Wymagania edukacyjne.

Wymagania edukacyjne

•Przygotowanie uczniów do poznania i oceniania swoich cech, możliwości i predyspozycji informatycznych.

•Pomoc uczniom w rozpoznawaniu własnych uzdolnień zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

•Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia ich zdrowia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera,

•Kształtowanie umiejętności analizowania zadań szkolnych i prostych problemów praktycznych.

Jawność ocen

•Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

•Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

•Oceny za sprawdzian pisemny i praktyczny nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego Librus.

Obszary aktywności podlegające ocenie

Na zajęciach komputerowych i informatyce, niezależnie od wymiaru tygodniowego zajęć, uczeń oceniany jest w następujących obszarach:

•aktywność w czasie zajęć

– gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zleconych w trakcie zajęć przez nauczyciela, podejmowanie merytorycznej dyskusji itp.,

•stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej nauczania zajęć komputerowych i informatyki oraz wymagań programowych,

•wiadomości i umiejętności, które uczeń nabył w trakcie samodzielnej działalności na zajęciach poza szkołą (w przypadku, gdy uczeń ubiega się o celującą ocenę końcową),

•stosowanie przez ucznia fachowego języka,

•przygotowanie do zajęć,

•udział w konkursach i turniejach technicznych organizowanych przez szkołę lub inne podmioty,

•samodzielne prace ucznia – prace domowe itp.,

•umiejętność pracy w zespole – gotowość do pomocy innym, sposób komunikowania się w grupie.

 

 

celującą:

   uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania dodatkowe

   jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w programie nauczania

   jest aktywny na lekcjach i pomaga innym

   ćwiczenia na lekcji wykonuje bezbłędnie, trzeba dostarczać mu dodatkowych, trudniejszych zadań

   bierze udział w konkursach informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny

   wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak przygotowanie pomocniczych materiałów na komputerze, pomoc innym nauczycielom w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach

   bierze aktywny udział w zajęciach.

bardzo dobrą:

   uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji

   opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania

   na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy

   zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie

dobrą:

   uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania

   opanował większość wiadomości i umiejętności zawartych w programie nauczania

   na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy

   prawie zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je niemal bezbłędnie

dostateczną:

   uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą

   opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej

   na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy

   w większości wypadków kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia

dopuszczającą:

   uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania

   opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej

   na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne

   nie kończy niektórych wykonywanych na lekcji ćwiczeń

   braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki

niedostateczną:

   uczeń nie spełnia wymagań niezbędnych do uzyskania oceny dopuszczającej

Kryteria dostosowuje się do indywidualnych potrzeb ucznia.

jak uczeń może poprawić ocenę?

   wykonując powtórnie najgorzej ocenione zadania (lub zadania podobnego typu) w trakcie dodatkowych zajęć poza lekcją.

co powinien zrobić uczeń, gdy był nieobecny?

   powinien nadrobić istotne ćwiczenia i zadania wykonywane na opuszczonych lekcjach