SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 17  IM. ZAWISZAKÓW PROPORCA „VICTORIA”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, żeby każdy człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie miał: a więc przez to wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem (...)”                            

 

św. Jan Paweł II

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2016/2017

 

 

                                            

 

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) ustalono następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017:

 

1.         Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród

dzieci i młodzieży.

 

2.         Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach

i placówkach.

 

3.         Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

 

4.         Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 20 luty 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. poz. 357)

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 marca 2015r. zmieniajże rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz.U. poz. 843)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia , wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 959)

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. 2001 nr 61, poz. 624 ze zm.)

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia i wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U. 2010 nr 228, poz. 1490).

8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia i wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U. 2012 poz. 982).

9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia i wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U. 2013 poz. 957).

10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. 2009 nr 7, poz. 17)

11. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej /art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 3, art. 70 ust. 1, art. 72 ust. 1/

12. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami)

13. Ustawa z dn. 19.03.2009 r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

14. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i placówkach ( Dz.U. 2010 nr 228, poz. 1487)

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

16. Karta Nauczyciela art., 6

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. W sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

18. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U. 2013, poz. 532).

19. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

20. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763)

21. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich.

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

24. Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania rządowego programu zapobiegania i eliminowania zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich (Monitor Polski Nr 50 poz. 476).

25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).

26. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).

27. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 468).

28. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).

29. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.).

30. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)

31. Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998 r.

32. Statut Szkoły (ewaluowany na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN).

33. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

34. Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

 

 

 

II.         WPROWADZENIE

 

Wychowanie jest procesem bardzo złożonym i trudnym, który polega na planowym wpajaniu dziecku przez rodziców, nauczycieli i wychowawców zasad oraz reguł, którymi ma się ono kierować w swoim życiu.

Podstawowym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. Szkoła ma ją wspierać w procesie wychowawczym, we wpajaniu uniwersalnych wartości i pielęgnowaniu tradycji. Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły to uporządkowany opis celów i działań odnoszących się do funkcjonowania szkoły w aspekcie wychowania i profilaktyki.

Program zawiera misję i wizję szkoły, czyli określenie celu istnienia szkoły w naszym środowisku. Nadaje ona kierunek działaniom edukacyjnym i wychowawczym, podejmowanym przez wszystkich nauczycieli. Z misji szkoły wynika sylwetka absolwenta - czyli wizerunek ucznia kończącego edukację w naszej szkole. Aby osiągnąć pożądany efekt, określono w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym podstawowe cele wychowania oraz zadania szkoły.

Zadania szkoły ujęto w sposób bardzo ogólny, ponieważ wychowanie jest procesem ciągłym i długofalowym. Poszczególne zadania realizowane są na poszczególnych etapach kształcenia w sposób dostosowany do możliwości i potrzeb dzieci, do oczekiwań ich samych oraz rodziców. Każdy zespół klasowy jest inny, dlatego dla każdej klasy co roku wychowawcy opracowują własny plan wychowawczy. Plan musi uwzględniać podstawowe zadania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły, jednakże w takim stopniu i w takich obszarach, jakie są właściwe dla danej klasy.

Ponieważ szkoła ma wspierać rodziców w procesie wychowania, szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny zawiera także zasady współpracy z rodzicami, uwzględniające przepływ informacji o uczniach, poradnictwo dla rodziców i współpracę ze specjalistami.

 

 

III.        WIZJA i MISJA SZKOŁY

 

 

 

SŁUŻYMY WIEDZĄ, UMIEJĘTNOŚCIAMI I WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM, ABY NASZYCH UCZNIÓW PRZYGOTOWAĆ   DO ROLI OBYWATELI ODNOSZĄCYCH ŻYCIOWE SUKCESY  W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE.

 

1.         MISJA GIMNAZJUM

 

Zadaniem naszej szkoły jest nauczanie i wspieranie rodziców w wychowaniu młodego człowieka tak, by w przyszłości stał się jednostką wartościową, otwartą na świat i innych ludzi. Wspieranie to ma na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów co niesie ryzyko negatywnych konsekwencji dla ich zdrowia oraz jego otoczenia społecznego.

 

 

 

 

 

Ten rozwój umożliwiają działania edukacyjno-wychowawcze, które mają oparcie w:

          szkolnych programach nauczania,

          programie wychowawczym szkoły,

          szkolnym programie profilaktyki,

          udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

          odpowiednio dobranych zajęciach pozalekcyjnych,

          polityce kadrowej promującej fachowość i rzetelność.

 

Chcemy, by młody człowiek, po ukończeniu gimnazjum:

          miał poczucie własnej wartości, 

          był świadomy przydatności posiadanej wiedzy i czuł potrzebę dalszego rozwoju,

          cechował się samodzielnością i kreatywnością,

          potrafił odróżnić dobro od zła, w swoim postępowaniu kierował się zasadami moralnymi, potępiał stosowanie przemocy, a także znał zasady zdrowej rywalizacji,

          był tolerancyjny i otwarty na ludzi,

          krytycznie odbierał wszelkie informacje,

          wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną,

          dbał o dobro wspólne i szanował pracę innych,

          wykazywał troskę o środowisko i swoje najbliższe otoczenie,

          potrafił w sposób świadomy i odpowiedzialny dokonać wyboru szkoły średniej.

 

2.         MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowywanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur.

Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom.

Szkoła wspiera rodziców w wychowanie młodego człowieka tak, by w przyszłości stał się jednostką wartościową, otwartą na świat i innych ludzi.

Ten rozwój umożliwiają działania edukacyjno – wychowawcze, które mają oparcie w:

- Szkolnych Programach Nauczania.

- Programie Wychowawczo - Profilaktycznym Szkoły.

- Odpowiednio dobranych zajęciach pozalekcyjnych.

- Polityce kadrowej promującej fachowość i rzetelność.

Chcemy, aby szkoła harmonijnie realizowała funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, stwarzając możliwość aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i uznając przy tym za niezwykle istotne zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w odniesieniu do oferty edukacyjnej Szkoły. Dążymy do przygotowania ucznia do podejmowania trafnych decyzji, samodzielnego myślenia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym. Dbamy o wysoką jakość usług edukacyjnych, profesjonalizm pracy pedagogicznej, tworzymy mechanizmy stałej kontroli jakości prowadzonych zajęć i oceny pracy nauczycieli z tego punktu widzenia.

 

 

 

 

Chcemy, by uczeń po ukończeniu szkoły podstawowej:

          miał rozbudzone potrzeby poznawcze i miał poczucie własnej wartości, 

          był świadomy przydatności posiadanej wiedzy i czuł potrzebę dalszego rozwoju,

          cechował się samodzielnością i kreatywnością,

          potrafił odróżnić dobro od zła, w swoim postępowaniu kierował się zasadami moralnymi, potępiał stosowanie przemocy, a także znał zasady zdrowej rywalizacji,

          był świadomy swoich praw i obowiązków

          krytycznie odbierał wszelkie informacje,

          dbał o swoje zdrowie i sprawność fizyczną

          dbał o dobro wspólne i szanował pracę innych,

          wykazywał troskę o środowisko i swoje najbliższe otoczenie,

          potrafił w sposób świadomy i odpowiedzialny dokonać wyboru dot. dalszej nauki

 

3.         Wizja szkoły.

 

W naszej Szkole tworzymy właściwą atmosferę dla wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego ucznia. Za cel główny stawiamy przygotowanie uczniów do swobodnego poruszania się w nowej rzeczywistości, uczymy ich rozpoznawania swoich potrzeb i świadomego podejmowania decyzji, dokonywania wyborów oraz hierarchizacji wartości.

Bazujemy na pedagogicznym zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, którzy są otwarci na potrzeby ucznia i dbają o jego dobro, życzliwie współpracując ze sobą, są gotowi do wprowadzania innowacji, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Społeczność Szkoły tworzą uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy, którzy współpracują ze sobą i dbają o jak najlepszy wizerunek naszej placówki, pozytywnie się z nią identyfikując. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne, spełniające wymogi nowych programów nauczania oraz potrzeby i oczekiwania uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Estetyczna i nowoczesna baza Szkoły pozwala na prowadzenie różnorodnych zajęć edukacyjnych.

 

IV.       Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 

WYCHOWANIE to proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. 

 

PROFILAKTYKA  to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

  

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny powinien dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów  i lokalnego środowiska. Program ten powinien być programem różnorodnych działań, które nie mogą być zredukowane tylko do zajęć edukacyjnych, powinien być programem działań opartych na modelu proponowanym przez współczesną profilaktykę, jej koncepcje czynników ryzyka i czynników chroniących. Działania profilaktyczne mogą być realizowane w projektach międzyprzedmiotowych np. na wychowaniu do życia w rodzinie, na lekcjach przyrody, wychowania fizycznego, religii i innych przedmiotach. Wśród tych działań powinny znaleźć się przyjęte i wszystkich obowiązujące zasady i reguły postępowania, które znane są całemu personelowi, uczniom i rodzicom, ustalony system reagowania kryzysowego np. procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją, ustalone sposoby komunikacji. Ważnym elementem profilaktyki powinno być rozwijanie systemu poradnictwa dla dzieci i młodzieży,   jak też  poradnictwa  rodzinnego, a także działania nastawione na rozwiązywanie i przeciwdziałanie problemom edukacyjnym uczniów poprzez wstępne diagnozowanie i podejmowanie działań naprawczych przyczyn niepowodzeń szkolnych.   Standardową ofertę powinno stanowić poradnictwo dotyczące problemów emocjonalnych, rodzinnych, negatywnego wpływu subkultur, Internetu, cyberprzemocy, problemów powstających na tle nowych, zmuszających do konkurencji warunków życia.

 

Realizacja  Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szerokorozumianego sukcesu.  Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym        i zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie.  

Program  przeznaczony  jest  do  realizacji  przez  wychowawców  klas  podczas  godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.  

 

Profilaktyka  koncentruje się na wzmacnianiu czynników chroniących:

• Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym. •    

   Poszanowanie norm, wartości i  autorytetów.

  Eliminowanie zachowań agresywnych

 Stworzenie uczniom możliwości zagospodarowania czasu wolnego poprzez udział w  

   zajęciach pozalekcyjnych.

 Wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu funkcji wychowawczych.

 Kształtowanie postaw prozdrowotnych  

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny dotyczy następujących obszarów : 

 

A.        Rozwoju osobistego (w tym: intelektualnego, psychicznego, moralnego, duchowego, zdrowotnego). 

B.        Rozwoju społecznego.

C.        Profilaktyki zagrożeń

D.        Diagnozy i terapii przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych . 

 

 

 

 

 

 

V.   GŁÓWNE CELE  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE:

 

-           Wspieranie rozwoju osobowości dzieci i młodzieży.

