Tabela 1 Wymagania edukacyjne z muzyki dla klas I gimnazjum

Ocena

Uczeń:

celujący

·        jest zawsze przygotowany do lekcji,

·        wykazuje zainteresowanie sztuką,

·        jest aktywny, zaangażowany w pracę na lekcjach,

·        wykazuje się ponadprogramową wiedzą na temat historii sztuki i muzyki, zasad muzyki,

·        operuje terminologią muzyczną,

·        samodzielnie zdobywa wiedzę z wykorzystaniem różnych mediów,

·        ćwiczenia muzyczne wykonuje starannie, twórczo, oryginalnie,

·        potrafi czysto intonować piosenki, śpiewać ze słuchu i z pamięci, w formie wielogłosowej – a capella,

·        samodzielnie przygotowuje utwory na dowolnym instrumencie,

·        prawidłowo odczytuje zapis rytmiczny,

·        biegle posługuje się elementami muzycznymi,

·        wykonuje zadania i ćwiczenia ponadprogramowe,

·        prezentuje swoją twórczość w klasie, szkole,

·        bierze udział w apelach i uroczystościach szkolnych,

·        uczestniczy w konkursach muzycznych na szczeblu szkolnym, dzielnicowym i ogólnopolskim,

·        rozwija swoje zainteresowania i umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

bardzo dobry

·        jest zawsze przygotowany do lekcji,

·        w pełni przyswoił wiadomości objęte programem nauczania,

·        jest aktywny, zaangażowany w pracę na lekcjach,

·        samodzielnie zdobywa wiedzę z wykorzystaniem różnych mediów,

·        starannie wykonuje ćwiczenia muzyczne,

·        potrafi czysto intonować piosenki z zachowaniem zasad dynamiki oraz śpiewać piosenki w formie dwugłosowej z akompaniamentem,

·        prawidłowo odczytuje zapis rytmiczny,

·        biegle posługuje się elementami muzycznymi,

·        potrafi wykonać akompaniament perkusyjny do poznanych piosenek,

·        posiada umiejętność pełnej analizy dzieła sztuki,

·        często bierze udział w apelach i uroczystościach szkolnych,

·        bierze udział w konkursach muzycznych na szczeblu szkolnym oraz dzielnicowym i ogólnopolskim po zachęcie przez nauczyciela.

dobry

·        jest zawsze przygotowany do lekcji,

·        dobrze przyswoił wiadomości objęte programem nauczania,

·        jest skupiony podczas lekcji,

·        poprawnie wykonuje ćwiczenia muzyczne, jest zaangażowany w ich realizację,

·        wykonuje piosenki ze słuchu i z pamięci, ale z niedokładną intonacją linii melodycznej,

·        potrafi wykonać akompaniament perkusyjny do poznanych piosenek,

·        czasem bierze udział w apelach i uroczystościach szkolnych,

·        czasem bierze udział w konkursach muzycznych na szczeblu szkolnym oraz dzielnicowym i ogólnopolskim po zachęcie przez nauczyciela.

dostateczny

·        z reguły jest przygotowany do lekcji,

·        opanował materiał objęty promem nauczania na poziomie podstawowym,

·        wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu,

·        wykonuje ćwiczenia muzyczne mało starannie, ale zgodnie z tematem,

·        posługuje się elementami muzycznymi,

·        popełnia błędy w trakcie śpiewu – nie zachowuje linii melodycznej lub rytmicznej,

·        wykonuje tylko proste ćwiczenia melodyczne i rytmiczne.

dopuszczający

·        z reguły jest nieprzygotowany do lekcji,

·        częściowo opanował materiał objęty programem nauczania,

·        wykonuje ćwiczenia muzyczne mało starannie, ale zwykle zgodnie z tematem,

·        posługuje się elementami muzycznymi,

·        popełnia błędy w trakcie śpiewu – nie zachowuje linii melodycznej lub rytmicznej,

·        wykonuje proste ćwiczenia melodyczne i rytmiczne z pomocą nauczyciela.

niedostateczny

·        jest zawsze nieprzygotowany do lekcji,

·        nie opanował materiału objętego programem nauczania,

·        nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,

·        nie wykazuje woli poprawy.

