PROGRAM

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Zespołu Szkół nr 17

im.  Zawiszaków Proporca Victoria

 

w Warszawie przy ul. Promienistej 12a

na lata 2017 - 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘP

            Wychowanie to proces wspierania wychowanka w rozwoju, umożliwianie mu osiąganie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, intelektualnej, społecznej i duchowej na miarę jego możliwości. Zależy nam, aby uczniowie umieli prowadzić zdrowy styl życia, budować satysfakcjonujące relacje i współpracować z innymi, brać odpowiedzialność za własne postępowanie, dbać o bezpieczeństwo własne i innych, dostrzegać potrzeby drugiego człowieka, kierować się przyjętymi w szkole wartościami, kształtować swoje postawy prospołeczne i patriotyczne.

            Profilaktyka to kompleksowe działania kompensujące niedostatki wychowania, które obejmują trzy obszary: wspieranie wychowanków w radzeniu sobie z trudnościami, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie  czynników chroniących. W naszych działaniach stosować będziemy profilaktykę uniwersalną, skierowaną do wszystkich członków społeczności szkolnej, wskazującą i selektywną do wybranych grup uczniów, po wcześniejszej corocznej diagnozie problemów i zagrożeń.

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 

·      podstawy prawa oświatowego i wskazania zawarte w kierunkach polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018

·      dotychczasowe doświadczenia szkoły;

·      zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów i kierunków pracy w obszarze wychowywania i profilaktyki w szkole i środowisku;

·      przeprowadzoną diagnozę sytuacji wychowawczej, opiekuńczej, zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, uzależnieniami w szkole i środowisku, działalnością uczniów w cyberprzestrzeni.

·      przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania

      wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

      wnioski i analizy (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów  

      przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),

      inne dokumenty i spostrzeżenia ważnych dla szkoły (np. koncepcja  

      funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi,    

      spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

      analizę czynników chroniących i czynników ryzyka.

 

Każdego roku opracowany będzie Plan  Wychowawczo - Profilaktyczny, obejmujący treści Programu a także główne problemy wynikające z diagnozy środowiska szkolnego, ewaluacji wewnętrznej, analizy czynników chroniących i ryzyka oraz priorytety ministerialne i kuratoryjne.

Program realizowany będzie przez wszystkich wychowawców i nauczycieli przedmiotów we współpracy z dyrekcją, ze specjalistami: pedagogami, psychologami, doradcą zawodowym, logopedą, pielęgniarką szkolną oraz rodzicami uczniów a także z instytucjami, innymi szkołami i organizacjami pozarządowymi.

 

 

Podstawy prawne Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły:

1.      Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.

2.       Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

3.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 2017, poz. 59)

4.      Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).

5.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356).

6.      Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487)

7.      Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

8.      Rozporządzenie MEN  z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015, poz.1249)

9.      Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach  systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej  w celu przeciwdziałania narkomanii.

10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).

11.  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).

12.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

13.  Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1591).

14.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1659)

 

 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest zgodny ze Statutem szkoły i Koncepcją Pracy Szkoły, w której opisana jest misja i wizja placówki.

 

Program oparty jest o wspólnie wybrane przez społeczność szkolną wartości:

- szacunek,

- godność,

- patriotyzm,

- poszanowanie religii, tradycji, historii,

- rodzina,

- tolerancja,

- otwartość na drugiego człowieka,

- uczciwość

- nauka

- zdrowie .

 

MODEL ABSOLWENTA

Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania młodego człowieka, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:

 

·         jest dobrze przygotowany do kolejnego etapu kształcenia,

·         uczy się, korzystając z dostępnych źródeł informacji i stosuje zdobytą wiedzę w praktyce,

·         wykazuje twórczą postawę,

·         rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,

·         ma poczucie własnej wartości, dąży do osiągnięcia sukcesów,

·         jest świadomy swoich wyborów i nie boi się nowości,

·         uznaje i działa zgodnie z zasadami etyki,

·         zna swoje mocne i słabe strony,

·         dba o bezpieczeństwo własne i innych,

·         szanuje prawa człowieka,

·         rozumie innych i efektywnie z nimi współpracuje,

·         jest patriotą, zna, szanuje i kultywuje tradycje rodzinne, szkolne, regionalne i narodowe,

·         jest tolerancyjny, odpowiedzialny i otwarty na potrzeby innych i środowiska,

·         jest twórcą i odbiorcą sztuki i kultury,

·         przejawia postawy proekologiczne i prozdrowotne.