-           Kształtowanie postaw prozdrowotnych

-           Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole

-           Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich

-           Kształtowanie postaw patriotycznych

-           Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych

-           Przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji życiowych

-           Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą

-           Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych

-           Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia

-           Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie tym zagrożeniom

-           Poprawa skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec uczniów 

 

VI. Standardy jakości szkolnego programu wychowawczego-profilaktycznego:

 

STANDARD 1 : Program jest wynikiem pracy całej społeczności szkolnej

 

          W opracowaniu programu bierze udział kadra pedagogiczna szkoły, rodzice i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

          Szkoła wspiera programem wychowawczą rolę rodziny.

          Wzmacniania kompetencje wychowawcze nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów.

          Wartości realizowane przez szkołę są uzgodnione z rodzicami i przez nich akceptowane, omawiane na zebraniach klasowych.

          Działania wychowawcze szkoły są spójne z działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi podejmowanymi przez szkołę i służą jej stabilności.

 

 

STANDARD 2 : Dostosowany do rzeczywistych potrzeb

 

          Program uwzględnia potrzeby wychowawcze uczniów, poprzedzone wstępną diagnozą sytuacji wychowawczej oraz potrzeby w zakresie profilaktyki w klasach pierwszych gimnazjum i szkoły podstawowej.

          Program uwzględnia uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie. W sferze społecznej kształtujemy wśród uczniów postawę otwartości opartej na samodzielnej analizie wzorów i norm społecznych. (czynniki społeczne)

          Program uwzględnia promocję postawy szacunku dla innych i samego siebie. Umożliwia zdobycie i utrwalenie konstruktywnego systemu wartości (czynniki aksjologiczne)

          Program uwzględnia samorządność uczniowską oraz rozwija i wspiera działalność wolontariatu wśród uczniów.

          Program uwzględnia różne formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego.

          Posiada wyraźnie określonego adresata (czynniki psychiczne)

Uczniowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą, a ich osiągnięcia są dostrzegane. Wzmacniamy ich poczucie siły, chęci do życia i witalności.

          Szkoła prowadzi działania profilaktyczne stosowne do zdiagnozowanych potrzeb.

          Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownie do zdiagnozowanych problemów uczniów.

          Działania wychowawcze i profilaktyczne uwzględniają: wychowanie patriotyczne i obywatelskie, edukację regionalną, wychowanie fizyczne i promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie patologiom i uzależnieniom, przeciwdziałanie agresji, orientację zawodową i planowanie kariery (czynniki zdrowotne).

          Otwarcie na wartości kultur Europy i świata. Rozumienie intensywnych procesów emigracyjnych z Ukrainy i krajów arabskich.

          Holistyczny i harmonijny dobór treści i działań o charakterze wychowawczym dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej zgodnie z nową podstawą programową, która traktuje czas nauki w gimnazjum oraz w szkole podstawowej jako spójny programowo.

                                                                                                                                                     

STANDARD 3: Program jest skuteczny i efektywny

 

          Program przygotowany jest w oparciu o nowoczesne koncepcje rozwoju myśli pedagogicznej, jak i tradycyjne wzorce wychowania.

          Wykorzystuje wiedzą dotyczącą strategii, form i metod działania.

          Dostosowany jest do kolejnych etapów rozwojowych dzieci i młodzieży uczącej się.

          Nastawiony jest na poprawę efektów wychowania, a w szczególności do kształtowania właściwych postaw uczniów. Nie stanie się to bez wzmacniania kompetencji wychowawczych grona pedagogicznego, rodziców               i opiekunów oraz opieki psychologa szkolnego.

          Program uwzględnia przestrzeganie prawa i egzekwowanie obowiązków ucznia; przestrzegane są postanowienia Statutu Szkoły w zakresie stosowania wobec uczniów nagród i kar.

          Uczniowie przestrzegają przyjętych zasad zachowania.

          Środki zaradcze podejmowane wobec uczniów sprawiających trudności wychowawcze przynoszą oczekiwane skutki.

          Uczniowie uczą się planowania własnej przyszłości.

          Działania podejmowane wobec uczniów sprawiających trudności wychowawcze przynoszą oczekiwane efekty.

 

STANDARD 4:  Atmosfera w szkole sprzyja efektywnej pracy i prawidłowej realizacji celów wychowawczych

 

          Zasady tolerancji i demokracji są w szkole powszechnie przestrzegane.

          Uczniom zapewnia się niezbędną pomoc wychowawczą i psychologiczną. Rodzice otrzymują informację gdzie mogą szukać pomocy specjalistycznej (również         w przypadku zastosowania przez ich dzieci środków uzależniających).

          Szkoła prowadzi systematycznie działania profilaktyczne i prozdrowotne w oparciu o opracowane programy.

          Uczniowie wymagający opieki są objęci odpowiednimi, dostępnymi formami opieki.

          Szkoła tworzy pozytywne relacje międzyludzkie, a nauczyciele i wychowawcy doskonalą swe umiejętności w zakresie budowania podmiotowych relacji                  z uczniami.

          Informowanie uczniów i wychowanków oraz rodziców o współpracy z Policją           w sytuacji podejrzenia zagrożenia narkomanią.

 

STANDARD 5:

Kadra pedagogiczna szkoły posiada kwalifikacje i umiejętności umożliwiające realizację zadań zgodnie z programem wychowawczym

 

          Nauczyciele poszerzają systematycznie swoje kwalifikacje i umiejętności wychowawcze

          Nauczyciel (wychowawca, pedagog) posiada  umiejętności z zakresu pracy wychowawczej, niezbędne do realizacji zadań wynikających z programu wychowawczego.

          Poszerzanie (w miarę potrzeb) kadry nauczycielskiej o specjalistów: nauczyciele wspierający, reedukator, rewalidator, logopeda, trenerzy warsztatów.

 

 

STANDARD 6: Program zapewnia kontynuację poszczególnych działań

 

          Powraca do ważnych tematów na kolejnych poziomach edukacji (to działalność edukacyjna)

          Mieści w sobie działania diagnozujące sytuację wychowawczą uczniów wymagających dodatkowej pomocy.

 

 

 

STANDARD 7: Program jest dokumentowany i ewaluowany

 

Prowadzone są zapisy w odpowiedniej dokumentacji szkolnej odnośnie realizacji poszczególnych założeń programu

Badana jest  i oceniana skuteczności programu.

Sposoby ewaluacji:

-           ankiety dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców;

-           wywiad;

-           obserwacja;

-           analiza dokumentacji;

-           obserwacja dokonań uczniów;

-           rozmowy z rodzicami, uczniami i nauczycielami.

 

 

 

VII. Wartości szczególnie ważne dla społeczności szkolnej

 

1.         Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy przydatnej w dorosłym życiu i pełnieniu różnych odpowiedzialnych ról społecznych i zawodowych.

2.         Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.         

3.         Wychowujemy w duchu patriotyzmu, szacunku dla innych, stwarzając optymalne warunki do rozwoju osobowości młodego człowieka.

4.         Proces rozwoju i dojrzewania ucznia do dorosłości stymulujemy w kierunku pożądanych postaw moralnych, rodzinnych, społecznych i obywatelskich.  

5.         Wyposażamy ucznia w procesie kształcenia w kompetencje umożliwiające samorealizację oraz zaspokojenie aspiracji życiowych i zawodowych.

 

 

 

VIII. Cele wychowawcze szkoły

 

1.         Tworzenie warunków wspomagających uczniów, proces ich uczenia się                     i przygotowania do dojrzałego funkcjonowania w rodzinie, w społeczeństwie środowisku pracy.

2.         Kształtowanie poczucia świadomości związanej z koniecznością systematycznego zdobywania wiedzy i umiejętność jej wykorzystania.

3.         Dbałość o wypracowane tradycje szkoły, tworzenie nowych oraz budowanie poczucia przynależności, więzi z grupą i szkołą.

4.         Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności uczniowskiej, lokalnej, narodowej i międzynarodowej.

5.         Kształtowanie poczucia patriotyzmu, motywowanie do poznawania innych kultur europejskich, w duchu poszanowania ich odrębności i różnorodności.

6.         Rozumienie złożoności zagrożeń współczesnej cywilizacji.

7.         Kształtowanie kultury osobistej i kultury języka.

8.         Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i skutecznej komunikacji międzyludzkiej.

9.         Przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów           i hierarchizacji.

10.      Kształtowanie wśród uczniów postaw zgodnych z wyznawanymi wartościami – współpraca z katechetami i rekolekcjonistami w propagowaniu właściwych wzorców zachowań i pokazywaniu negatywnych konsekwencji nie przestrzegania zasad.

11.      Kształtowanie właściwej postawy wobec swojego zdrowia fizycznego                                i psychicznego. Nabywanie wiedzy o zdrowej żywności oraz modelowanie umiejętności dokonywania zakupów.

12.      Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.

13.      Wyrabianie nawyku właściwego korzystania z dóbr kultury i nauki.

Kształtowanie postaw proekologicznych w związku z wprowadzeniem w naszym mieście i szkole segregacji odpadów. Poznanie współzależności między różnymi elementami środowiska oraz zrozumienie obowiązujących w tej dziedzinie zasad           i przepisów. Organizowanie działań służących poprawie porządku i ładu                     w najbliższym otoczeniu. 

14.      Zapobieganie stosowania używek, w tym bardzo groźnych „dopalaczy”.

 

Zadania wychowawcze szkoły będą realizowane poprzez:

 

1.         Tworzenie szkoły zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej. Kontynuowanie działań w ramach Szkolnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Szkole.

2.         Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, rozwijających osobowość ucznia oraz integrujących społeczność szkolną i klasową.

3.         Pomoc uczniom zdolnym w rozwijaniu zainteresowań, doskonaleniu wiedzy                 i podejmowaniu decyzji zawodowych.

4.         Wspomaganie działań samorządowych na wszystkich poziomach – klasowym             i ogólnoszkolnym.

5.         Stwarzanie warunków umożliwiających rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

6.         Diagnozowanie problemów i trudności uczniów – współpraca z domem rodzinnym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, specjalistami spoza szkoły.

7.         Zapewnienie właściwych warunków nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

8.         Organizowanie zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla poszczególnych poziomów klas.

9.         Organizowanie uroczystości związanych z ważnymi wydarzeniami historii narodu          i regionu.

10.      Realizowanie planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

11.      Realizacja programu profilaktycznego szkoły.

 

 

IX. Sposoby realizacji programu wychowawczego-profilaktycznego

 

Wszystkie cele i zadania zawarte w programie realizowane są przez oddzielne opracowane dokumenty określające sposoby działania, takie jak:

 

1.         Statut Szkoły.

2.         Szkolny Zestaw Programów nauczania.

3.         Szkolny Program Poprawy Bezpieczeństwa w Szkole.

4.         Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela.

