REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 17

IM. ZAWISZAKÓW PROPORCA „VICTORIA”

 

 

 

I. ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA.

 

 1. Zespół Szkół nr 17w Warszawie, w którego skład wchodzą Gimnazjum Nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz LXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznym zwane dalej szkołą jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w państwowej sferze budżetowej.
 2. Zespół Szkół Nr 17 wykonuje zadania określone w Statucie szkoły zatwierdzonym Uchwałą nr Rady Pedagogicznej z dnia

 

II. ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 17

 

1. Strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Nr 17 tworzą następujące stanowiska pracy i organy szkoły:

a)      Dyrektor,

b)      Wicedyrektor,

c)      Rada Pedagogiczna,

d)     Pracownicy administracji w tym:

-          kierownik gospodarczy,

-          specjalista, sekretarz szkoły,

e)      Pracownicy obsługi w tym:

-          starszy dozorca,

-          pracownik do prac ciężkich,

-          woźne,

-         starsze woźne,

2. Podziału zadań pomiędzy poszczególne stanowiska dokonuje w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych Dyrektor Szkoły.

3. Podporządkowanie stanowisk pracy, przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

III. ZAKRES DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

 

1. Do kompetencji DYREKTORA SZKOŁY należy:

a)      kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,

b)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

c)      przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,

d)     realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

e)     powierzanie stanowiska wicedyrektora i odwoływanie po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej,

f)       zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami zgodnie z odrębnymi przepisami,

g)      przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

h)      występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

i)        dysponowanie środkami finansowymi szkoły, a także organizowanie administracyjno – finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

j)        opracowywanie arkusza organizacyjnego,

k)      dbanie o powierzone mienie,

l)        wydawanie poleceń służbowych,

m)    dokonywanie oceny pracy nauczycieli,

n)      realizowanie pozostałych zadań wynikających z Ustawy Karta Nauczyciela,

o)      kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawanie decyzji  administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,

p)      sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

q)      współpraca z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

r)       rozstrzyganie spraw spornych i konfliktów między organami szkoły,

s)       przestrzeganie postanowień Statutu szkoły w zakresie rodzaju nagród, kar stosowanych wobec uczniów,

t)       podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

u)      prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,

v)      sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną, księgową i gospodarczą szkoły,

w)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

2.      WICEDYREKTOR SZKOŁY

 

Zadania  :

 1. Przejmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności :

-          pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole,

-          organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej,

-          utrzymuje kontakty z rodzicami, przyjmuje ich postulaty i skargi oraz załatwia je,

-          współpracuje ze szkolną służba zdrowia, pedagogiem szkolnym i rejonowa poradnią psychologiczno – pedagogiczną, Opieką Społeczną,

-          rozlicza godziny ponadwymiarowe nauczycieli, organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.

 1. Prowadzi czynności  związane z nadzorem pedagogicznym wg harmonogramu,
 2. Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą,
 3. Inne zadania ustalone i zlecone przez Dyrektora Szkoły,

Uprawnienia – odpowiedzialność

 1. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkolą, ma prawa do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń.
 2. Decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w przydzielonych przez dyrektora klasach oraz wychowawczo – opiekuńczego w całej szkole.
 3. Ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo – opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców.
 4. Ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych nauczycieli.
 5. Ma prawo do używania pieczątki osobowej z tytułem: wicedyrektor szkoły oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

Odpowiada

 1. Jak każdy nauczyciel, oraz służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę za :

-          poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli,

-          prawidłowość postępowania szkoły w związku z obowiązkiem szkolnym w obwodzie szkoły,

-          bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły podczas pełnienia przez siebie funkcji zastępcy dyrektora oraz podczas bieżącego nadzoru nad szkołą,

-          stan sprawności technicznej (usuwanie zagrożeń)

.

3.      RADA PEDAGOGICZNA

 

       W skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły, którzy podlegają bezpośrednio dyrektorowi szkoły.

