Wymagania edukacyjne z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”- Małgorzata Olek- 2016/17

 

 

 

Temat lekcji

 

Środki dydaktyczne

 

Zagadnienia,

materiał nauczania

Odniesienia do podstawy programowej

 

Wymagania podstawowe

Uczeń:

 

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń:

 

Liczba godzin

 

1.       Lekcja organizacyjna

 

Wymagania edukacyjne, przedmiotowy system oceniania.

 

 

 

1

ROZDZIAŁ VI: WIEK WOJEN

 

2. Początki rządów

Wazów

• podręcznik,
s. 225–230
(w tym: tekst

źródłowy,
 s. 226)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• panowanie Zygmunta III Wazy

• polityka wewnętrzna
 i zagraniczna

• wojny polsko-szwedzkie

w pierwszej połowie XVII w.

• rola husarii w wojnach
w XVII w.

20.4

21.1

22.4

• podaje lata wydarzeń: 1605 r. – bitwa pod

Kircholmem, 1627 r. – bitwa pod Oliwą, 1629 r.

– rozejm w Starym Targu

• przedstawia dokonania postaci: Zygmunta III Wazy, Mikołaja Zebrzydowskiego, Jana Karola Chodkiewicza, Stanisława Koniecpolskiego

• poprawnie posługuje się terminami: rokosz, husaria

• podaje co najmniej jedną przyczynę konfliktu

Zygmunta III ze szlachtą

• wskazuje na mapie tereny, na których toczyły się

walki w czasie wojen polsko-szwedzkich

• omawia okoliczności wyboru Zygmunta III Wazy
na króla Polski

• wskazuje pokrewieństwo Zygmunta III Wazy
z Jagiellonami

• ocenia politykę zagraniczną i wewnętrzną

Zygmunta III Wazy

• przedstawia sytuację innowierców oraz wpływy jezuitów w państwie rządzonym przez Zygmunta III Wazę

• wymienia przyczyny i skutki wojen polsko-

-szwedzkich

• opisuje uzbrojenie husarii

1

 

3. Konflikt z Rosją i Turcją

• podręcznik,
 s. 231–235
(w tym: tekst

źródłowy,
s. 232)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• walki o tron w Rosji

• wojna z Rosją

• sytuacja na Zaporożu
 i Kozaczyźnie

• wojny z Turcją

21.1

21.3

• podaje lata wydarzeń: 1610 r. – bitwa pod Kłuszynem, 1612 r. – kapitulacja Smoleńska, 1634 r.

– pokój w Polanowie, 1620 r. – bitwa pod Cecorą

• przedstawia dokonania postaci: Borysa

Godunowa, Wasyla Szujskiego, Stanisława

Żółkiewskiego, Jana Karola Chodkiewicza

• poprawnie posługuje się terminami: dymitriady, Dzikie Pola, porohy, Zaporoże, Kozacy, kozaczyzna, ataman, sicz

• wymienia co najmniej po jednej przyczynie wojen prowadzonych w pierwszej połowie XVII w.

z Rosją i Turcją

• omawia sytuację Kozaków zamieszkujących

Zaporoże

• wskazuje na mapie Smoleńsk, Moskwę, Zaporoże

• opisuje przebieg i skutki walk o tron moskiewski
w XVII w.

• omawia przyczyny oraz przebieg wojen z Turcją
w pierwszej połowie XVII w.

• wymienia korzyści i zagrożenia wynikające z powstania kozaczyzny

• charakteryzuje rolę hetmanów Stanisława

Żółkiewskiego i Jana Karola Chodkiewicza

w bitwach pod Kłuszynem, Cecorą i Chocimiem

• przedstawia sytuację militarną Rzeczypospolitej
w pierwszej połowie XVII w.

1

 


 

4. Powstanie kozackie

• podręcznik,
 s. 236–240
(w tym: tekst

źródłowy,
 s. 237)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• pozycja Kozaków

w Rzeczypospolitej

• powstanie Chmielnickiego

• interwencja rosyjska
na Ukrainie

• skutki wojny domowej
na Ukrainie

21.2

21.3

21.4

• podaje lata wydarzeń: 1648 r. – wybuch powstania Chmielnickiego, klęska pod Żółtymi Wodami,

1651 r. – zwycięstwo wojsk polskich pod Beresteczkiem, 1654 r. – porozumienie w Perejasławiu,

1658 r. – ugoda w Hadziaczu, 1667 r. – rozejm w Andruszowie, 1686 r. – przyznanie Rosji Ukrainy lewobrzeżnej

• przedstawia dokonania postaci: Władysława IV, Jana Kazimierza, Bohdana Chmielnickiego, Tuhaj-beja, Jeremiego Wiśniowieckiego

• omawia pozycję społeczną i polityczną Kozaków
w Rzeczypospolitej

• wymienia co najmniej jedną przyczynę powstania kozackiego

• wskazuje na mapie zasięg powstania

Chmielnickiego

• przedstawia skutki powstania Chmielnickiego

• charakteryzuje sytuację Kozaków na Ukrainie

• podaje przyczyny, przebieg i skutki wybuchu powstań kozackich na Ukrainie

• omawia rolę Tatarów w wojnie Kozaków z wojskiem polskim

• przedstawia zróżnicowanie religijne i działalność jezuitów na Ukrainie

• porównuje uzbrojenie wojska zaporoskiego
z wyposażeniem husarii

• wymienia postanowienia rozejmu zawartego
w Hadziaczu

• wskazuje na mapie ziemie przyłączone do Rosji
na mocy pokoju wieczystego z 1686 r.

1

5. Potop szwedzki

• podręcznik
s. 241–245 ( w tym: tekst

źródłowy,
s. 244)

• zeszyt ćwiczeń

• przyczyny i przebieg potopu szwedzkiego

• przyczyny zwycięstw

Szwedów

• wojna partyzancka

• śluby lwowskie Jana

Kazimierza

• uniezależnienie Prus

• pokój w Oliwie

21.1

21.3

21.4

• podaje lata wydarzeń: 1655 r. – początek potopu szwedzkiego, konfederacja w Tyszowcach, obrona Jasnej Góry, 1656 r. – bitwa pod Warką,

1660 r. – pokój w Oliwie

• przedstawia dokonania postaci: Karola Gustawa, Hieronima Radziejowskiego, Janusza Radziwiłła, Augustyna Kordeckiego, Stefana Czarnieckiego, Jerzego Rakoczego

• wymienia przyczyny i skutki najazdu Szwedów
na Polskę

• wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew potopu szwedzkiego

• przedstawia okoliczności najazdu Szwedów na Polskę

• określa znaczenie ataku Szwedów na klasztor jasnogórski dla przebiegu wojny polsko-szwedzkiej

• omawia kolejne etapy potopu szwedzkiego

• ocenia postawę króla Jana Kazimierza podczas konfliktu polsko-szwedzkiego

• wyjaśnia znaczenie podpisania traktatów welawsko-bydgoskich

1

 

 

 

6. powtórzenie wiadomości.