5.         Wewnątrzszkolny System Oceniania.

6.         Kalendarium imprez szkolnych na dany rok szkolny.

7.         Plan pracy pedagoga.

8.         Plan pracy psychologa

9.         Plan pracy świetlicy szkolnej.

10.      Plan pracy biblioteki.

11.      Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

12.      Szkolny Program Profilaktyki.

13.      Szkolny Program Podnoszenia Bezpieczeństwa       

14.      Wynikowe plany nauczania każdego przedmiotu

15.      Plany  pracy zajęć pozalekcyjnych

16.      Plan pracy wychowawcy klasowego.

17.      Indywidualne Programy  Edukacyjno- Terapeutyczne (IPET)  

 

Wychowawca po wcześniejszej diagnozie sytuacji wychowawczej w klasie podejmuje decyzję dotyczącą realizacji wybranych zagadnień, określa cele programu dla danej klasy, uwzględniając wiek oraz specyfikę zmian rozwojowych uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Metody pracy:

 

          Godziny do dyspozycji wychowawcy.

          Praca w Zespołach Oddziałowych.

          Praca w Zespołach Przedmiotowych.

          Kontynuacja prac Zespołu Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

          Praca z uczniem zdolnym.

          Wykorzystywanie systemu informatycznego LIBRUS.

          Akademie, apele.

          Pogadanki, prelekcje.

          Udział w seansach filmowych, spektaklach teatralnych.

          Wycieczki i rajdy.

          Turnieje sportowe.

          Konkursy przedmiotowe.

          Zajęcia warsztatowe i terapeutyczne skierowane również do rodziców.

          Zajęcia z psychologami, pracownikiem służb społecznych, Policją i Strażą Miejską.

         Zajęcia  zintegrowane w kl. I – III

         Akademie, apele szkolne

         Pogadanki tematyczne: zdrowotne, profilaktyczne, prawidłowego zachowania się.

         Godziny do dyspozycji wychowawcy

          Eksponowanie Patrona szkoły

         Konkursy przedmiotowe (klasowe, szkolne, międzyszkolne)

         Udział w seansach filmowych, spektaklach teatralnych

         Udział w imprezach artystycznych szkolnych i środowiskowych

         Turnieje i zawody sportowe

         Wycieczki i rajdy

         Zajęcia warsztatowe i terapeutyczne

         Programy Profilaktyczne

         Udział w akcjach prozdrowotnych, ekologicznych.

         Spotkania z: policjantem, pielęgniarką, pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

         Rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych

         Organizowanie wystaw prac dziecięcych

         Działalność szkolnego wolontariatu

          Redagowanie gazetek ściennych na korytarzach: tematycznych, prezentujących,  twórczość uczniów np. plastyczną, literacką, z bieżącymi informacjami.

         Prezentacja osiągnięć: sportowych, w konkursach i  innych.

         Praca w Samorządzie Uczniowskim - wdrażanie do pełnienia różnych funkcji.

         Zapoznanie ucznia: 

- z pomieszczeniami w budynku szkoły i drogą ewakuacyjną,

- z jego prawami i obowiązkami zawartymi w Statucie Szkoły,

- z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

- z Przedmiotowymi Systemami Oceniania.

         Uczenie rozmów związanych z rozwiązywaniem konfliktów i spraw spornych.

         Nagradzanie uczniów: dyplomy, nagrody książkowe, pochwały wychowawcy, nauczycieli, dyrekcji i inne.

         Współpraca z rodzicami: 

- angażowanie do opieki podczas imprez klasowych, szkolnych, wycieczek

            - opiniowanie przez rodziców Statutu Szkoły, Programu Wychowawczo -   

             Profilaktycznego

 

XI. PODSTAWOWE ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH PODMIOTÓW WSPÓLNOTY SZKOLNEJ W REALIZACJI PROGRAMU  

 

1.    Dyrektor Szkoły:

• Stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole.

• Stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka. 

• Spełnia funkcję: planowania, organizacji, koordynacji, kontroli i motywowania w   

  stosunku do wszystkich elementów programu.

• Dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o

   kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole.

• Współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym

  oraz Samorządem Uczniowskim.

• Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.

• Dąży do poprawy materialnych parametrów placówki.

• Czuwa nad spójnością oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych.  

 

2.    Rada Pedagogiczna:

• Opracowuje i zatwierdza program wychowawczy szkoły.

• Uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczego.

• Uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły.

• Reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają

  zagrożenie dla uczniów.

• Uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczego.

• Wspomaga  rodzinę w jej naturalnych prawach do wychowania poprzez

  dostarczanie kompetentnych informacji o przyczynach zachowania się ucznia oraz

  sposobach korekt wychowawczych

• Uchwala zasady motywowania uczniów  z uwzględnieniem kryteriów przyjętych w

  Statucie Szkoły

• Poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u uczniów i ich rodziców

  świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z

  popełnionych czynów karalnych.  

 

3.    Zespół wychowawczy:

• Diagnozuje sytuację wychowawczą szkoły.

• Określa cele pracy  wychowawczej na dany rok szkolny.

• Opracowuje procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia

  uczniów demoralizacją i przestępczością.

• Opracowuje zasady współpracy z Sądem, Policją.

• Analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze.

• Podejmuje działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

 

4.    Nauczyciele:

• Współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych

• Reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów.

• Przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach

  zagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością.

• Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

  Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji.

• Rozmawiają z uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi o zachowaniu i   

  frekwencji oraz  postępach w nauce na swoich zajęciach.

• Wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

 

5.    Wychowawcy klas:

• Zapoznają uczniów  swoich klas i ich rodziców/opiekunów prawnych z prawem

  wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami,  tradycjami szkoły.

• Opracowują roczny plan pracy wychowawczej dla swojej klasy i realizują go w

   trakcie roku szkolnego, a następnie przygotowują sprawozdanie z jego realizacji i

   wnioski do dalszej pracy.

• Są członkami zespołu wychowawczego i wykonują zadania zlecone przez

   przewodniczącego zespołu.

• Oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole

   procedurami.

• Współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami/opiekunami

  prawnymi uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracujacycmi z

  uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

• Wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji. •

   Rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych. 

• Dbają o dobre relacje uczniów  w klasie.

• Podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym

  zachowaniom swoich uczniów.

• Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie, 

• Prowadzą dokumentację nauczania

• Opracowują i   realizują  Program Wychowawczo-Profilaktyczny w swojej klasie.

• Koordynują  pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym.

• Wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o

  specjalnych  potrzebach edukacyjnych.

• Wykorzystują  potencjał grupy do wspierania jej członków,

• Nadzorują  realizacje obowiązku nauki / obowiązku szkolnego,

• Promują  osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów. 

 

6.    Pedagog  i psycholog szkolny:

• Diagnozuje środowisko wychowawcze.

• Zapewnia uczniom indywidualną pomoc psychologiczną.

• Otacza opieką dzieci z wszelkimi problemami.

• Współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów potrzebującymi

  szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki.

• Zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.

• Przeprowadza pedagogizację rodziców.

• Współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno – wychowawczy

  szkoły.

• Pośredniczy w skierowaniu ucznia z objawami dysfunkcji do poradni

   specjalistycznych.

  Diagnozuje  sytuacje wychowawczą w szkole w celu rozwiązywania problemów

   wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, udzielanie pomocy

   psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych 

   potrzeb. 

 Podejmuje  działania  z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci   

   i  młodzieży,

• Minimalizuje  skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania

   oraz  inicjuje  różne form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym

   uczniów,

 Inicjuje  i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach

   kryzysowych, 

 Pomaga  rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych

   możliwości,  predyspozycji i uzdolnień uczniów,

 Wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

   pedagogicznej. 

 

7.    Terapeuta pedagogiczny:

• Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych oraz inne zajęcia  o charakterze

  terapeutycznym.

• Podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym

  uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów, wychowawcami.

• Wspiera  nauczycieli  i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

  pedagogicznej 

 

8.    Nauczyciel - bibliotekarz:

• Gromadzi, ewidencjuje i opracowuje biblioteczne zbiory.

• Udostępnia zbiory (w tym korzystanie z czytelni).

• Rozmawia  z czytelnikami – poradnictwo w doborze książek.

• Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania  uczniów.

• Pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się.

• Przeprowadza lekcje biblioteczne.

• Informuje  nauczycieli o czytelnictwie uczniów.

• Współpracuje  z innymi bibliotekami i instytucjami oświatowo-wychowawczymi.

 

9.    Rada Rodziców:

• Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje. działania wspierające proces

  wychowawczy szkoły.

• Opiniuje program wychowawczy szkoły oraz współdziałają  w jego realizacji.

• Reprezentuje interesy wychowawcze rodziców.

• Jest rzecznikiem modelu wychowania opartego na więzach rodzinnych.

• Decyduje o metodach i formach wychowania swoich dzieci uwzględniając

  istniejące przepisy prawne w Karcie  Praw Dziecka, Kodeksie  Rodzinnym.

 

10. Samorząd uczniowski:

• Jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły.

• Uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły.

• Współpracuje z zespołem wychowawczym i radą pedagogiczną.

• Reprezentuje uczniów na zewnątrz.

• Decyduje w ramach kompetencji określonych w Statucie o realizowanych przez

   szkołę zadaniach

• Przedstawia  wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności

  dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów

• Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.

• Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.  

 

 

XII.      Rola nauczyciela i wychowawcy

 

Nauczyciel własnym autorytetem i postawą wspomaga  działania wychowawcze i daje właściwy przykład uczniowi. Wychowując nauczyciel kształtuje następujące wartości: 

- poszanowanie godności człowieka,

- prawdę i dobro,

- przestrzeganie praw i potrzeb innych,

- uczciwość,

- poświęcenie,

- współczucie,

- tolerancje.

 

Nauczyciel przestrzega następujących zasad: 

- traktuje ucznia życzliwie

- relacje uczeń - nauczyciel opiera na wzajemnym szacunku,

- współpracuje z uczniem,

- zapewnia uczniowi bezpieczne warunki do rozwoju własnej osobowości i nauki,

- kieruje się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie,

- wspiera uczniów w osiąganiu wytyczonych przez nich celów, mobilizuje do

  rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

- kształtuje umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego postępowania

  oraz przyjmowania odpowiedzialności za własne czyny,

- uczy skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnego

   punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi,

- szanuje prymat rodziny i wspomaga jej wychowawczą rolę.

 

A.   Powinności nauczyciela - wychowawcy w I etapie edukacyjnym

• Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jest instruktorem w kształtowaniu umiejętności  

  uczniów

• Podejmuje on zadania :opiekuńcze, wychowawcze, profilaktyczne i wyrównujące szansę

  edukacyjne uczniów (IPET).

 • Czuwa nad rozwojem moralnym, ukazując uczniom :dobro, prawdę, piękno i

   sprawiedliwość

• Jest doradcą i przewodnikiem

 

 

B.   Powinności nauczyciela - wychowawcy  w gimnazjum

 

• Zna mechanizmy rządzące rozwojem emocjonalnym i psychicznym wychowanków

• Troszczy się o ich rozwój kulturalny, emocjonalny i społeczny.

• Panuje nad zespołem wychowanków i kieruje nim w sposób, który umożliwia mu

  dyskretne i taktowne wywieranie wpływu na skład grupy rówieśniczej i zasady w niej

  obowiązujące, tak aby zapewnić wszystkim uczniom udział w jej życiu.

