WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

1.  Formy kontroli wiedzy uczniów na zajęciach (wypisane w hierarchicznej kolejności):

- próbny test humanistyczny;

- pisemna praca klasowa (wypracowanie, rozprawka i in.);

- testy/sprawdziany z wiedzy o epoce literackiej oraz z gramatyki;

- sprawdziany ze znajomości lektur i umiejętności analizy tekstu literackiego;

- wypowiedź ustna;

- samodzielnie opracowany materiał, np. referat lub prezentacja;

- recytacja;

- praca domowa;

- aktywność na lekcji;

- konstruowanie notatek.

 

2.  Pisemne prace powtórzeniowe (np. synteza epoki), wypracowania klasowe  i testy są zapowiadane z wyprzedzeniem 7-14-dniowym.

 

3.  Krótkie sprawdziany z treści lektury, analizy tekstu bądź materiału obejmującego trzy ostatnie lekcje nie muszą być zapowiadane.

 

4. Uczeń nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie ma obowiązek zaliczenia materiału w ciągu 2 tygodni od daty tego sprawdzianu. Terminu zaliczenia przestrzega uczeń, nie nauczyciel. Odmowa zaliczenia bądź unikanie poddania się formie sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych skutkują oceną niedostateczną. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana była chorobą, trudną sytuacją życiową itp., kwestię zaliczenia określa nauczyciel lub dyrektor szkoły.

 

5.  Krótki (5-15-minutowy) sprawdzian, na którym uczeń był nieobecny, zalicza on od razu (na następnej lekcji j. polskiego).

 

6.  Wobec uczniów, którzy przeszkadzają w prowadzeniu zajęć, zostaną zastosowane tzw. karne formy sprawdzania wiadomości.

 

7.  Uczeń stosujący w swych wypowiedziach na lekcji wulgaryzmy, dostaje dodatkową pracę domową (np. wypracowanie lub recytację fragmentu utworu), której brak zaliczenia skutkuje oceną niedostateczną.

 

8.  Uczeń ma prawo do zgłoszenia trzech „nieprzygotowań” w semestrze (w tym braku zeszytu, podręcznika i lektury - wystarczy jeden egzemplarz na ławkę). Nie dotyczy to zapowiedzianych obowiązkowych prac pisemnych oraz lekcji poświęconych analizie lektury, której przeczytanie zostało zapowiedziane z wyprzedzeniem.

 

9.  Ocena sprawdzianów pisemnych ma charakter procentowy i punktowy:

52 % - 59 % =   dopuszczający

60 % -  75 % = dostateczny

76 % - 82 % =  dobry

83 % - 97 %=  bardzo dobry

98 % - 100% = celujący

 

10. Minimalna ilość ocen, jakie musi uzyskać uczeń, aby otrzymać ocenę śródroczną lub końcoworoczną, wynosi 5 (z obowiązkowych form sprawdzania).

 

11.  Aktywność uczniów  na zajęciach jest oceniana w postaci stopnia lub plusów. Jeżeli uczeń trafnie wskazuje nawiązania merytoryczne, wskazuje ciekawy kierunek interpretacji, bierze udział w dyskusji może otrzymać ocenę z aktywności. Wypowiedzi trafne, lecz niepełne ujęte zostają w plusy, które po osiągnięciu liczby pięć zamieniane są na ocenę bardzo dobrą.

 

12.  Uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej z dużego  sprawdzianu pisemnego w ciągu dwóch tygodni od daty jej otrzymania.

 

13.  Poprawa oceny innej niż niedostateczna jest zależna od decyzji nauczyciela. Poprawa musi nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania niezadowalającego stopnia.

 

14.  Uczeń, któremu anulowano pracę pisaną niesamodzielnie, nie ma prawa do poprawy oceny.

 

15.  Ocena z pracy domowej nie podlega poprawie.

 

16.  Przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej brany jest pod uwagę fakt, czy uczeń zalicza sprawdziany w pierwszym terminie czy też notorycznie poprawia oceny lub zalicza sprawdziany w drugim terminie.

 

17. Rodzice, prawni opiekunowie i wychowawcy mają prawo do wglądu do prac pisemnych w szkole, w trakcie indywidualnego spotkania lub podczas dni otwartych.  

 

Joanna Królikowska

Alicja Mrozek

Paulina Nowak-Drapińska