ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY 2018/2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17 IM. ZAWISZAKÓW PROPORCA „VICTORIA”

 

WYBRANY STANDARD

PRZYJĘTE WSKAŹNIKI

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY I JEJ PROMOCJA

Szkoła posiada 5-letni program rozwoju oraz określone cele i kierunki działania.

Opracowanie rocznego programu rozwoju szkoły.

powołany zespół

wrzesień 2018

Nauczyciele, uczniowie i rodzice wiedzą, co szkoła chce osiągnąć i jak będzie realizować swoje cele.

Nauczyciele, uczniowie i rodzice są zaznajamiani z celami działań szkoły oraz sposobami ich realizacji.

Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego prawa, wewnątrzszkolnych programów i planów.

Ustalenie form współpracy (udział rodziców w imprezach klasowych i szkolnych oraz spotkania rodziców z zespołami klasowymi nauczycieli).

Obieg informacji (informator dla rodziców, Librus i konsultacje).

Przedstawienie programu rozwoju szkoły rodzicom (spotkanie), nauczycielom (RP), uczniom (lekcje wychowawcze), pracownikom szkoły.

Uczniowie i rodzice są poinformowani o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach i formach sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Uczniowie zostali poinformowani o wymaganiach edukacyjnych na pierwszych zajęciach, natomiast rodzice w trakcie pierwszego zebrania (wrzesień).

 

dyrektor, nauczyciele, rodzice

wychowawcy,

zespoły klasowe

 

wrzesień 2018

 

 

cały okres objęty planem

Nadzór pedagogiczny zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy.

Opracowano organizację nadzoru pedagogicznego oraz wewnątrzszkolnego systemu zapewnienia jakości pracy.

Przedstawienie nauczycielom organizacji nadzoru i systemu zapewnienia jakości pracy.

Doskonalenie systemu oceniania oraz aktualizowanie kryteriów oceniania (wdrażanie oceniania kształtującego).

Poinformowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych  z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

Kontrola realizacji podstawy programowej.

Wdrożenie nowej podstawy programowej w szkole podstawowej.

Obserwacje lekcji w gimnazjum i w szkole podstawowej.

dyrektor

powołane zespoły

sierpień 2018

 

 

wrzesień 2018

 

 

czerwiec 2019

Szkoła kształtuje pozytywny wizerunek w środowisku.

 

Szkoła rozpoznaje oczekiwania edukacyjne uczniów i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę.

Realizacja kół zainteresowań zgodna z potrzebami uczniów.

Rozwijanie zainteresowań lingwistycznych.

Zajęcia na basenie - pływanie.

Zajęcia sportowe.

Udział w konkursach i przedstawieniach artystycznych.

Wzmocnienie funkcji opiekuńczej szkoły we współpracy z instytucjami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi.

Organizacja Jasełek dla OPS.

Organizacja dzielnicowego etapu Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”.

Organizacja „Warszawskiego Konkursu Mitologicznego”.

Organizacja Konkursu Lingwistycznego (j. angielski i j. hiszpański).

Uroczystość 80-lecia Szkoły.

opiekunowie kół

dyrektor,

nauczyciele

nauczyciele WF

 

cały rok

 wg harmonogramu

 

Prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku.

Promocja

1. Organizacja imprez  środowiskowych.

2. Publikacje w Informatorze „Moja Dzielnica Włochy”.

3. Uaktualnianie strony internetowej szkoły:

- stworzenie galerii zdjęć,

- publikacje nauczycieli,

- zamieszczenie ciekawych linków.

4. Umieszczanie relacji z życia szkoły na Facebooku.

5. Kontakty z rodzicami i uczniami poprzez pocztę elektroniczną LIBRUS.

nauczyciele

nauczyciel informatyki

wrzesień 2018

na bieżąco

cały rok

 

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli zgodny z ich potrzebami oraz placówki.

Rozpoznawane są potrzeby Rady Pedagogicznej w zakresie doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe prowadzone jest zgodnie z potrzebami organizacyjnymi szkoły.