• W procesie dydaktycznym stara się poznać możliwości intelektualne uczniów,

   dostosowując metody pracy do poziomu poszczególnych wychowanków. Konsultuje się

   z wszystkimi uczącymi nauczycielami, by z jednej strony w porę wychwycić

   niedociągnięcia dziecka, z drugiej zaś motywować je do rozwijania indywidualnych

   zainteresowań.

• Wychowawca powinien dodatkowo odznaczać się cechami osobowości i charakteru,

   które sprawią, że dziecko obdarzy go pełnym zaufaniem.

• Nauczyciel-wychowawca stwarza atmosferę bezpieczeństwa emocjonalnego jest

  empatyczny, odnosi się do podopiecznych z szacunkiem jest sprawiedliwy,

  konsekwentny, akceptuje spontaniczność i indywidualność dziecka. 

• Wychowawca w sposób taktowny interesuje się życiem pozaszkolnym uczniów, zna ich

  sytuację rodzinną, wspiera rodziców w działaniach wychowawczych, informuje w

  ustalonym trybie o sukcesach i niepowodzeniach, wspólnie z rodzicami poszukuje

  odpowiednich środków i metod oddziaływania. 

 

XIII. Współpraca z rodzicami.  

 

Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas zapoznają rodziców ze szkolnym programem wychowawczym i wewnątrzszkolnym systemem oceniania.  Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów będą informować o postępach w nauce i zachowaniu dzieci na wywiadówkach, dniach otwartych, a także w razie potrzeby w czasie spotkań indywidualnych. Rodzice zapraszani będą do wspólnych działań na rzecz uczniów i szkoły - udziału w imprezach klasowych i szkolnych, współorganizowaniu wycieczek, udziału w realizowaniu programów wychowawczych.

Wychowawcy klas są zobowiązani do przekazania informacji o instytucjach wspierających dziecko i rodzinę, takich jak Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i inne. Rodzice w pracy opiekuńczej i wychowawczej powinni uzyskać wsparcie poprzez:

• pedagogizację rodziców - krótkie prelekcje na zebraniach z rodzicami, dotyczące

  problemów rozwoju dzieci i młodzieży oraz metod postępowania w różnych sytuacjach

  wychowawczych;

• skierowanie dzieci na badania lub konsultacje do Poradni;

• udzielenie pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo, ubogim, patologicznym. 

  Pod koniec roku szkolnego przeprowadzone będzie badanie opinii rodziców na temat    

  oczekiwań wobec szkoły, skuteczności realizowanych zadań wychowawczych i

  edukacyjnych, programu wychowawczego, systemu oceniania.  

 

XIV. Wizerunek absolwenta szkoły.

 

Dążymy do tego, aby absolwenci naszej szkoły:

          potrafili eksponować swoje mocne strony i właściwie reagować na krytykę

          posiadali wiedze i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji, podjęcia pracy zawodowej i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie

          potrafili samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z rożnych źródeł informacji

          byli aktywni, twórczy, potrafili wyrażać własne opinie, asertywnie bronić swoich racji  konstruktywnie rozwiązywać konflikty, oprzeć się presji rówieśników, mody  i negatywnym wzorcom

          byli tolerancyjni i umieli współpracować w grupie

          dbali o zachowanie form grzecznościowych, kulturę słowa i wygląd zewnętrzny

          umieli rzetelnie pracować, mieli szacunek dla prac, byli zaradni i odpowiedzialni

          znali i szanowali historie, kulturę i zachowywali tradycje narodowe, z jej regionalnym bogactwem

          znali dziedzictwo Europy oraz dziedzictwo kulturowe świata, odpowiedzialnie funkcjonowali w demokratycznym społeczeństwie i właściwie rozumieli ideały demokracji, tolerancji i wolności

          umieli dbać o zdrowie i nie ulegali nałogom

          byli uczciwi

          myśleli kategoriami człowieka Europy.

XV. Szczegółowe założenia wychowawcze dla poszczególnych poziomów

      klas:

 

A.   Klasy I gimnazjum

 

1.   Wprowadzenie uczniów w środowisko szkoły, zapoznanie z jej programem wychowawczym, regulaminem, tradycjami.

2.   Integracja zespołu klasowego - uczestnictwo w uroczystościach szkolnych wg grafiku imprez szkolnych.

3.   W dalszym ciągu kładzenie nacisku na poszanowanie mienia szkoły. Zapoznanie z konsekwencjami aktów wandalizmu i agresji. Uczenie odpowiedzialności za straty materialne.

4.  Tworzenie norm klasowych, rozwijanie samorządności w zespole rówieśniczym.

5.  Budowanie własnej osobowości, rozpoznawanie zdolności i wykorzystywanie ich do

     samorealizacji.

6.  Uświadomienie uczniom jak ważny wpływ na życie człowieka ma obraz własnej

     osoby. Szacunek do innych i samego siebie. Zagadnienie zgłoszone przez  

     wychowawców, którzy nie dają zgody na arogancję      i złe traktowanie innych.

7.  Kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki, rozwijanie umiejętności

     radzenia sobie z niepowodzeniami szkolnymi.

8.  Budowanie właściwych postaw etycznych i społecznych.

9.  Wprowadzenie młodzieży w zagadnienia dotyczące praw dziecka i człowieka.

10.Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni oraz

     ekspresji twórczej.

11.Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej (obchody rocznic świąt państwowych,

     zapoznanie z historią regionu i miasta).

12.Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania absencji uczniów w szkole.

13.W ramach profilaktyki uzależnień zapobieganie wczesnym kontaktom (nikotynizm,

     alkoholizm, narkomania, dopalacze). Kształtowanie u uczniów silnych postaw

     mających na celu oparcie się nałogom (asertywność). 

 

B.   Klasy II gimnazjum

 

1.   Budowanie właściwych relacji międzyludzkich, rozwijanie umiejętności społecznych (komunikacja, asertywność).

2.   Wspieranie postawy tolerancji światopoglądowej, politycznej, etnicznej i rasowej.

3.   Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

4.   Integracja międzyklasowa, tworzenie klimatu koleżeństwa i szacunku dla drugiego

      człowieka przez uczestnictwo we wspólnych imprezach szkolnych. Celem będzie tu      

      zwrócenie uwagi na fakt przynależności do wielu różnych grup społecznych (np.

      rówieśnicy z klasy, grupa przyjaciół, rodzina, kluby, koła zainteresowań), które

      wywierają duży wpływ na sposób bycia i wartościowania. Umiejętność dokonywania

      wyboru, przynależność do kilku grup jednocześnie może stanowić źródło konfliktów i  

      wewnętrznych frustracji. Zostaną poruszone problemy wzrastającej agresji wśród

      młodzieży, przyczyny powstawania tendencji do przemocy oraz mechanizmy jej  

      przeciwdziałania. 

5.    Uświadomienie wychowankom złożoności zagrożeń współczesnego świata, 

       rozwijanie zdolności radzenia sobie w sytuacji presji i nacisku grupowego,

        zapobieganie uzależnieniom.

6.    Rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji, przeciwdziałania agresji          

       i przemocy w tym cyberprzemocy.

7.    Podnoszenia poziomu kultury osobistej uczniów, dbałość o kulturę języka.

8.    Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni oraz

      ekspresji twórczej i udziału w życiu kulturalnym.

9.   Rozwijanie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej, nauka

      demokracji.

10. Analizowanie z uczniami procesów i aktualnych wydarzeń społecznych, politycznych,

      a także gospodarczych w kraju i w świecie.

 

 

C.   Klasy III gimnazjum

 

1.   Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, gotowość do działalności na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

2.   Przygotowanie do prezentowania własnego systemu wartości przy jednoczesnym poszanowaniu praw drugiego człowieka, zasad tolerancji i demokracji.

3.   Kształtowanie umiejętności oceny własnych zdolności oraz podejmowania wyzwań życiowych.

4.  Uświadamianie znaczenia i roli rodziny w życiu każdego człowieka.

     Celem jest tu przekazanie uczniom istotnych informacji o funkcjonowaniu rodziny,   

      pomocnych w rozumieniu pewnych interakcji w chwili obecnej ale także               w

      przyszłości podczas zakładania własnej rodziny. Problem wydaje się szczególnie

      ważny w świetle istnienia zjawiska społecznego dziedziczenia dokonującego się przez

      naśladowanie. Wiedza ta ma służyć zwiększeniu samoświadomości i zrozumieniu

      prawidłowości rządzących życiem rodzinnym.

5.   Profilaktyka zdrowotna – kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie        i  

      innych.

6.   Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, realizacja programu   

      profilaktycznego dla gimnazjalistów.

7.    Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni oraz  

      ekspresji twórczej i udziału w życiu kulturalnym.

 

 Dla uczniów gimnazjum przyznaje się nagrodę „PROMIENISTARA”. 

              

Jest ona przyznawana w formie statuetki i nagrody rzeczowej za wzorową postawę oraz sumienne wypełnianie obowiązków.                        

Struktura i zasady przyznawania nagrody „PROMIENISTAR”:

  

      I: uczeń zdobywa „promyki” po semestrze za:

-           100% frekwencję, podejmowanie działań na rzecz szkoły i aktywny udział w jej w życiu, szczególne osiągnięcia sportowe, wyraźne postępy w nauce oraz zachowaniu, szczególne osiągnięcia pozaszkolne;

-           5 „promyków” składa się na „słoneczko”;

-           3 „słoneczka” gwarantują zdobycie „Promienistara” na koniec edukacji            w gimnazjum w postaci nagrody rzeczowej i statuetki.

    

O przyznanie nagrody na Radzie Pedagogicznej wnioskuje: dyrektor szkoły,

pedagog, wychowawca, nauczyciel.

   

 

D.   Klasa I Szkoły Podstawowej

 

1.         Budowanie właściwych relacji międzyludzkich, rozwijanie umiejętności społecznych   

           (komunikacja, asertywność).

            -           ustalenie zasad kodeksu klasowego i uczenie się przestrzegania zasad

            -           spotkania i pogadanki z wychowawcą klasy, pedagogiem i psychologiem

            -           dokonywanie 2 razy w roku samooceny z zachowania

2.         Wspieranie rozwoju emocjonalnego i poznawczego dzieci

            -           rozmowy w kręgu

            -           zabawy integracyjne

            -           konkursy tematyczne

-                      wzmacniane pozytywne za systematyczność, punktualność, odpowiedzialność i samodyscyplinę

3.         Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych poprzez udział w akcjach charytatywnych.

4.         Sprzyjanie zacieśnianiu więzów koleżeńskich i szacunku dla drugiego człowieka przez uczestnictwo we wspólnych imprezach i konkursach szkolnych oraz wycieczkach klasowych.