 

Tabela 2 Wymagania edukacyjne z plastyki dla klas I gimnazjum

Ocena

Uczeń:

celujący

·         wykazuje wyjątkową postawę twórczą i bardzo dużą chęć działania na lekcjach i na rzecz projektów artystycznych,

·         jest zawsze przygotowany na zajęcia,

·         swobodnie operuje pełną wiedzą programową i ponadprogramową z zakresu sztuk plastycznych,

·         swobodnie dokonuje syntezy i analizy problemów i zdarzeń, ciekawej analizy dzieł sztuki, formułuje własne oryginalne poglądy i wnioski,

·         bierze czynny udział w dyskusji oraz planowaniu i projektowaniu działań,

·         wykazuje szczególne zainteresowanie sztuką – uczestniczy w wielu wydarzeniach artystycznych, aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym klasy, szkoły oraz środowiska lokalnego, zna placówki muzealne, galerie w Polsce i na świecie,

·         pracę koncepcyjną, ćwiczenia lekcyjne, zadania domowe oraz prace plastyczne wykonuje zgodnie z tematem, a jego rozwiązania są ciekawe i oryginalne,

·         celowo stosuje wiedzę z zakresu sztuk plastycznych do własnej ekspresji,

·         potrafi wyszukiwać informacje we wszystkich nośnikach i mediach,

·         jest osobą inspirującą swoimi pomysłami zespół, w zakresie którego pracuje, a powierzone zadania wykonuje w sposób adekwatny i profesjonalny,

·         zawsze odrabia zadania domowe i podejmuje się dodatkowej pracy, np. przygotowuje prezentacje,

·         dokonuje analizy własnych działań oraz  sprawnej i prawidłowej oceny pracy innych uczniów.

bardzo dobry

·         wykazuje postawę twórczą i dużą chęć działania na lekcji lub na rzecz danego projektu,

·         jest zawsze przygotowany – posiada wymagane, czasem nadprogramowe, materiały, wykonuje zadania domowe,

·         posiada pełną wiedzę programową i dużą chęć do nauki i rozwoju osobistego,

·         z zakresu dziejów sztuki i problematyki sztuk plastycznych swobodnie operuje nazwami nurtów i ich chronologią, potrafi wymienić wielu przedstawicieli kierunków w sztuce i ich dzieła, sprawnie i  ciekawie dokonuje analizy dzieła sztuki,

·         celowo i prawidłowo używa terminologii związanej z omawianymi zagadnieniami,

·         posiada zdolność analizy i syntezy, bierze udział w dyskusjach, wyrażając swoje poglądy, sprawnie formułuje wnioski,

·         starannie wykonuje ćwiczenia oraz  zadania lekcyjne, poszukując oryginalnych rozwiązań,

·         wszelkie prace i ćwiczenia zawsze wykonuje zgodnie z tematem,

·         bierze czynny udział w życiu kulturalnym, klasy oraz środowiska lokalnego,

·         jest pomysłodawcą oraz koordynatorem zadań w zespole, w sposób sprawny i oryginalny wywiązuje się z przydzielonych mu zadań,

·         w sposób prawidłowy i wystarczający dokonuje oceny własnej pracy i pracy innych uczniów.

dobry

·         wykazuje postawę twórczą na lekcji oraz chęć do działania i rozwoju osobistego,

·         jest zawsze przygotowany – posiada wymagane materiały,

·         posiada wymaganą wiedzę programową na poziomie dobrym,

·         operuje pojęciami związanymi z historią sztuki i sztukami plastycznymi,

·         potrafi analizować, posiada zdolność syntezy,

·         ćwiczenia wykonuje starannie, estetycznie, zgodnie z zadanym tematem,

·         poprawnie odrabia prace domowe,

·         w sposób właściwy, choć niewyczerpujący angażuje się w pracę zespołu w zakresie powierzonych mu zadań,

·         czasem uczestniczy w życiu kulturalnym klasy i szkoły, rzadko realizuje projekty w przestrzeni publicznej,

·         dokonuje oceny pracy własnej i innych uczniów.

dostateczny

·         z reguły jest przygotowany do lekcji – posiada wymagane materiały,

·         wykazuje postawę twórczą w działaniu na lekcji,

·         wykazuje się chęcią w zdobywaniu wiedzy, ale jego zasób informacji jest podstawowy z zakresu problemów i dziejów sztuk plastycznych,

·         posiada niepełną wiedzę z zakresu objętego programem nauczania,

·         posiada małą zdolność analizy i syntezy, rzadko włącza się w dyskusje oraz planowanie, projektowanie działań, odpowiada poprawnie na pytania,

·         zna tylko niektóre określenia dotyczące sztuk plastycznych, rzadko używa ich w wypowiedzi słownej i pisemnej,

·         poprawnie wykonuje ćwiczenia na lekcji i prace domowe,

·         rzadko angażuje się w życie kulturalne klasy, szkoły i środowiska lokalnego,