 

 

7. Sprawdzian wiadomości.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1: EUROPA I POLSKA W CZASACH OŚWIECENIA

 

8.       Oświecenie w Europie

• podręcznik,
s. 8–15 (w tym: tekst źródłowy,
s. 14)

• zeszyt ćwiczeń

• odkrycia naukowe epoki oświecenia

• główne idee oświeceniowe

• powstanie wolnomularstwa

• sztuka XVIII w.

23.1 23.2

• poprawnie posługuje się terminami: oświecenie, empiryzm, racjonalizm, deizm, ateizm, klasycyzm, encyklopedyści, wolnomularstwo, masoneria

• przedstawia dokonania postaci: Izaaka Newtona, Karola Monteskiusza, Woltera, Jamesa Watta

• właściwie określa ramy czasowe epoki oświecenia

• wyjaśnia zastosowanie maszyny parowej

• wymienia idee oświecenia i rozpoznaje ich wpływ na naukę, literaturę, filozofię, architekturę i sztukę

• charakteryzuje zasadę trójpodziału władzy sformułowaną przez Monteskiusza

• omawia hasła równości społecznej głoszone przez Jeana–Jacques’a Rousseau

• przedstawia dokonania postaci: Karola Linneusza, Benjamina Franklina, Edmunda Cartwrighta, Johna Kaya, Johna Locke’a, Andersa Celsjusza, Denisa Diderota

• wymienia najważniejsze wynalazki XVIII w.

• omawia znaczenie odkryć epoki oświecenia

• charakteryzuje styl rokoko

• porównuje klasycyzm z innymi kierunkami artystycznymi

1

 

9. Nowe potęgi europejskie

• podręcznik, s.16–21 (w tym: tekst źródłowy,
s. 17)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• przemiany w Rosji pod koniec XVII w.
i w XVIII w.

• rozwój Prus
w XVIII w.

• reformy w monarchii austriackiej w XVIII w.

23.3

• podaje rok ogłoszenia Prus królestwem –1701 r.

• poprawnie posługuje się terminami: junkrzy, absolutyzm oświecony

• wymienia najważniejsze reformy przeprowadzone w Rosji, Prusach i Austrii

• wskazuje na mapie Rosję, Prusy
i monarchię austriacką

• ocenia znaczenie przeprowadzonych reform dla układu sił w Europie XVIII w.

• podaje lata wydarzeń: 1689 r. – początek samodzielnych rządów
Piotra I, 1756–1763 – wojna siedmioletnia

• omawia przyczyny i skutki reform przeprowadzonych w Rosji, Prusach
i Austrii

• charakteryzuje rozwój terytorialny Rosji, Prus i monarchii austriackiej

• porównuje reformy oświeceniowe wprowadzone w Prusach, Rosji i Austrii

1

 

10. Rzeczpospolita za panowania Wettinów

• podręcznik,
s. 22–27
(w tym: tekst źródłowy, s. 27)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• polsko-saska unia personalna

• wojna północna i jej skutki

• rządy Augusta III

• skutki unii polsko-saskiej

24.1 24.2

• podaje lata wydarzeń: 1697 r. – koronacja Augusta II Mocnego, 1699 r. – pokój w Karłowicach, 1717 r. – Sejm Niemy, 1763 r. – śmierć Augusta III Sasa • poprawnie posługuje się terminami: wojna północna, Sejm Niemy

• przedstawia dokonania postaci: Augusta II Mocnego, Augusta III Sasa, Stanisława Leszczyńskiego

• wskazuje na mapie zasięg terytorialny Rzeczypospolitej za panowania Sasów

• podaje lata wydarzeń: 1704–1709
i 1733–1736 – panowanie Stanisława Leszczyńskiego, 1709 r. – bitwa pod Połtawą, 1721 r. – pokój w Nystad, 1736 r. – sejm pacyfikacyjny

• poprawnie posługuje się terminami: konfederacja warszawska, konfederacja sandomierska, Order Orła Białego

• wyjaśnia okoliczności elekcji Augusta II Mocnego

• analizuje politykę wewnętrzną
i zewnętrzną Wettinów

1

 

 

 

 

 

• charakteryzuje skutki wojny północnej dla Polski

• wymienia przyczyny i przejawy kryzysu państwa polskiego w czasach saskich

• wyjaśnia zmiany położenia międzynarodowego Rzeczypospolitej w XVIII w.

• szczegółowo omawia znaczenie oraz skutki wojny północnej

• opisuje przebieg wojny północnej

• ocenia rządy Wettinów
w Rzeczypospolitej

• charakteryzuje przyczyny wzrostu nietolerancji religijnej w Polsce

• wymienia pozytywne i negatywne następstwa unii polsko-saskiej

 

 

11. Ostatni król elekcyjny

• podręcznik,
s. 28–33
(w tym: tekst źródłowy, s. 31)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego

• początek rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego

• konfederacja barska

• pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej

27.1

• podaje lata wydarzeń: 1764 r. – koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego, 1772 r. – pierwszy rozbiór Polski

• poprawnie posługuje się terminami: Familia, konfederacja barska, sejm rozbiorowy, Rada Nieustająca

• przedstawia rolę postaci: Tadeusza Rejtana, Mikołaja Repnina

• omawia okoliczności elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego

• wskazuje na mapie zmiany terytorialne po pierwszym rozbiorze Polski

• wymienia przyczyny i skutki pierwszego rozbioru

• podaje rok zawiązania konfederacji barskiej –1768 r.

• poprawnie posługuje się terminami: konfederacja słucka, konfederacja toruńska, konfederacja radomska, prawa kardynalne, ryngraf, innowierca

• przedstawia rolę postaci: Maurycego Beniowskiego, Kajetana Sołtyka, Józefa Andrzeja Załuskiego, Wacława Rzewuskiego, Józefa Pułaskiego, Michała Krasińskiego

• omawia reformy sejmu konwokacyjnego

1

 

12. Oświecenie
w Rzeczypospolitej

• podręcznik,
s. 36–41
(w tym: tekst źródłowy, s. 40)

•zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• ożywienie gospodarcze
i kulturalne

• początki oświecenia • rozwój szkolnictwa

• literatura i sztuka

24.3 26.1 26.4

• podaje lata wydarzeń: 1765 r. – utworzenie Szkoły Rycerskiej, 1773 r. – powołanie Komisji Edukacji Narodowej • poprawnie posługuje się terminami: Collegium Nobilium, Szkoła Rycerska, Komisja Edukacji Narodowej, Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, oświecenie stanisławowskie

• przedstawia dokonania postaci: Stanisława Konarskiego, Stanisława Leszczyńskiego, Ignacego Krasickiego, Stanisława Staszica, Hugona Kołłątaja, Bernarda Bellotta zwanego Canalettem, Dominika Merliniego

• podaje lata wydarzeń: 1740 r. – utworzenie Collegium Nobilium, 1747 r. – otwarcie Biblioteki Załuskich

• poprawnie posługuje się terminami: Biblioteka Załuskich, Operalnia

• przedstawia dokonania postaci: Antoniego Tyzenhausa, Andrzeja Zamoyskiego, Adama Naruszewicza, Wojciecha Bogusławskiego, Franciszka Zabłockiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Marcella Bacciarellego

• na podstawie mapy charakteryzuje rozwój oświaty i gospodarki na ziemiach polskich

1

 

 

 

 

• charakteryzuje projekty reform ustrojo­wych Stanisława Konarskiego
i Stanisława Leszczyńskiego

• dostrzega przejawy ożywienia
w gospodarce i kulturze czasów saskich

• wymienia okoliczności powstania, główne zadania i osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej

• rozpoznaje charakterystyczne cechy polskiego oświecenia

• ocenia wkład Stanisława Augusta Poniatowskiego w rozwój polskiego oświecenia

• omawia reformy w szkolnictwie
w Rzeczypospolitej w XVIII w.

