Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół nr 17

im. Zawiszaków Proporca „ Victoria”

w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

1.    Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz.U. z 2004 r. nr 256,  poz.2572 z późniejszymi zmianami) - art.55;

2.    Statut Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „ Victoria”.

 

Wstęp.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 17 stanowi załącznik do Statut Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „ Victoria”.

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 17 składa się z:

- Samorządu Uczniowskiego LXXIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca „ Victoria” ,

- Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca „ Victoria” . 

§2. Członkami Samorządu Uczniowskiego są wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 17.

§3. Samorząd Uczniowski jest reprezentacją uczniów na terenie szkoły.

§4. Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun – wybrany przez uczniów w wyborach powszechnych.  

§5. Samorząd Uczniowski wybierają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 17.

§6. Przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego są:

- na szczeblu klas- Samorządy Klasowe,

- na szczebli szkoły- Rada Samorządu Uczniowskiego.

§7. W zebraniach SU uczestniczy Rada SU, Samorządy Klasowe, opiekun SU oraz Dyrektor Szkoły ( jeśli wyrazi taką potrzebę).

§8 .Inne osoby mają prawo do uczestniczenia w zebraniach SU tylko na zaproszenie Rady SU, opiekuna SU lub Dyrektora Szkoły.

 

§9. Zebrania SU odbywają się co najmniej raz w miesiącu na wniosek Rady SU, opiekuna SU oraz Dyrektora Szkoły.

Rozdział II

Cele Samorządu Uczniowskiego.

§1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół nr 17.

§2. Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

§3.Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

§4. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

§5. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

§6. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

§7. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia.

§8. Współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

§9. Obrona praw ucznia i czuwanie nad wypełnianiem przez uczniów obowiązków szkolnych we współpracy z Rzecznikiem Praw Ucznia.

§10. Przygotowanie uczniów do efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich.

§11. Kształtowanie postaw tolerancji, poczucia odpowiedzialności i chęci niesienia pomocy innym ludziom.

Rozdział III

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

 Do uprawnień  Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

§1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.

§2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania,  promowania oraz nagradzania uczniów.

§3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

§4. Prawo wyboru nauczyciela  pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów. 

§5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

§6. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

Rozdział IV

Organy Samorządu Uczniowskiego

§1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

a)    Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego;

b)    Rada Samorządu Uczniowskiego ( RSU);

c)     Rady Klasowe, powoływane przez społeczności klasowe.

d)    Sekcje.

§2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z :

a)    Przewodniczącego;

b)    Zastępcy Przewodniczącego;

c)     Skarbnika;

d)    Przewodniczącego Radiowęzła.   

Rozdział V

Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

§1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego:

a)    Kieruje pracą Samorządu,

b)    Reprezentuje uczniów ZS nr 17,

c)     Współpracuje z Dyrekcją Szkoły i nauczycielami,

d)    Zwołuje i przewodniczy obradom RSU,

e)     Przydziela zadania powołanym sekcjom.

§2. Rada Samorządu Uczniowskiego:

a)    Występuje do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego,

b)    Opracowuje roczny plan pracy Samorządu,

c)     Pomaga w przygotowywaniu i przebiegu imprez  oraz innych uroczystości szkolnych,

d)    Prowadzi dokumentację pracy Samorządu w formie protokołów,

e)     Gospodaruje środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego,

f)      Wykonuje zadania zlecone przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora Szkoły,

g)    Nadzoruje działalność Szkolnego Radiowęzła,

h)    Pomaga w redagowaniu , wydawaniu gazetki szkolnej , a także strony internetowej ZS nr 17.

§3. Sekcje.

a)    Sekcja jest organem pomocniczym RSU, powołanym do organizowania działalności samorządu w określonej dziedzinie,

b)    Sekcje mogą mieć charakter stały lub doraźny,

c)     Przewodniczący SU określa cele sekcji i jej kompetencje.

d)    Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń  Zespołu Szkół nr 17. Skład osobowy jest zatwierdzany przez RSU.

Rozdział VI.

Zasady wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz jego kadencja i zasady odwoływania.

 

§1.Termin wyborów

1.    Wybory przewodniczącego odbywają się na początku drugiego semestru, po feriach zimowych i są poprzedzone tygodniową kampanią wyborczą.

 

2.    Datę wyborów wyznacza Samorząd Uczniowski na ostatnim zebraniu w I semestrze roku szkolnego.

 

§2. Kandydaci na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

1.     Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom ZS nr 17 ( kl. I- III).

  1. Bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas I- III.
  2. Kandydatem na przewodniczącego może być osoba cechująca się:

 - odpowiedzialnością,

- zorganizowaniem,

- uczciwością,

- wysoką kulturą osobistą.

 

4.    Kandydatury na przewodniczącego samorządu można zgłaszać najpóźniej na 7 dni przed terminem wyborów.

 

5.    W szczególnym przypadku samorząd może zezwolić na kandydowanie po rozpoczęciu kampanii wyborczej.

 

6.    Kandydat na przewodniczącego musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie oraz uzyskać poparcie minimum 15 osób.