5.         Utrwalenie nabytej umiejętności otwartej i bezpośredniej komunikacji      z ludźmi, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

6.         Kształtowanie postaw prozdrowotnych

-           spotkania i pogadanki z pielęgniarka na temat zdrowia i higieny

-           fluoryzacja zębów

7.         Uświadomienie wychowankom złożoności zagrożeń współczesnego świata- rozwijanie zdolności radzenia sobie w sytuacji presji i nacisku grupowego, zapobieganie uzależnieniom (w ramach szkolnego programu profilaktyki).

8.         Rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji, przeciwdziałania agresji       i przemocy.

9.         Podnoszenia poziomu kultury osobistej uczniów, dbałość o kulturę języka.

10.      Rozwijanie postaw i nawyków proekologicznych

11.      Rozwijanie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej

-           udział w uroczystościach szkolnych związanych z obchodami świąt państwowych

-           przygotowywanie uroczystości klasowych

-           nauka hymnu państwowego

-           poznanie mapy Polski i jej najpiękniejszych zakątków

-           realizacja bloków tematycznych >Moja rodzina< oraz >Duże i małe ojczyzny<

12.      Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla uczniów szkoły podstawowej przyznaje się nagrodę „PROMIENISTARA”. 

              

Jest ona przyznawana w formie statuetki i nagrody rzeczowej za wzorową postawę oraz sumienne wypełnianie obowiązków.                        

         

 

Struktura i zasady przyznawania nagrody „PROMIENISTAR”:

 

Uczeń zdobywa „promyki” po semestrze za:

-           100% frekwencję, podejmowanie działań na rzecz szkoły i aktywny udział w jej w życiu, szczególne osiągnięcia sportowe, wyraźne postępy w nauce oraz zachowaniu, szczególne osiągnięcia pozaszkolne;

-           5 „promyków” składa się na „słoneczko”;

-           3 „słoneczka” gwarantują zdobycie „Promienistara” na koniec edukacji            w szkole podstawowej w postaci nagrody rzeczowej i statuetki.

    

    O przyznanie nagrody na Radzie Pedagogicznej wnioskuje: dyrektor szkoły,

     pedagog, wychowawca, nauczyciel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKOMENDACJE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

1.         Wspieranie pracy świetlicy w działaniach opiekuńczo-wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej.

2.         W klasie 2 dg i 3 cg zalecono dalszą, konsekwentną  pracę wychowawczą we współpracy nauczycieli uczących, pedagoga, psychologa i rodziców.

3.         Dbanie o utrwalanie się  prawidłowej hierarchii w zwracaniu się uczniów ze swoimi sprawami zawsze w pierwszej kolejności do wychowawcy.

4.         Utrzymanie bezwzględnego i stałego dyżurowania nauczycieli   w czasie przerw i podejmowanie szybkich i trafnych działań interwencyjnych w sytuacjach zagrażających uczniom.

5.        Praca nad udzielaniem trafnej pomocy uczniom, którzy czują się pokrzywdzeni lub trwają we wzajemnym konflikcie.

6.         W dalszym ciągu działanie stałego monitoringu.

7.         Integrowanie środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców) wokół rozwiązywania problemów wychowawczych występujących  w szkole .

8.         Utrzymanie prestiżu nagrody „Promienistara”.

9.         Promowanie pozytywnych wzorców, postaw i zachowań wśród uczniów. Zajęcia profilaktyczne.

10.      Upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków ucznia.

11.      Dalsze wdrażanie uczniów do dbałości o pomieszczenia szkolne i odpowiedzialności za dokonane zniszczenia.

12.      Współorganizowanie przez uczniów imprez na terenie szkoły.

13.      W dalszym ciągu rzetelnie prowadzimy klasowe zeszyty uwag   o zachowaniu ucznia, gromadzimy informacje na LIBRUSIE i zalecamy do stosowania indywidualne dzienniczki zachowania oraz indywidualne kontrakty.

14.      Dostrzegając realne zagrożenie kontaktu uczniów z dopalaczami zostaną przeprowadzone zajęcia warsztatowe dla uczniów i spotkania rodziców ze specjalistami.

15.      Należy wszystkich zapoznać z procedurami bezpieczeństwa   i zachowania w sytuacji zagrożenia, dotyczy to także pracowników niepedagogicznych.

16.      Mobilizować się do reagowania na niewłaściwe zachowanie. Wspierać się w trudnych, stresujących sytuacjach by nasza szkoła była bezpieczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Szkolnego programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2016/2017

 

 

Założenia do tworzenia i realizacji programu profilaktyki.

 

A.   Wstęp.

 

Tworzenie Szkolnego Programu Profilaktyki zostało poprzedzone diagnozą  potrzeb naszych uczniów, ich problemów, możliwości oraz uwarunkowań otoczenia.

Program zatwierdzany jest przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,                      a wychowawcy na pierwszym zebraniu w każdym, nowym roku szkolnym informują rodziców o jego założeniach.

Profilaktyka rozumiana jest jako zapobieganie występowaniu przejawów patologii życia społecznego,  jako system działań wzmacniających i podtrzymujących pozytywne społecznie postawy uczniów. W procesie wychowania realizowana jest działalność edukacyjna szkoły, która polega na stałym  poszerzaniu oraz ugruntowaniu wiedzy i umiejętności u uczniów, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

 

Działalność ta obejmuje:

 

 1. poszerzenie wiedzy rodziców, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków

i substancji odurzających,  a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

 1. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów i wychowanków,
 2. kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych  w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania    i wyrażania własnych emocji,
 3. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów  w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 4. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 5. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków i substancji odurzających oraz wiedzy na temat obowiązujących norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole i placówce polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków i substancji psychoaktywnych. Informacje te skierowane są do uczniów oraz ich rodziców, a także nauczycieli  i wychowawców oraz innych pracowników naszej szkoły.

 

 

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 

1.    dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom     i rodzicom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji psychoaktywnych,

2.    udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów  i ich rodziców w przypadku używania środków i substancji,

3.    przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

4.    informowanie uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

 

 

B.   Cele programu

 

Cele ogólne programu:

 

 1. Utrzymanie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły dla wszystkich uczniów.
 2. Stworzenie warunków powstania szkoły wolnej od zagrożeń z uwzględnieniem uczniów szkoły podstawowej.
 3. Opracowanie bieżącego harmonogramu działań dopasowanego                          do określonych potrzeb uczniów i poszczególnych klas.
 4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.
 5. Zapobieganie poprzez odpowiednią działalność profilaktyczną, takim uzależnieniom, jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania; informowanie o zagrożeniach m.in. HIV i AIDS. Położenie nacisku na walkę z dopalaczami.
 6. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży, uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i telefonów komórkowych.
 7. Promocja zdrowego stylu życia.
 8. Utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój.
 9. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych.
 10. Kształtowanie właściwego zachowania uczniów niezależnie od tego jaka jest ich sytuacja rodzinna, środowiskowa, a uwarunkowania biologiczne powodują, że znajdują się w grupie narażonej na rozwój zachowań ryzykownych.
 11. Wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji psychoaktywnych, lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

 

 

 

 1. Działalność profilaktyczna naszej szkoły pozostaje w ścisłym związku              z działalnością profilaktyczną w środowisku lokalnym. Aby profilaktyka odniosła właściwy skutek szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

§  z jednostkami samorządu terytorialnego,

§  placówkami kulturalno–oświatowymi (Dom Kultury Włochy, Artystyczny Dom Animacji „ADA”, Biblioteka Publiczna i inne),

§  placówkami oświatowo – opiekuńczymi, wymiarem sprawiedliwości, poradniami psychologiczno–pedagogicznymi i specjalistycznymi,  Miejskim Ośrodekiem Pomocy Społecznej, Kuratorami Sądowymi, Policją, Strażą Miejską, świetlicą „Zioma Jana”,

§  Parafią pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, „Caritas”,

placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno–epidemiologicznymi, pracodawcami.

 

 

C.   Cele operacyjne programu.

 

Profilaktyka w Zespole Szkół nr 17 koncentruje się na wzmacnianiu czynników chroniących.

Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wychowanków, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał

zdrowotny ucznia lub wychowanka i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka. Działamy przez:

 

§  rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym;

§  wspieranie uczniów uzdolnionych i wspieranie ich rozwoju intelektualnego i fizycznego.

§  poszanowanie norm, wartości, autorytetów;

§  stwarzanie uczniom możliwości zagospodarowania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych;

§  szukanie pomocy i organizowanie pierwszego kontaktu ze specjalistą;

§  wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych,

§  eliminowanie z życia szkoły agresji.

 

D.   Zadania profilaktyki szkolnej

 

Podstawowym zadaniem jest dostarczenie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie młodzieży właściwego wyboru w codziennym życiu poprzez:

1)        Pomoc w rozwijaniu umiejętności społecznych i psychologicznych.

2)        Rozwijanie umiejętności podejmowania działań wpływających pozytywnie na funkcjonowanie dzieci i młodzieży w życiu codziennym.

3)        Rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych i natychmiastowe reagowanie.

4)        Pomoc w organizowaniu pierwszego kontaktu ze specjalistą.

5)        Nawiązanie kontaktu z rodzicami, kuratorami społecznymi, zawodowymi i asystentami rodziny.

6)        Motywowanie do podjęcia leczenia, terapii.

 

 

E.   Oddziaływania profilaktyczne

 

Plan oddziaływań profilaktycznych dzieli uczniów na trzy grupy:

 

1. Społeczność szkolna, w której profilaktykę prowadzić będą wszyscy nauczyciele w ramach swoich przedmiotów, jak również wychowawcy klas na godzinach wychowawczych.

2. Grupa podwyższonego ryzyka, w której działania profilaktyczne prowadzi wychowawca, pedagog, psycholog, pielęgniarka szkolna oraz specjaliści zaproszeni w tym celu do szkoły (warsztaty).

3. Grupa najwyższego ryzyka, którą zajmować się będą specjaliści w formie zajęć indywidualnych: terapeuta, psycholog, policja, kurator sądowy, itp.

 

 

 

I.             Uczniowie - cała społeczność szkolna

 

1)    uczniowie klas I zostają włączeni do społeczności szkolnej, kształtujemy poczucie przynależności do wspólnoty klasowej i szkolnej, pozytywny wizerunek szkoły i akceptację obowiązków szkolnych,

2)    nauczyciele integrują społeczność szkolną oraz stwarzają system wsparcia dla dzieci i młodzieży, który promowałby organizację czasu wolnego i działania związane ze zdrowym stylem życia,

3)    uczniowie zdobywają umiejętności efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem,

4)    uczniowie potrafią budować pozytywny obraz własnej osoby,

5)    uczniowie wzmacniają i dostrzegają potrzebę koleżeństwa, przyjaźni, zaufania i uczciwości,

6)    uczniowie zdobywają wiedzę nt. zdrowia psychicznego, rozwoju społecznego,

7)    szkoła podnosi świadomość młodzieży odnośnie skutków używania środków psychoaktywnych, z naciskiem na tzw. „dopalacze”.