• wymienia przykłady sztuki okresu klasycyzmu z uwzględnieniem własnego regionu

 

 

6. Kryzys

Rzeczypospolitej

• podręcznik,
s. 246–251
(w tym: tekst

źródłowy,
s. 250)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• konflikt polsko-turecki

w drugiej połowie XVII w.

• wojna domowa

w Rzeczypospolitej

• panowanie Jana III Sobieskiego

• odsiecz wiedeńska

• kryzys ustroju

Rzeczypospolitej

• wygnanie arian

21.1

21.3

21.4

• podaje lata wydarzeń: 1673 r. – bitwa pod Chocimiem, 1683 r. – bitwa pod Wiedniem, 1699 r. – pokój z Turcją w Karłowicach

• przedstawia dokonania postaci: Jerzego Lubomirskiego, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana Sobieskiego, Marii Kazimiery, Władysława Sicińskiego

• poprawnie posługuje się terminami: abdykować, Święta Liga, liberum veto

• lokalizuje na mapie miejsca bitew w czasie wojen Polski z Turcją

• wskazuje przyczyny wojny z Turcją w drugiej połowie XVII w.

• omawia znaczenie bitwy pod Wiedniem z 1683 r.

• charakteryzuje politykę dynastyczną Jana

Kazimierza i wskazuje przyczyny jego abdykacji

• omawia przebieg bitwy pod Chocimiem w 1673 r.

• opisuje okoliczności elekcji Jana III Sobieskiego

• przedstawia przyczyny, przebieg i skutki odsieczy wiedeńskiej

• wyjaśnia, na czym polegał kryzys Rzeczypospolitej
w drugiej połowie XVII w.

• ocenia znaczenie zastosowania liberum veto

w celu zerwania sejmu

1

 

 

 

 

 

• charakteryzuje projekty reform ustrojo­wych Stanisława Konarskiego
i Stanisława Leszczyńskiego

• dostrzega przejawy ożywienia
w gospodarce i kulturze czasów saskich

• wymienia okoliczności powstania, główne zadania i osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej

• rozpoznaje charakterystyczne cechy polskiego oświecenia

• ocenia wkład Stanisława Augusta Poniatowskiego w rozwój polskiego oświecenia

• omawia reformy w szkolnictwie
w Rzeczypospolitej w XVIII w.

• wymienia przykłady sztuki okresu klasycyzmu z uwzględnieniem własnego regionu

 

13/14 . POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU I

2

ROZDZIAŁ II: CZAS WIELKICH ZMIAN

15. Powstanie Stanów Zjednoczonych

• podręcznik,
s. 48–53
(w tym: tekst źródłowy, s. 52)

• zeszyt ćwiczeń • mapa ścienna

• Anglicy w Ameryce Północnej

• przyczyny konfliktu

• wojna o niepodległość • Polacy w walce
o niepodległość USA

• budowa nowego państwa – Stanów Zjednoczonych Ameryki

25.1 25.2

• podaje daty wydarzeń: 4 lipca 1776 r. – ogłoszenie niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki, 17 września 1787 r. – uchwalenie konstytucji Stanów Zjednoczonych

• poprawnie posługuje się terminami: ustawa stemplowa, “bostońskie picie herbaty", Kongres Kontynentalny, stany

• przedstawia dokonania postaci: Jerzego Waszyngtona, Tadeusza Kościuszki, Kazimierza Pułaskiego

• uzasadnia oświeceniowy charakter Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych

• wymienia przytoczone w Deklaracji niezbywalne prawa przysługujące wszystkim obywatelom

• wyjaśnia zasady funkcjonowania federacji

• omawia przyczyny i skutki wojny
o niepodległość USA

• ocenia wkład Polaków w walkę
o niepodległość Stanów Zjednoczonych

• podaje lata wydarzeń: 1777 r. – bitwa pod Saratogą, 1781 r. – bitwa pod Yorktown, 1783 r. – zawarcie pokoju
w Paryżu

• przedstawia dokonania postaci: Thomasa Jeffersona, Benjamina Franklina i Johna Adamsa

• analizuje sytuację kolonii angielskich
w Ameryce Północnej w XVIII w.

• charakteryzuje przebieg wojny
o niepodległość USA

• ocenia zasługi Jerzego Waszyngtona dla uzyskania niepodległości Stanów Zjednoczonych

• wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew wojny
o niepodległość USA

1

 

16. Rewolucja francuska

• podręcznik,
s. 56–60
(w tym: tekst źródłowy, s. 60)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• przyczyny kryzysu we Francji w XVIII w.

• społeczeństwo francuskie

• wybuch rewolucji

• reformy Konstytuanty • Deklaracja praw człowieka i obywatela
i jej idee

28.1 28.3

• podaje lata wydarzeń: 1789 r. – wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej, 1791 r. – uchwalenie konstytucji francuskiej

• poprawnie posługuje się terminami: Zgromadzenie Narodowe, Stany Generalne, Zgromadzenie Konstytucyjne, Konstytuanta, Deklaracja praw człowieka i obywatela, monarchia konstytucyjna

• charakteryzuje problemy społeczne Francji przed wybuchem rewolucji francuskiej

• wymienia główne przyczyny rewolucji

• opisuje najważniejsze zasady ideowe rewolucji francuskiej zawarte w Deklaracji praw człowieka i obywatela

• podaje daty wydarzeń: 14 lipca 1789 r. – zdobycie Bastylii, 21 stycznia 1793 r. – egzekucja Ludwika XVI

• wymienia reformy przeprowadzone przez Konstytuantę

• ocenia postawę króla Ludwika XVI

1

17. Republika francuska

• podręcznik,
s. 61–65 (w tym: tekst źródłowy, s. 64

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• obalenie monarchii

• Konwent Narodowy

• ogłoszenie Francji republiką

• terror rewolucyjny

• przewrót thermidoriański

28.1 28.2

• poprawnie posługuje się terminami: Konwent Narodowy, żyrondyści, jakobini, gilotyna, Trybunał Rewolucyjny, dyrektoriat

• omawia rolę Maksymiliana Robespierre'a

• wymienia i ocenia skutki Wielkiej Rewolucji Francuskiej

• wskazuje charakterystyczne cechy dyktatury jakobińskiej

• podaje daty wydarzeń: 20 września
1792 r. – bitwa pod Valmy, 27 lipca
1794 r. (9 thermidora roku II) – przewrót thermidoriański

• poprawnie posługuje się terminami: rojaliści, przewrót thermidoriański

• przedstawia dokonania postaci: Jeana–Paula Marata, Georges’a Dantona, Jacques’a Pierre’a Brissota

