WYMAGANIA EDUKACYJNE ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH

 

OCENA NIEDOSTATECZNA:

 

Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:

 

Uczeń:

• zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń,

• popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie,

zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,

• popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.

 

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa,

• rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na czytanie.

 

Produkcja

wypowiedzi ucznia nie są płynne i są bardzo krótkie: wyrazy, zdania pojedyncze, w formie pisemnej dwa, trzy zdania,

•uczeń przekazuje  i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,

• wypowiedzi ucznia są  w dużym stopniu nielogiczne i niespójne,

• uczeń stosuje niewielki zakres słownictwa i struktur,

• uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać komunikację.

 

 

OCENA DOSTATECZNA: PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:

 

Uczeń:

• zna część wprowadzonych słów i wyrażeń,

• popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie,

zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych,

• popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach.

 

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

 

Produkcja

wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość,

• uczeń przekazuje i uzyskuje przynajmniej połowę istotnych informacji,

• wypowiedzi ucznia są częściowo nielogiczne i niespójne,

• uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi,

• uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które jednak nie zakłócają komunikacji.

 

OCENA DOBRA: ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH:

 

Uczeń:

• zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń,

• zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,

zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,

• popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.

 

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

 

Produkcja

• wypowiedzi ustne i/lub prace pisemne ucznia są dość płynne i mają odpowiednią długość,

• uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje,

• wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne,

• uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo i struktury,

• uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, niezakłócające komunikacji,

• uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.

 

OCENA BARDZO DOBRA: WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:

 

Uczeń:

• zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia,

• poprawnie je zapisuje i wymawia,

zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,

• popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić.

 

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi.

 

Produkcja

• wypowiedzi/ prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,

• uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,

• wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne,

• uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,

• uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne,

• uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.

 

OCENA CELUJĄCA:

 

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.