·         Umie reagować na zachowania patologiczne

 

 

I.                   CELE STRATEGICZNE :

           

Cele strategiczne wynikają z przeprowadzonej diagnozy środowiska szkolnego, wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, wspólnych ustaleń członków społeczności szkolnej. 

Wybrano:

1.      Budowanie wzajemnych relacji w społeczności szkolnej opartych na zaufaniu        i życzliwości.

2.      Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

3.      Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów.

4.      Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.

5.      Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

 

II.                CELE OGÓLNE

 

A.    Działalność wychowawcza

Działalność wychowawczo w szkole i placówce polega na  wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1)         fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2)         psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

3)         społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

4)         moralno - etycznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości w odniesieniu do poszanowania godności człowieka.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1)        współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

2)         kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność

za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

3)         współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

4)         wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

5)         kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

6)         doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

7)         wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

8)         kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

9)         przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

10)       wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

B.     Działalność edukacyjna

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1)         poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

2)         rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

3)         kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

4)         kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

5)         prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli

i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

6)         doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

 

 

 

 

C.    Działalność informacyjna

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń

i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1)         dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

2)         udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów

i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

3)         przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

4)         informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz

o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

D.    Działalność profilaktyczna.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Szkoła realizuje programy profilaktyczne we współpracy z Urzędem Dzielnicy. Adresatami programu profilaktyki szkolnej są uczniowie, ich rodzice (opiekunowie prawni) oraz nauczyciele.

 

 

 

Tworzeniu Szkolnego Programu Profilaktyki towarzyszyło przekonanie, że:

          Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących. Zatem celem profilaktyki w szkole jest ochrona wychowanka przed zagrożeniami rozwoju.

          Szkoła jest miejscem realizacji profilaktyki pierwszorzędowej, skierowanej do grupy niskiego ryzyka.

          Profilaktyka pierwszorzędowa polega na promowaniu zdrowego stylu życia i zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. Jej celem jest opóźnianie inicjacji lub zachęcanie do abstynencji.

          Program profilaktyki szkolnej to ogół działań chroniących młodzież przed zakłóceniami w rozwoju i interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagrożeń.

          Program profilaktyki szkolnej obejmuje działania podejmowane w trakcie realizacji programu wychowawczego szkoły, gdy realizowane są ogólne zadania wychowawcze, a także działania specyficzne dla profilaktyki.

Działania te obejmują w szczególności:

1)         realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

2)         przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,

w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności

i satysfakcji życiowej,

3)         kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

4)         doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów

i wychowanków zachowań ryzykownych,

5)         włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

          wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

          przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie i grupach rówieśniczych),

          wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

          rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

          budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

          przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

          przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

          troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

          rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych ( leków bez wskazań lekarza, alkoholu, papierosów, dopalaczy i narkotyków )

Zadania profilaktyczne programu to:

          zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

          promowanie zdrowego stylu życia,

          kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

          rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu

i narkotyków),

          eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

          niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

          wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

          uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem,

          rozpowszechnianie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli informacji na temat procedury Niebieskiej Karty.

III.             CELE SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA

 

Cele strategiczne

Cele szczegółowe

Zadania

Budowanie wzajemnych relacji w społeczności szkolnej opartych na zaufaniu        i życzliwości.