Do kompetencji RADY PEDAGOGICZNEJ należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy szkoły,

b)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

d)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

e)      podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia.

f)       Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

-          organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

-         propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczyciel stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

-          projekt planu finansowego szkoły,

-          wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

g)      Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole,

h)      Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmianę,

i)        Rada Pedagogiczna wybiera spośród swoich członków komisję ds. udzielania pomocy materialnej dla uczniów,

j)        Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków,

k)      Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane,

l)        nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy w sprawach poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

A.    NAUCZYCIEL

 

I. ZADANIA

1.      Realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych na początku roku szkolnego) osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły.

2.      Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora szkoły.

3.      Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.

4.      Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

5.      Bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów.

6.      Informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno–wychowawczych swoich uczniów.

7.      Informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

8.      Określenie zasad udostępniania jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych.

9.      Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę.

10. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań.

11. Prowadzenie działalności innowacyjnej za zgodą Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej.

II. UPRAWNIENIA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników, środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu.
 2. Decydowanie o treści programu koła lub zespołu, jeśli zostało przydzielone.
 3. Decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów.
 4. Prawo wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich – uczniów.
 5. Zobowiązanie do obniżenia wymagań edukacyjnych wobec ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻBOWA

 1. Przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:

a)     poziom wyników dydaktyczno–wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał,

b)     stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

 1. Przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

a)     tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

b)     nieprzestrzeganie procedury postępowania, po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

c)       zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku nadzoru i zabezpieczenia,

d)     rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno–  wychowawczej z uczniami w szkole i poza szkołą.

 

B. NAUCZYCIEL-WYCHOWAWCA

I. ZADANIA

 1. Tworzyć warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie.
 2. Rozwiązywać ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły.
 3. Przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu – przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności.
 4. Koordynuje działania wychowawcze nauczycieli uczących w klasie.
 5. Organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce i zachowaniu.
 6. Współpracuje z rodzicami i informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy.
 7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje rodziców oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania z zachowania.
 8. Współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi komórkami opiekuńczymi (PPP, Ośrodek Pomocy Społecznej, ZOZ itp.), w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków.
 9. Prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne, plany pracy i godzin wychowawczych, obserwacje uczniówi kontakty z rodzicami).

II. UPRAWNIENIA

 1. Współdecyduje z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie wychowawczym na rok szkolny.
 2. Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej, w swej pracy wychowawczej od dyrekcji szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę.
 3. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Tym samym nie ma od niej trybu odwołania.
 4. Ma prawo ustanowić (z klasą i rodzicami) własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.
 5. Ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i dyrekcji szkoły.

III. ODPOWIDZIALNOŚĆ

Identycznie jak każdy nauczyciel, oprócz tego:

 1. Służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie (grupie).
 2. Za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy (grupy) i szkoły.
 3. Za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno–wychowawczej.
 4. Za prawidłowość dokumentacji przebiegu nauczania swojej klasy (grupy).

 

C.    NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

I. ZADANIA

1.               Zgodnie z potrzebami czytelników, gromadzi zbiory biblioteki dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,

2.               Udostępnia zbiory biblioteczne,

3.               Rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i z indywidualnymi zainteresowaniami,

4.               Udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych,

5.               Udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktyczne,

6.               Przeprowadza analizy stanu czytelnictwa,

7.               Opracowuje roczne plany biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów przedmiotowych,

8.               Systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem, dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację.

9.               W zakresie współpracy z uczniami biblioteka szkolna :

a)      rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania czytelnicze uczniów,

b)      pogłębia i wyrabia u uczniów nawyk czytania i samokształcenia,

c)      propaguje dziedzictwo kultury narodowej i regionalnej;

10.           W zakresie współpracy z nauczycielami biblioteka szkolna :

a)      wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,

b)      pomaga nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno – wychowawczych,

c)      informuje nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

d)     uczestniczy w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisem w kalendarzu szkoły.

