SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

2018/2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17

im. ZAWISZAKÓW PROPORCA „VICTORIA”

  1. Podstawy prawne

1)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669)

2)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)

3)      Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020.

4)      Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia.

5)      Statut Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria”.

6)      Program profilaktyczno-wychowawczy, Szkolny zestaw programów nauczania, Roczny plan pracy szkoły. Pięcioletni program rozwoju szkoły

 

  1. Diagnoza

1)      Na początku roku szkolnego wśród uczniów nauczyciele przeprowadzają ankieta dotyczącą zainteresowań. Zespół do spraw ucznia zdolnego przygotowuje ankietę dla rodziców, którzy wskazują zdolności i predyspozycje swoich dzieci. Każda klasa zgłasza Samorządowi Uczniowskiemu propozycje działań kulturalnych i artystycznych. Na podstawie zebranych danych oraz przeprowadzanych rozmów podczas zajęć Zespół do spraw edukacji kulturalnej opracowuje plan działań. W planowaniu bierze pod uwagę potrzeby środowiska szkolnego oraz możliwości szkoły.

2)      Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” znajduje się na obrzeżach dzielnicy Włochy. W związku z patronem, każdego roku 16 września w szkole odbywają się uroczystości związane z włochowską wywózką. Uczniowie pierwszych klas przystępują do ślubowania, po którym społeczność szkolna bierze udział w obchodach dzielnicowych. W miarę możliwości żyjący Zawiszacy są zapraszani na lekcje wychowawcze, by przybliżyć uczniom ideę harcerstwa oraz uczyć historii i tradycji.

Na zespół składa się liceum ogólnokształcące (obecnie nieczynne), gimnazjum (ostatnia 3 klasa) oraz od Szkoła Podstawowa nr 359. Gimnazjum prowadzi oddziały dwujęzyczne z wiodącym językiem angielskim i językiem hiszpańskim. Od klas czwartych uczniowie oprócz języka angielskiego, uczą się drugiego języka obcego. Uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły, pochodzą najczęściej z dzielnic przyległych do Włoch – z Ursusa, Ochoty, Bemowa, Woli – oraz z miejscowości na zachód i południowy - zachód od Warszawy – Pruszków, Piastów, Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn.

W pobliżu szkoły znajduje się Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego, kościół p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Ośrodek Pomocy Społecznej, Artystyczny Dom Animacji ADA (filia Domu Kultury „Włochy”). Szkoła posiada tytuł Warsa i Sawy, tytuł Szkoły Dialogu 2013 oraz tytuł Szkoły z klasą. Placówka współpracuje z warszawskimi gimnazjami, przygotowując Mazowiecki Konkurs Lingwistyczny.

 

  1. Ramowe cele

- Kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych.

- Podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów.

- Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

- Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów.

- Wzmacnianie tożsamości warszawskiej.

 

  1. Główne zadania

 

 

 

 

 

 

Kształcenie w obszarze kulturowym i artystycznym

Prawidłowa realizacja podstawy programowej

nauczyciele

na bieżąco

Warsztaty językowe – Londyn na bis

Małgorzata Laśkiewicz

26.11-1.12

Warsztaty językowe na Malcie

Małgorzata Laśkiewicz

wrzesień

Wymiana polsko-niemiecka

Jacek Seliga

II półrocze

Wystawy okazjonalne na holu na I piętrze

wybrani nauczyciele (w zależności od okazji)

na bieżąco

Spektakle w języku angielskim

nauczyciele języka angielskiego

zgodnie z repertuarem, w ramach realizacji podstawy programowej

Lekcje muzealne

Lidia Pachuta i zespół humanistyczny

w ramach realizacji podstawy programowej

Międzyklasowy konkurs „Superklasa

Samorząd Uczniowski i wychowawcy

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja i udział w wydarzeniach szkolnych i międzyszkolnych

 

 

 

 

 

Dzień Patrona. Ślubowanie kl. I

wychowawcy klas I

5.10.2018

Sprzątanie świata

nauczyciele wychowania fizycznego

14.09.2018

80- lecie Szkoły. Przygotowanie obchodów

Małgorzata Michalska, Małgorzata Laśkiewicz, Lidia Pachuta i inni nauczyciele

 

5.10.2018

Uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości – wystawy, konkursy i gra miejska

Dariusz Mencel i inni nauczyciele

wrzesień-grudzień

Pasowanie na czytelnika – uroczystość dla uczniów z klas pierwszych.

