PROCEDURY POSTĘPOWANIA

W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 17

IM. ZAWISZAKÓW PROPORCA „VICTORIA”

W WARSZAWIE

 

 

 

 

Opracował zespół:

Przewodnicząca: Monika Kucharska

Skład: Agnieszka Bójko

Izabela Felijakowska

Beata Jadam

 

 

SPIS TREŚCI

I.              PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POŻARU, POWODZI,

                CHOROBY ZAKAŹNEJ I TERRORYZMU.................................................................................................................................................. s.   3

II.            ORGANIZACJA EWAKUACJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 17......................................................................................................................... s.   9

III.           PROCEDURA DLA DYREKTORA SZKOŁY REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.............................................................. s. 11

IV.           PROCEDURA WSPÓŁPRACY RODZICÓW ZE SZKOŁĄ I ICH WSPÓŁDECYDOWANIE  O DZIECKU.................................. .s. 13

V.             PROCEDURA USTALANIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH..................................................................................................................... s. 15

VI.            PROCEDURA WYCIECZEK SZKOLNYCH.............................................................................................................................................. s. 16

VII.          PROCEDURY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA PRACOWNI, W TYM
                  ZE SPRZĘTU SPORTOWEGO....................................................................................................................................................................... s. 24

VIII.         PROCEDURA WYJAZDÓW NA ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA ......................................................................................................... s. 25

IX.            PROCEDURA  W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO ZWALNIANIA UCZNIA ZE SZKOŁY....................................................... s. 26

X.              PROCEDURA PEŁNIENIA DYŻURÓW PRZEZ NAUCZYCIELI........................................................................................................ s. 27

XI.            PROCEDURA W PRZYPADKU LICZNYCH NIEOBECNOŚCI, SPÓŹNIEŃ, WAGARÓW
                   NIE REALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.......................................................................................................................... s.28

XII.          PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA ............................................................................................................... s. 31

XIII.        PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAMACHU SAMOBÓJCZEGO UCZNIA NA. TERENIE SZKOŁY.......... s. 32

XIV.        PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ŚMIERCI SAMOBÓJCZEJ UCZNIA DOKONANEJ NA TERENIE SZKOŁY.... s. 34

XV.          PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ŚMIERCI SAMOBÓJCZEJ UCZNIA DOKONANEJ POZA SZKOŁĄ....... s. 35

XVI.        PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRYZYSU WYCHOWAWCZEGO......................................................................... s. 38

XVII.       PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRYZYSU EGZYSTENCJALNEGO UCZNIA.................................................. . s. 41

XVIII.     PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I POBIERANIA ARKUSZY OCEN, DZIENNIKÓW LEKCYNYCH,
                 DZIENNIKÓW ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH, DZIENNIKÓW NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO, DZIENNIKA PEDAGOGA,
                 DZIENNIKA PSYCHOLOGA, DZIENNIKA BIBLIOTEKARZA............................................................................................................ s. 42

XIX.        PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA SPOWODOWANEGO POŻAREM,
                 POWODZIĄ EWENTUALNIE INNYMI ZDARZENIAMI LOSOWYMI DZIENNIKA LEKCYJNEGO,
                 DZIENNIKA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH, DZIENNIKA PEDAGOGA, DZIENNIKA PSYCHOLOGA,
                 DZIENNIKA BIBLIOTEKARZA................................................................................................................................................................... s. 43

XX.          PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA LUB PRACOWNIKA............................ s .44

XXI.        PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NAGŁEGO ZACHOROWANIA LUB ZŁEGO SAMOPOCZUCIA UCZNIA.... s. 49

XXII.       PROCEDURA W PRZYPADKU PRZYNIESIENIA PAPIEROSÓW LUB ICH PALENIA NA TERENIE SZKOŁY.................... s. 51

XXIII.     PROCEDURA W PRZYPADKU PRZYJŚCIA DO SZKOŁY POD WPŁYWEM ŚRODKÓW. .PSYCHOAKTYWNYCH,
                 SPOŻYWANIA LUB PRZYNIESIENIA ICH NA TEREN SZKOŁY........................................................................................................ s.52

XXIV.     PROCEDURA, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDZIE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ
                 PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK...................................................................................................................................... s.53

XXV.       PROCEDURA W PRZYPADKU POSIADANIA (PODEJRZENIA O ICH POSIADANIE)
                 LUB ROZPROWADZANIA NA TERENIE SZKOŁY ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH............................................................ s. 54

