Previous

Next

Regulamin szkolnego radiowęzła „ Radio Węzeł”

w Zespole Szkół nr 17

 

1.        Radiowęzeł szkolny stanowi sekcję Samorządu Uczniowskiego, a członkowie zespołu redakcyjnego podlegają regulaminom i statutom obowiązującym w szkole.

2.      Radiowęzeł szkolny pełni funkcje: edukacyjną, informacyjną i rozrywkową. Jego zadaniem jest w szczególności: rozwijanie zainteresowań muzycznych i dziennikarskich uczniów, kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności, punktualności oraz pracowitości, szerzenie pozytywnych wartości poprzez muzykę, a także upowszechnianie wśród uczniów umiejętności w zakresie obsługi sprzętu radiowego.

3.      Opiekunem radiowęzła jest  opiekun Samorządu Uczniowskiego.

4.      Za pracę radiowęzła odpowiedzialny jest Zespół Radiowęzła.

5.      Zespołem Radiowęzła kieruje jego Przewodniczący wybierany prze Zespół Radiowęzła  w głosowaniu tajnym spośród członków Zespołu, którzy zgłosili chęć kierowania nim.

6.      Wybory Przewodniczącego  Radiowęzła odbywają się na początku II półrocza.

7.      Rekrutację do radiowęzła przeprowadza się na początku roku szkolnego lub w miarę potrzeb w ciągu roku.

8.     Za rekrutację do radiowęzła odpowiada Zespół Radiowęzła na czele z jego Przewodniczącym.

9.      Członkiem Zespołu Radiowęzła nie może być uczeń sprawiający problemy wychowawcze.

10.  Członkowie Zespołu Radiowęzła naruszający zasady współpracy obowiązujące w zespole  lub zaniedbujący swoje obowiązki  mogą być  z niego usunięci.

11.   Decyzję o usunięciu członka Zespołu Radiowęzła podejmuje Zespół Radiowęzła w tajnym głosowaniu.

12.  Za organizację pracy radiowęzła odpowiedzialny jest Przewodniczący, który opracowuje harmonogram jego pracy oraz koordynuje jego pracę.

13.  Harmonogram pracy wisi w widocznym miejscu w pomieszczeniu radiowęzła.

14.  Muzyka w radiowęźle szkolnym powinna przynosić wszystkim uczniom radość i zadowolenie. w związku z tym obsługujący radiowęzeł  zobowiązani są do brania pod uwagę głosów Kolegów i Koleżanek w sprawie doboru repertuaru, jak również głosu Nauczycieli i innych pracowników szkoły.

15.   Nadawana muzyka musi być zróżnicowana gatunkowo z uwzględnieniem gatunków przewidzianych do prezentacji na dany dzień tygodnia.

16.  Redakcja odpowiada za treść muzyczną i słowną emitowanych audycji. Programy przygotowane przez zespół nie mogą zawierać zwrotów wulgarnych, rasistowskich, obraźliwych bądź godzących w uczucia innych lub dobre imię szkoły.

17.   Radiowęzeł dostosowuje prezentowaną muzykę do kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, świąt państwowych, rocznic itp.

18.  Muzyki w radiowęźle można słuchać tylko na przerwach. W związku z tym obsługa radiowęzła zobowiązana jest do przestrzegania dzwonków lekcyjnych.

19.  Obowiązki członka zespołu redakcyjnego nie mogą kolidować z podstawowymi obowiązkami ucznia, w szczególności z rzetelną nauką oraz punktualnością rozpoczynania i kończenia lekcji.

20. Klucz do radiowęzła znajduje się w portierni. Mogą go pobrać jedynie upoważnieni przez opiekuna uczniowie. Po przerwie uczeń ma obowiązek zwrócić klucz.

21.  W pomieszczeniu radiowęzła mogą przebywać wyłącznie upoważnione osoby.

22.  Uczniowie upoważnieni do przebywania w pomieszczeniu radiowęzła odpowiadają za ład, porządek oraz czystość tego miejsca, a także za powierzony sprzęt.

23.  Zespół jest odpowiedzialny za używany sprzęt, dba o jego właściwe wykorzystanie i stan techniczny.

24. Wszelkie uszkodzenia i usterki należy zgłaszać opiekunowi w dniu ich powstania/wykrycia.

25.  Regulamin radiowęzła jest uchwalany przez Samorząd Uczniowski na zebraniu  samorządów  klasowych i Rady Samorządu Uczniowskiego większością głosów w głosowaniu tajnym.

26. Zmiany regulaminu można dokonać na wniosek: Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Członka Zespołu Radiowęzła oraz minimum 15 członków Samorządu Uczniowskiego na zebraniu  samorządów  klasowych i Rady Samorządu Uczniowskiego większością głosów w głosowaniu tajnym.

27.  Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. Nr 80 z 2000r. poz.904, Dz. U. z 2002 r. Nr 197 poz.1662) i ostatnią jej nowelizacją uchwaloną przez Sejm 1 kwietnia 2004 roku (Dz. U z 2004 r. Nr 91 poz.869) instytucje oświatowe w tym szkoły, mogą bez zgody twórców, artystów, wykonawców, producentów, nadawców, wydawców i bez zapłaty im wynagrodzenia korzystać z rozpowszechnionych utworów i pozostałych dóbr pokrewnych, w celach dydaktycznych.