 

7.    Aby mogła rozpocząć się kampania wyborcza, powinny być zgłoszone przynajmniej dwie kandydatury na przewodniczącego. Gdy warunek ten nie jest spełniony, samorząd przesuwa datę wyborów.

 

8.    Dzień przed rozpoczęciem kampanii odbywa się zebranie samorządu uczniowskiego w celu sprawdzenia czy kandydaci spełniają wymogi formalne niezbędne do kandydowania.

 

9.    Kampania może być prowadzona dowolnymi metodami, jeśli nie powodują one zniszczeń na terenie szkoły i zmian w toku pracy szkoły. W jej ramach dopuszcza się:

-         rozdawanie ulotek,

-         wywieszanie plakatów na wyznaczonych  do tego celu miejscach,

-         organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw oraz na godzinach wychowawczych za zgodą wychowawcy danej klasy.

§3. Wybory

 

1. Nad przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza ( 6 osób) wyłoniona przez Samorządy Klasowe na zebraniu SU  na 2 tygodnie przed planowanym terminem wyborów.

2. Przewodniczącym Komisji Wyborczej jest opiekun SU.

3. Zadania Komisji Wyborczej:

-         sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem regulaminowego przeprowadzenia wyborów,

-         rejestrowanie kandydatur uczniów,

-         podliczenie głosów i ogłoszenie wyników wyborów,

-         złożenie sprawozdania z wyborów,

-         przygotowanie kart do głosowania, list wyborców oraz miejsca do głosowania.

4.                Głosowanie odbywa się podczas przerw międzylekcyjnych ( od 2 do 5   

          przerwy- czyli od godz. 9.40 do 12.50 ).

5.                Prawo głosu w wyborach przysługuje każdemu uczniowi.

6.                Wybory są ważne, jeśli głosów ważnych jest więcej niż połowa liczby

          głosów.

7.                Głosujący potwierdzają swoją tożsamość legitymacją szkolną oraz podpisem na liście odbiór karty do głosowania. Głosować można na jednego kandydata. Wyborca stawia znak ”X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje następnie wrzuca kartę wyborczą do urny w obecności Komisji Wyborczej.

8.                Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

 

9.            Głos jest nieważny gdy na karcie zakreślono więcej niż jedno nazwisko, nie zakreślono żadnego.

§4. Kadencja Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

 1.        Kadencja Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego trwa rok.

 2.        Kadencja przewodniczącego może ulec skróceniu jeśli Przewodniczący Samorządu:

 

            a)     dokona pisemnej dymisji i zostanie ona przyjęta przez Samorząd Uczniowski,

           b)     zostanie zawieszony w prawach ucznia,

            c)     nie będzie wypełniał obowiązków ucznia,

           d)     złamie statutu szkoły (zachowanie nieodpowiednie lub naganne na koniec roku szkolnego).

 3.        Jeżeli jeden z wyżej wymienionych warunków zostanie spełniony, zwołane zostanie Walne Zebranie Samorządu Uczniowskiego, na którym odbywa się głosowanie za usunięciem Przewodniczącego SU.

 4.        Przewodniczący zostaje odwołany większością głosów w obecności co najmniej 50% członków Samorządu Uczniowskiego.

 5.        Jeżeli stanowisko Przewodniczącego SU zostaje zwolnione z powodów wymienionych w punkcie 3, to obejmuje je do końca kadencji dotychczasowy zastępca przewodniczącego.

 6.        W przypadku gdy jest to niemożliwe, odbywają się ponowne wybory.

 7.        Kadencja nowo wybranego przewodniczącego trwa do dnia zakończenia rocznej kadencji poprzedniego przewodniczącego.

 

Rozdział VIII

Wybory Rzecznika Praw Ucznia i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

§1.Wybory Rzecznika Praw Ucznia i Opiekuna Samorządu organizowana są

      w październiku.

§2. Wybierany jest Rzecznik Praw Ucznia dla ZS nr 17 i Opiekunowie

      Samorządu dla  gimnazjum i  liceum.

§3. Komisję powołuje RSU.

§4. Każda klasa przedstawia po jednym kandydacie (na każde stanowisko )

    spośród nauczycieli.

§5. Komisja wyborcza sporządza alfabetyczną listę kandydatów, którzy wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie i wywiesza ją na  tablicy ogłoszeń samorządu wraz z datą wyborów.

§6. Wybory są powszechne, tajne i bezpośrednie.

§7. Rzecznikiem  Praw Ucznia i Opiekunami Samorządu zostają nauczyciele, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe.

§1. Regulamin jest uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, powszechnym i tajnym.

§2. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas walnego zebrania SU  na wniosek  Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrektora szkoły lub co najmniej połowy członków  RSU  lub Rady Samorządów Klasowych.

§3. Uchwała o zmianie Regulaminy wchodzi w życie po upływie tygodnia od jej podjęcia.

§4. Niniejszy Regulamin został uchwalony w głosowaniu powszechnym  przez Samorząd Uczniowski w 19  września   2008 r. i wchodzi w życie z dniem 26 września 2008 r.

 

 

 

 

 

 

Warszawa,  19 września 2008 r.