WYMAGANIA EDUKACYJNE – INFORMATYKA

 

Na lekcji informatyki uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

 

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE:

 

OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE:

o   Rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera.

o   Łączenia umiejętności praktycznych z wiedzą teoretyczną oraz znajomości podstawowych metod pracy na komputerze.

o   Znajomości wspólnych dla różnych programów mechanizmów i podstawowych pojęć i metod informatyki.

o   Aktywności na lekcji.

o   Pracy twórczej wykraczającej poza zakres programowy (praca własna).

o   Inne formy aktywności (np. wykonywanie zadań nadobowiązkowych).

 

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI:

Praca pisemna jest uznawana za zaliczoną jeżeli uczeń otrzyma minimum 40% punktów możliwych do uzyskania

            1) 40% - 55% - dopuszczający,

            2) 56% - 74% - dostateczny,

            3) 75% - 90% - dobry,

            4) 91% - 100% - bardzo dobry.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który rozwiąże dodatkowe zadanie na szóstkę lub wypowiedź będzie wyraźnie przekraczać zakres wymagań przewidzianych w programie nauczania, pod warunkiem uzyskania 100 % punktów przewidzianych na ocenę bardzo dobrą.

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

 

Ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który:

ü  stosuje i wykorzystuje zaawansowane funkcje programu nieomawiane na zajęciach,

ü  dysponuje wiedzą wykraczającą poza wymagania programowe,

ü  proponuje i wykonuje wyjątkowo przemyślane, funkcjonalne i estetyczne projekty,

ü  uczestniczy w konkursach i zajmuje w nich punktowane miejsca,

ü  z własnej inicjatywy pomaga innym.

 

Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który:

ü  wykazuje i potrafi wykorzystać wiedzę o funkcjach programu,

ü  biegle wykorzystuje urządzenie peryferyjne,

ü  właściwie i samodzielnie dobiera materiały potrzebne do realizacji zadań,

ü  do rozwiązania problemu potrafi zastosować różne metody,

ü  wykonuje prace estetyczne i przemyślane, nie popełniając żadnych błędów.

 

Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń, który:

ü  wykazuje średni poziom wiedzy o programie i jego funkcjach,

ü  samodzielnie wykonuje zadania,

ü  popełnia tylko nieliczne błędy,

ü  wykonuje prace estetyczne,

ü  do rozwiązania problemu stosuje szablonowe rozwiązania.

 

Ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który:

ü  widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach nadrabia chęcią wykonania zadania,

ü  nie rozumie problemów, które przed nim postawiono,

ü  stara się pracować samodzielnie i zgodnie z poleceniami, wykorzystuje przy tym w sposób poprawny podstawowe funkcje programu,

ü  w pracy popełnia często błędy,

ü  nie przywiązuje wagi do estetycznego wyglądu swojej pracy.

 

Ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który:

ü  czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania,

ü  nie rozumie do końca problemów, które przed nim postawiono,

ü  nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, jednak z pomocą nauczyciela potrafi wykonać i rozwiązać proste zadania,

ü  opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej,

ü  wykazuje chęci do pracy. 

 

Ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który:

ü  nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań,

ü  nie rozumie problemów, które przed nim postawiono,

ü  nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej,

ü  nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, nawet z pomocą nauczyciela,

ü  nie potrafi nawet w minimalnym stopniu radzić sobie z problemem,

ü  nie posiada minimalnej wiedzy dotyczącej wymaganych umiejętności,

ü  lekceważy przedmiot i nie wykazuje chęci współpracy. 

 

UWAGI KOŃCOWE:

·         Sprawdziany, kartkówki oraz ćwiczenia praktyczne oceniane są według ustalonych każdorazowo zasada podanych przez nauczyciela przed sprawdzianem osiągnięć ucznia.

·         Uczeń otrzymuje dwie oceny klasyfikacyjne: śródroczną i roczną, które nie są średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych, lecz średnią ważoną, odzwierciedleniem poziomu wiadomości i umiejętności.  

·         Wszelkie  prace  ucznia    dostępne  dla  rodziców  (prawnych  opiekunów)  u  nauczyciela  podczas  zebrań z rodzicami.