Warszawa dn. 01.09.2016r.

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Etap gimnazjalny

 

1

Przedmiot

Edukacja dla Bezpieczeństwa

2

Nauczyciel

Renata  Kubicka

3

Zakres nauczania

Profil podstawowy

4

Program nauczania

Program nauczania Edb w gimnazjum. B. Breitkopft   

5

Klasy

IIIA, IIIB, IIIC, IIID

6

Wymiar godzin

1 g./tyg.

7

Podręczniki

Edukacja dla Bezpieczeństwa, autorzy: B.Breikopft, D.Czyżow

Wydawnictwo:WsiP

8

Pomoce dodatkowe

Encyklopedie, czasopisma, plansze, foliogramy, prezentacje PP, filmy, fantom

9

Zeszyty i in.

Uczniowie zobowiązani są prowadzić i posiadać na każdej jednostce lekcyjnej zeszyty z własnymi notatkami, wykonywania rysunków, tabel, itp. Posiadać podręcznik. Ponadto podczas ćwiczeń praktycznych zobowiązani są posiadać materiały opatrunkowe: 1 bandaż elastyczny, 2 bandaże dziane, chusta trójkątna, gaza i rękawiczki. Brak jednej z wyżej wymienionych rzeczy równoznaczne jest z nieprzygotowaniem się do lekcji
i będzie oznaczone minusem w dzienniku.

W czasie lekcji nie dopuszcza się korzystania z telefonów komórkowych, dyktafonów i in. urządzeń elektronicznych.

10

Sprawdzanie i ocenianie

Łączna ilość ocen – min. 3/sem.,

W tym: prace pisemne zapowiedziane– min. 1/sem., (zapowiedziane tydzień wcześniej), kartkówki (z trzech ostatnich lekcji), oceny za aktywność na lekcji (odpowiedzi ustne, udział w dyskusjach, praca zespołowa i prezentacja wyników,) także referaty, prezentacje i ćwiczenia terenowe, udział w konkursach.

Poza tym uczniowie są oceniani systemem plusów i minusów. Trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą, trzy minusy ocenę niedostateczną.

Kryteria oceny:

-          poprawność merytoryczna,

-          logika i jasność wypowiedzi

Zasady przeliczania punktów na oceny:

              0% -39%   -niedostateczny

            40% -55%   -dopuszczający

            56% -74%   -dostateczny

            75% -90%   -dobry

            91% -100% -bardzo dobry

 (w sprawdzianach mogą być zadania umożliwiające uczniom uzyskanie oceny celującej);

 

11

Możliwość i formy poprawy oceny niedostatecznej.

Dotyczy tylko prac pisemnych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem oraz wskazanych klasówek- po zgłoszeniu takiej prośby przez ucznia, w terminie ustalonym przez nauczyciela (max 2 tyg.).

Niesamodzielna praca podczas pracy pisemnej/testu jest równoznaczna z oceną niedostateczną i nie podlega poprawie.

12

Brak przygotowania do lekcji

1/semestr, zgłaszane przed lekcją

(nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych

i prac długoterminowych, ćwiczeń praktycznych),

13

Nieobecność na klasówce

Jeżeli uczeń z przyczyn losowych (choroba, pobyt w szpitalu, itp.) nie był obecny na sprawdzianie, to musi go napisać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym jednak niż 2 tygodnie od momentu pisania sprawdzianu przez całą klasę. Jeżeli nieobecność ucznia trwała tydzień i dłużej, termin jest ustalany indywidualnie.

Obowiązkiem UCZNIA jest zgłosić się do nauczyciela z prośbą
o wyznaczenie terminu pisania pracy. Jeżeli uczeń SAM nie zgłosi się do nauczyciela z prośbą o wyznaczenie terminu lub nie pojawi się w wyznaczonym terminie, NAUCZYCIEL może wtedy dać sprawdzian do napisania na pierwszej lekcji na jakiej będzie obecny.

14

Informowanie rodziców o wynikach

Stosownie z ogólnoszkolnym harmonogramem spotkań z rodzicami za pośrednictwem wychowawcy, oraz indywidualnie – w rozmowie z nauczycielem przedmiotu.