Indywidualne plany rozwoju zawodowego są skorelowane z potrzebami szkoły.

Nauczyciele stosują nabytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy, a ich osiągnięcia są upowszechniane.

Opracowanie planu doskonalenia zawodowego.

Podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych uprawnień przez nauczycieli na studiach podyplomowych.

Organizacja rad szkoleniowych.

Współpraca z WCiES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

nauczyciele przedmiotów

dyrektor

 

wrzesień 2018

cały rok

wg harmonogramu

 

cały rok

Wszystkim nauczycielom tworzy się równe szanse rozwoju zawodowego.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informatycznej.

Organizacja lekcji otwartych dla nauczycieli i rodziców.

Objęcie opieką nauczycieli stażystów.

Udział w warsztatach metodycznych.

Umożliwienie udziału nauczycielom w formach doskonalenia pozaszkolnego.

Tworzenie właściwych warunków nauczycielom realizującym awans zawodowy.

Doskonalenie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z reformy edukacyjnej.

Współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi dla tworzenia różnych płaszczyzn wskazujących możliwości rozwoju zawodowego.

nauczyciele wszystkich przedmiotów

dyrektor

opiekunowie stażu

 

cały rok

 

cały rok

na bieżąco

 

 

cały rok

WARUNIKI DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

Baza szkoły zapewnia warunki realizacji zadań statutowych i możliwość osiągania wysokiej jakości pracy.

Obiekty, pomieszczenia i wyposażenie są odpowiednie dla realizacji zadań szkoły.

Zorganizowana jest biblioteka dostępna w czasie pracy dla nauczyciel i uczniów.

Bieżące uzupełnianie biblioteki.

Upowszechnienie wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji i zarządzaniu oświatą.

Tworzenie dobrej atmosfery dla czytelnictwa, akcje promujące czytelnictwo.

 

Dyrektor

 

 

Nauczyciel bibliotekarz

cały rok

Wyposażenie szkoły jest właściwie utrzymane.

Zakup pomocy dydaktycznych.

Komputerowa archiwizacja zasobów biblioteki szkolnej.

Udostępnienie podręczników uczniom kl. III  gimnazjum i uczniom szkoły podstawowej.

Dyrektor

Rada Rodziców

bibliotekarz

nauczyciele

w ciągu roku

 

ZDROWIE, HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Szkoła zapewnia uczniom, pracownikom i innym osobom przebywającym w szkole zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki.

Podejmowane są działania zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy.

Organizacja szkolenia dla RP i pracowników szkoły w zakresie ewakuacji budynku w wypadku zagrożenia. Ćwiczenia w ewakuacji.

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, BHP.

Prowadzenie dyżurów nauczycielskich dostosowanych do planów zajęć.

Wprowadzanie w szkołach systemowych działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Walka z nałogami, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy.

 

 

dyrektor

pedagog

nauczyciele

psycholog

pielęgniarka

cały rok

KIEROWANIE SZKOŁĄ, OBIEG INFORMACJI

Kierowanie szkołą i system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie zgodne z oczekiwaniami uczniów, rodziców, pracowników i odpowiednich instytucji zewnętrznych.

Statut placówki oraz inne akty wewnętrzne są zgodne z przepisami prawa.

Szkoła posiada sprawny i skuteczny system uzyskiwania i obiegu informacji.

Szkoła w sposób partnerski współpracuje z rodzicami i aktywnie ich włącza do swojej działalności.

Nauczyciele podejmują efektywną pracę w zespołach przedmiotowych.

Modyfikacja statutu szkoły w związku z reformą systemu edukacji oraz innych aktów.

Prowadzenie księgi zastępstw i księgi zarządzeń.

Tablica ogłoszeń.

Poczta elektroniczna.

Organizacja systematycznych spotkań z rodzicami, dyrektora, pedagoga, psychologa i wychowawców.

Konsultacje.

Opracowanie harmonogramu spotkań zespołów nauczycielskich.

