SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

2017/2018

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17

im. ZAWISZAKÓW PROPORCA „VICTORIA”

  1. Podstawy prawne

1)      Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 – j.t.).

2)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r., poz. 977).

3)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r., poz. 752)

4)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012r., poz. 204).

5)      Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020.

6)      Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia.

7)      Statut Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria”.

8)      Program profilaktyczno-wychowawczy, Szkolny zestaw programów nauczania, Roczny plan pracy szkoły.

 

  1. Diagnoza

1)      Na początku roku szkolnego wśród uczniów nauczyciele przeprowadzają ankieta dotyczącą zainteresowań. Zespół do spraw ucznia zdolnego przygotowuje ankietę dla rodziców, którzy wskazują zdolności i predyspozycje swoich dzieci. Każda klasa zgłasza Samorządowi Uczniowskiemu propozycje działań kulturalnych i artystycznych. Na podstawie zebranych danych oraz przeprowadzanych rozmów podczas zajęć Zespół do spraw edukacji kulturalnej opracowuje plan działań. W planowaniu bierze pod uwagę potrzeby środowiska szkolnego oraz możliwości szkoły.

2)      Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” znajduje się na obrzeżach dzielnicy Włochy. W związku z patronem, każdego roku 16 września w szkole odbywają się uroczystości związane z włochowską wywózką. Uczniowie pierwszych klas przystępują do ślubowania, po którym społeczność szkolna bierze udział w obchodach dzielnicowych. W miarę możliwości żyjący Zawiszacy są zapraszani na lekcje wychowawcze, by przybliżyć uczniom ideę harcerstwa oraz uczyć historii i tradycji.

Na zespół składa się liceum ogólnokształcące (obecnie nieczynne), gimnazjum oraz od Szkoła Podstawowa nr 359. Gimnazjum prowadzi oddziały dwujęzyczne z wiodącym językiem angielskim i językiem hiszpańskim. Oddział rejonowy w szkole nie stanowi większości, w przeciwieństwie do klas dwujęzycznych, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły, pochodzą najczęściej z dzielnic przyległych do Włoch – z Ursusa, Ochoty, Bemowa, Woli – oraz z miejscowości na zachód i południowy - zachód od Warszawy – Pruszków, Piastów, Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn.

W pobliżu szkoły znajduje się Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego, kościół p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Ośrodek Pomocy Społecznej, Artystyczny Dom Animacji ADA (filia Domu Kultury „Włochy”). Szkoła posiada tytuł Warsa i Sawy, tytuł Szkoły Dialogu 2013 oraz tytuł Szkoły z klasą. Placówka współpracuje z warszawskimi gimnazjami, przygotowując Mazowiecki Konkurs Lingwistyczny.

 

  1. Ramowe cele

- Kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych.

- Podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów.

- Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

- Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów.

- Wzmacnianie tożsamości warszawskiej.

 

  1. Główne zadania

 

 

 

 

 

 

Kształcenie w obszarze kulturowym i artystycznym

Prawidłowa realizacja podstawy programowej

nauczyciele

na bieżąco

Warsztaty językowe – Londyn na bis

Małgorzata Laśkiewicz

I półrocze

Warsztaty językowe na Malcie

Małgorzata Laśkiewicz

I półrocze

Wymiana polsko-niemiecka

Jacek Seliga, Monika Kucharska

Październik/Maj-Czerwiec

Wystawy okazjonalne na holu na I piętrze

wybrani nauczyciele (w zależności od okazji)

na bieżąco

Spektakle w języku angielskim

nauczyciele języka angielskiego

zgodnie z repertuarem, w ramach realizacji podstawy programowej

Lekcje muzealne

zespół humanistyczny

w ramach realizacji podstawy programowej

Międzyklasowy konkurs „Superklasa”

Małgorzata Olek, Irmina Robak, Przemysław Paczewski, Samorząd Uczniowski

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja i udział w wydarzeniach szkolnych i międzyszkolnych

 

 

 

 

 

Dzień Patrona. Ślubowanie kl. I

wychowawcy klas I

16.09.2017

Sprzątanie świata

Monika Kucharska

14.09.2017

73 obchody rocznicy wywózki mężczyzn z Włoch do Rzeszy

Chętni uczniowie wraz z wychowawcami, przedstawiciele klas

 

17.09.2017

Szkolna gra miejska „Szare Szeregi – Zawiszacy” – z okazji Dnia Patrona

 

Małgorzata Olek

 

28.09.2017

 

Rodzinny turniej tenisa stołowego

M. Kucharska

21.10.2017

Działalność grupy teatralnej Katharsis

 

Paulina Nowak-Drapińska

 

Cały rok

 

Pasowanie na czytelnika – uroczystość dla uczniów z klas pierwszych.