 

Uczeń:

a) umie nawiązywać i podtrzymywać relacje oparte na szacunku oraz współpracować w zespole

 

b) posiada podstawowe umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji : aktywne słuchanie, wyrażanie potrzeb, próśb, własnego zdania, prowadzenie rozmowy

 

c) umie radzić sobie z własnymi trudnymi emocjami oraz uczuciami  innych

 

d)  zna normy i zasady obowiązujące w grupie oraz prawa i obowiązki wynikające z roli ucznia i członka społeczności szkolnej

 

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej:

e) doskonalą wzajemne relacje: nauczyciel - uczeń, nauczyciel - rodzic, nauczyciel - nauczyciel (potrafią konstruktywnie rozwiązywać konflikty, radzić sobie z emocjami, aktywnie się słuchać)

 

1. Integrowanie dzieci i młodzieży w klasach:

a) w I , IV, VII klasie - jeden dzień poświęcony na zajęcia z budowania zespołu klasowego,

b)  w pozostałych klasach przeprowadzenie cyklu pięciu zajęć dotyczących budowania satysfakcjonujących relacji z innymi na godzinach wychowawczych lub podczas wyjazdu klasowego.

2. Prowadzenie zajęć  psychoedukacyjnych  poświęconych rozwijaniu kompetencji społecznych.

3. Prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy poświęconych koleżeństwu, pracy zespołowej.

 4. Tworzenie kontraktów klasowych w oparciu o ogólnoszkolne normy i zasady.

5. Organizowanie wycieczek, imprez klasowych.

6. Prowadzenie warsztatów, szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwijania kompetencji społecznych, szczególnie budowania relacji z uczniami i rodzicami.

7. Doskonalenie współpracy rodzic - wychowawca oraz wychowawca/nauczyciel - rodzic - pedagog

8. Organizowanie konsultacji  nauczycieli dla rodziców.

9. Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci poprzez konsultacje, pomoc psychologiczno - pedagogiczną, warsztaty.

 10. Uaktualnienie i wdrożenie zasad współpracy z rodzicami.

 

 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

 

 

Uczeń:

a)zna zasady zdrowego stylu życia

 

b) dba o higienę osobistą i pracy umysłowej

 

c) wie jak prawidłowo i zdrowo się odżywiać

 

d) ma świadomość roli aktywności fizycznej w życiu człowieka w celu utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego

 

e) rozwija postawę nastawioną na rozwiązania charakteryzującą się samoświadomością, wyobraźnią i kreatywnością

 

 

1. Realizacja treści wychowawczo - profilaktycznych dotyczących zdrowia w edukacji wczesnoszkolnej, na przyrodzie, biologii, wychowaniu fizycznym, edukacji dla bezpieczeństwa, godzinach do dyspozycji wychowawcy.

2. Realizacja programu przeciwdziałania paleniu tytoniu

3. Organizowanie imprez szkolnych propagujących zdrowy styl życia.

4. Przygotowanie i realizowanie oferty pozalekcyjnych zajęć sportowych.

5. Prowadzenie edukacji wśród rodziców na temat zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży.

 

Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów.

 

Uczeń:

a)zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole i poza nią, przestrzega obowiązujących norm zachowania.

 

b) potrafi rozwiązywać problemy i konflikty bez agresji, wykorzystując negocjacje i mediacje

 

c) traktuje innych z szacunkiem

 

d) potrafi kontrolować swoje zachowanie, bierze odpowiedzialność za swoje postępowanie

 

e) wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia oraz gdzie uzyskać pomoc.

 

1. Zapoznawanie uczniów i rodziców oraz systematyczne przypominanie o obowiązujących w szkole normach społecznych oraz konsekwencjach ich nieprzestrzegania.

2. Zapoznanie uczniów i rodziców z funkcjonującymi w szkole procedurami postępowania w przypadku łamania regulaminu szkolnego oraz systematyczne ich przypominanie.

3. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych poświęconych nauce rozwiązywania konfliktów i problemów bez przemocy - negocjacje, mediacje.

4. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów mających problemy w zachowaniu.

5. Organizowanie spotkań z policjantami, pracownikami Straży Pożarnej na temat bezpiecznych zachowań.

6. Prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy.

 

7. Prowadzenie zeszytów monitorowania zachowania dla uczniów nagminnie łamiących regulamin szkolny.

 8. Prowadzenie indywidualnych zeszytów usprawiedliwiania opuszczonych godzin przez uczniów od klasy IV.

 9. Organizowanie zespołów wychowawczych w przypadku uczniów często sprawiających trudności wychowawcze.

 10. Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom i rodzicom.

