WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W GIMNAZJUM

w klasach I-III

 

Ocenę z religii ustala się w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim, czyli ideałem życia chrześcijańskiego.

 

W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:

1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.

2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodzicom na ich zapotrzebowanie lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły).

3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki.

4. Mobilizacja do dalszej pracy.

5. Wyrozumiałość i życzliwość - mająca na celu wyrobienie pozytywnej postawy w uczniu.

 

Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:

1. Kontrola wstępna (dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności w początkowej fazie kształcenia).

2. Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia).

3. Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia).

4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia procesu uczenia się).

 

Metody kontroli i ocen:

1. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.).

2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy zróżnicowanych zadań testowych).

 

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.

2. Zainteresowanie przedmiotem.

3. Stosunek do przedmiotu.

4. Pilność i systematyczność.

5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.

6. Postawa.

 

Ocenie podlegają:

1. Pisemne prace kontrolne, ewentualnie testy, dwa razy w ciągu semestru, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni. Ponadto kartkówki; zakres ich materiału winien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy. Uczniowie (oraz zainteresowani rodzice) mają prawo do wglądu w pisemne prace kontrolne.

2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.

3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórek itp.

4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco.

5. Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu.

6. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności.

7. Inne umiejętności, cechy lub osiągnięcia wskazujące na możliwość oceniania.

 

 

Poprawianie:

W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się bezpośrednio przed wystawianiem oceny semestralnej lub końcoworocznej. Przeprowadza się je według ustaleń osób zainteresowanych, w terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej.

 

Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące zasady:

Ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych; znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ciągu całego roku szkolnego) z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów, o ile ich prezentacja przyjmie formę wypowiedzi ustnej bądź innej o charakterze samodzielnym.

 

Oceny cząstkowe, semestralne i końcoworoczne według skali:

– celujący (6),

– bardzo dobry (5),

– dobry (4),

– dostateczny (3),

– dopuszczający (2),

– niedostateczny (1).

 

Ocena: NIEDOSTATECZNY

Katechizowany:

• Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.

• Nie potrafi logicznie powiązać podawanych wiadomości.

• Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

• Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania zdobytej wiedzy.

• Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.

• Prezentuje rażąco niepoprawny styl wypowiedzi.

• Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję.

• Lekceważy przedmiot.

• Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji.

• Opuszcza lekcje religii.

O ocenie niedostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne uwarunkowania ucznia, które wskazują na tę ocenę.

 

Uwarunkowania osiągania oceny: DOPUSZCZAJĄCY

Katechizowany:

• Opanował konieczne pojęcia religijne.

• Luźno wiąże ze sobą wiadomości programowe.

• Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności.

• Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.

• Wykazuje brak podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.

• Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.

• Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, ma trudności z wysławianiem się.

• Prowadzi zeszyt.

Na ocenę dopuszczającą mogą wskazywać również inne indywidualne cechy, postawy i braki obserwowane u ucznia.

 

 

Uwarunkowania osiągania oceny: DOSTATECZNY

Katechizowany:

• Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.

• Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.

• Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, które łączy w logiczne związki.

• Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela.

• Potrafi – przy pomocy nauczyciela – wykorzystać zdobyte wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych.

• W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.

• Prezentuje małą kondensację wypowiedzi.

• W jego zeszycie występują sporadyczne braki notatek i prac domowych.

• Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.

Na ocenę dostateczną mogą wskazywać również inne indywidualne cechy, postawy i braki obserwowane u ucznia.

 

Uwarunkowania osiągania oceny: DOBRY

Katechizowany:

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.

• Opanował materiał programowy z religii.

• Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.

• Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska wskazane przez nauczyciela.

• Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych przez nauczyciela.

• Podczas wypowiedzi nie popełnia rażących błędów stylistycznych.

• W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.

• Podczas lekcji wykorzystuje określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne).

• Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.

• Jest zainteresowany przedmiotem.

• Wykazuje się dobrą umiejętnością stosowania zdobytych wiadomości.

• Stara się być aktywny podczas lekcji.

O ocenie dobrej mogą decydować także inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące do tej oceny.

 

Uwarunkowania osiągania oceny: BARDZO DOBRY

Katechizowany:

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.

• Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii.

• Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.

• Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela.

• Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.

• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.

• Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.

• Aktywnie uczestniczy w religii.

• Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.

O ocenie bardzo dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące do tej oceny.

 

Uwarunkowania osiągania oceny: CELUJĄCY

Katechizowany:

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.

• Wykazuje się wiadomościami programowymi oraz wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji.

• Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.

• Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.

• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną.

• Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.

• Twórczo uczestniczy w życiu parafii itp.

• Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Na ocenę celującą mogą wskazywać również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące do tej oceny.