Wymiana doświadczeń na spotkaniach  zespołów przedmiotowych i oddziałowych.

dyrektor

zespół nauczycieli

informatyki

wychowawcy

pedagog

psycholog

nauczyciele przedmiotów

na bieżąco

Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym

Rodzice pomagają w organizacji działań podejmowanych przez szkołę.

Szkoła współpracuje z podmiotami lokalnymi.

Organizacja:

1. Dzień otwarty dla kandydatów.

2. Wigilia.

Pozyskiwanie nowych sponsorów.

Organizacja spotkań z przedstawicielami Rady Rodziców.

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

dyrektor

Rada Rodziców,

nauczyciele

 

wg harmonogramu

KSZTAŁCENIE, PROGRAMY NAUCZANIA

Jakość programów nauczania zapewnia rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów i osiąganie sukcesów.

Programy nauczania realizowane w szkole są dostosowane do możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów.

Realizacja wybranych programów zgodna z kalendarzem.

Aktualizacja rozkładów materiału.

Doskonalenie systemu oceniania oraz aktualizowanie kryteriów oceniania.

Stosowanie oceniania kształtującego.

Poinformowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

Kontrola realizacji podstawy programowej, stosowania kryteriów oceniania.

Obserwacje lekcji.

Ocena pracy nauczycieli (zapis w arkuszu obserwacji)

nauczyciele

dyrektor

cały rok

 

ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA

Organizacja procesu kształcenia w szkole zapewnia każdemu uczniowi szanse rozwoju.

Przewidziano szczególne formy pracy z uczniami mającymi dysfunkcje psychofizyczne.

Szkoła zapewnia rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

Zajęcia dodatkowe dla uczniów mających kłopoty  w nauce.

Opracowanie i realizacja programu pracy z uczniem zdolnym.

Opracowanie i realizacja programu pracy z obcokrajowcami.

Rozwijanie zainteresowań w kołach przedmiotowych.

Zapewnienie właściwych warunków nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach PPP.

nauczyciele

pedagog

psycholog

zespoły przedmiotowe nauczyciele

opiekunowie kół

cały rok

 

PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA

Ocenianie wewnątrzszkolne wspomaga osiąganie przez uczniów sukcesu edukacyjnego

Uczniowie i rodzice znają zasady oceniania wewnątrzszkolnego, a nauczyciele je stosują

Spotkania informacyjne dla rodziców.

Prezentacja uczniom, nauczycielom, rodzicom analizy wyników próbnych  egzaminów wewnętrznych i egzaminów zewnętrznych.

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów

wrzesień 2018

raz w semestrze

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Szkoła osiąga sukcesy, których miarą jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Szkoła systematycznie diagnozuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności uczniów.

Szkoła analizuje i eksponuje osiągnięcia uczniów.

Uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w olimpiadach, konkursach i turniejach.

Sprawdziany progowe w szkole podstawowej.

Próbne egzaminy gimnazjalne w trzecich klasach gimnazjum i ósmych szkoły podstawowej.

Szkoła kładzie nacisk na wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych w gimnazjum i szkole pdstawowej.

Prezentacja osiągnięć uczniów:

1. Gablota szkolna.

2. Strona WWW.

3. Szkolne konto na Facebooku.

4. Prasa lokalna.

Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Podniesienie poziomu czytelnictwa poprzez zachęcanie do czytania.

 Organizacja konkursów czytelniczych.

Motywowanie uczniów do nauki przedmiotów matematyczno- przyrodniczych poprzez udział w projektach, konkursach, wycieczkach.

Wykorzystywanie multimediów na lekcjach.

nauczyciele

 

na bieżąco

wg harmonogramu

WYCHOWANIE I OPIEKA, RÓWNOŚĆ SZANS

Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne ucznia i przestrzega zasad demokratycznego współżycia.

W szkole przestrzegane są prawa dziecka i prawa ucznia i jest upowszechniana wiedza o nich.

Wybory Samorządu Uczniowskiego,  jego opiekunów oraz Rzecznika Praw Ucznia.

Współpraca z lokalnymi gazetami.