 

Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.

 

Uczeń:

a) angażuje się w działania wolontarystyczne, samorządu uczniowskiego                                         

 

b) aktywnie uczestniczy w akcjach społecznych na rzecz innych

 

c) rozwija empatię, umie adekwatnie reagować w sytuacji w sytuacji, gdy ktoś jest krzywdzony

 

d) aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i miejskich, imprezach kulturalnych

 

e) zna historię i tradycje najbliższego regionu oraz kraju, buduje swoją tożsamość narodową.

 

1. Prowadzenie działalności Samorządu Uczniowskiego.

2. Organizacja wolontariatu w szkole.

3. Organizowanie akcji charytatywnych, pomocy koleżeńskiej.

 4. Wdrożenie systemu nagradzania uczniów za działalność społeczną.

5. Prowadzenie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

6. Organizowanie uroczystości i imprez historycznych, patriotycznych i  kulturalnych w szkole oraz wyjść na uroczystości miejskie związane ze świętami i upamiętnianiem wydarzeń historycznych.

7. Organizowanie wycieczek do muzeów, teatrów, bibliotek, regionalnych miejsc kulturalnych, miejsc pamięci narodowej.

8. Organizowanie konkursów szkolnych, udział w konkursach międzyszkolnych.

Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

 

Uczeń:

a) buduje swój system wartości

b) zna swoje zasoby, mocne strony oraz słabości, umie zachować się asertywnie

 

c) zna i rozwija swoje zainteresowania

 

d) zna zasady bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni

 

e) umie podejmować decyzje, które gwarantują utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego

 

Rodzice i nauczyciele:

a)posiadają aktualne i rzetelne informacje na temat substancji psychoaktywnych, zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni

 

b) potrafią adekwatnie reagować w sytuacji eksperymentowania przez młodzież z substancjami psychoaktywnymi

 

c) potrafią skutecznie reagować w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia w sieci.

1. Realizowanie w każdym roku 3 godzin do dyspozycji wychowawcy poświęconych wartościom.

2. Przygotowanie w oparciu o diagnozę problemów i zagrożeń w środowisku szkolnym projektu profilaktycznego oraz jego realizacja w każdym roku szkolnym (profilaktyka wskazująca i selektywna)

4. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych  poświęconych zwiększaniu samoświadomości uczniów oraz nauce zachowań asertywnych

 5. Prowadzenie zajęć poświęconych nauce bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni oraz krytycznej analizie informacji zamieszczanych w internecie.

 6. Przygotowanie w oparciu o zdiagnozowane potrzeby dzieci i młodzieży oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności.

7. Organizowanie wycieczek, rajdów, konkursów szkolnych.

8. Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach przedmiotowych i międzyszkolnych oraz zawodach sportowych.

9. Prowadzenie współpracy z instytucjami, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi.

10. Udzielanie bieżącej pomocy uczniom w trudnej sytuacji życiowej, materialnej.

11. Prowadzenie pogadanek dla rodziców w celu poszerzenia wiedzy na temat: prawidłowości  i zaburzeń rozwoju psychicznego oraz rozpoznawania wczesnych objawów używania substancji psychoaktywnych.

12. Dostarczanie informacji rodzicom o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodzin w przypadku używania środków i substancji powodujących uzależnienie (profilaktyka wskazująca i selektywna)

13. Zachęcanie nauczycieli do udziału w formach doskonalenia z zakresu nowoczesnych działań profilaktycznych.

14. Prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie realizacji szkolnej interwencji w przypadku pojawienia się zachowań ryzykownych.