·         nie zawsze dba o estetykę, oryginalność wykonywanych prac oraz ich zgodność z tematem,

·         w średnim stopniu angażuje się w działanie w zespole – wykonuje tylko niektóre z powierzonych mu zadań,

·         dokonuje niepełnej oceny pracy własnej i innych uczniów.

dopuszczający

·         bywa nieobecny na lekcji bez usprawiedliwienia,

·         jest często nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych materiałów,

·         wykazuje minimalną postawę twórczą,

·         wykazuje się małą chęcią zdobywania wiedzy, posiada fragmentaryczną wiedzę z zakresu sztuk plastycznych,

·         ćwiczenia lekcyjne, zadania domowe, polecenia nauczyciela wykonuje rzadko, często nie na temat i niestarannie,

·         wykazuje małą wolę zmiany postawy i poprawy,

·         nie posiada umiejętności analizy i syntezy,

·         bardzo rzadko używa pojęć z zakresu sztuk plastycznych,

·         posiada małe możliwości oceny pracy własnej i innych uczniów.

niedostateczny

·         jest z reguły nieobecny na lekcjach bez usprawiedliwienia

·         zupełnie nie wykazuje postawy twórczej,

·         jest stale nieprzygotowany do zajęć – nie posiada wymaganych materiałów,

·         nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy i nie posiada minimalnych wiadomości objętych programem nauczania,

·         nie wykonuje poleceń nauczyciela, ćwiczeń lekcyjnych i zadań domowych,

·         nie dokonuje oceny pracy własnej i innych uczniów,

·         nie wykazuje woli zmiany postawy i poprawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych dla klas II i III gimnazjum

Ocena

Uczeń:

celujący

·         wykazuje wyjątkową postawę twórczą i bardzo dużą chęć działania na lekcjach i na rzecz projektów artystycznych,

·         jest zawsze przygotowany na zajęcia,

·         swobodnie operuje pełną wiedzą programową i ponadprogramową z zakresu dziejów sztuki (fotografia, animacja, grafika, architektura, design, sztuka użytkowa),

·         swobodnie dokonuje syntezy i analizy problemów i zdarzeń, ciekawej analizy dzieł sztuki, formułuje własne oryginalne poglądy i wnioski,

·         bierze czynny udział w dyskusji oraz planowaniu i projektowaniu działań,

·         wykazuje szczególne zainteresowanie sztuką – uczestniczy w wielu wydarzeniach artystycznych, aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym klasy, szkoły oraz środowiska lokalnego, zna placówki muzealne, teatralne, galerie w Polsce i na świecie,

·         pracę koncepcyjną, ćwiczenia lekcyjne, zadania domowe oraz prace plastyczne wykonuje zgodnie z tematem, a jego rozwiązania są ciekawe i oryginalne,

·         celowo stosuje wiedzę z zakresu dziejów sztuki i środków formalnych do własnej ekspresji,

·         potrafi wyszukiwać informacje we wszystkich nośnikach i mediach, posługuje się biegle techniką komputerową i cyfrową,

·         jest osobą inspirującą swoimi pomysłami zespół, w zakresie którego pracuje, a powierzone zadania wykonuje w sposób adekwatny i profesjonalny,

·         zawsze odrabia zadania domowe i podejmuje się dodatkowej pracy, np. przygotowuje prezentacje, bierze odpowiedzialność za koordynację projektu, przygotowuje sprawozdania i dokumentację,

·         dokonuje analizy własnych działań oraz  sprawnej i prawidłowej oceny pracy innych uczniów.

bardzo dobry

·         wykazuje postawę twórczą i dużą chęć działania na lekcji lub na rzecz danego projektu,

·         jest zawsze przygotowany – posiada wymagane, czasem nadprogramowe, materiały, wykonuje zadania domowe,

·         posiada pełną wiedzę programową i dużą chęć do nauki i rozwoju osobistego,

·         z zakresu dziejów sztuki i problematyki sztuk audiowizualnych i plastycznych swobodnie operuje nazwami nurtów i ich chronologią, potrafi wymienić wielu przedstawicieli kierunków w sztuce i ich dzieła, sprawnie i  ciekawie dokonuje analizy dzieła sztuki i tekstów kultury,

·         celowo i prawidłowo używa terminologii związanej z omawianymi zagadnieniami,

·         posiada zdolność analizy i syntezy, bierze udział w dyskusjach, wyrażając swoje poglądy, sprawnie formułuje wnioski,