15

Zasady wystawiania ocen

Do otrzymania oceny końcowej konieczna jest obecność ucznia na pracach pisemnych i ćwieczniach praktycznych oraz uzyskania oceny pozytywnej z 50%.  Nie spełnienie tych warunków może spowodować obniżenie oceny końcowej o jeden stopień.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Ø  spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,

Ø  posiada wiadomości wykraczające poza program nauczania,

Ø  stosuje je w sytuacjach nietypowych, rozwiązuje problemy i zadania praktycznie związane z niesieniem pierwszej pomocy przedmedycznej,

Ø  osiąga sukcesy w konkursach i zawodach,

Ø  rozwija własne zainteresowania,

Ø  jest bardzo aktywny na lekcjach,

Ø  wykonuje szereg zadań dodatkowych z własnej inicjatywy,

Ø  jest żywo zainteresowany tym, co dzieje się w Polsce i na świecie,

Ø  angażuje się w akcje humanitarne, ekologiczne, wolontariacie,

Ø  umiejętnie formułuje argumenty, wypowiada się bardzo poprawnym językiem,

Ø  potrafi doskonale zaplanować i zorganizować pracę swoją i innych.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ø  opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności programowe,

Ø  zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach,

Ø  wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy z różnych źródeł,

Ø  pozoruje wypadki, przewiduje ich skutki i poprawnie podejmuje kolejne kroki niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej,

Ø  bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach,

Ø  uzasadnia własne poglądy i stanowiska,

Ø  dokonuje samodzielnej oceny wydarzeń i zjawisk,

Ø  dostrzega związki przyczynowo- skutkowe,

Ø  potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów,

Ø  bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów,

Ø  odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze,

Ø  zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie,

Ø  sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa,

Ø  umie pokierować grupą rówieśników.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ø  opanuje w dużym zakresie wiadomości określone planem nauczania,

Ø  poprawnie stosuje wiadomości do realizowania typowych zadań OC,

Ø  wykonuje zaplanowane działania, rozwiązuje proste zadanie lub problem,

Ø  chętnie pracuje w grupie,

Ø  jest aktywny na zajęciach,

Ø  umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje,

Ø  umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne,

Ø  porównuje zachowania pozytywne i negatywne oraz ich wpływ na postawę ludzi,

Ø  prezentuje różne sposoby rozwiązywania konfliktów,

Ø  poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać niektóre środki ratownicze.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Ø  opanuje w podstawowym zakresie wiadomości określone programem nauczania,

Ø  stosuje wiadomości do realizacji zadań z pomocą nauczyciela,

Ø  omawia proste problemy z pomocą nauczyciela,

Ø  jest aktywny na lekcjach sporadycznie,

Ø  jego wiedza jest fragmentaryczna i wyrywkowa,

Ø  ma problemy z samodzielnym sformułowaniem i uzasadnieniem swoich wypowiedzi,

Ø  udziela odpowiedzi na proste pytania nauczyciela.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ø  ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, a braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,

Ø  posiada podstawy z zakresu obrony cywilnej i potrafi za pomocą nauczyciela nieść pomoc ofiarom zagrożeń,

Ø  nie potrafi sformułować jasnej wypowiedzi na tematy poruszane na lekcjach

Ø  jego postawa na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Ø  nie opanuje tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,

Ø  nie potrafi teoretycznie ani praktycznie, nawet z pomocą nauczyciela nieść pomoc ofiarom zagrożenia,

Ø  nie zna podstawowych pojęć z obrony cywilnej i pierwszej pomocy przedmedycznej,

Ø  pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć,

Ø  nie potrafi wykonać prostego polecenia,

Ø  wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki,

Ø  nie interesuje się przedmiotem.

 

Uczeń wykorzystujący wiadomości z pierwszej pomocy przedmedycznej w praktyce, wyczerpująco motywując to na piśmie z potwierdzeniem świadków zdarzenia (wypadku), otrzymuje dodatkową ocenę za ćwiczenia praktyczne..

16

Zapoznanie uczniów z materiałem nauczania

O rozkładzie materiału i sposobach jego realizacji, uczniowie są informowani na 1 lekcji przedmiotu w danym roku szkolnym. Rozkład materiału dostępny jest do wglądu u nauczyciela przedmiotu.

 

                                                                                              Opracowała

                                                                                              Renata Kubicka