 

Iwona Dąbska-Kluska

 

Październik 2017

 

Wydarzenia w klasach najmłodszych:

„Dzień Pluszowego Misia” – impreza i konkurs plastyczny

Andrzejkowy zawrót głowy – impreza

Świąteczna kartka – konkurs plastyczny

Wielkanocna pisanka - konkurs plastyczny

Projekt edukacyjny „Jem zdrowo”

„Dżentelmen i dama” – konkurs savoir vivre

Dzień Babci i Dziadka - impreza

Dzień Rodziny - impreza

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 0-3

 

Listopad 2017

 

Listopad 2017

Grudzień 2017

Kwiecień 2017

 

Cały rok

Cały rok

 

 

Styczeń 2018

Maj 2018

Święta i uroczystości narodowe

Święto Edukacji Narodowej

Katarzyna Ciszewska i Paulina Nowak-Drapińska

13.10.2017

Święto Niepodległości

D. Mencel. A. Bójko i I. Kaszubska

10.11.2017

Walentynki

A. Kryk

14.02.2018

Dzień wiosny

P. Jędrzejewska, K. Osowska

21.03.2018

Sprzątanie świata

 

 

Dzień Ziemi

A.Nejman,. B. Jadam, I. Robak

kwiecień 2018

Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja

L. Pachuta, M. Chodowiec

28.04.2018

Okolicznościowe imprezy klasowe:

- Andrzejki

- Mikołajki

- Boże Narodzenie, konkurs kolęd i piosenek świątecznych

- Wielkanoc

- Bal gimnazjalny

nauczyciele, wychowawcy

na bieżąco,

w zależności od potrzeb

Dzień Sportu

Ł. Zieliński, K. Rychlewski, M. Matuszewski. M. Kucharska

1.06. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w przedsięwzięciach na szczeblu dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim,

ogólnopolskim,

międzynarodowym

Wojewódzki Konkurs Lingwistyczny

Zespół języków obcych

II półrocze

Warszawski Gimnazjalny Konkurs Mitologiczny

Małgorzata Olek, Alicja Mrozek

kwiecień – maj 2017

Warszawski Konkurs „Fizyka i chemia w fotografii”

Agnieszka Bójko, Małgorzata Wenus

II półrocze

Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal” – etap dzielnicowy

P. Nowak-Drapińska

II półrocze

Konkurs filmowy „Imaginacje – poezja okiem kamery”

P. Nowak-Drapińska

I. Dąbska-Kluska

II półrocze

Udział w konkursach:

- Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”

- konkursy recytatorskie z oferty DK Kolorowa

- Ogólnopolski Konkurs „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

- konkursy literackie z oferty SWNP

- „Włochowski Festiwal Rozmaitości”

- inne

Wybrani nauczyciele

w zależności od ofert

Udział w sieci współpracy szkół, instytucji kultury, placówek wychowania pozaszkolnego i organizacji pozarządowych.

Wycieczki kulturalne, krajoznawcze:

- Wycieczki po Warszawie w języku    angielskim

Biuro „Atas”, nauczyciele języka angielskiego

na bieżąco

Lekcje muzealne:

- Zamek Królewski

- Muzeum Narodowe

- Pałac w Wilanowie

- Łazienki Królewskie

- Muzeum Powstania Warszawskiego

Zespół humanistyczny

w ramach realizacji podstawy programowej

Wyjścia do kina

nauczyciele

zgodnie z repertuarem, w ramach realizacji podstawy programowej

Wyjścia do teatru

nauczyciele

zgodnie z repertuarem, w ramach realizacji podstawy programowej

Wyjścia na wystawy

nauczyciele

zgodnie z repertuarem, w ramach realizacji podstawy programowej

Doskonalenie kadry nauczycielskiej

Udział w szkoleniach (WCIES, MSCDN i inne)

