Wymagania edukacyjne z MATEMATYKI

Cele ogólne oceniania w matematyce:

o     Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych w każdej klasie.

o     Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć w zakresie matematyki i postępach w tym zakresie.

o     Pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu matematycznym.

o     Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

o     Dostarczanie opiekunom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

Cele szczegółowe oceniania w matematyce:

Sprawdzenie stopnia:

o     Przyswojenia i operowania informacjami matematycznymi (posługiwania się terminologią matematyczną, stosowania algorytmów, praw, twierdzeń i definicji, rozumienie tekstu matematycznego, odczytywanie informacji z różnych źródeł)

o     Umiejętności posługiwania się matematyką ( umiejętności rozwiązywania zadań typowych, umiejętności rozwiązywania zadań nieschematycznych, problemowych, umiejętności stosowania metod matematycznych do rozwiązywania zadań praktycznych, umiejętności wykrywania zależności, umiejętności uzasadniania.

Formy aktywności ucznia podlegające ocenie:

o     Matematyzowanie prostych sytuacji z wykorzystaniem liczb i działań na nich.

o     Logiczne rozumowanie z zastosowaniem analogii i poznanych algorytmów.

o     Stosowanie matematycznych metod do opisu i interpretacji określonego zagadnienia.

o     Wykorzystanie języka matematyki w komunikowaniu się.

o     Podejmowanie działań przez ucznia prowadzących do rozwiązywania problemów.

o     Stosowanie nabytej wiedzy w zadaniach z różnych dziedzin w tym życia codziennego.

o     Dostrzeganie związków matematyki z innymi przedmiotami.

o     Formułowanie i zapisywanie związków.

o     Uzasadnianie rozpatrywanego problemu.

o     Dostrzeganie problemu, formułowanie go w języku matematycznym i rozwiązywanie.

o     Samodzielność stawiania hipotez i weryfikowanie ich.

o     Sposoby prezentowania efektów pracy.

o     Wykorzystywanie urządzeń technicznych do wykonywania obliczeń.

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

o     Oceny cząstkowe uczeń może otrzymać z:

§  Wypowiedzi ustnych

§  Pracy na lekcji

§  Prac klasowych, sprawdzianów

§  Kartkówek

§  Sprawdzianów półrocznych i całorocznych

§  Prac domowych

§  Za wykonanie prac praktycznych

§  Za przygotowanie do lekcji lub jego brak

§  Za pilność i systematyczność w nauce

§  Udział w konkursach

§  Próbnych egzaminów gimnazjalnych (w klasie 3 gimnazjum)

o     Ocena półroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Skala ocen jest cyfrowa 1-6. O ocenie decydują:

§  Oceny z samodzielnej pracy ucznia

§  Oceny wspomagające (aktywność na lekcji, prace dodatkowe, prace domowe)

 

o         Prace klasowe i sprawdziany: obejmują materiał uprzednio powtórzony i utrwalony z opracowanego działu lub jego części, zapowiedziane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

o         Kartkówki: obejmują zakresem jedno zagadnienie z ostatniej partii materiału, trwają 15-20 min, mogą nie być zapowiedziane przez nauczyciela.

o         Sprawdziany półroczne i roczne: obejmują podstawowe partie materiału opracowane w ciągu całego półrocza lub roku. Są zapowiedziane na 2 tyg. wcześniej.

o         Prace pisemne mogą być punktowane z przeliczeniem sumy zdobytych punktów na stopnie szkolne wg następujących kryteriów:

§  Do 39%-stopień niedostateczny

§  40%-55%- stopień dopuszczający

§  56%-74%- stopień dostateczny

§  75%-90%- stopień dobry

§  91%-100%- stopień bardzo dobry

o     Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego opiekunów.

o     Prace domowe: mogą być sprawdzane w następujący sposób:

§  Wybiórczo na ocenę podczas lekcji

§  Przez głośne odczytanie przez ucznia,

§  Wspólnie z klasą.

Ogólne wymagania na poszczególne stopnie  z matematyki:

o     Stopień celujący – otrzymuje uczeń:

§  Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania matematyki  w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.

§  Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje dodatkowe zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy.

§  Samodzielnie formułuje definicje, twierdzenia, wnioski poprawnym językiem matematycznym

§  Przeprowadza dowód poznanego twierdzenia oraz rozwiązuje zadania na dowodzenie

§  Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych, kwalifikując się do finału na szczeblu wojewódzkim

§  Poszerza swoje wiadomości wykorzystując encyklopedie, słowniki itp.

o     Stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń:

§  Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania matematyki w danej klasie

§  Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań  w nowych sytuacjach

§  Rozwiązuje trudniejsze krzyżówki matematyczne, ciekawostki matematyczne

§  Posługuje się poprawnym językiem matematycznym

§  Wyróżnia się dużą aktywnością na lekcjach

§  Osiąga wyróżniające miejsce w konkursach i olimpiadach matematycznych

o     Stopień dobry – otrzymuje uczeń:

§  Co prawda nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania matematyki w danej klasie, ale braki te nie spowodowały trudności w opanowaniu kolejnych treści kształcenia

§  Opanował wiadomości i umiejętności znacznie przekraczające wymagania zawarte w podstawie programowej

§  Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie mniej typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania problemowe

§  Na lekcjach jest aktywny, wypowiada wnioski wynikające z omawianych zagadnień

o     Stopień dostateczny  – otrzymuje uczeń:

§  Opanował wiadomości i umiejętności  określone programem nauczania matematyki w danej klasie z poziomu podstawowego. Co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia

§  Rozwiązuje zadania typowe teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności

§  Na lekcjach jest mało aktywny

o     Stopień dopuszczający  – otrzymuje uczeń:

§  Ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności dotyczące łatwych zagadnień z zakresu wymagań koniecznych zawartych w podstawie programowej, ale braki te nie uniemożliwiają uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy matematycznej

§  Rozwiązuje z dużą pomocą nauczyciela zadania praktycznie typowe, zadania z życia codziennego o niewielkim stopniu trudności obejmujące wiedzę i umiejętności najbardziej niezbędne

o     Stopień niedostateczny  – otrzymuje uczeń:

§  Nie opanował wiadomości i umiejętności najprostszych zagadnień z koniecznego poziomu wymagań określonych programem nauczania matematyki w danej klasie z poziomu podstawowego, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy matematycznej niezbędnej w dalszej jego nauce.

§  Z bardzo dużą pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadań z życia codziennego o niewielkim stopniu trudności obejmujące wiedzę i umiejętności najbardziej niezbędne

Uwagi końcowe

o     Uczeń, który jest często nieobecny na lekcjach matematyki może uzupełnić braki w czasie indywidualnej konsultacji z nauczycielem.

o     Zeszyty przedmiotowe  są kontrolowane przez nauczyciela pod względem zawartych w nim wiadomości merytorycznych i estetyki prowadzenia

o     Uczeń za pilność, pracowitość, krótkie odpowiedzi może otrzymać ‘‘+’’, a następnie każde pięć plusów jest zamieniane na ocenę 5.

o     Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z ważnych przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie napisał jej z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania prac. W przeciwnym razie otrzyma z tej pracy ocenę niedostateczną.

o     Poprawa prac klasowych ocenianych niedostatecznie jest dobrowolna i odbywa się poza lekcjami matematyki w ciągu 2 tygodni od rozdania prac. Uczeń pisze ją tylko jeden raz.

 

Anna  Jankowska-Górecka,

Agnieszka Kryk

Piotr Szafrański