WYMAGANIA    EDUKACYJNE – Chemia

III etap edukacji

 

Na lekcji chemii uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu szkolnej pracowni chemicznej.

 

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE:

Nowa  podstawa  programowa  kształcenia  ogólnego  zakłada  trzy  podstawowe  cele  kształcenia ogólnego:

 

Powyższe cele kształcenia ogólnego przekładają się na wymagania ogólne dotyczące chemii

 

OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE:

o   praca na lekcjach;

o   samodzielne rozwiązywanie zadań, problemów – stosowanie odpowiednich metod w oparciu o zdobytą wiedzę

o   umiejętna obserwacja oraz interpretacja doświadczeń;

o   przeprowadzanie eksperymentów chemicznych

o   praca pozalekcyjna.

 

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI:

 

sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność ucznia na lekcji, praca w grupach, prace domowe, prace dodatkowe np. referaty, doświadczenia.

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

 

Wymagania konieczne (K) określają: wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi świadome korzystanie z lekcji i wykonywanie prostych zadań z życia codziennego. Uczeń potrafi rozwiązywać  przy  pomocy  nauczyciela  zadania  teoretyczne  i  praktyczne  o  niewielkim  stopniu trudności.  Zdobyte  wiadomości  i  umiejętności    niezbędne  do  dalszego  kontynuowania  nauki chemii i przydatne w życiu codziennym. 

 

Wymagania  podstawowe  (P)  określają:  wiadomości  i  umiejętności  stosunkowo  łatwe  do opanowania,  użyteczne  w  życiu  codziennym  i  absolutnie  niezbędne  do  kontynuowania  nauki na wyższym  poziomie.  Uczeń  przy  niewielkiej  pomocy  nauczyciela  potrafi  rozwiązywać  typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

 

Wymagania   rozszerzające   (R)   określają:   wiadomości   i   umiejętności   średnio   trudne, wspierając   tematy   podstawowe,   rozwijane   na   wyższym   etapie   kształcenia.   Uczeń   potrafi rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

 

Wymagania dopełniające (D) określają: wiadomości i umiejętności złożone lub o charakterze problemowym, zaliczane najczęściej do wyższych kategorii celów kształcenia. Uczeń projektuje i wykonuje doświadczenia, rozwiązuje złożone zadania rachunkowe (np. wyprowadzanie wzorów, analiza wykresów) oraz przedstawia wiadomości ponadprogramowe związane tematycznie z treściami nauczania. 

 

·         Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

o   posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,

o   potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),

o   umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,

o   umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy, 

o   osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych,

o   sprostał wymaganiom KPRD.

 

·         Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

o   w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,

o   zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,

o   jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy,

o   potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia chemiczne,

o   rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe,

o   sprostał wymaganiom KPRD.

 

 

 

 

 

UWAGI:

·         Uczeń otrzymuje dwie oceny klasyfikacyjne: śródroczną i roczną, które nie są średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych, lecz uwzględnia wagi przypisane ocenom, jest odzwierciedleniem poziomu wiadomości i umiejętności.  

 

91% - 100% punktów bardzo dobry

75% - 90% punktów dobry

56% - 74% punktów dostateczny

40% - 55% punktów dopuszczający

0% - 39% punktów niedostateczny

 

Uczeń otrzymuje ze sprawdzianu ocenę celującą, jeżeli spełnił normę oceny bardzo dobrej oraz rozwiązał zadanie dodatkowe. Jeżeli na sprawdzianie nie wydzielono zadania dodatkowego to uczeń, który otrzymał 100% wszystkich punktów otrzymuje ocenę celującą.

 

·         Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz poprzedzane lekcją powtórzeniową.

·         Kartkówki nie muszą być zapowiadane, mogą obejmować materiał 2 ostatnich lekcji.

·         Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian lub zapowiedzianą kartkówkę, ma obowiązek napisać zaległą pracę w terminie ustalonym przez nauczyciela (nie później niż 2 tygodnie od dnia pojawienia się w szkole).

·         Uczeń ,który nie zgłosi się w umówionym terminie, aby napisać sprawdzian będzie go pisał bez wcześniejszego uzgodnienia

·         Uczeń ma prawo w terminie ustalonym przez nauczyciela (nie później niż 2 tygodnie od dnia podania informacji o ocenach) ponownie napisać sprawdzian , aby poprawić ocenę.

·         Wszelkie  prace  ucznia    dostępne  dla  rodziców  (prawnych  opiekunów)  u  nauczyciela  podczas  zebrań z rodzicami

.

W sprawach nieobjętych Przedmiotowym Systemem Oceniania ma zastosowanie Wewnątrzszkolny System Oceniania.