11.           W zakresie współpracy z rodzicami biblioteka szkolna :

a)      zapewnia pomoc w doborze literatury,

b)      popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców,

c)      informuje rodziców o stanie czytelnictwa uczniów.

II. UPRAWNIENIA

1. Wspólnie organizuje imprezy czytelnicze,

2. Umawia klasy na lekcje w innych bibliotekach,

 1. Zapewnia udział w konkursach organizowanych przez inne biblioteki,
 2. Zapewnia wymianę wiedzy i doświadczeń,
 3. Koordynuje wypożyczenia międzybiblioteczne,
 4. Bierze udział w targach i kiermaszach.

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.

 1. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie biblioteki.
 2. Zgłasza niedobory w księgozbiorze niezbędne do realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.

 

D.    NAUCZYCIEL PEDAGOG

I. ZADANIA

 1. Przegląd opinii psychologicznych:

a)     sprawdzanie dat powtórnych badań w Poradni Psychologoczno – Pedagogicznej (PPP),

 1. Rozmowy z młodymi nauczycielami; ukierunkowanie pracy opiekuńczo–wychowawczej w klasie.
 2. Realizacja obowiązku szkolnego:

a)     sprawdzanie dzienników lekcyjnych,

b)     kontakt z wychowawcami klas.

 1. Zbieranie informacji u wychowawców klas  dotyczących badań uczniów w PPP:

a)     przekazywanie wypełnionych wniosków do poradni,

b)     kierowanie na badania wg terminów wyznaczonych przez  PPP.

 1. Zapoznanie się z opiniami, orzeczeniami i zleceniami postdiagnostycznymi PPP:

a)     omawianie ich z wychowawcami klas i nauczycielami,

b)     dbanie o realizację tych zaleceń.

 1. Orientacja zawodowa:

a)     spotkania z uczniami i rodzicami w sprawie rozpoznania stopnia przygotowania do podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej i na uczelni wyższej ,

b)     kierowanie na badania do PPP,

c)      pomoc wychowawcom klas w tym zakresie.

 1. Rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno–wychowawczego.
 2. Kierowanie uczniów z trudnościami w nauce i zaburzeniami zachowania na badania do poradni:

a)     współpraca z wychowawcami klas,

b)     współpraca z nauczycielami przedmiotów w realizacji zaleceń PPP.

 1. Kierowanie uczniów do różnego rodzaju placówek: sanatoriów, opiekuńczo–wychowawczych i innych w oparciu o współpracę z PPP, Sądem Rodzinnym i innymi.
 2. Kwalifikowanie w oparciu o obserwacje i orzeczenia PPP uczniów do grup wyrównywania wiedzy, świetlicy terapeutycznej, grup socjoterapeutycznych, bądź zajęcia indywidualne do poradni.
 3. Pomoc indywidualna uczniom i ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z nauką i zachowaniem (terapia indywidualna).
 4. Opieka indywidualna nad uczniami z dużymi zaburzeniami w zachowaniu utrudniającymi funkcjonowanie dziecka w szkole i w domu, ustalenie form pracy z wychowawcami i nauczycielami dotyczących poszczególnych uczniów.
 5. Pomoc wychowawcom klas w organizowaniu materiałów, opracowań, nagrań potrzebnych w przygotowaniu ciekawych spotkań z uczniami i rodzicami:

a)     uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami w ramach comiesięcznych spotkań.