 

Iwona Dąbska-Kluska

 

październik 2018

 

Wydarzenia w klasach najmłodszych:

Dzień Kropki – zajęcia kreatywne z dziećmi

„Dzień Pluszowego Misia” – impreza i konkurs plastyczny

Zabawa andrzejkowa

Świąteczna kartka – konkurs plastyczny

Wielkanocne tradycje

Bądź fit! – zdrowe odżywianie się i zdrowy tryb życia

Światowy Dzień Bajki

Nasze czworonogie przyjaciele – bezdomne zwierzęta- jak im pomóc?

Dzień Babci i Dziadka – impreza

Dzień Otwartych Diagnoz logopedycznych

Dzień Rodziny – impreza

I inne

 

Agata Szewczyk

 

 

 

wychowawcy klas 0-3 i wychowawcy świetlicy

 

wychowawcy świetlicy

wychowawcy świetlicy

 

 

 

 

Agata Szewczyk

 

14.09.2018

listopad 2018

 

listopad 2018

grudzień 2018

kwiecień 2019

 

 

 

listopad

 

styczeń 2019

maj 2019

marzec 2019

Święta i uroczystości narodowe

Święto Edukacji Narodowej

Małgorzata Bednarczyk i Justyna Burzyńska

15.10.2018

Dzień Tabliczki Mnożenia

Matematycy

28.09.2018

Święto Niepodległości

M. Kucharska i M. Jakubowska

12.11.2018

Walentynki

E. Kotarska-Pogorzelska

14.02.2019

Dzień liczby π

Matematycy

14.03.2019

Dzień wiosny

Wychowawcy świetlicy

21.03.2019

Dzień Ziemi

Wychowawcy świetlicy, Beata Jadam i Irmina Robak

kwiecień

Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja

Dariusz Mencel, Halina Berłowska

30.04.2019

Okolicznościowe imprezy klasowe:

- Andrzejki

- Mikołajki

- Boże Narodzenie, konkurs kolęd i piosenek świątecznych, kiermasz

- Wielkanoc

- Bal gimnazjalny i bal ósmoklasisty

- Zakończenie roku

nauczyciele, wychowawcy świetlicy

 

 

 

 

 

 

Lidia Pachuta

na bieżąco,

w zależności od potrzeb

Dzień Sportu

Ł. Zieliński, K. Rychlewski, M. Matuszewski. M. Kucharska

1.06. 2019

Udział w przedsięwzięciach na szczeblu dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim,

ogólnopolskim,

międzynarodowym

Wojewódzki Konkurs Lingwistyczny

Zespół języków obcych

II półrocze

Warszawski Gimnazjalny Konkurs Mitologiczny

Małgorzata Olek

kwiecień – maj 2019

Warszawski Konkurs „Fizyka i chemia w fotografii”

Agnieszka Bójko, Małgorzata Wenus

II półrocze

Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal” – etap dzielnicowy

L. Pachuta

II półrocze

Konkurs filmowy „Imaginacje – poezja okiem kamery”

I. Dąbska-Kluska, K. Ciszewska

II półrocze

Udział w konkursach:

- Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka” i inne konkursy zgodnie z ofertą

- konkursy literackie zgodnie z ofertą

- Asteriada

-  „Włochowski Festiwal Rozmaitości”

-  i inne

Wybrani nauczyciele

w zależności od ofert

 

„Kolorowy świat – mieszkańcy malują świat” - malowanie muralu w ramach inicjatywy lokalnej – malowanie naszej szkoły

H.Berłowska, K. Ciszewska, P. drzejewska

wrzesień/październik

Udział w sieci współpracy szkół, instytucji kultury, placówek wychowania pozaszkolnego i organizacji pozarządowych.

Wycieczki kulturalne, krajoznawcze:

- Wycieczki po Warszawie w języku    angielskim

Biuro „Atlas”, nauczyciele języka angielskiego

na bieżąco

Lekcje muzealne:

- Zamek Królewski

- Muzeum Narodowe

- Pałac w Wilanowie

- Łazienki Królewskie

- Muzeum Powstania Warszawskiego

Lidia Pachuta

Zespół humanistyczny

w ramach realizacji podstawy programowej

Wyjścia do kina

nauczyciele

zgodnie z repertuarem, w ramach realizacji podstawy programowej

Wyjścia do teatru

nauczyciele

zgodnie z repertuarem, w ramach realizacji podstawy programowej

Wyjścia na wystawy

nauczyciele

zgodnie z repertuarem, w ramach realizacji podstawy programowej

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Impreza czytelnicza, projekty związane z książką, konkursy czytelnicze, głośne czytanie „7 minut dla książki”.