 

II.       Uczniowie z grupy podwyższonego ryzyka

 

1)    uczniowie wykształcają postawy, w których potrafią ocenić zagrożenie związane z zażywaniem alkoholu, środków odurzających i innych o nie znanym składzie trucizn zawartych w dopalaczach.

2)    uczniowie rozwijają takie umiejętności interpersonalne jak: chronienie siebie w sytuacji nacisku grupowego, otwartość, empatia, odreagowanie napięć         i budowanie udanych relacji z ludźmi,

3)    uczniowie potrafią rozwiązywać problemy – określają różnice zdań, akceptują różnice i poszukują rozwiązań, nabywają umiejętność nieagresywnego rozwiązywania konfliktów i zachowania się w sytuacjach trudnych,

4)    uczniowie są przygotowani do radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego.

 

 

III.       Uczniowie z grupy najwyższego ryzyka

 

1)    szkoła monitoruje ewentualne nasilenie zjawiska agresji, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom zagrożonym przemocą,

2)    szkoła prowadzi diagnozę dzieci i młodzieży mających kontakt z alkoholem, narkotykami, nikotyną i innymi środkami psychoaktywnymi,

3)    szkoła monitoruje przypadki kontaktów ze środkami uzależniającymi, wskazuje miejsca pomocy, współpracuje z rodzicami i motywuje ich do wczesnego rozpoznania problemów,

4)    uczniowie uczą się umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami i szukania pomocy u pracowników szkoły, do których mają zaufanie, również u specjalistów,

 

F.    Czynniki ryzyka

 

Do wyodrębnionych czynników ryzyka należy:

 

v  środowisko społeczne zagrożone patologią, a także  normy w nim obowiązujące, promujące dane wzorce zachowań

v  zachowania ryzykowne w domu i szkole

v  grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne

v  słabe wyniki w nauce

v  brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

v  łatwy dostęp do środków i substancji psychoaktywnych

v  czerpanie negatywnych wzorców z mediów

 

G.   Wyodrębnione zachowania ryzykowne i ich przyczyny:

 

1.    Wulgaryzmy, brak kultury osobistej, przyczyny to:

 

v  obyczaj środowiskowy,

v  wzorce wyniesione z domu,

v  chęć zaimponowania,

v  wyraz buntu, manifestowanie dorosłości,

v  wzorce w mediach,

v  złe relacje nauczyciel-uczeń,

v  brak reakcji nauczyciela i innych dorosłych,

v  ubóstwo językowe.

 

2.    Brak zainteresowania nauką i tego przyczyny:

 

v  niedostosowanie wymagań do poziomu uczniów,

v  lenistwo,

v  nudne lekcje,

v  negatywny wpływ grupy rówieśniczej,

v  brak zainteresowania ze strony rodziców.

 

     

 

 

3.    Palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie innych środków psychoaktywnych   

i     ich    przyczyny:

 

v  ciekawość,

v  wpływ reklamy w mediach,

v  wzorowanie się na dorosłych,

v  moda, szpan,

v  nuda, przekora, bunt,

v  sytuacja domowa,

v  negatywny wpływ grupy rówieśniczej.

 

4. Zachowania agresywne i ich przyczyny:

 

v  negatywne wzorce w środowisku, rodzinie i w mediach,

v  sposób na odreagowanie stresu,

v  chęć dominowania, zaistnienia w grupie,

v  moda na agresję w grupie rówieśniczej,

v  nieumiejętność radzenia sobie z problemami,

v  odpowiedź na prowokację.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć na rok szkolny 2016/2017

 

W ramach Programu Profilaktyki w szkole prowadzone będą specjalistyczne programy profilaktyczne wg Harmonogramu:

 

 

Lp.

Nazwa Programu

Realizator

Odbiorcy

Klasy

Planowany termin realizacji

1.

Zajęcia Integracyjne

Pedagog

Psycholog

świetlica

Uczniowie klasy  pierwszej szkoły podstawowej.

Uczniowie klas  pierwszych gimnazjum.

1 a SP

 

 

1 ag

1 bg

1 cg

1 dg

1 eg

 

Termin oraz charakter  zajęć (na lub poza terenem szkoły, też wyjazdowe) do ustalenia z Wychowawcami.

2.

Zasady higieny pracy umysłowej.

Techniki uczenia się.

Psycholog

Warsztat dla chętnych uczniów  klas  pierwszych gimnazjum

w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rodzice – wykład na ten temat        i wnioski           z pracy                 z uczniami                w dniu zebrań obowiązko-wych.

 

1 ag

1 bg

1 cg

1dg

1 eg

Kolejno po ustaleniu terminu z wychowawcą.

3.

Odpowiedzialność prawna nieletnich.

Zachowania ryzykowne.

Referat Profilaktyki Straży Miejskiej

Uczniowie klas  pierwszych gimnazjum         

oraz Rodzice.

1 ag

1 bg

1 cg

1 dg

1 eg

X – XII 2016 r.

4.

Spektakl prowadzony metodą Teatru Forum pt. „Domino”.

Referat Profilaktyki Straży Miejskiej

Uczniowie klas  trzecich gimnazjum.         

3 ag

3 bg

3 cg

3 dg

X – VI 2016 r.

Termin i miejsce wyznaczy koordynator SM

5.

 

„Wiem co robić, kiedy jestem sam".
I - Bezpieczna droga do szkoły (zasady bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze).
II - Spotkanie z nieznajomym (zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z osobami nieznajomymi).

 

Referat Profilaktyki Straży Miejskiej

Uczniowie klasy  pierwszej SP oraz

Rodzice.

1 a SP

IX – VI 2016 r.

6.

„Archipelag skarbów”

Obejmuje czynniki ryzyka i czynniki chroniące.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej

Warszawa

 

 

 

 

Uczniowie drugich klas  gimnazjum.

Rodzice,

Rada Pedagogiczna -  wg potrzeb.

2ag

2bg

2 cg

2 dg

od IX 2016 r. 

do IV 2017 r.

 

7.

„Epsilon” – zajęcia profilaktyczne                o tematyce antydyskryminacyjnej.

 

 

 

„Zrozumieć Jacka”

Dokończyć realizację: IX 2016 r.

 

Stowarzyszenie „Epsilon”,

Centrum Edukacji Profilaktyki

Bielsko-Biała

Uczniowie

Gimnazjum oraz 

Rodzice

 

 

 

 

 

 

 

2 ag

2 bg

 IX 2016 r. 

do I - IV 2017 r.

    

(3 x po 2 godziny lekcyjne w klasach)

 

IX 2016 r. 

8.

„Plecak Daniela”

Stowarzyszenie „Epsilon”,

Centrum Edukacji Profilaktyki

Bielsko-Biała

Uczniowie

gimnazjum oraz

Rodzice

2ag

2 bg

2 cg

2 dg

 IX 2016 r. 

 

9.

I - Motywacja do nauki.

II – Ważny wybór.

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Warszawa    

Uczniowie 

Gimnazjum

 

3ag

3bg

3 cg

3 dg

 

od X 2016 r. 

do III 2017 r.

10.

Predyspozycje zawodowe (w oparciu o test Hollanda).

Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Młodzieżowe Centrum Kariery

 p. Anna Całka

doradca zawodowy

 

Uczniowie 

Gimnazjum

3ag

3bg

3 cg

3 dg

 

od X 2016 r. 

do III 2017 r.

11.

„ Od dziewczynki do kobiety”

p. Alicja Nurczyk

Uczennice

gimnazjum

 Zajęcia trwają  (po 1h lekcyjnej dla całej grupy uczennic klas 2-gich)       

             

2ag

2bg

2 cg

2 dg

od X 2016 r. 

do III 2017 r.

12.

„Cyberprzemoc”

Do ustalenia

Rada Pedagogiczna

całość

od X 2016 r. 

do VI 2017 r.

13.

Rozwój czytelnictwa i zajęcia integracyjne (lekcja biblioteczna „Poznajemy swoją bibliotekę” i lekcja z filmem „Sztuka akceptacji siebie i innych na podstawie filmu „Cyrk motyli”

Bibliotekarz

Gimnazjum - uczniowie

Wszystkie klasy pierwsze i wybrane pozostałe

Terminy do ustalenia z wychowawcami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo Harmonogram zostanie uzupełniony o:

 

          I.    Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z zaleceniem do udziału                   w zajęciach.

        II.    „Zagrożenia w sieci”- dla uczniów klas drugich gimnazjum.

       III.    W ramach analizy potrzeb pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni opowiedzieli się zgodnie za utrzymaniem kontynuacji realizacji planu skierowanego na walkę z wulgaryzmami i uzależnianiem się naszych uczniów od papierosów. Większym problemem nadal pozostają wulgaryzmy.

      IV.    Uczymy jak wybrać szkołę oraz rozpoznać własne predyspozycje zawodowe -  pomogą w tym rozbudowane zajęcia zawodoznawcze dla uczniów gimnazjum i projekt unijny „Kreator Kariery”.

       V.    Powiększymy zakres pracy informacyjno-wychowawczej z rodzicami o spotkania ze specjalistami, którzy na terenie szkoły pracują z ich dziećmi.

      VI.    Wykorzystywanie ulotek i plakatów jako sposobu dotarcia do wszystkich rodziców i wsparcia w ten sposób działań profilaktycznych.

 

     VII.    Wykorzystywanie filmów edukacyjnych:

 

 

Tytuł filmu

Uczniowie klas

Częstotliwość

„Cyberprzemoc”

„Kradzież”

„Ryzykowny napój”

 

pierwszych gimnazjum

 

raz w roku szkolnym

 

„Kibic”

drugich gimnazjum

 

raz w roku szkolnym

 

 

„Dopalacze” realizowane od II 2016 r.

trzecich gimnazjum

 

raz w roku szkolnym

 

 

„Nad wodą”

 

wszystkie klasy gimnazjum

raz w roku szkolnym

przed wakacjami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddziaływania profilaktyczne skierowane do wszystkich uczniów.

 

Lp.

Cel operacyjny

Zadania do realizowania

Formy realizacji zadań

Osoba odpowiedzialna

Ewaluacja

1.

Uczeń zna własne

prawa, potrafi ich

bronić

Poszerzenie wiedzy uczniów na temat własnych praw i obowiązków.

Zaznajomienie uczniów           ze

Statutem

Szkoły,

Konstytucją RP, Prawami Człowieka,

Prawami Dziecka, itp.

Wychowawcy klas,

Opiekun Samorządu Uczniowskiego,

Nauczyciele:

historii,

j. polskiego,

wiedzy o społeczeństwie.

Konkursy wiedzy,

rozmowy      z uczniami,

sprawdzanie wiedzy uczniów.

 

2.

Uczeń _ potrafi

skutecznie

odmawiać

(asertywność)

_

_

Wyrabianie nawyku poszukiwania

kompromisu        w sytuacjach wymagających asertywności

Przeprowadzenie zajęć na godzinie wychowawczej,

j. polskim wykorzystując dramę,

burzę mózgów oraz

dyskusje.