 1. Wprowadzanie i upowszechnianie metod psychologii i pedagogiki oraz innych nowości wspierających proces dydaktyczny wspólnie z biblioteką szkolną.
 2. Przekazywanie radzie pedagogicznej informacji o sytuacji opiekuńczo–wychowawczej szkoły wg terminarza rad pedagogicznych.
 3.  Prowadzenie wykazów uczniów z rodzin potrzebujących pomocy w oparciu o informacje wychowawców klas i własne rozeznanie.
 4. Organizowanie spotkań indywidualnych i grupowych uczniów, wychowawców i rodziców z pracownikami PPP na terenie szkoły.
 5. Wykonywanie innych  zadań pedagoga szkolnego wynikających ze specyfiki środowiska i planu pracy szkoły.

II. UPRAWNIENIA

 1. Bezpośrednim przełożonym pedagoga szkolnego jest wicedyrektor szkoły.
 2. Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem „pedagog szkolny”, podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji oraz z upoważnieniem dyrektora szkoły.
 3. Ma prawo wnioskowania do dyrektora w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo–opiekuńczego całej szkoły.

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę.
 2. Za poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 3. Za prawidłową organizację zajęć dydaktyczno–wychowawczych i prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego.

E.     NAUCZYCIEL REEDUKATOR

I. ZADANIA

1.Przegląd opinii psychologicznych.

 1. Zapoznanie się z opiniami, orzeczeniami i zleceniami postdiagnostycznymi PPP:

a)     omawianie ich z wychowawcami klas i nauczycielami,

b)     dbanie o realizację tych zaleceń..

 1. Kierowanie uczniów z trudnościami na badania do poradni:
  1. współpraca z wychowawcami klas,
  2. współpraca z rodzicami uczniów,
  3. współpraca z nauczycielami przedmiotów w realizacji zaleceń PPP.

4. Organizowanie i prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

 1. Pomoc indywidualna uczniom i ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z nauką .
 2. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora szkoły.
 3.  Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.
 4. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.
 5. Bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów.
 6.  Informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno–wychowawczych swoich uczniów.
 7. Informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.
 8. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę.
 9. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań.
 10. Prowadzenie działalności innowacyjnej za zgodą Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej.

 

II. UPRAWNIENIA

1.                              Decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników, środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu.

2.                              Decydowanie o treści programu koła lub zespołu, jeśli zostało przydzielone.

3.                              Decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻBOWA

1.                              Przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:

a)   poziom wyników dydaktyczno–wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał,

b)   stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

 

2..Przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

a)  tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

b)   nieprzestrzeganie procedury postępowania, po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

e)       zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku nadzoru i zabezpieczenia,

f)       rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno–   wychowawczej z uczniami w szkole i poza szkołą..

.

4. PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI PODLEGAJĄ BEZPOŚREDNIO DYREKTOROWI SZKOŁY

 

KIEROWNIK GOSPODARCZY

 

: Kierowanie całokształtem zagadnień związanych z działalnością administracyjną

i gospodarczą placówki, a w szczególności :

 1. kierowanie zespołem pracowników administracji i obsługi,
 2. określanie zadań i odpowiedzialności tych pracowników w formie zakresów czynności,
 3. zabezpieczenie podwładnym odpowiednich warunków pracy, w tym bhp,
 4. prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym dotyczącej przydzielania i rozliczania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, rozliczenia godzin nadliczbowych i  inne,
 5. sporządzanie danych wyjściowych do  list płac pracowników administracji i obsługi weryfikacja tych danych,
 6. prowadzenie ksiąg inwentarzowych  szkoły,
 7. przygotowanie inwentaryzacji  i nadzorowanie jej przebiegu,
 8. sprawowanie nadzoru nad zakupami i gospodarką materiałową,
 9. przygotowanie umów dotyczących opłat za media i konserwację oraz wynajmu pomieszczeń i urządzeń szkolnych na zasadach uzgodnionych z dyrektorem szkoły i w oparciu o wytyczne organu prowadzącego,
 10. opracowanie potrzeb (planów) i prowadzenie ewidencji prac remontowych,
 11. przygotowanie i realizacja procedur wymaganych przepisami o zamówieniach  publicznych w zakresie remontów i zakupów wyposażenia,
 12. prowadzenie rejestru zamówień publicznych i nadzorowanie prawidłowej realizacji zamówień ,
 13. prowadzenie kartotek przydzielonych środków bhp i odzieży ochronnej,
 14. Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników szkoły.