• charakteryzuje ugrupowania polityczne Konwentu Narodowego

• omawia etapy rewolucji francuskiej

• wskazuje na mapie tereny przyłączone do Francji w okresie republiki oraz obszary objęte działaniami kontrrewolucyjnymi

1

18. Sejm Wielki

• podręcznik,
s. 66–70
(w tym: tekst źródłowy, s. 69)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• początek obrad Sejmu Wielkiego

• stronnictwa Sejmu Czteroletniego

• reformy Sejmu Wielkiego

• wojna w obronie Konstytucji 3 maja

• drugi rozbiór Polski

26.2 26.3 27.1

• podaje lata wydarzeń: 1788–1792 – obrady Sejmu Wielkiego, 1791 r. – uchwalenie Konstytucji 3 maja, 1793 r. – drugi rozbiór Polski

• poprawnie posługuje się terminami: Sejm Wielki, ustawa o sejmikach, ustawa o miastach królewskich, konfederacja targowicka, drugi rozbiór Polski

• przedstawia dokonania postaci: Stanisława Małachowskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugona Kołłątaja

• wymienia reformy Sejmu Wielkiego

• omawia postanowienia Konstytucji
3 maja

• wyjaśnia okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i ocenia jej następstwa

• wskazuje na mapie zmiany terytorialne po drugim rozbiorze Rzeczypospolitej

• przedstawia dokonania postaci: Jana Dekerta, księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki

• charakteryzuje stronnictwa Sejmu Wielkiego

• ocenia znaczenie reform Sejmu Czteroletniego

• określa przyczyny i skutki wojny
z Rosją z 1792 r.

• omawia rolę tradycji związanej
z Orderem Virtuti Militari

• wymienia najważniejsze bitwy wojny
w obronie Konstytucji 3 maja: pod Dubienką i Zieleńcami

• wskazuje na mapie Targowicę, Zieleńce
i Dubienkę

2

19. Upadek Rzeczypospolitej

• podręcznik,
s. 71–77
(w tym: tekst źródłowy, s. 75)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• wybuch powstania kościuszkowskiego

• pierwsze sukcesy powstańców

• Uniwersał połaniecki

• upadek powstania kościuszkowskiego

• trzeci rozbiór Polski

27.1 27.2 27.3

• podaje daty wydarzeń: 24 marca 1794 r. – wybuch powstania kościuszkowskiego, 1795 r. – trzeci rozbiór Rzeczypospolitej

• poprawnie posługuje się terminami: naczelnik, insurekcja, Uniwersał połaniecki

• przedstawia dokonania postaci: Tadeusza Kościuszki, Jana Kilińskiego
i Jakuba Jasińskiego

• wymienia cele i następstwa powstania kościuszkowskiego

• wskazuje na mapie zmiany terytorialne po trzecim rozbiorze

• rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej

• przedstawia przebieg powstania kościuszkowskiego

• wymienia przyczyny klęski insurekcji kościuszkowskiej

• wyjaśnia rolę wydania przez Tadeusza Kościuszkę Uniwersału połanieckiego

• omawia wpływ bitew pod Racławicami, Szczekocinami i Maciejowicami dla przebiegu powstania kościuszkowskiego

• ocenia znaczenie wewnętrznych
i zewnętrznych przyczyn upadku Rzeczypospolitej

1

20. Pierwsze konstytucje

• podręcznik,
s. 78–83
(w tym: teksty źródłowe, s. 79, 81 i 83)

• zeszyt ćwiczeń

 

• znaczenie terminu konstytucja

• konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

• Konstytucja 3 maja

• konstytucja francuska

25.3 26.2 28.1

• podaje daty wydarzeń: 1787 r. – uchwalenie konstytucji USA, 1791 r. – Konstytucja 3 maja, 3 września 1791 r. – konstytucja francuska

• poprawnie posługuje się terminami: konstytucja, ustawa zasadnicza, monarchia konstytucyjna

• przedstawia dokonania postaci: Karola Ludwika Monteskiusza, Benjamina Franklina

• wymienia główne instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych

• wyjaśnia, w jaki sposób konstytucja amerykańska realizowała w praktyce zasadę trójpodziału władzy

• omawia postanowienia Konstytucji
3 maja

• określa prawa, które gwarantowała obywatelom konstytucja francuska

• analizuje podobieństwa i różnice między konstytucją amerykańską, francuską i Konstytucją 3 maja

• wymienia Hugona Kołłątaja i Scypiona Piatollego jako głównych autorów tekstu Konstytucji 3 maja

• uzasadnia oświeceniowy charakter konstytucji amerykańskiej, francuskiej
i Konstytucji 3 maja

• ocenia znaczenie Konstytucji 3 maja dla dziejów Polski

1

21/22. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU II

2

 

 

ROZDZIAŁ III: EUROPA OD NAPOLEONA DO WIOSNY LUDÓW

23/24.  Od konsulatu do cesarstwa

• podręcznik,
s. 88–95
(w tym: tekst źródłowy, s. 95)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• przejęcie władzy przez Napoleona

• system napoleoński

• ekspansja napoleońskiej Francji

• armia napoleońska

• wojna z Rosją

29.1

• podaje lata wydarzeń: 1799 r. – zamach 18 brumaire’a, 1804 r. – koronacja cesarska Napoleona Bonapartego, 1805 r. – bitwa pod Austerlitz, 1812 r. – wyprawa na Moskwę, 1813 r. – bitwa pod Lipskiem • poprawnie posługuje się terminami: zamach stanu, konsulat, pierwszy konsul, Kodeks Napoleona, departament, konkordat, blokada kontynentalna, hegemonia, Związek Reński

• przedstawia dokonania Napoleona Bonapartego

• opisuje zmiany w Europie w okresie napoleońskim w zakresie stosunków społeczno-gospodarczych i politycznych

• podaje lata wydarzeń: 1806 r. – bitwy pod Jeną i Auerstedt, 1807 r. – bitwy pod Iławą Pruską i Frydlandem

• charakteryzuje sytuację międzynarodową Francji w epoce napoleońskiej

• omawia zmiany, jakie zostały wprowadzone na mocy Kodeksu Napoleona

• opisuje przebieg wojen napoleońskich do 1813 r.

• wymienia skutki wyprawy Wielkiej Armii na Rosję

• lokalizuje na mapie terytoria przyłączone do Francji przed 1812 r.