Organizacja kół, wycieczek, wyjść: do  kina, na lekcje muzealne, do teatrów, na wystawy.

SU

nauczyciele

wychowawcy

wrzesień 2018

cały rok

 

Wychowanie

W szkole kształci się umiejętność uczenia się.

 

Włączenie warsztatów umiejętności uczenia się do programów wychowawcy klasy.

wychowawcy

zgodnie z planami wychowawców klas

Włączenie warsztatów umiejętności uczenia się do planu pracy psychologa – zorganizowanie warsztatów dla wszystkich klas;

-zasady higieny pracy umysłowej, techniki uczenia się;

-spotkania z rodzicami.

psycholog

 

zgodnie z planem psychologa

W szkole kształci się umiejętności społeczne  i obywatelskie.

 

Włączenie metody projektu do pracy na zajęciach historii i WOS- u, kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych i patriotycznych.

nauczyciel historii, WOS - u

zgodnie z planami dydaktycznymi z historii i WOS -u

 

W szkole uczniowie inicjują  i realizują działania.

Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły oraz angażują w nie inne osoby.

wychowawcy

SU

cały rok

W szkole działania uczniów są adekwatne do ich potrzeb.

W szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia.

 

nauczyciele

pedagog

psycholog

wychowawcy

cały rok

W szkole powszechnie obejmuje się uczniów działaniami.

W szkole włącza się do planu działania antydyskryminacyjne i kształtuje się postawy tolerancji.

nauczyciele

pedagog

psycholog

wychowawcy

cały rok

 

 

PRACA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA SZKOŁY

Szkoła skutecznie realizuje program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, program edukacji zdrowotnej, a podejmowane działania są jednolite i spójne.

Szkoła ma swoje tradycje.

Działania wychowawcze szkoły uwzględniają:

wychowanie patriotyczne i świadomość obywatelską , edukację europejską, wychowanie

 do życia w rodzinie,

edukację regionalną, promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie patologiom i uzależnieniom.

Przeciwdziałanie agresji.

Obchody:

Dnia Patrona Szkoły.

80- lecia Szkoły.

Dnia Ziemi

Udział uczniów w obchodach świąt, uroczystościach narodowych i rocznicowych.

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

Konstytucja 3 Maja.

Organizowanie okolicznościowych imprez klasowych :

- Andrzejki,

- Mikołajki,

- Boże Narodzenie- Konkurs kolęd i piosenek świątecznych,

- Walentynki,

- Bal gimnazjalny,

- Bal ósmoklasistów.

Organizowanie konkursów międzyklasowych: rywalizacja klas w całorocznym konkursie „ Super klasa”.

 

nauczyciele

wychowawcy

 

cały rok

w zależności od potrzeb

 

 

 

Dzień Patrona Szkoły- uroczystości w Parku Kombatanta

Klasy 4 i 7 SP z wychowawcami

16.09.2018

Dzień tabliczki mnożenia.

8a- A. Kryk,

A. Jankowska -Górecka,

 P. Szafrański

28.09.2018

Wizyta bpa P. Jareckiego

Ks. Jacek Grabowski,

Ks. Janusz Kapusta,

Paweł Smyk,

Lidia Pachuta

1.10.2018

Ślubowanie klas I .

wychowawcy kl. I.

 

05. 10.2018

Święto Edukacji Narodowej

4a- M. Bednarczyk,

 

15. 10. 2018

 

Święto Niepodległości- 100 rocznica odzyskania niepodległości

3bg- M. Kucharska,

8c- K. Ciszewska,

M. Jakubowska

09.11.2018

Boże Narodzenie- Konkurs kolęd i piosenek świątecznych,

Jasełka

A.Łopuszyńska

Klasy 0-3

K. Wyszyńska,

K. Kwiatkowska- Rybicka

22.12.2018

Bal karnawałowy

Wychowawcy klas

 0, 1,2,3

styczeń

Walentynki

7a- E. Kotarska- Pogorzelska

14.02.2019

Dzień Liczby π

8a- A. Kryk,

 A. Jankowska- Górecka,

 P. Szafrański

14.03.2019

Dzień Wiosny- Dzień Języków Obcych

7b- K. Węglicki,

8d- A. Nejman,

5b – P. Jędrzejewska,

I. Kaszubska, J. Seliga,

K. Turbiarz

21.03.2019

Dzień Ziemi

5a - B. Jadam,

3c - I. Robak,

kwiecień 2019

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

3dg- K. Rychlewski,

D. Mencel,

M. Jakubowska,

27.04.2019

Piknik rodzinny.

