WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA

 

  1. Sprawdzian pisemny.

Sprawdzian pisemny obejmujący dział materiału musi być zapowiedziany na tydzień przed jego przeprowadzeniem. Uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w sprawdzianie w określonym
( ustalonym wspólnie) terminie.  

Nieobecność na sprawdzianie może być usprawiedliwiona chorobą ucznia, potwierdzona przez rodziców lub lekarza. Uczeń, który z przyczyn losowych nie może pisać sprawdzianu z klasą, powinien uczynić to w ciągu dwóch tygodni od pierwszej daty sprawdzianu.                       

 Poprawa oceny niedostatecznej ze sprawdzianu jest dobrowolna, odbywa się na konsultacjach, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Nieuzasadniona nieobecność ucznia na sprawdzianie oraz na zapowiedzianej kartkówce jest jednoznaczne z ocena niedostateczną.

      W każdym semestrze przewiduje się minimum 2 sprawdziany.

 

Skala ocen:

 

40% - 55% - dopuszczający,

56% - 74% - dostateczny,

75% - 90% - dobry,

91% - 100% - bardzo dobry.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który rozwiąże dodatkowe zadanie na szóstkę lub wypowiedź będzie wyraźnie przekraczać zakres wymagań przewidzianych    w programie nauczania, pod warunkiem uzyskania 100 % punktów przewidzianych na ocenę bardzo dobrą. Oceny z historii posiadają swoją wagę.

 

  1. Tekst źródłowy, materiał kartograficzny, ikonograficzny i statystyczny.

 

Umiejętność analizy wymienionych źródeł informacji historycznej będzie sprawdzana przez udzielenie odpowiedzi na postawione pytania do jednego lub kilku zestawionych w całość problemową materiałów źródłowych w formie pisemnej lub ustnej.

 

  1. Krótkie sprawdziany- kartkówki.

 

Sprawdziany 10-15 minutowe są niezapowiadane ( traktowane jako odpowiedź ustna- można zgłosić nieprzygotowanie), lub zapowiadane- obowiązkowe ( nie można zgłosić nieprzygotowania). Zakres ich treści obejmuje maksymalnie trzy  ostatnie lekcje. Kartkówki nie podlegają poprawie.

 

  1. Odpowiedzi ustne.   

 

Na ocenę odpowiedzi ustnej składają się: jej zawartość merytoryczna, argumentacja, wyrażanie sądów, ich uzasadnianie, stosowanie języka historycznego oraz sposób prezentacji. Dodatkowe pytania naprowadzające wpływają na obniżenie oceny. Uczeń powinien być przygotowany z dwóch ostatnich tematów

 

  1. Aktywność ucznia na lekcji.

 

Za poprawną odpowiedź, której udzielił uczeń podczas lekcji, jest przyznawany plus ( + ). Uzyskanie 5 plusów skutkuje wpisaniem do dziennika oceny bardzo dobrej. Za pasywną postawę w czasie lekcji lub zachowanie zakłócające przebieg lekcji uczeń otrzyma minus ( - ). Trzy minusy powoduje wpisanie do dziennika oceny niedostatecznej.