. Formy aktywności ucznia, które podlegają ocenie to: odpowiedzi ustne, sprawdziany, kartkówki, zeszyt, prace domowe, aktywność, praca w grupach, prace wytwórcze, prace dodatkowe, udział w konkursach.
 2. Sprawdziany całogodzinne są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, powinien go napisać w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły.
 3. Sprawdzian jest zapowiedziany, co najmniej tydzień przed jego terminem i omówiony jest jego zakres.
 4. Każdy sprawdzian można poprawić w ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzonych prac.
 5. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy pracy pisemnej.
 6. Kartkówki 10-15 minutowe są obowiązkowe, nie muszą być zapowiadane, poprawie podlegają tylko wskazane przez nauczyciela.
 7. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.
 8. Nie ocenia się ucznia po dłuższej niż 4 dni, usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
 9. Uczeń na początku lekcji może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (może to uczynić razy w semestrze), późniejsze zgłoszenie tego faktu spowoduje otrzymanie oceny niedostatecznej (nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów).
 10. Zachowanie ucznia nie ma wpływu na ocenę z przedmiotu.
 11. Ocena semestralna lub roczna nie jest średnią ocen cząstkowych, lecz oceną, którą uczeń wypracowuje przez cały rok.
 12. Ocenę semestralną/końcową wystawia się ostatecznie na dzień przed klasyfikacją.

 

 

IV. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH:

 

 1. Uczeń na bieżąco informowany jest o ocenach.
 2. Oceny ze sprawdzianów i kartkówek uczeń otrzymuje w terminie 2 tygodni.
 3. Rodzice mają możliwość uzyskania informacji o ocenach w ramach tzw. dni otwartych lub w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 4. Uczniowie i rodzice informowani są o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych na 30 dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną w przypadku oceny niedostatecznej oraz 10-dniowym, w przypadku oceny wyższej.

 

 

 

V. SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OCEN:

 

·         Dziennik elektroniczny Librus Synergia.

·         Zeszyt

·         Prace pisemne do wglądu u nauczyciela

 

 

 

VI. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI:

 

 1. Wypowiedzi ustne – przynajmniej raz w semestrze, pod względem rzeczywistości, stosowania języka przedmiotu, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych - z całego działu.
 2. Sprawdziany pisemne – przeprowadzane po zakończeniu każdego działu, zapowiedziane tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą.
 3. Kartkówki – obejmujące materiał z dwóch ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane.
 4. Prace domowe – przynajmniej jedną w ciągu semestru.
 5. Aktywność na lekcji – (uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi trzy plusy, gdy uzyska ich mniej, w końcu semestru zostają one zamienione odpowiednio: przy dwóch plusach na ocenę dobra, a przy jednym na ocenę dostateczną). Przy dużej aktywności na lekcji uczeń może otrzymać kilka ocen bardzo dobrych.

6.       Przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy w czasie wykonywania zadań wytwórczych

 1. Praca w grupach – ocena zaangażowania i wkład pracy własnej.
 2. Prace wytwórcze – wykonywane są na lekcji lub – za zgodą nauczyciela – kończone w domu.
 3. Prace dodatkowe – schematy, plansze, wykresy, rysunki i inne w skali: dobry - bardzo dobry, oraz w postaci plusów, które przelicza się na oceny analogicznie jak za aktywność na lekcji.

 

 

W przypadku sprawdzianów pisemnych, kartkówek przyjmuje się punktową skalę przeliczaną na oceny wg statutu szkoły.

 

 

VII. KRYTERIA OCEN:

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

·       opanował w ograniczonym zakresie podstawowe wiadomości i umiejętności,

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

·         nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

·         nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim /elementarnym/ stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.

·         nie prowadzi zeszytu

 

UWAGI KOŃCOWE:

·Sprawdziany, kartkówki oraz ćwiczenia praktyczne oceniane są według ustalonych każdorazowo zasada podanych przez nauczyciela przed sprawdzianem osiągnięć ucznia.

·Uczeń otrzymuje dwie oceny klasyfikacyjne: śródroczną i roczną, które nie są średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych, lecz średnią ważoną, odzwierciedleniem poziomu wiadomości i umiejętności.

·Wszelkie  prace  ucznia  są  dostępne  dla  rodziców(prawnych  opiekunów)  u  nauczyciela  podczas  zebrań z rodzicami.