Zapewnienie wraz z zespołem pracowników bezpośrednio podległych wykonania następujących zadań :

1.      zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2.      zapewnienie pozostałych druków i materiałów kancelaryjnych oraz środków niezbędnych do prowadzenia placówki,

3.      realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz w oparciu o aktualne potrzeby i dyspozycje,

4.      personalne i organizacyjne zabezpieczenie przebiegu i rozliczenia inwentaryzacji okresowych,

5.      udział w projektowaniu budżetu szkoły,

6.      abonowanie czasopism, druków resortowych i innych wydawnictw zgodnie z potrzebami,

7.      rozliczanie i regulowanie  pozostałych opłat abonenckich,

8.      zapewnienie sprawności techniczno – eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych oraz zabezpieczenie majątku szkolnego,

9.      dbałość o sprzęt przeciw pożarowy, urządzenia odgromowe, systemy telekomunikacyjne i alarmowe, klucze do wejść ewakuacyjnych i inne wg potrzeb,

10.  utrzymanie pełnej czystości gmachu oraz przynależnego terenu,

11.  zabezpieczenie obiektów szkolnych przed włamaniem i kradzieżą,

12.  zapewnienie opieki nad zielenią szkolną.

Ponosi ponadto odpowiedzialność przed dyrektorem szkoły za : terminowe wykonanie przydzielonych zadań, dyscyplinę, poziom i atmosferę pracy swych podwładnych, bieżące zabezpieczenie gmachu i wyposażenia szkoły, sprawność urządzeń przeciwpożarowych i przeciwgromowych, oszczędność materiałów i energii, grzeczną i uprzejmą obsługę interesantów, wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły.

 

 

SPECJALISTA, SEKRETARZ SZKOŁY

 

Załatwianie wszystkich spraw związanych z pracą sekretariatu, a w szczególności :

1.   Kancelaria ogólna :

  1. prowadzenie zasobów kancelaryjnych zgodnie z instrukcją  i jednolitym rzeczowym wykazem akt,
  2. dokonywanie odbioru, rejestracji i rozdziału korespondencji przychodzącej,
  3. przygotowanie i wysyłanie korespondencji,
  4. zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych, druków ścisłego zarachowania i dokumentów znajdujących się w sekretariacie,
  5. przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych osób wg kompetencji,
  6. prowadzenie teczek osobowych pracowników szkoły,
  7. współdziałanie w pracach związanych z inwentaryzacją  majątku szkolnego,
  8. zamawianie druków szkolnych : dzienniki, arkusze ocen, świadectwa, itp.,
  9. gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych z sio, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  10. prowadzenie składnicy akt w zakresie ustalonym instrukcją,
  11. inne zadania o charakterze administracyjnym powierzone przez dyrektora.
 1. Sprawy uczniowskie:
  1. opracowywanie sprawozdań GUS dot. spraw uczniowskich,
  2. wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich i prowadzenie ich ewidencji,
  3. prowadzenie księgi uczniów ( księgi ewidencji dzieci )
  4. prowadzenie rejestru przyjęć do klasy I,
  5. załatwianie spraw związanych z przyjęciem uczniów do szkoły i przejściem uczniów  do innej szkoły,
  6. prowadzenie ksiąg absolwentów i ew. analiza dalszych losów,
  7. prowadzenie innej dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno – wychowawczym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora i władz nadrzędnych.

Ponadto ponosi odpowiedzialność przed dyrektorem szkoły za przyjmowanie korespondencji, interesantów i telefonów, sprawne przekazywanie informacji i ich wstępną selekcję, rejestrowanie terminów spraw, przekazywanie pracownikom poleceń dyrekcji oraz kontrolę terminowości ich wykonania, terminowe wykonanie zadań, sprawną i uprzejmą obsługę interesantów, bieżący ład i porządek w sekretariacie szkoły, oszczędne gospodarowanie powierzonymi materiałami, wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły.