• wskazuje na mapie trasę wyprawy Napoleona na Moskwę

2

25. Legiony
i Księstwo Warszawskie

• podręcznik, s. 96–102

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• Polacy na emigracji

• Legiony Polskie we Włoszech

• utworzenie Księstwa Warszawskiego i jego ustrój

• edukacja i gospodarka w Księstwie Warszawskim

• wojna z Austrią

• upadek Księstwa Warszawskiego

29.2 29.3

• podaje lata wydarzeń: 1797 r. – powstanie Legionów Polskich we Włoszech, 1807 r. – utworzenie Księstwa Warszawskiego, 1815 r. – likwidacja Księstwa Warszawskiego

• przedstawia dokonania postaci: Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego, księcia Józefa Poniatowskiego

• wyjaśnia okoliczności utworzenia Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego

• opisuje ustrój i terytorium Księstwa Warszawskiego

• ocenia politykę Napoleona wobec sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec Napoleona

• wskazuje na mapie Księstwo Warszawskie, Raszyn

• poprawnie posługuje się terminami: Legia Naddunajska, dekret grudniowy

• przedstawia dokonania postaci: Fryderyka Augusta I, Karola Kniaziewicza • omawia udział Polaków w bitwach na Półwyspie Iberyjskim

• opisuje uzbrojenie armii Księstwa Warszawskiego

1

26. Kongres wiedeński

• podręcznik,
s. 103–109
(w tym: tekst źródłowy, s. 105)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• zwołanie kongresu
w Wiedniu

• sto dni Napoleona

• postanowienia kongresu wiedeńskiego • zmiany terytorialne
w Europie wynikające z obrad kongresu wiedeńskiego

• zasady restauracji, legitymizmu i równowagi

30.1

• podaje lata wydarzeń: 1814 r. – zwołanie kongresu w Wiedniu, 1815 r. – bitwa pod Waterloo

• poprawnie posługuje się terminami: „tańczący kongres”, restauracja, równowaga europejska, legitymizm, Związek Niemiecki

• przedstawia zasady i postanowienia kongresu wiedeńskiego

• wymienia decyzje kongresu w sprawie polskiej

• wskazuje na mapie Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Poznańskie
i Rzeczpospolitą Krakowską

• podaje rok śmierci Napoleona Bonapartego – 1821 r.

• poprawnie posługuje się terminami:
100 dni Napoleona, system Metternicha

• przedstawia dokonania postaci: Aleksandra I, Fryderyka Wilhelma III, Roberta Stewarta Castlereagha, Klemensa von Metternicha, Charlesa Talleyranda

• wskazuje na mapie Europy zmiany terytorialne wprowadzone w 1815 r.

• ocenia, jakie konsekwencje dla Europy przyniosły postanowienia kongresu

1

27. Rewolucja przemysłowa

• podręcznik, s. 117–123

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• przyczyny rewolucji przemysłowej

• rozwój przemysłu
w XIX w.

• rozwój transportu • skutki rewolucji przemysłowej

31.1 31.2 31.3

31.4

• podaje lata wydarzeń: 1769 r. – opatentowanie maszyny parowej, 1837 r. – opatentowanie silnika elektrycznego

• poprawnie posługuje się terminami: rewolucja agrarna, fabryka, rewolucja przemysłowa, industrializacja, urbanizacja, metropolia, kapitaliści, proletariat

• przedstawia dokonania postaci: Roberta Fultona, George’a Stephensona, Michaela Faradaya

• określa przyczyny i charakterystyczne cechy rewolucji przemysłowej

• prezentuje przykłady pozytywnych i negatywnych skutków procesu uprzemysłowienia, w tym dla środowiska naturalnego

• wymienia najważniejsze wynalazki i

odkrycia XIX w. oraz wyjaśnia następstwa ekonomiczne i społeczne ich zastosowania

• ocenia znaczenie wynalazków rewolucji przemysłowej dla rozwoju cywilizacji

• porównuje stopień rozwoju przemysłowego poszczególnych państw

• wskazuje na mapie najbardziej uprzemysłowione regiony Europy

opisuje zmiany w poziomie życia różnych grup społecznych w XIX w. na podstawie źródeł pisanych, ikonograficznych i statystycznych

 

1

28/29. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU III

2

ROZDZIAŁ IV: ZIEMIE POLSKIE W I POŁOWIE XIX WIEKU

130. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim

• podręcznik,
s. 140–144
(w tym: tekst źródłowy,
s. 142)

• zeszyt ćwiczeń • mapa ścienna

• podział ziem polskich w 1815 r.

• ustrój Królestwa Polskiego

• rozwój gospodarczy Kongresówki

• sytuacja na ziemiach polskich pod zaborem pruskim i austriackim • kultura i oświata na ziemiach polskich
w latach 1815–1830

33.1 33.2 33.3

• podaje lata wydarzeń: 1815 r. – powstanie Królestwa Polskiego, 1816 r.– założenie Uniwersytetu Warszawskiego, 1828 r. – utworzenie Banku Polskiego

• poprawnie posługuje się terminami: ziemie zabrane, Królestwo Kongresowe, Wielkie Księstwo Poznańskie, Wolne Miasto Kraków, Rada Stanu, Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Staropolskie, uwłaszczenie, romantyzm

• wskazuje na mapie nowy układ granic państw zaborczych na ziemiach polskich po kongresie wiedeńskim

• charakteryzuje ustrój Królestwa Polskiego

• ocenia osiągnięcia Królestwa Polskiego w gospodarce, kulturze i szkolnictwie

• przedstawia dokonania postaci: księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, Józefa Zajączka, Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, Stanisława Kostki Potockiego, Stanisława Staszica, Tadeusza Czackiego

• charakteryzuje i ocenia politykę zaborców wobec Polaków w latach 1815–1830

1

31/32.  Powstanie listopadowe

• podręcznik,
s. 145–151
(w tym: tekst źródłowy,
s. 147)

• zeszyt ćwiczeń • mapa ścienna

• opozycja
w Królestwie Polskim

• wybuch powstania

• negocjacje z carem
i detronizacja

• wojna polsko-rosyjska

• przebieg powstania w Królestwie i poza nim

• przywódcy powstania

34.1 34.2

podaje daty wydarzeń: 29/30 listopada 1830 r.– noc listopadowa, 25 stycznia 1831 r. –detronizacja cara

• przedstawia dokonania postaci: Waleriana Łukasińskiego, Wincentego
i Bonawentury Niemojowskich, Piotra Wysockiego, Józefa Chłopickiego, Adama Czartoryskiego, Mikołaja I, Emilii Plater

• wymienia przyczyny wybuchu powstania listopadowego

• wskazuje na mapie miejsca walk i zasięg powstania listopadowego

podaje daty wydarzeń: 25 lutego 1831 r.

bitwa pod Grochowem, 26 maja 1831 r. bitwa pod Ostrołęką, 8 września 1831 r.– kapitulacja Warszawy

• przedstawia dokonania postaci: Iwana Dybicza, Iwana Paskiewicza, Ignacego Prądzyńskiego, Macieja Rybińskiego, Jana Skrzyneckiego, Jana Krukowieckiego

• przedstawia międzynarodowe tło wybuchu powstania listopadowego

• omawia przyczyny klęski powstania listopadowego i ocenia jego znaczenie dla Polaków

• charakteryzuje działalność Rządu Narodowego w okresie powstania listopadowego

1

33. Polacy po powstaniu listopadowym

• podręcznik, s. 152–157
(w tym: tekst źródłowy,
s. 155)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• skutki powstania listopadowego

• Wielka Emigracja • działalność spiskowa w kraju

• początki pracy organicznej

34.3 34.4

• poprawnie posługuje się terminami: Statut organiczny, noc paskiewiczowska, rusyfikacja, Wielka Emigracja, Komitet Narodowy Polski, emisariusze