- Tworzenie Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej

nauczyciele

 

Iwona Dąbska-Kluska

 na bieżąco

 

wrzesień 2017

Literatura, czasopisma.

nauczyciele

na bieżąco

Portale (np. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Filmoteka Szkolna)

nauczyciele

na bieżąco

 

 

a)      Nauczyciele prowadzą zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne i kształcą umiejętności w dziedzinach sztuki.

Alicja Mrozek – koło dziennikarskie

Małgorzata Olek – koło kronikarskie

Paulina Nowak-Drapińska - zajęcia w zakresie dziedzictwa języka polskiego (literatura, język)

Paulina Nowak – Drapińska – zajęcia teatralne

 

b)      Szkoła wspiera uczniowskie inicjatywy kulturalne.

·         inicjatywy Samorządu Uczniowskiego

·         inicjatywy uczniów przy współpracy z nauczycielami i/lub organizacjami

 

c)      Szkoła inicjuje i organizuje imprezy artystyczne.

·         Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują uroczystości patriotyczne.

·         Uczniowie wraz z wychowawcami organizują święta.

·         Uczniowie przygotowują spektakle teatralne.

·         Uczniowie prowadzą radiowęzeł.

 

d)      Szkoła promuje uczniów uzdolnionych.

·         Uczniowie reprezentują szkołę w konkursach.

·         Informacje o sukcesach, działalności uczniów są zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym Facebooku.

·         Współpraca z „Biuletynem włochowskim”, w którym zamieszczane są informacje o działalności kulturowej, artystycznej szkoły oraz o sukcesach uczniów.

·         Wystawy na holu na I piętrze prezentują wyniki pracy uczniów.

·         Działalność filmowa uczniów jest zamieszczana na serwisie YouTube.

 

  1. Odbiorcy projektu.

Głównym odbiorcą projektu jest młodzież, ale również i nauczyciele. Poprzez działalność kulturową i artystyczną odbiorcami są także rodzice oraz społeczność lokalna, w tym Harcerski Krąg Seniorów, Krąg „Victoria” Szarych Szeregów, podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

 

  1. Realizatorzy.

Realizatorami są nauczyciele i instytucje, organizacje współpracujące.

 

  1. Spodziewane efekty programu.

Uczeń:

- aktywnie i świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły, dzielnicy, miasta, państwa;

- aktywnie działa na płaszczyźnie kulturowej i artystycznej;

- szanuje drugiego człowieka mimo różnic kulturowych;

- zna kulturę, tradycje, historię swojej dzielnicy, miasta, państwa.

 

Szkoła:

- współpracuje z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie edukacji kulturalnej;

- zwiększa i urozmaica ofertę w obszarze edukacji kulturalnej;

- upowszechnia informacje o działaniach kulturalnych;

- jest miejscem rozwoju uczniów;

- popularyzuje działania uczniów;

- jest miejscem aktywności kulturalnej.

 

  1. Ewaluacja.

Ewaluacja programu odbywać się będzie na koniec całorocznych działań. Wnioski z ewaluacji staną się podstawą do modyfikacji Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej na kolejny rok szkolny.

 

 

9.      Podmioty współpracujące:

·         Artystyczny Dom Animacji ADA

·         Biuro „Atas”

·         Łazienki Królewskie

·         Pałac w Wilanowie

·         Muzeum Narodowe

·         Zamek Królewski

·         Muzeum Powstania Warszawskiego

·         Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

·         Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy Scena na Woli im. Tadeusza Łomnickiego

·         Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

·         Teatr Narodowy

·         Teatr Wielki Opera Narodowa

·         Dom Kultury we Włochach

·         Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

·         Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

10.  Finansowanie.

Działania kulturalne i artystyczne realizowane są w ramach zajęć z wybranych przedmiotów (równocześnie realizując podstawę programową) oraz zajęć dodatkowych (zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, projekty edukacyjne).