Iwona Dąbska-Kluska, Małgorzata Bednarczyk, Lidia Pachuta, Monika Kucharska i inni

wrzesień-listopad

Doskonalenie kadry nauczycielskiej

Udział w szkoleniach (WCIES, MSCDN i inne)

nauczyciele

 

 

 na bieżąco

Literatura, czasopisma, Internet

nauczyciele

na bieżąco

 

a)      Nauczyciele prowadzą zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne i kształcą umiejętności w dziedzinach sztuki.

Koło geograficzne – Irmina Robak

Zajęcia artystyczne – Katarzyna Ciszewska

Plastyka lub zajęcia ortograficzne – Justyna Burzyńska

Koło kaligraficzne – Magdalena Dybowska

Łamigłówki – Katarzyna Mielcarz

Poczytajmy – koło czytelnicze (II półrocze)

b)      Szkoła wspiera uczniowskie inicjatywy kulturalne.

·         inicjatywy Samorządu Uczniowskiego

·         inicjatywy uczniów przy współpracy z nauczycielami i/lub organizacjami

 

c)      Szkoła inicjuje i organizuje imprezy artystyczne.

·         Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują uroczystości patriotyczne.

·         Uczniowie wraz z wychowawcami organizują święta.

·         Uczniowie przygotowują spektakle teatralne.

·          

d)      Szkoła promuje uczniów uzdolnionych.

·         Uczniowie reprezentują szkołę w konkursach.

·         Informacje o sukcesach, działalności uczniów są zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym Facebooku.

·         Współpraca z „Biuletynem włochowskim”, w którym zamieszczane są informacje o działalności kulturowej, artystycznej szkoły oraz o sukcesach uczniów.

·         Wystawy na holu na I piętrze prezentują wyniki pracy uczniów.

·         Działalność filmowa uczniów jest zamieszczana na serwisie YouTube.

 

  1. Odbiorcy projektu.

Głównym odbiorcą projektu jest młodzież, ale również i nauczyciele. Poprzez działalność kulturową i artystyczną odbiorcami są także rodzice oraz społeczność lokalna, w tym Harcerski Krąg Seniorów, Krąg „Victoria” Szarych Szeregów, podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

 

  1. Realizatorzy.

Realizatorami są nauczyciele i instytucje, organizacje współpracujące.

 

  1. Spodziewane efekty programu.

Uczeń:

- aktywnie i świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły, dzielnicy, miasta, państwa;

- aktywnie działa na płaszczyźnie kulturowej i artystycznej;

- szanuje drugiego człowieka mimo różnic kulturowych;

- zna kulturę, tradycje, historię swojej dzielnicy, miasta, państwa.

 

Szkoła:

- współpracuje z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie edukacji kulturalnej;

- zwiększa i urozmaica ofertę w obszarze edukacji kulturalnej;

- upowszechnia informacje o działaniach kulturalnych;

- jest miejscem rozwoju uczniów;

- popularyzuje działania uczniów;

- jest miejscem aktywności kulturalnej.

 

  1. Ewaluacja.

Ewaluacja programu odbywać się będzie na koniec całorocznych działań. Wnioski z ewaluacji staną się podstawą do modyfikacji Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej na kolejny rok szkolny.

 

 

9.      Podmioty współpracujące:

·         Artystyczny Dom Animacji ADA

·         Biuro „Atas

·         Łazienki Królewskie

·         Pałac w Wilanowie

·         Muzeum Narodowe

·         Zamek Królewski

·         Muzeum Powstania Warszawskiego

·         Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

·         Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy Scena na Woli im. Tadeusza Łomnickiego

·         Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

·         Teatr Narodowy

·         Teatr Wielki Opera Narodowa

·         Dom Kultury we Włochach

·         Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

·         Ośrodek Pomocy Społecznej

·         Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

 

 

10.  Finansowanie.

Działania kulturalne i artystyczne realizowane są w ramach zajęć z wybranych przedmiotów (równocześnie realizując podstawę programową) oraz zajęć dodatkowych (zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, projekty edukacyjne).