Wychowawcy klas, nauczyciele

języka polskiego, nauczyciele
w-f, Samorząd Uczniowski

Zajęcia sportowe, wycieczki międzyklasowe,

konkursy,

imprezy okolicznościowe związane             z życiem szkoły    i kalendarzem.

3.

Uczeń potrafi

współdziałać          w zespole.

Popularyzowanie     i wspieranie pomocy

koleżeńskiej

 

Praca                    w grupach.

Wychowawcy klas, pedagog, nauczyciele, wychowawca świetlicy.

Obserwacje.

 

4.

Uczeń potrafi

realizować własne

pomysły i być samodzielnym.

Wyznaczenie w kalendarzu szkoły dat wydarzeń ważnych dla uczniów.

Przygotowanie uroczystości klasowych

i szkolnych.

Pełnienie funkcji                   w samorządzie

klasowym lub szkolnym.

Przygotowanie uroczystości

według pomysłów

uczniów.

Wychowawcy klas, organizatorzy

uroczystości,

opiekun

Samorządu Uczniowskiego, wychowawca świetlicy.

 

Prezentowanie własnej twórczości          i realizowanie pomysłów młodzieży.

5.

Uczeń potrafi

efektywnie

komunikować się, samodzielnie

podejmować decyzje, radzi

sobie ze stresem.

Doskonalenie umiejętności  rozwiązywania

konfliktów, lepszej komunikacji (sztuka

negocjacji              i prowadzenia rozmów).

Planowanie przyszłości dotyczącej

dalszego kształcenia,       z naciskiem na wybór zawodu.

Stosowanie ćwiczeń ułatwiających

radzenie sobie ze stresem.

Wychowawcy klas, specjaliści programów profilaktycznych, doradca zawodowy, wychowawca świetlicy.

 

 

Rozmowy z uczniami.

 

6.

Uczeń rozpoznaje       i stosuje naturalne

systemy

wsparcia: koleżeństwo, przyjaźń,

zaufanie i uczciwość.

Zwracanie uwagi na pozytywne               i negatywne wzorce.

 

 

Umiejętność stosowania wartości moralnych       w życiu codziennym

zgodnie                   z obowiązującymi prawami                   i tradycją.

Wychowawcy klas, nauczyciele:

języka polskiego, historii;

nauczyciele: religii, historii,

wiedzy o społeczeństwie, wychowawca świetlicy.

Rozmowy                   z uczniami.

 

7.

Uczeń prowadzi

zdrowy i higieniczny

styl życia.

Wzbogacenie wiedzy na tematy

związane z higieną w życiu codziennym.

Promowanie aktywnych form

wypoczynku.

Zajęcia z wychowawcą,

Przedmiotowe,

wycieczki, sport

Wychowawcy klas, nauczyciele:

techniki, biologii, przygotowania

do życia              w rodzinie,

w-f, pedagog, pielęgniarka, realizatorzy programów profilaktycznych, wychowawca świetlicy.

Rozmowy                  z uczniami.

Konsultacje psychologów             z nauczycielami             i rodzicami.

8.

Uczeń w kontaktach

interpersonalnych

nie kieruje

się stereotypami

 

Przedstawienie negatywnych stron

posługiwania się stereotypami.

Stosowanie rzeczywistych wartości w

ocenie innych osób.

Zajęcia z wychowawcą,

przedmiotowe. Zajęcia warsztatowe.

Wychowawcy klas, nauczyciele

wybranych przedmiotów, realizatorzy programów profilaktycznych, wychowawca świetlicy.

Rozmowy                  z uczniami.

9.

Uczeń potrafi

właściwie wykorzystać wzorce

przekazywane                 w mediach

Uświadomienie metod oddziaływania

mediów na odbiorców (reklama,

reklama społeczna). Doskonalenie

umiejętności rozgraniczania między

fikcją                                a  rzeczywistością          w proponowanych

przez media treściach.

Zajęcia z wychowawcą   i

przedmiotowe.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, wychowawca świetlicy.

Rozmowy                  z uczniami.

10.

Uczeń zna  zasady

bezpieczeństwa na

drodze, w domu,             

szkole, a także               na lekcjach wychowania fizycznego.

Zapoznanie uczniów                     z zasadami

bezpieczeństwa.

Uświadomienie

skutków lekceważenia zasad bezpieczeństwa. Kształcenie odpowiedzialności za zdrowie swoje                 i innych.

Zajęcia z wychowawcą

lekcje techniki

Wychowawcy, nauczyciele

techniki i w-f, wychowawca świetlicy.

Rozmowy                  z

uczniami                   i rodzicami.

 

Oddziaływania profilaktyczne skierowane do grup uczniów podwyższonego ryzyka:

 

 

Lp

Cel operacyjny

Zadania do realizowania

Formy realizacji zadań

Osoba odpowiedzialna

Ewaluacja

1.

Uczeń potrafi podejmować świadome decyzje dotycząc umiejętności  odmowy alkoholu    i środków odurzających.

Zapoznanie                  z zasadami obowiązującymi  w szkole, dotyczącymi alkoholu, narkotyków,

nikotyny.

Poszerzanie wiedzy                      o środkach psycho-     aktywnych.

Zapoznanie uczniów                  z regulaminem

szkoły, itp.

Podanie nazw ciekawych programów, stron                     w Internecie, itp.

Wychowawca klasy, pedagog,

nauczyciel informatyki.

Karty obserwacji

zachowania ucznia.

Rozmowy                  z uczniami.

2.

Uczeń nabywa

umiejętności

interpersonalne:

chronienie siebie          w sytuacji nacisku

grupowego,

empatia, budowanie

udanych relacji

z ludźmi.

Uczenie najważniejszych

umiejętności psychologicznych

i społecznych, np.

_

radzenia sobie ze

stresem, nawiązywania             i podtrzymywania dobrych

kontaktów                   z ludźmi, odpieranie

presji otoczenia              i grupy

rówieśniczej.

Zajęcia warsztatowe, zajęcia z wychowawcą.

Wychowawca klasy, nauczyciele, wychowawca świetlicy.

 

Rozmowy                  z uczniami.

 

3.

Uczeń potrafi

rozwiązywać problemy.

Motywowanie do podejmowania

osobistych wyborów i postanowień ucznia.

Zajęcia warsztatowe.

 

Wychowawcy klas, nauczyciel

wychowania do życia w

rodzinie.

 

Rozmowy                   z uczniami.

 

 

4.

Uczeń potrafi

radzić sobie                    z trudnościami.

Stworzenie systemu wsparcia

dla dzieci i młodzieży poprzez

zintegrowanie

społeczności szkolnej.

Zajęcia warsztatowe,

zajęcia                     w zespołach.

Wychowawca klasy,

nauczyciele biologii, nauczyciel

wychowania do życia                           w rodzinie, pedagog, psycholog, wychowawca świetlicy.

Rozmowy analizujące                  z uczniami i rodzicami po 

zakończonych zajęciach.

5.

Uczeń potrafi

pohamować swoje

zachowania

agresywne.

Zdiagnozowanie miejsc oraz

sytuacji występowania agresji

i przemocy                   w szkole.

Motywowanie do unikania

sytuacji wyzwalających

agresję.

 

Zajęcia z wychowawcą.

Wychowawca, nauczyciel, wychowawca świetlicy, pedagog, Straż Miejska, Policja, psycholog.

Rozmowy                  z uczniami,

ankiety.

 

 

 

Oddziaływania profilaktyczne skierowane do grup uczniów najwyższego ryzyka:

 

 

L/p

Cel operacyjny

Zadania do realizowania

Formy realizacji zadań

Osoba odpowiedzialna

 

Ewaluacja

1.

Szkoła wyszukuje

uczniów, którzy

zetknęli się ze środkami uzależniającymi.

Wprowadzenie metod

rozpoznawania

uczniów,

którzy zetknęli się ze środkami

uzależniającymi. Nawiązanie

współpracy                 z Policją,

kuratorami.

 

Współpraca                  z instytucjami.

Okresowe sprawdzanie danych                        o uczniach.

Wychowawcy klas, nauczyciele, Policja, specjaliści, Straż Miejska.

Obserwacja, ankiety,

rozmowy                     z uczniami

i rodzicami.

 

 

2.

Uczeń ma świadomość

skutków używania środków psycho-aktywnych.

Organizacja zajęć prowadzonych

przez specjalistów do spraw

uzależnień.

Zajęcia warsztatowe na zajęciach z wychowawcą.

Podanie ciekawych pozycji,

programów, stron w Internecie,

itp.

Wychowawca klasy,

nauczyciel informatyki, specjaliści.

Rozmowy              z uczniami

i rodzicami.

 

3.

Uczeń potrafi

odmawiać               i świadomie podejmuje

racjonalne decyzje

dotyczące środków

psycho-aktywnych.

Przekazanie rzetelnej

wiedzy o

konsekwencjach zachowań

ryzykownych.

Motywowanie do podejmowania

osobistych wyborów                   i postanowień przez uczniów.

Prelekcje prowadzone            w szkole i na zajęciach z wychowawcą.

Warsztaty.

 

 

 

Wychowawcy klas, kuratorzy sądowi, Policja.

Rozmowy               z uczniami po

przeprowadzonych

zajęciach.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Uczeń potrafi

rozwijać własne

zainteresowania,

oraz rozpoznawać            

 w środowisku

alternatywy dla

zachowań negatywnych.

Uczenie akceptowanych

społecznie sposobów

spędzania wolnego czasu.

 

 

Nawiązanie współpracy z

organizacjami pozaszkolnymi:

ZHP,

MOPS,                     z Kościołem.

Udział w kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych.

 

Organizatorzy kół zainteresowań,

Dyrekcja szkoły, wychowawcy

klas, pozostali nauczyciele, wychowawca świetlicy.

Udział w konkursach,

_rozmowy,

sporządzanie opinii

na temat uczniów.

 

5.

Uczeń potrafi radzić sobie                  z własnymi negatywnymi emocjami oraz              z przemocą.            

 

Stworzenie systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży poprzez zintegrowanie szkolnej społeczności.

Wskazanie

możliwości                 i miejsc

pomocy                    w środowisku

lokalnym.

 

Zajęcia                    w zespołach.

Przekazywanie informacji                  w formie

ulotek, adresów instytucji, itp.

Wychowawcy klas, pozostali

nauczyciele, wychowawca świetlicy, pielęgniarka

szkolna, pedagog.

 

Rozmowy                     z uczniami i rodzicami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedury ewaluacji

 

1. Cele ewaluacji:

 

2. Kryteria:

 

3. Metody zbierania informacji:

1)    metody bezpośrednie:

- obserwacja, analiza odpowiednich dokumentów szkolnych, analiza osiągnięć                

   i niepowodzeń uczniów, wywiady, rozmowy z rodzicami, itp.