 

5. PRACOWNICY OBSŁUGI podlegają bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu.

 

 1. STARSZY DOZORCA

 

. 1.  Pełnienie dozoru nad całym budynkiem szkolnym i posesją  :

1)      pełnienie dyżurów przy wejściu do szkoły,

2)      przestrzeganie harmonogramów dzwonków w przypadku awarii zasilania automatycznego,

3)      utrzymywanie w bieżącej czystości posesji szkolnej, a w szczególności zamiatanie placów, ścieżek, boisk,

4)      dbanie o stan zieleni wokół szkoły, w tym systematyczne koszenie trawy,

5)      odśnieżanie posesji w okresie zimowym,

6)      kontrolowanie stanu kontenerów na śmieci i zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu konieczności wywozu nieczystości,

7)      pomoc w czasie wakacji przy generalnych porządkach na terenie szkoły.

2.   Zabezpieczenie sprawności technicznej obiektu :

1)       lokalizowanie oraz eliminowanie w ramach możliwości wszelkich uszkodzeń i zagrożeń zarówno w budynku jak i na terenie posesji,

2)       nadzorować i zabezpieczać właściwy stan urządzeń i maszyn funkcjonujących na terenie placówki,

3)       utrzymywać w sprawności sprzęt p – poż.; dbać o drożność dróg ewakuacyjnych,

4)       dokonywać bieżących napraw sprzętu szkolnego oraz usuwać na bieżąco inne uszkodzeni

      w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnień,

5)       aktywnie uczestniczyć w działaniach związanych z usuwaniem  skutków klęsk żywiołowych, awarii i innych zdarzeń,

6)       dbać o wyposażenie w odpowiednie narzędzia i materiały do prac konserwatorskich oraz właściwe ich wykorzystanie,

7)       udzielać niezbędnej pomocy pozostałym pracownikom i uczniom w prowadzonych przez nich pracach porządkowych, inwentaryzacji, organizacji uroczystości szkolnych, imprez itp.

3.   Na podstawie Kodeksu pracy oraz w oparciu o postanowienia regulaminu pracy ponosi  odpowiedzialność za :

1)      przestrzeganie dyscypliny pracy,

2)      przestrzeganie przepisów BHP,

3)      efektywne wykorzystanie czasu pracy,

4)      dbałość o przydzielony sprzęt i narzędzia,

5)      dbałość o mienie zakładu poprzez m.in. zapobieganie przypadkom dewastacji, eliminowanie marnotrawstwa energii, wody itp.

4.   Wykonywanie innych prac związanych z zajmowanym stanowiskiem na polecenie

dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 

 1. PRACOWNIK DO PRAC CIĘŻKICH

 

1.   Pełnienie dozoru nad całym budynkiem szkolnym i posesją  :

1)        pełnienie dyżurów przy wejściu do szkoły,

2)       przestrzeganie harmonogramów dzwonków w przypadku awarii zasilania automatycznego,

3)      utrzymywanie w bieżącej czystości posesji szkolnej, a w szczególności zamiatanie placów, ścieżek, boisk,

4)      dbanie o stan zieleni wokół szkoły, w tym systematyczne koszenie trawy,

5)      odśnieżanie posesji w okresie zimowym,

6)      kontrolowanie stanu kontenerów na śmieci i zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu konieczności wywozu nieczystości,

7)      pomoc w czasie wakacji przy generalnych porządkach na terenie szkoły.