·         starannie wykonuje ćwiczenia oraz  zadania lekcyjne, poszukując oryginalnych rozwiązań,

·         wszelkie prace i ćwiczenia zawsze wykonuje zgodnie z tematem,

·         bierze czynny udział w życiu kulturalnym, klasy oraz środowiska lokalnego,

·         jest pomysłodawcą oraz koordynatorem zadań w zespole, w sposób sprawny i oryginalny wywiązuje się z przydzielonych mu zadań,

·         posługuje się technologią komputerową i cyfrową w stopniu rozszerzonym,

·         w sposób prawidłowy i wystarczający dokonuje oceny własnej pracy i pracy innych uczniów.

dobry

·         wykazuje postawę twórczą na lekcji oraz chęć do działania i rozwoju osobistego,

·         jest zawsze przygotowany – posiada wymagane materiały,

·         posiada wymaganą wiedzę programową na poziomie dobrym,

·         operuje pojęciami związanymi z fotografią, designem, sztuką użytkową, reklamą oraz sztukami audiowizualnymi,

·         potrafi analizować, posiada zdolność syntezy,

·         ćwiczenia wykonuje starannie, estetycznie, zgodnie z zadanym tematem,

·         poprawnie odrabia prace domowe,

·         w sposób właściwy, choć niewyczerpujący angażuje się w pracę zespołu w zakresie powierzonych mu zadań,

·         czasem uczestniczy w życiu kulturalnym klasy i szkoły, rzadko realizuje projekty w przestrzeni publicznej,

·         posługuje się technologią cyfrową i informacyjną w stopniu podstawowym,

·         dokonuje oceny pracy własnej i innych uczniów.

dostateczny

·         z reguły jest przygotowany do lekcji – posiada wymagane materiały,

·         wykazuje postawę twórczą w działaniu na lekcji,

·         wykazuje się chęcią w zdobywaniu wiedzy, ale jego zasób informacji jest podstawowy z zakresu problemów i dziejów sztuki, dokonuje fragmentarycznej analizy dzieła sztuki,

·         posiada niepełną wiedzę z zakresu objętego programem nauczania,

·         posiada małą zdolność analizy i syntezy, rzadko włącza się w dyskusje oraz planowanie, projektowanie działań, odpowiada poprawnie na pytania,

·         zna tylko niektóre określenia dotyczące sztuk wizualnych i audiowizualnych, rzadko używa ich w wypowiedzi słownej i pisemnej,

·         poprawnie wykonuje ćwiczenia na lekcji i prace domowe,

·         rzadko angażuje się w życie kulturalne klasy, szkoły i środowiska lokalnego,

·         nie zawsze dba o estetykę, oryginalność wykonywanych prac oraz ich zgodność z tematem,

·         posługuje się częściowo technologią informacyjną i cyfrową,

·         w średnim stopniu angażuje się w działanie w zespole – wykonuje tylko niektóre z powierzonych mu zadań,

·         dokonuje niepełnej oceny pracy własnej i innych uczniów.

dopuszczający

·         bywa nieobecny na lekcji bez usprawiedliwienia,

·         jest często nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych materiałów,

·         wykazuje minimalną postawę twórczą,

·         wykazuje się małą chęcią zdobywania wiedzy, posiada fragmentaryczną wiedzę z zakresu sztuk wizualnych i audiowizualnych,

·         nie angażuje się w wystarczającym stopniu w projekt artystyczny – nie uczestniczy w pracy zespołu, nie realizuje przydzielonych mu zadań,

·         ćwiczenia lekcyjne, zadania domowe, polecenia nauczyciela wykonuje rzadko, często nie na temat i niestarannie,

·         wykazuje małą wolę zmiany postawy i poprawy,

·         nie posiada umiejętności analizy i syntezy,

·         bardzo rzadko używa pojęć z zakresu sztuk wizualnych i audiowizualnych,

·         posiada małe możliwości oceny pracy własnej i innych uczniów,

·         posługuje się tylko niektórymi mediami w zakresie technologii informacyjnej i cyfrowej.

niedostateczny

·         jest z reguły nieobecny na lekcjach bez usprawiedliwienia

·         zupełnie nie wykazuje postawy twórczej,

·         jest stale nieprzygotowany do zajęć – nie posiada wymaganych materiałów,

·         nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy i nie posiada minimalnych wiadomości objętych programem nauczania,

·         nie wykonuje poleceń nauczyciela, ćwiczeń lekcyjnych i zadań domowych,

·         nie dokonuje oceny pracy własnej i innych uczniów,

·         nie wykazuje woli zmiany postawy i poprawy.