15. Propagowanie literatury z zakresu profilaktyki.

 

IV.             GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH :

 

I ETAP EDUKACYJNY - Klasy I - III

Obszar

Kierunki działań

 

Relacje - nauka i doskonalenie umiejętności społecznych

 

·      Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

·      rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji zachowań innych oraz własnych doświadczeń;

·      kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

·      kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

·      przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

·      zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

 

 

Zdrowy styl życia - edukacja

zdrowotna

 

·      zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i in­nych,

·       zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;

·      zapoznanie z zasadami zdrowego stylu życia

·      przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

·      kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

·      kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

 

 

Bezpieczeństwo

uczniów

·      znajomość i przestrzeganie norm społecznych, regulaminu szkolnego

·      kształtowanie umiejętności rozpoznawania, wyrażania emocji oraz radzenia sobie z trudnymi uczuciami.

·       zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytu­acjach życiowych,

·       kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

·      kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzysty­wania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyj­no-komunikacyjnych

·      przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;

·      przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania

·      kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

 

Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych

·      rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

·      kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzin­nym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

·      kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literac­kimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

·      kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektu­alnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;  inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespo­łowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

·      przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymaga­jących umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

·      wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i trady­cji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

·      kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

 

Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom w cyberprzestrzeni

·      kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie cie­kawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

·      przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowa­nie i rozwijanie własnych zainteresowań;

·      kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpie­czeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograni­czeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów;

·      przeciwdziałania sytuacjom problemowym;

 

 

II ETAP EDUKACYJNY - Klasy IV - VIII

 

Obszar

Kierunki działań

Kl. IV

Kl. V

Kl. VI

Kl. VII

Kl. VIII

Relacje - nauka i doskonalenie umiejętności społecznych

Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania.

 

Kształtowanie umiejętno­ści asertywnego wyraża­nia własnych potrzeb

 

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.

 

Wdrażanie do przestrzegania norm i zasad.

 

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współ­pracy.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.

 

Rozwijanie poczucia przy­należności do grupy (sa­morząd uczniowski, klub, drużyna).

 

Kształtowanie umiejętno­ści współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wy­rażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

 

Kształtowanie umiejęt­ności wchodzenia w inte­rakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowole­nie obydwu stron.

Rozwijanie odpowiedzial­ności za siebie i innych

 

Rozwijanie umiejętno­ści poszukiwania takich rozwiązań, które stwa­rzają korzyści dla obydwu stron.

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytyw­nych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.

Zdrowy styl życia - edukacja

zdrowotna

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

Kształtowanie umiejęt­ności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowa­nia ograniczeń i niedo­skonałości.

Rozwijanie właściwej po­stawy wobec zdrowia i ży­cia jako najważniejszych wartości.

Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

Kształtowanie umiejętności wybierania aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 

Kształtowanie świado­mości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.

 

Kształtowanie świadomo­ści dotyczącej wyko­rzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecz­nego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.

Rozwijanie

umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.

Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charak­teryzującej się samoświa­domością, wyobraźnią, kreatywnością.

Bezpieczeństwo

uczniów

Redukowanie agresyw­nych zachowań poprzez uczenie sposobów roz­wiązywania problemów.

 

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpie­czeństwo w relacjach z innymi.

 

 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

 

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

 

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemo­wej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

 

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własny­mi negatywnymi emocja­mi oraz z zachowaniami agresywnymi 

Rozwijanie postaw opartych na odpowie­dzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

 

Dostarczenie wiedzy z za­kresu prawa dotyczącego postępowania w spra­wach nieletnich.

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elemen­tów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

 

Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji po­dejmowanych działań dla siebie i dla innych – okre­ślanie alternatywnych rozwiązań problemu.

 

Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.

 

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

 

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

 

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

Ukazywanie wartości patriotyzmu.

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

 

Budowanie samoświado­mości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

 

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

 

Kształtowanie postaw patriotycznych.

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich proble­mów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wo­lontariat).

 

Rozwijanie samorządności.

 

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

 

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodo­wego.

Angażowanie uczniów w działalność wolontariatu.

 

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpo­wiedzialność, prawdo­mówność, rzetelność i wytrwałość.

 

Umacnianie więzi ze spo­łecznością lokalną.

 

Rozwijanie postaw patriotycznych.

Rozwijanie potrzeby cią­głego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

 

Angażowanie uczniów w działalność na rzecz pomocy innym.

 

Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humani­taryzmu.