Wychowawcy klas 0,1,2,3                           

Czerwiec 2019

Dzień sportu.

3eg, 4b- M. Kosmol,

Ł. Zieliński,

31.05.2019

Wycieczki klasowe po Warszawie.

Wycieczki integracyjne i klasowe.

Opieka nad pomnikiem poświęconym pomordowanym mieszkańcom Włoch.

 

Wychowawcy klas

 

 

wg kalendarza i harmonogramu

 

 

Realizacja zajęć: „Wychowanie do życia w rodzinie”

 

Zajęcia sportowe.

Nauczyciel biologii

pedagog

Nauczyciel w-f

cały rok

 

 

Realizacja edukacji zdrowotnej na lekcjach wychowawczych,  biologii i w-f.

Organizacja rozgrywek sportowych – międzyklasowych.

Organizacja imprez kulturalnych; kino, teatr, wystaw i konkursów czytelniczych.

Współpraca z Domem Kultury we Włochach.

Współpraca z HKS i Kołem Szarych Szeregów.

nauczyciele

dyrektor

 

cały rok

wg harmonogramu

 

 

Szkoła zapewnia warunki samorządnej działalności uczniów.

Działalność SU i udział w niektórych posiedzeniach RP.

Współzawodnictwo klas: konkurs  na „ Super klasę”.

opiekunowie SU

wg planu pracy SU

cały rok

PRACA OPIEKUŃCZA SZKOŁY

Szkoła zapewnia dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują.

Nauczyciele-wychowawcy rozpoznają potrzeby w zakresie opieki nad uczniami.

Uczniowie są objęci odpowiednimi, dostępnymi formami opieki.

Szkoła współpracuje z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną.

Stała współpraca wychowawców z pedagogiem i psychologiem.

Wywiady środowiskowe.

Stypendia.

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Włączenie się uczniów w działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego na zasadzie wolontariatu.

Przyznanie bezpłatnych obiadów uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Zgłaszanie ubogich uczniów do pomocy w formie paczki świątecznej od Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze dla rodziców przy współpracy z Poradnią.

wychowawcy

pedagog

psycholog

dyrektor

Rada Rodziców

 

systematycznie cały rok

 

 

                                                                                                                                          

   Roczny plan pracy szkoły opracował zespół nauczycieli:

                                                                                                                                                       Małgorzata Olek, Lidia Pachuta, Aleksandra Łopuszyńska

                                                                                                                                                       pod przewodnictwem dyr. Małgorzaty Michalskiej

 

 

 

 

 

Plan opracowano na podstawie następujących dokumentów:

 

§  Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 IX 1991 r. ze zm.

§  Prawo oświatowe z 14 XII 2016 r.

§  Rozporządzenie MEN z 25 VIII 2017  r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

§  Pięcioletni program rozwoju szkoły na lata 2016- 2021

§  Bieżące potrzeby szkoły

§  Szkolny plan podnoszenia  efektywności kształcenia ZS Nr 17

§  Plan nadzoru pedagogicznego

§  Program profilaktyczno - wychowawczy

§  Wnioski ze sprawowanego nadzoru za rok szkolny 2017/2018

§  Wnioski z pracy zespołów przedmiotowych, wychowawczych, biblioteki, pedagoga.

 

 

                                                                                                                                                               Plan wchodzi w życie z dniem ……………

 

                                                                                                                                       na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia ……………………..

                                                                                             

                                                                                                                                                                                              Małgorzata Michalska

                                                                                                                                                                                        Dyrektor Zespołu Szkół nr 17