• przedstawia dokonania postaci: Joachima Lelewela, Adama Jerzego Czartoryskiego, Tadeusza Krępowieckiego, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza

• wymienia bezpośrednie i długofalowe skutki powstania listopadowego

• wskazuje na mapie państwa europejskie, do których udawali się Polacy po upadku powstania listopadowego

• przedstawia początki pracy organicznej na ziemiach polskich, wymienia główne założenia oraz najwybitniejszych przedstawicieli tego nurtu

• przedstawia dokonania postaci: Seweryna Goszczyńskiego, Szymona Konarskiego, Karola Libelta, Walentego Stefańskiego, Henryka Kamieńskiego, Edwarda Dembowskiego, Piotra Ściegiennego, Dezyderego Chłapowskiego, Karola Marcinkowskiego, Hipolita Cegielskiego • charakteryzuje cele i działalność Hotelu Lambert, Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, Gromad Ludu Polskiego

1

34. Wiosna Ludów na ziemiach polskich

• podręcznik,
s. 158–163 (w tym: tekst źródłowy,
s. 159)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• powstanie krakowskie

• rabacja galicyjska

• Wiosna Ludów
w Wielkopolsce

• Wiosna Ludów
w Galicji

• rozwój ukraińskiego ruchu narodowego

• udział Polaków
w europejskiej Wiośnie Ludów

34.2 35.1 35.2

• podaje lata wydarzeń: 1846 r. – powstanie krakowskie, 1848 r. – wybuch Wiosny Ludów

• poprawnie posługuje się terminami: serwituty, powstanie wielkopolskie, rabacja

• przedstawia dokonania postaci: Edwarda Dembowskiego, JanaTyssowskiego, Ludwika Mierosławskiego

• prezentuje przyczyny i skutki rabacji galicyjskiej

• omawia działania podejmowane podczas Wiosny Ludów na ziemiach polskich

• charakteryzuje poczynania zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej w okresie Wiosny Ludów

• ocenia postawy Polaków w czasie Wiosny Ludów

• wskazuje na mapie tereny objęte rabacją galicyjską i powstaniem wielkopolskim

• przedstawia dokonania postaci: Krzysztofa Mrongowiusza, Józefa Lompy, Franza von Stadiona

• omawia wydarzenia Wiosny Ludów na ziemiach polskich na tle wydarzeń europejskich

• wyjaśnia znaczenie rozwoju ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji • ocenia znaczenie działalności Polaków dla wydarzeń Wiosny Ludów w Europie

• wymienia przyczyny wybuchu oraz omawia przebieg powstań krakowskiego
i wielkopolskiego

• porównuje cele i znaczenie powstania krakowskiego i powstania wielkopolskiego

1

35/36. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU IV

2

ROZDZIAŁ V: ŚWIAT W II POŁOWIE XIX WIEKU

37. Zjednoczenie Włoch

• podręcznik,
s. 168-172
(w tym: tekst źródłowy,
s. 171)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• wzrost znaczenia Piemontu i przyczyny zjednoczenia Włoch

• dwie koncepcje zjednoczenia

• wojna z Austrią

• zjednoczenie kraju
i powstanie Królestwa Włoskiego

•dążenia kolonizatorskie Włochów

32.2

• podaje lata wydarzeń: 1861 r. – powstanie Królestwa Włoskiego, 1871 r. – ogłoszenie Rzymu stolicą Włoch

• poprawnie posługuje się terminem risorgimento

• przedstawia dokonania postaci: Camilla Cavoura, Wiktora Emanuela II, Giuseppe Garibaldiego

• omawia stosunek Francji i Austrii do procesu zjednoczenia Włoch

• wskazuje na mapie trasę, którą przebył Garibaldi podczas wyprawy „tysiąca czer­wonych koszul” w 1860 r. oraz tereny przyłączone do Królestwa Sardynii
w 1859 r.

• przedstawia sytuację międzynarodową państw włoskich w połowie XIX w.

• ocenia znaczenie zjednoczenia Włoch dla rozwoju idei narodowych w Europie

• wymienia wydarzenia polityczne
w Europie, które wpłynęły na zjednoczenie Włoch

• omawia przebieg i wyróżnia kolejne etapy procesu zjednoczenia Włoch

• charakteryzuje zjednoczenie Włoch
w kontekście porównania tego wydarzenia z ruchami zjednoczeniowymi w innych częściach Europy

1. 1

38. Zjednoczenie Niemiec

• podręcznik,
s. 173–178
(w tym: tekst źródłowy, s. 177)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• koncepcje zjednoczenia Niemiec • polityka Prus

• wojny Prus z Danią
i Austrią

• konflikt zbrojny Prus z Francją i utworzenie cesarstwa niemieckiego

• Komuna Paryska

32.2

• podaje lata wydarzeń: 1864 r. – wojna Austrii i Prus z Danią, 1867 r. – utworzenie Związku Północnoniemieckiego, 1871 r. – powstanie cesarstwa niemieckiego
(II Rzeszy Niemieckiej)

• przedstawia dokonania postaci: Ottona von Bismarcka, Wilhelma I Hohenzollerna

• omawia koncepcje zjednoczenia Niemiec

• charakteryzuje politykę Prus, zmierzającą do zjednoczenia

• dostrzega podobieństwa i różnice w procesie zjednoczenia Włoch i Niemiec

• wymienia przyczyny i skutki wojny prusko-francuskiej w latach 1870–1871

• omawia przebieg wydarzeń związanych z Komuną Paryską

• charakteryzuje rolę Jarosława Dąbrowskiego w wydarzeniach rewolucyjnych w Paryżu

• porównuje metody polityczne stosowane przez Bismarcka z postawą Cavoura
i Garibaldiego w okresie jednoczenia Włoch

• wskazuje na mapie obszar Związku Północnoniemieckiego oraz cesarstwa niemieckiego

1


 

39. Ekspansja kolonialna

• podręcznik,
s. 185–190
(w tym: tekst źródłowy, s. 186) • zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• przyczyny ekspansji kolonialnej

• kolonizacja Afryki
w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

• polityka kolonialna
w Azji w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

• skutki kolonializmu

• konflikty kolonialne

32.3 32.4

• poprawnie posługuje się terminami: kolonializm, protektorat, dominium

• wskazuje na mapie największe mocarstwa i ich kolonie

• wyjaśnia przyczyny ekspansji kolonialnej • wymienia kierunki oraz określa zasięg ekspansji kolonialnej państw europejskich w XIX w.

• ocenia pozytywne i negatywne skutki polityki kolonialnej z perspektywy europejskiej oraz z punktu widzenia kolonizowanych społeczności

• omawia przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych konfliktów kolonialnych w XIX w.

• ocenia politykę mocarstw kolonialnych wobec podbitych ludów i państw na przykładzie Wielkiej Brytanii

• wymienia postanowienia konferencji berlińskiej z1885r.

1

40. W stronę demokracji

• podręcznik,
s. 198–202

• zeszyt ćwiczeń

• demokratyzacja życia politycznego

• rozwój ruchu robotniczego w drugiej połowie XIX w.