2.   Zabezpieczenie sprawności technicznej obiektu :

1)       lokalizowanie oraz eliminowanie w ramach możliwości wszelkich uszkodzeń i zagrożeń zarówno w budynku jak i na terenie posesji,

2)      nadzorować i zabezpieczać właściwy stan urządzeń i maszyn funkcjonujących na terenie placówki,

3)      utrzymywać w sprawności sprzęt p – poż.; dbać o drożność dróg ewakuacyjnych,

4)      dokonywać bieżących napraw sprzętu szkolnego oraz usuwać na bieżąco inne uszkodzeni

w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnień,

5)      aktywnie uczestniczyć w działaniach związanych z usuwaniem  skutków klęsk żywiołowych, awarii i innych zdarzeń,

6)      dbać o wyposażenie w odpowiednie narzędzia i materiały do prac konserwatorskich oraz właściwe ich wykorzystanie,

7)      udzielać niezbędnej pomocy pozostałym pracownikom i uczniom w prowadzonych przez nich pracach porządkowych, inwentaryzacji, organizacji uroczystości szkolnych, imprez itp.

3.   Na podstawie Kodeksu pracy oraz w oparciu o postanowienia regulaminu pracy ponosi  odpowiedzialność za :

1)      przestrzeganie dyscypliny pracy,

2)      przestrzeganie przepisów BHP,

3)      efektywne wykorzystanie czasu pracy,

4)      dbałość o przydzielony sprzęt i narzędzia,

5)      dbałość o mienie zakładu poprzez m.in. zapobieganie przypadkom dewastacji, eliminowanie marnotrawstwa energii, wody itp.

4.   Wykonywanie innych prac związanych z zajmowanym stanowiskiem na polecenie

dyrektora lub bezpośredniego przełożonego

 

 

C.STARSZA WOŹNA, WOŹNA

 

1.Utrzymanie w czystości przydzielonego odrębnym dokumentem rejonu sprzątania, a w szczególności :

a.       zamiatanie i mycie podłóg,

b.      odkurzanie i mycie parapetów, okien, mebli i innych przedmiotów będących na wyposażeniu sprzątanych pomieszczeń,

c.       mycie lamperii i drzwi,

d.      mycie sanitariatów, glazury i umywalek (z użyciem środków dezynfekujących),

e.       odkurzanie ścian,

f.       pranie firan,

g.      wynoszenie śmieci.

·         Opieka nad kwiatami w przydzielonym rejonie,

·         Utrzymanie w czystości pomieszczenia służbowego oraz wyznaczonego na sprzęt i środki do utrzymania czystości.

·         Dokonywanie porządków generalnych w okresie przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich.

·         Zgłaszanie zauważonych usterek bezpośredniemu przełożonemu.

·         Pełnienie, w przypadkach koniecznych zastępstw za nieobecne sprzątaczki.

Ponadto, na podstawie Kodeksu pracy oraz w oparciu o postanowienia regulaminu pracy ponosi odpowiedzialność za :

·         przestrzeganie dyscypliny pracy,

·         przestrzeganie przepisów BHP,

·         efektywne wykorzystanie czasu pracy,

·         oszczędne gospodarowanie środkami czystości,

·         kontrolowanie zużycia wody i energii elektrycznej w przydzielonym rejonie,

·         dbałość o mienie zakładu  w tym szczególnie powierzony sprzęt i środki do utrzymania czystości.

 

2.Zadania i obowiązki o charakterze ogólnym :

a.       sumienne i staranne wykonywanie pracy, stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,

b.      przestrzeganie obowiązującego regulaminu pracy oraz ustalonego w zakładzie porządku i czasu pracy,

c.       przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciw pożarowych,

d.      przejawianie dbałości o dobro zakładu, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

e.       przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach oraz zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy.

 

 

Załączniki:

- Załacznik nr 1 - schemat organizacyjny Zespołu Szkół Nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria”

 


 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Załącznik nr 1

do Regulaminu Organizacyjnego

Zespołu Szkół Nr 17

im. Zawiszaków Proporca „Victoria” w Warszawie

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 17

IM. ZAWISZAKÓW PROPORCA „VICTORIA”