XXVI.     PROCEDURA, W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI OD RODZICA NA TEMAT SPOŻYWANIA
                 I ROZPROWADZANIA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH POZA TERENEM SZKOŁY............................................................ s. 55

XXVII.   PROCEDURA POSTĘPOWANIA DYREKTORA, PEDAGOGA SZKOLNEGO W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI
                 O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA ŚCIGANEGO Z URZĘDU NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.............................. s. 56

XXVIII. PROCEDURA W PRZYPADKU UCZNIA – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA..................................... s. 57

XXIX.    PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO. s. 58

XXX.      PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA................... s. 59

XXXI.    PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCENIU TOKU LEKCJI................................................................................................... s. 60

(przykładowe kontrakty z uczniami z nieodpowiednim zachowaniem)

 

 

I. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POŻARU, POWODZI, CHOROBY ZAKAŹNEJ
I TERRORYZMU

 

 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH TELEFONÓW

 

 

PODMIOT

NR TELEFONU

Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

Policyjna Izba Dziecka

997

603 68 12

Numer alarmowy z tel. komórkowego

112

Straż Miejska

986

Służba Dyżurna Miasta

SDM pełni całodobową obsługę w Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Po otrzymaniu zgłoszenia SDM powiadamia właściwe, w zależności od rodzaju zdarzenia, podmioty (w tym służby techniczne Miasta).

9656

Pogotowie Energetyczne

991

Pogotowie Gazowe

992

Pogotowie Ciepłownicze

993

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

994

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie

 

Telefon alarmowy

Numer kontaktowy dla mieszkańców czynny poza godzinami pracy, należy dzwonić tylko w nagłych przypadkach

 

22 310 79 00

 

606 108 040

 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

22 551 53 19, 22 595 53 19,

22 551 53 94, 22 551 53 63

Biuro Edukacji m.st. Warszawy

 

22 827 72 19, 22 827 74 71,

22 827 78 67

22 5050 822 - główny specjalista
ds. bezpieczeństwa

 


 ZGŁOSZENIE ALARMOWE


ZGŁOSZENIE ALARMOWE

Po wybraniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyżurnego, spokojnie i wyraźnie podaj:

-    rodzaj zdarzenia (np. pożar, wybuch gazu),

-    miejsce zdarzenia (adres, nazwę obiektu, charakterystyczne miejsca, piętro, numer sali),

-    liczbę poszkodowanych oraz ich stan ogólny (oddech, przytomność),

-    inne zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego (o ile występują),

-    swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego informujesz o zdarzeniu.

 

Nie odkładaj słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia -

przyjmujący zgłoszenie może poprosić o dodatkowe informacje

.

 

1.  POŻAR

Zachowaj spokój!

1 . Jeżeli zauważyłeś pożar lub otrzymałeś informację o pożarze natychmiast zaalarmuj:

a) wszystkie osoby znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu strefy objętej pożarem,

b)             Państwową Straż Pożarną – 998,

c)              Służbę Dyżurną Miasta - 96 56.

lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

2.    Bezzwłocznie przystąp do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu gaśniczego znajdującego się w budynku.

UWAGA!

         Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować!

         Nie gaś wodą urządzeń pod napięciem oraz cieczy łatwopalnych!

3.    Natychmiast powiadom o pożarze Dyrektora Szkoły lub jego zastępcę, który zarządzi    ewakuację ze strefy zagrożonej  ( ewakuacja według planu ewakuacji).

4.          Wyłącz  lub zleć pracownikowi  ds.  technicznych wyłączenie dopływu  gazu i prądu.

5.          Jeżeli to możliwe, usuń z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp.

6.  Nie otwieraj - bez wyraźnej potrzeby - drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem, dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.

7.  Otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar, zachowaj szczególną ostrożność.

8.  Nie wchodź do pomieszczeń objętych pożarem, lecz jeśli to konieczne wchodząc zachowaj szczególną ostrożność, w zadymieniu poruszaj się w pozycji pochylonej lub na czworakach, blisko posadzki, gdzie jest najwięcej powietrza i lepsza widoczność; aby nie stracić orientacji staraj się poruszać wzdłuż ścian, poręczy; usta zasłoń np. wilgotną chustką.

9.  Po przybyciu właściwych służb bezwzględnie stosuj się do ich poleceń.

10. Poinformuj dowódcę przybyłych jednostek o sytuacji  i podjętych dotychczas działaniach.

 

 


 

2.  POWÓDŹ

Etap I- Wystąpienie zagrożenia powodziowego

Wystąpienie zagrożenia powodziowego związane jest ze wzrostem stanu wody  Wisły powyżej stanu ostrzegawczego,  który wynosi  600 cm na wodowskazie Warszawa (zlokalizowanym w Porcie Praskim).