2)    metody pośrednie:

-  kwestionariusze: ankiety, techniki socjometryczne, wypracowania uczniów,  

        sondaże itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

 

SZKOLNY PROGRAM PODNOSZENIA BEZPIECZEŃSTWA

2016/2017

                                                       

WSTĘP

 

            Celem kształcenia i wychowania na każdym poziomie edukacji jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. Celem tego programu jest wdrożenie i utrzymanie  zachowań bezpiecznych w szkole. Kształtowanie wśród uczniów postaw prospołecznych, a wśród kadry pedagogicznej postaw opiekuńczo-wychowawczych.  Do działań włączeni są pracownicy niepedagogiczni, którzy są również aktywni w czasie, kiedy nauczyciele prowadzą lekcje. Mają dostęp do wszystkich miejsc w budynku szkoły i wokół niej. W ten naturalny sposób wpisują się w nadzór, który ma na celu utrzymanie bezpiecznego środowiska nauki, pracy i spędzania czasu wolnego młodzieży. Ciągle aspirujemy do poprawy jakości i poziomu zachowania naszej młodzieży. W tym roku szkolnym otaczamy szczególną opieką uczniów klasy pierwszej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 17, Szkoły Podstawowej Nr 359.

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU

 

I    Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych  w szkole

     programów: wychowawczego i profilaktyki.

II   Analiza ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i rodziców klasy pierwszej gimnazjum

     i rodziców klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

III  Wyszczególnienie nowych obszarów i problemów objętych działaniami            w

     zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole z uwzględnieniem działań

     opiekuńczo-wychowawczych na rzecz uczniów szkoły podstawowej (ścisła współpraca

     z wychowawcą klasy 1 a, nauczycielem wspomagającym  i nauczycielem świetlicy).

 

IV  Korekta istniejących Procedur Postępowania i ewentualne opracowanie nowych

    (konsekwentna ich  realizacja).

 

V   Obowiązkowe informowanie Rady Pedagogicznej o niewłaściwym zachowaniu

     uczniów i dokładne omawianie przebiegu wydarzeń.

 

VI  Współpraca z rodzicami (również uczniów szkoły podstawowej)                i środowiskiem

     na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu.

VII   Opracowanie i wdrożenie programu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w

      szkole na rok szkolny 2016/2017.

 

VIII   Ewaluacja programu.

 

    Plan działań do realizacji w roku szkolnym 2016/17.

 

L.p.

 

                DZIAŁANIA    

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

1.

Koordynowanie działań    

a zwłaszcza działań mających na celu: przeciwdziałanie zachowaniom antyspołecznym, mającym formę przemocy fizycznej, słownej czy psychicznej.

 

Udział w tworzeniu

Szkolnego Programu Profilaktyki                   w korelacji                        z Programem  Wychowawczym                i Statutem Szkoły.

Koordynator ds. bezpieczeństwa,

Pedagog,

Psycholog ,

inni Nauczyciele.

 

2.

Zapoznanie uczniów                z regulaminami pracowni

i przepisami BHP.

 

Przedstawienie zasad zachowania na pierwszych lekcjach w danej klasie i pracowni.  Uczniowie znają              i stosują zasady bezpieczeństwa , przestrzegają regulaminów pracowni                         i przepisów BHP.

 

Wychowawcy,

 

inni Nauczyciele.

3.

 Utrwalanie zasad zachowania i współżycia           w klasie i szkole.

 

Lekcje wychowawcze (wpisy w dzienniku)

Wychowawcy klas

4.

Opracowanie nowych              i ulepszenie istniejących procedur postępowania            w sytuacjach kryzysowych                          i zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.

Analiza

i wdrażanie procedur

postępowania

w sytuacjach

kryzysowych

i zagrożenia

bezpieczeństwa

uczniów.

 

Koordynator ds. bezpieczeństwa,

Pedagog,

Psycholog ,

inni Nauczyciele.

 

5.

Uświadamianie uczniom istnienia różnorodnych form agresji i przemocy.

 

Programy profilaktyczne zgodnie z harmonogramem.

 

Pedagog,

Psycholog

6.

Edukacja rodziców

nt. odpowiedzialności prawnej za czyny swoich dzieci.

 

Spotkanie 

Straż Miejska , Policja Kurator

(do wyboru)

Pedagog,

Psycholog,

Wychowawcy

7.

Kontynuacja Programu Zapobiegania Używania Wulgaryzmów i Palenia Papierosów.

 

Przestrzeganie procedur.

Wszyscy pracownicy szkoły

8.

Wskazanie uczniom ciekawych form  współpracy na lekcjach

I spędzania czasu wolnego.

 

Integracja, wyjścia, wycieczki, doskonalenie języka angielskiego            w Londynie                 i na Malcie, praca              w grupach.

 

Wychowawcy, Nauczyciele

9.

Bieżąca współpraca                 z rodzicami na rzecz poprawy bezpieczeństwa        

w szkole.

Przekazywanie treści profilaktycznych na zebraniach z rodzicami.

Prowadzone są profilaktyczne rozmowy                          i dokształcające spotkania ze specjalistami  na temat niewłaściwego zachowania młodzieży.

Rodzice włączeni są do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa              w szkole.

 

Koordynator ds. bezpieczeństwa,

Pedagog,

Psycholog,

inni Nauczyciele.

10.

Nauka przez zabawę:  Festyn sportowo-rekreacyjny.

 

„Dzień Wiosny”

„Dzień Sportu”

Wychowawcy, Nauczyciele

 

PROBLEMY OBJĘTE DZIAŁANIAMI:

I     ŁAMANIE STATUTU SZKOLNEGO.

II    PRZEJAWY DEMORALIZACJI (np. wulgaryzmy, papierosy).

III   SPRAWY KARNE (np. bójki, pobicia, naruszanie nietykalności cielesnej, 

       wymuszenia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI SPRAWIAJĄCYMI PROBLEMY WYCHOWAWCZE:

 

Ad. I    

      1.  Wpis do Zeszytu Uwag i poinformowanie Wychowawcy o wydarzeniu.

 2.  Wychowawca podejmuje interwencję (np. rozmowa z uczniem   w  obecności  

      pedagoga, psychologa, ewentualnie wicedyrektora szkoły).

3     Jeżeli uczeń otrzyma już trzy uwagi wychowawca zobowiązany jest do

4      poinformowania o tym rodzica. Reakcja adekwatna do sytuacji i ciężaru przewinienia: wezwanie rodzica do szkoły, zorganizowanie spotkania                        z pedagogiem lub wicedyrektorem.  Uzyskanie podpisu rodzica i notatka                    z podjętych działań w zeszycie uwag.

W przypadku powtórzenia się sytuacji, obligatoryjna rozmowa   w składzie: rodzic, uczeń, wychowawca, wicedyrektor. Obowiązkowe przekazanie rodzicowi informacji z punktu 5 i 6. Wicedyrektor wraz z wychowawcą podejmują decyzję o konsekwencjach jakie poniesie uczeń zgodnie   ze Statutem Szkoły.

      5.  Omówienie przypadku na zebraniu Zespołu Wychowawczego.    

      6.  Przy nieskuteczności powyższych działań przekazanie informacji   o problemach

           wychowawczych ucznia Radzie Pedagogicznej, która na wniosek

           Zespołu Wychowawczego, opiniuje zwrócenie się Dyrektora do Sądu Rodzinnego o

           wgląd w sytuację wychowawczą ucznia.

7.    Na zebraniach Zespołu Wychowawczego wychowawca przedstawia aktualną

sytuację ucznia o poprawie zachowania lub jej braku.  Zespół decyduje każdorazowo o ewentualnym przesłaniu pisma w tej sprawie do Sądu Rodzinnego.

Ad. II     

1.      Wpis do Zeszytu Uwag, poinformowanie wychowawcy.

2.      Wychowawca wzywa do szkoły rodziców. Rozmowa dyrektora szkoły w obecności wychowawcy z uczniem   i  rodzicem.

3.      Zgodnie ze Statutem Szkoły dyrektor szkoły podejmuje decyzję                     

 o konsekwencjach.

4.      W przypadku powtórzenia się sytuacji dyrektor szkoły na wniosek Rady  

5.      Pedagogicznej kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego.

Ad. III  

1.     Wpis do Zeszytu Uwag, poinformowanie wychowawcy i dyrektora szkoły.

2.    Niezwłoczne wezwanie Policji i poinformowanie rodziców.

3.    W drastycznych przypadkach łamania przez ucznia prawa Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o wystąpieniu do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły                    w przypadku,  gdy zmiana środowiska  wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.

O przeniesieniu do innej szkoły wnioskuje się, gdy uczeń:

- notorycznie łamie przepisy regulaminów szkolnych,

- otrzymał kary przewidziane w Statucie, a stosowane środki zaradcze nie

  przynoszą pożądanych efektów,

- zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i

  życiu innych uczniów,

- dopuszcza się czynów łamiących prawo, takich jak, np. kradzieże, wymuszenia,

   zastraszanie, posiadanie środków odurzających i handel nimi, wandalizm”.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

1.    Zawsze gdy rodzice zostają wezwani do szkoły, wychowawca jest zobowiązany przedstawić sytuację na Zespole Wychowawczym.

2.     W przypadku gdy wiemy, że rodzina objęta jest opieką kuratora sądowego pedagog informuje go o problemach ucznia w szkole.

3.    Zwolnienie z zajęć szkolnych uczeń otrzymuje po przedstawieniu nauczycielowi informacji od rodzica w dzienniczku (pełna data            i godzina zwolnienia), którą nauczyciel podpisuje, a uczeń okazuje przy wyjściu pracownikowi tam dyżurującemu. Powyższy wpis stanowi jednocześnie podstawę do usprawiedliwienia nieobecności u wychowawcy. Przypadki nagłe, po konsultacji z pielęgniarką szkolną, rozwiązujemy przez osobiste odebranie ucznia przez rodzica.

4.    Jeżeli uczeń zostanie ukarany podjęciem prac społecznych na terenie szkoły, wykonuje je za wiedzą rodzica. Uczeń otrzymuje polecenie zgłoszenia się do danego pracownika,  który nadzoruje pracę. Uczeń zobowiązany jest:

a.    sporządzić plan pracy w formie tabeli (z datami i czasem realizacji) w dzienniczku ucznia,

b.    powiadomić o tym swojego wychowawcę, który jest zobowiązany do rozliczenia podjętych działań i powiadomienia wicedyrektora szkoły o efektach. Wykonanie pracy potwierdzone jest podpisem pracownika nadzorującego. Wychowawca nadzoruje te działania w całości. Jeśli występuje taka potrzeba koszty napraw pokrywa rodzic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

Opracowany Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny ( wraz z załącznikami ) może ulec modyfikacjom w miarę zmieniającego się prawa oświatowego i potrzeb Szkoły.

 

 

 

Program opracowali:

 

Grażyna Szelenbaum

Agnieszka Bójko

Joanna Machnio

Jacek Krukowski

 

 

 

 

 

Program wchodzi w życie z dniem:22.09.2016 r.

na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia

 

 

21.09.2016 r. Agnieszka Góral

…………………………………            ………                                                        14.09.2016 r. Małgorzata Michalska

             (data i podpis przewodniczącego Rady Rodziców)                                        (data i podpis dyrektora ZS nr 17)