 

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejęt­ności korzystania z niej w kontakcie z przedsta­wicielami innych narodo­wości.

 

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności spo­łecznej poprzez podej­mowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

 

Rozwijanie tożsamości narodowej.

 

Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom w cyberprzestrzeni

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządko­wania wiedzy o sobie.

 

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzysta­nia z nowoczesnych tech­nologii informacyjnych.

 

Zapoznanie z rolą zainte­resowań w życiu czło­wieka.

 

Kształtowanie umiejętności odkrywania własnego potencjału i rozwijania zainteresowań.

 

Doskonalenie umiejęt­ności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu.

 

Rozwijanie poczucia oso­bistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażo­wania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.

 

Kształtowanie umiejętno­ści rozpoznawania wła­snych cech osobowości.

 

Kształtowanie konstruk­tywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

 

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności.

 

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobo­wych oraz ograniczonego zaufania do osób pozna­nych w sieci.

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.

 

Popularyzowanie alterna­tywnych form spędzania czasu wolnego.

 

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizo­wania ich negatywnych skutków.

 

Zwiększanie wiedzy na te­mat środków uzależnia­jących i zagrożeń z nimi związanych .

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możli­wości.

Kształtowanie umiejęt­ności wyznaczania sobie celów krótko- i długoter­minowych.

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środ­ków psychoaktywnych.

 

 

 

KLASY II – III GIMNAZJUM

 

Obszar

Kierunki działań

 

Relacje - nauka i doskonalenie umiejętności społecznych

 

·         rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenianie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji,

·         kształtowanie umiejętności szukania inspiracji i rozwijanie własnej kreatywności,

·         rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa,

·         rozwijanie samorządności,

·         rozwijanie i umacnianie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowanie w zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Zdrowy styl życia - edukacja

zdrowotna

     kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale     

      też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje,

·       rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości,

·       zachęcanie do dbałości o zdrowie psychiczne, wzmacnianie zdrowia fizycznego,

·       podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału,

·       kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko – i długoterminowych.

 

 

Bezpieczeństwo

uczniów

 

·       rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy,

·       rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem podstaw negocjacji i mediacji,

·       rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych,

·       poszerzanie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich,

·       utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji po­dejmowanych działań dla siebie i dla innych – okre­ślanie alternatywnych rozwiązań problemu.

 

 

 

Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych

 

·       popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu,

·       uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy – wolontariat,

·       rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności,

·       umacnianie tożsamości narodowej,

·      rozwijanie dbałości o kulturę i dorobek narodowy.

 

 

 

Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i zagrożeniom w cyberprzestrzeni

 

·      rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci,

·      rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśniczych i mediów na zachowanie,

·      poszerzanie wiedzy na temat prawnych i moralnych oraz zdrowotnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych,

·      rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie,

·      przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym,

·      utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych – określanie alternatywnych rozwiązań problemu.

 

 

Zakładane efekty Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zostały opisane w Modelu Absolwenta oraz celach szczegółowych, w których uwzględniono zdobytą wiedzę, opanowane umiejętności oraz ukształtowanie postaw przez uczniów.

 

 

V.                EWALUACJA PROGRAMU

 

Efekty działań wychowawczo – profilaktycznych będą monitorowane na bieżąco.         

Co roku zostanie przeprowadzona ewaluacja wybranego obszaru Programu Wychowawczo - Profilaktycznego. Podczas ewaluacji zostaną wykorzystane metody zbierania informacji: analiza dokumentacji, obserwacja, wywiad, ankiety.

Analiza zebranych danych posłuży doskonaleniu oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych i ewentualnej modyfikacji Programu.

Ewaluacja całego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zostanie przeprowadzona po dwóch latach.

 

VI.             ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznikami do Programu są:

1.      Programy wychowawcze oddziałów klasowych

2.      Szkolny Program Podnoszenia Bezpieczeństwa

3.      Harmonogram Zajęć Profilaktycznych na rok szkolny 2017/2018

4.      Plan działań mających na celu zlikwidowanie używania przez uczniów naszej szkoły wulgaryzmów i palenia papierosów.