• socjaldemokracja

• anarchizm

• powstanie nowych ideologii pod koniec XIX w.

• emancypacja kobiet

36.2

• podaje lata wydarzeń: 1848 r. – wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego we Francji, 1869 r. – nadanie po raz pierwszy prawa wyborczego kobietom, 1891 r. – ogłoszenie encykliki „Rerum novarum”

• poprawnie posługuje się terminami: społeczeństwo industrialne,
I Międzynarodówka, II Międzynarodówka, anarchizm, socjaldemokracja, nacjonalizm, chadecja, solidaryzm społeczny, emancypacja, sufrażystki

• przedstawia dokonania postaci: Włodzimierza Lenina, Eduarda Bernsteina, Leona XIII

• charakteryzuje przyczyny i następstwa procesu demokratyzacji życia politycznego

• ocenia znaczenie rozwoju ruchu robotniczego w XIX w.

• przedstawia koncepcje ideologów anarchizmu

• opisuje założenia syjonizmu

• omawia działalność ruchów emancypacyjnych

• charakteryzuje przebieg procesu demokratyzacji życia politycznego

1


 

41/42. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU V

2

ROZDZIAŁ VI: ZIEMIE POLSKIE PO WIOŚNIE LUDÓW

43.  Powstanie styczniowe

• podręcznik,
s. 214–219
(w tym: tekst źródłowy, s. 216) • zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• zmiany w Rosji po wojnie krymskiej

• działalność Czerwonych i Białych

• przyczyny wybuchu powstania styczniowego

• wybuch i przebieg powstania

• upadek powstania

34.1 34.2

• podaje daty wydarzeń: 22 stycznia
1863 r. – wybuch powstania styczniowego,
2 marca 1864 r. – dekret o uwłaszczeniu

• poprawnie posługuje się terminami: Czerwoni, Biali, branka, partie, uwłaszczenie

• przedstawia dokonania postaci: Jarosława Dąbrowskiego, Aleksandra Wielopolskiego, Romualda Traugutta

• omawia przyczyny oraz przebieg powstania styczniowego

• wskazuje na mapie zasięg powstania styczniowego

• charakteryzuje okres odwilży posewastopolskiej

• ocenia wpływ manifestacji patriotycznych z lat 1860–1861 na wybuch powstania styczniowego

• charakteryzuje działalność Tymczasowego Rządu Narodowego

• podaje datę ostatecznego upadku powstania styczniowego – grudzień
1864 r., klęska oddziału księdza Stanisława Brzóski

• określa znaczenie dekretu
o uwłaszczeniu dla klęski powstania

1

44. Polacy po powstaniu styczniowym

• podręcznik,
s. 222–228
(w tym: tekst źródłowy, s. 223) • zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• Królestwo Polskie po powstaniu styczniowym

• polityka władz pruskich

• autonomia galicyjska

• Polacy wobec polityki zaborców

• rozwój gospodarczy ziem polskich
w drugiej połowie XIX w.

34.3 35.1 35.2 35.3

• podaje lata wydarzeń: 1894 r. – utworzenie Hakaty, 1901 r. – strajk we Wrześni • poprawnie posługuje się terminami: rusyfikacja, Kraj Przywiślański, germanizacja, kulturkampf, rugi pruskie, stańczycy, trójlojalizm

• przedstawia dokonania postaci: Michała Drzymały, Hipolita Cegielskiego

• rozróżnia bezpośrednie i długofalowe następstwa powstania styczniowego

• opisuje metody rusyfikacji oraz germanizacji

• charakteryzuje i ocenia zróżnicowane postawy społeczeństwa wobec zaborców

• porównuje możliwości prowadzenia działalności społecznej i rozwoju narodowego w trzech zaborach
w drugiej połowie XIX w.

• porównuje rozwój gospodarczy w trzech zaborach

• na przykładzie obrazu Jana Matejki „Stańczyk” charakteryzuje idee konserwatystów krakowskich

• ocenia politykę zaborców

w poszczególnych zaborach wobec rozwoju kultury polskiej

• wyjaśnia przyczyny zacofania gospodarczego w zaborze austriackim

1

45. Partie polityczne na ziemiach polskich

• podręcznik,
s. 229–234
(w tym: tekst źródłowy, s. 231) • zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• ruch socjalistyczny na ziemiach polskich

• narodowa demokracja

• rozwój ruchu ludowego

• rewolucja 1905 r. na ziemiach polskich i jej skutki

35.4

• podaje lata wydarzeń: 1892 r. – powstanie PPS, 1893 r. – powołanie Ligi Narodowej, 1895 r. – utworzenie Stronnictwa Ludowego, 1905 r. – rewolucja w Rosji i na ziemiach polskich • przedstawia dokonania postaci: Ludwika Waryńskiego, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa

• wymienia partie ruchu socjalistycznego, narodowej demokracji, ruchu ludowego

• opisuje rozwój ruchu spółdzielczego na ziemiach polskich

• przedstawia dokonania postaci: Stanisława Wojciechowskiego, Bolesława Limanowskiego, Róży Luksemburg, Juliana Marchlewskiego

• omawia przyczyny oraz przebieg rewolucji 1905–1907 w Królestwie Polskim

• wskazuje na mapie ośrodki wystąpień robotniczych w okresie rewolucji 1905–1907

• przedstawia skutki rewolucji z lat 1905–1907 na ziemiach polskich

1

46. Kultura polska bez państwa polskiego

• podręcznik,
s. 235–239
(w tym: tekst źródłowy,
s. 239)
• zeszyt ćwiczeń

• kultura narodowa Polaków na przełomie XIX i XX w.

• polski pozytywizm

• powstanie szkoły krakowskiej
i warszawskiej

• kultura Młodej Polski

35.3

• podaje datę przyznania literackiej Nagrody Nobla dla Henryka Sienkiewicza – 1905 r.
• poprawnie posługuje się terminami: pozytywizm, szkoła krakowska
i warszawska, modernizm, Młoda Polska • porównuje warunki rozwoju kultury narodowej Polaków w trzech zaborach

• charakteryzuje rozwój pozytywizmu na ziemiach polskich

• wymienia polskich przedstawicieli pozytywizmu i podaje przykłady ich twórczości

• charakteryzuje sztukę Młodej Polski – jej reprezentantów i główne dzieła

• wyjaśnia rolę historii w kształtowaniu polskiej kultury narodowej

1

47/48. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU VI

2

ROZDZIAŁ VII: I WOJNA ŚWIATOWA

49. Przyczyny wybuchu I wojny światowej

• podręcznik,
s. 244–248 (w tym: tekst źródłowy,
s. 247)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• powstanie nowych mocarstw w drugiej połowie XIX w.

