WYMAGANIA EDUKACYJNE – PRZYRODA, BIOLOGIA

Cele edukacyjne, wyznaczone przez podstawę programową:

_ znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych;

_ znajomość metodyki badań biologicznych;

_ poszukiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji;

_ rozumowanie i argumentacja;

_ znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka.

Uczeń:

·          wykorzystuje i przetwarza teksty,

·          sprawnie komunikuje się w języku ojczystym, jasno formułując myśli,

·          współpracuje w grupie, skutecznie negocjuje,

·          kulturalnie uczestniczy w dyskusji, z poszanowaniem zdania drugiej osoby, potrafi

słuchać innych,

·          wykorzystuje wiedzę o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania

problemów, a także do formułowania wniosków opartych na obserwacjach

empirycznych,

·          sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

·          wyszukuje informacje w różnych źródłach, selekcjonuje je i analizuje,

·          posługuje się odpowiednim sprzętem podczas wykonywania doświadczeń,

·          analizuje i ocenia wyniki obserwacji oraz doświadczeń,

·          wyjaśnia zasady funkcjonowania organizmów i ekosystemów,

·          wykazuje zależności między budową organizmów a środowiskiem ich życia,

·          opisuje prawidłowości w funkcjonowaniu swojego organizmu,

·          prowadzi zdrowy styl życia i przestrzega zasad higieny i profilaktyki,

·          przewiduje skutki działań człowieka w środowisku,

·          prawidłowo stosuje terminologię biologiczną,

·          stosuje wiedzę biologiczną w życiu codziennym,

·          świadomie i aktywnie uczestniczy w działaniach prośrodowiskowych w najbliższej

okolicy.

Obszary podlegające ocenie:

Wiadomości i umiejętności, których zakres jest określony programem.

o   praca na lekcjach; praca domowa,;

o   samodzielne rozwiązywanie zadań, problemów – stosowanie odpowiednich metod w oparciu o poznane prawa;

o   umiejętna obserwacja oraz interpretacja doświadczeń, wnioskowanie;

o   planowanie i przeprowadzanie eksperymentów biologicznych;

o   praca pozalekcyjna.

 

 

 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność ucznia na lekcji, praca w grupach, prace domowe, prace dodatkowe (np. projekty, referaty, doświadczenia).

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

 

Stopnie szkolne

 

Stopień dopuszczający

Stopień dopuszczający można wystawić uczniowi, który przyswoił treści konieczne. Taki uczeń z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach.

 

Stopień dostateczny

Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który opanował wiadomości podstawowe i z niewielką pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać podstawowe problemy. Analizuje również proste zależności, a także próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko.

 

Stopień dobry

Stopień dobry można wystawić uczniowi, który przyswoił treści rozszerzające, właściwie stosuje terminologię przedmiotową, a także wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów znanych z lekcji i podręcznika, rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod, samodzielnie pracuje z podręcznikiem i materiałem źródłowym oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach.

 

Stopień bardzo dobry

Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który opanował treści dopełniające. Potrafi on samodzielnie interpretować zjawiska oraz bronić swych poglądów.

 

Stopień celujący

Stopień celujący może otrzymać uczeń, który doskonale opanował treści ujęte w podstawie programowej. Potrafi on selekcjonować i hierarchizować wiadomości, samodzielne dostrzega problemy, a następnie je rozwiązuje, pod okiem nauczyciela prowadzi własne prace badawcze.

 

 

 

. 

UWAGI:

·         Uczeń otrzymuje dwie oceny klasyfikacyjne: śródroczną i roczną, które nie są średnią arytmetyczną uzyskanych ocen bieżących.

 

100% - celujący

99% - 91% punktów bardzo dobry

90% - 75% punktów dobry

74% - 56% punktów dostateczny

55% - 40% punktów dopuszczający

39% - 0% punktów niedostateczny

 

Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

·         Uczeń ma prawo w terminie ustalonym przez nauczyciela (nie później niż 2 tygodnie od dnia podania informacji o ocenach) ponownie napisać sprawdzian lub zapowiedzianą kartkówkę, aby poprawić ocenę.

·         Wszelkie  prace  ucznia    dostępne  dla  rodziców  (prawnych  opiekunów)  u  nauczyciela  podczas  zebrań z rodzicami.