WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 113

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

IM. ZAWISZAKÓW PROPORCA „VICTORIA”

 

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

 

 

 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 

2. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.

 

3. Dyrektor szkoły powołuje zespół ds. organizacji projektu. W skład zespołu wchodzą opiekunowie projektów, wychowawcy klas, w których prowadzone są projekty, nauczyciel informatyki, nauczyciel bibliotekarz. Opiekunami projektów są nauczyciele danego rocznika uczniów.

 

4. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala:

a)  zadania opiekuna projektu,

b) czas realizacji projektu edukacyjnego,

c) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,

d) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym,

e) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

 

5. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

 

6. Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego.

 

7. Opiekun projektu ustala z zespołem uczniowskim (kontrakt):

-czas realizacji projektu ( od 2 tygodni do 3 miesięcy),

-formy pracy, zasady dokumentowania prac,

-podział zadań w zespole,

-sposób prezentacji projektu,

-sposób podsumowania pracy nad projektem.

 

8. Ramy czasowe realizacji projektu obejmują II semestr klasy I, klasę II, I semestr klasy III.

 

9. Projekt jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

 

10. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

 

11. Nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów.

 Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.

 

12. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna, przez kilka zespołów uczniowskich.

 

13. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu.

 

14. W przypadku gdy uczeń:

-nie zdecyduje o wyborze tematu,

-nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

-nie złoży deklaracji, np. z powodu choroby, wychowawca w porozumieniu z opiekunem projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

 

15. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach klasowych lub międzyoddziałowych liczących 3-5 osób.

 

16. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

a)      wybranie tematu projektu edukacyjnego,

b)      określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,

c)      wykonanie zaplanowanych działań,

d)     publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego,

e)      podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

.

 

17. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się ma świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

18. W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń i jego rodzice wskazują ten, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

19. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

 

20. Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie Szkoły.

 

21. Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu.

 

22. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

 

23. Wicedyrektor dokonuje podsumowania realizacji projektów i przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie zbiorcze na koniec roku szkolnego.

 

24. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z jego realizacji.

 

Załączniki:

  1. Deklaracja przystąpienia do projektu edukacyjnego.
  2. Karta realizacji projektu edukacyjnego.

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

 

Temat projektu

 

 

 

 

Zespół uczniowski

1.imię i nazwisko ucznia

2.

3.

4.

5.

1.podpis ucznia

2.

3.

4.

5

Nauczyciel opiekun

 

 

 

Wychowawca

 

 

 

 

 

 

 

KARTA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

 

I.                   Określenie celów projektu i zaplanowanie działań.

 

Cele projektu

 

 

 

Planowane działania

Uczniowie odpowiedzialni

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

Informacja o wykonaniu działań

Podpis opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.                Publiczne przestawienie rezultatów projektu.

 

Termin prezentacji

 

Miejsce prezentacji

 

Forma prezentacji

 

Udział członków zespołu

 

odbiorcy

 

 

 

III.             Sprawozdanie zespołu uczniowskiego z realizacji projektu edukacyjnego.

 

 

Co i jak zrobiliśmy?

Które z zadań udało się zrealizować?

Z jakich źródeł informacji, materiałów korzystali uczniowie?

Jak przebiegała realizacja przeprowadzonych działań?

Co stanowiło dla nas trudność?

Jakie trudności napotkali uczniowie i jak je rozwiązali?

Czego się nauczyliśmy?

Uczniowie wskazują, czego się dowiedzieli i nauczyli, jakie umiejętności zdobyli.