• konflikt między europejskimi mocarstwami

• wyścig zbrojeń

• wojna rosyjsko-japońska

• kocioł bałkański

37.1

• podaje lata wydarzeń: 1882 r. – powsta­nie trójprzymierza, 1904 r. –wybuch wojny japońsko-rosyjskiej, 1907 r. – powstanie trójporozumienia

• poprawnie posługuje się terminami: panslawizm, trójprzymierze, państwa centralne, entente cordiale, ententa, trójporozumienie, kocioł bałkański

• wymienia główne przyczyny narastania konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi na przełomie XIX i XX w. oraz lokalizuje je na mapie

• charakteryzuje politykę głównych mocarstw światowych przed wybuchem
I wojny światowej

• ocenia znaczenie wyścigu zbrojeń dla wybuchu konfliktu światowego

• opisuje przyczyny, przebieg i skutki wojny japońsko-rosyjskiej i wojen bałkańskich

1

50. Wielka wojna

• podręcznik,
 s. 249–254
(w tym: tekst źródłowy, s. 254)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• wybuch I wojny światowej

• początek walk na froncie zachodnim

• wojna pozycyjna

• walki na wschodzie Europy

37.2

• podaje daty wydarzeń: 28 czerwca 1914 r. — zamach w Sarajewie, 1916 r. – bitwa pod Verdun, 11 listopada 1918 r. – kapitulacja Niemiec

• poprawnie posługuje się terminami: wojna pozycyjna, gazy bojowe

• charakteryzuje specyfikę działań wojennych ze szczególnym uwzględnieniem nowych środków technicznych • omawia najważniejsze bitwy lądowe stoczone podczas I wojny światowej • wymienia państwa walczące w wielkiej wojnie po stronie państw centralnych i po stronie ententy

• charakteryzuje zmiany
w umundurowaniu wojska w I wojnie światowej

• porównuje działania na froncie zachodnim z walkami na froncie wschodnim

• wymienia znaczenie użycia nowych środków technicznych w walkach w czasie I wojny światowej

• wskazuje na mapie linię frontu na wschodzie i zachodzie pod koniec
1914 r. oraz w momencie zawieszenia broni

1

51. Zakończenie
I wojny światowej

• podręcznik,
s. 255–259
(w tym: tekst źródłowy, s. 257) • zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• walki na Bałkanach
i we Włoszech

• przewaga ententy

• kapitulacja Niemiec, koniec walk
i podpisanie traktatu wersalskiego

• skutki I wojny światowej

37.2 38.3

• podaje daty wydarzeń: 11 listopada
1918 r. – zakończenie I wojny światowej,
28 czerwca 1919 r. – podpisanie traktatu wersalskiego

• omawia znaczenie zawieszenia broni na froncie wschodnim, spowodowanego rewolucją w Rosji

• przedstawia rolę tzw. traktatu brzeskiego dla przebiegu I wojny światowej

• wymienia skutki I wojny światowej

• charakteryzuje walki na Bałkanach
w I wojnie światowej

• wskazuje na mapie kolonie niemieckie opanowane przez wojska ententy
w 1914 r.

• wymienia najważniejsze bitwy morskie stoczone podczas I wojny światowej

• przedstawia postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec

1

 

52. Rewolucje
w Rosji

• podręcznik,
s. 262–266
(w tym: tekst źródłowy, s. 264) • zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• rewolucja lutowa

• okres dwuwładzy
w Rosji

• stronnictwa polityczne w Rosji

• przewrót bolszewicki • wojna domowa
w Rosji

• skutki rewolucji

38.1 38.2 38.3 38.4

• podaje daty wydarzeń: 15 marca 1917 r. – abdykacja cara Mikołaja II, listopad
1917 r. – przewrót bolszewicki, 1922 r. – utworzenie ZSRR

• poprawnie posługuje się terminami: dwuwładza, bolszewicy, tezy kwietniowe

• przedstawia rolę postaci: Mikołaja II, Włodzimierza Lenina

• wyjaśnia polityczne i społeczno-gospodarcze przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji w 1917 r.

• omawia okoliczności przejęcia przez bolszewików władzy w Rosji

• opisuje bezpośrednie następstwa rewolucji lutowej i październikowej dla Rosji oraz Europy

• charakteryzuje reakcję Europy na wydarzenia w Rosji

• podaje daty wydarzeń: styczeń 1918 – rozwiązanie Zgromadzenia Konstytucyjnego w Rosji, lipiec 1918 – utworzenie RFSRR

• poprawnie posługuje się terminami: eserowcy, mienszewicy, kadeci, Armia Czerwona, Biali

• przedstawia rolę postaci: Aleksandra Kiereńskiego, lwa Trockiego, Feliksa Dzierżyńskiego

• charakteryzuje działalność Rządu Tymczasowego, kierowanego przez Aleksandra Kiereńskiego

• wyjaśnia rolę Niemiec we wzmocnieniu ugrupowania bolszewików w Rosji

• omawia losy rodziny carskiej po przewrocie bolszewickim

2

53. Polacy
w walce
o niepodległość

• podręcznik,
s. 267–271 (w tym: tekst źródłowy,
s. 268)

• zeszyt ćwiczeń

• mapa ścienna

• polskie orientacje polityczne

• organizacje niepodległościowe

• Legiony Polskie

• formacje polskie
u boku Rosji

• działalność Polskiej Organizacji Wojskowej • wojsko polskie we Francji

39.1 39.2

• podaje lata wydarzeń: 1908 r. – powołanie Związku Walki Czynnej,
1914 r. – utworzenie Legionów Polskich, 1917 r. – powstanie Błękitnej Armii we Francji • przedstawia dokonania postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego

• poprawnie posługuje się terminami: orientacja prorosyjska, orientacja proaustriacka, Kompania Kadrowa, kryzys przysięgowy

• charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy utworzenia armii polskiej • opisuje poglądy zwolenników różnych polskich orientacji politycznych

• ocenia wysiłek zbrojny Polaków

• wskazuje na mapie rejony walk Legionów Polskich

• przedstawia dokonania postaci: Józefa Hallera, Józefa Dowbora-Muśnickiego

• wyjaśnia znaczenie uznania przez Francję i Wielką Brytanię Komitetu Narodowego Polskiego za reprezentację narodu polskiego

• omawia cele i działalność Związku Walki Czynnej, Związku Strzeleckiego, Towarzystwa „Strzelec”, Polskich Drużyn Strzeleckich, Drużyn Podhalańskich, Drużyn Bartoszowych, Naczelnego Komitetu Narodowego, Polskiej Organizacji Wojskowej

2

54. Sprawa polska w czasie I wojny światowej

• podręcznik,
s. 272–275
(w tym: teksty źródłowe, s. 273
 i 274)

• zeszyt ćwiczeń

• państwa zaborcze
a sprawa polska

• Akt 5 listopada

• sprawa polska
w polityce ententy

• Polacy na konferencji paryskiej

39.1 39.3

• podaje daty wydarzeń: 5 listopada
1916 r. –manifest dwóch cesarzy,
8 stycznia 1918 r. –orędzie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona, 28 czerwca 1919 r. – traktat wersalski

• poprawnie posługuje się terminami: Tymczasowa Rada Stanu, Rada Regencyjna, Akt 5 listopada

• przedstawia dokonania postaci: Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego

• charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej

• przedstawia stosunek państw ententy do sprawy polskiej

• wyjaśnia międzynarodowe uwarunkowania sprawy polskiej

• wskazuje na przełomowe znaczenie dla sprawy polskiej orędzia prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona

• wymienia postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej

1

55. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI .

2