Wezbranie wód Wisły może być spowodowane spływem wód roztopowych w okresie wiosennym lub opadowych w okresie letnio-jesiennym. Inną przyczyną może być powstanie zatoru lodowego, spiętrzającego wodę zimą.

1.  W   okresie   występowania   zagrożenia   powodziowego   słuchaj   komunikatów
podawanych przez media, szczególnie lokalne.  Miej w zapasie baterie, aby
w razie odcięcia prądu zapewnić możliwość słuchania radia.

2.            Sprawdź poprawność działania wewnętrznych procedur szkolnych, które mogą
zostać uruchomione w związku z zagrożeniem powodziowym.

Etap II - Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu możliwości zalania budynku szkoły

1.  Po wstępnej ocenie sytuacji Dyrektor Szkoły lub jego zastępca zarządza ewakuację:

UWAGA !

 

      2.  Wyłącz lub zleć osobie odpowiedzialnej wyłączenie dopływu gazu i prądu.

3.  Przenieś wartościowe rzeczy w bezpieczne miejsca (na wyższe kondygnacje lub poza budynek szkoły w zależności od stopnia zagrożenia).

4.  Zabezpiecz   budynek   szkoły   przed   zalaniem   poprzez   uszczelnienie  drzwi i innych nisko położonych otworów (m.in. kanalizacja).

5.  W miarę możliwości dokumentuj prowadzone działania i informuj o nich właściwy Wydział Oświaty i Wychowania i Kuratorium Oświaty.


 

3.  CHOROBA ZAKAŹNA

1.  Po   otrzymaniu   np.   od   rodziców   lub   z   mediów   informacji   o   podejrzeniu niebezpiecznej choroby zakaźnej u ucznia:

1.    Potwierdź wiadomość  u:

a)            lekarza - jeśli to możliwe;

b)            dyżurującego inspektora sanitarnego - 0606108 040 (numer dyżurny telefonu alarmowego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie).

 

2.  Ustal z dyżurującym inspektorem sanitarnym sposób postępowania.

3.  Zawiadom właściwy Wydział Oświaty i Wychowania i Kuratorium Oświaty.

4.  Nadzoruj przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników szkoły i uczniów.

5.  Przygotuj   informację  dla   uczniów  i   rodziców  przy współpracy   Oddziału Nadzoru  Oświaty Zdrowotnej  i  Promocji Zdrowia  Państwowej  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

6.  Zorganizuj  (w  razie  potrzeby)  spotkanie z  rodzicami z lekarzem  chorób zakaźnych    lub   przedstawicielem    Oddziału    Nadzoru    Higieny   Dzieci i Młodzieży Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Zawsze stosuj się do zaleceń służb sanitarnych i innych kompetentnych służb.

 

 

4.  ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE

 

a)    Wtargnięcie napastników do obiektu.

 

Zachowaj spokój!

 

 1. Poddaj się woli napastników- wykonuj ściśle ich polecenia.

 

 1. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienie z ludźmi (personifikowanie siebie i innych - zwracaj się do uczniów po imieniu - zwiększa to szanse ich przetrwania).

 

 1. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem.

 

 1. Staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących porywaczy i otoczenia- informacje te mogą okazać się cenne dla służb ratowniczych.

 

 1. Staraj się uspokoić dzieci- zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.

 

 1. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:

 

-  nie pozwól wychodzić dzieciom z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna,

-  nakaż dzieciom położyć się na podłodze ( chyba, że napastnicy wydali inne polecenia).

 

 1. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy antyterrorystycznej.

 

UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.

 

9. Po zakończeniu akcji:

 

-  sprawdź obecność dzieci w celu upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek- o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję,

-  nie pozwól żadnemu z dzieci wrócić bez opieki do domu,

-  prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców / osoby upoważnione.

 

b) Użycie broni palnej na terenie szkoły

 

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem.

 

1. Nakaż dzieciom położyć się na podłodze.

 

2. Staraj się uspokoić dzieci.

 

3. Jeżeli napastnicy wydają polecenia, dopilnuj aby dzieci wykonywały je spokojnie- gwałtowny ruch może zwiększyć ich agresję.

 

4. O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z poniższych numerów alarmowych:

 

- 997- Policja,

- 112.

 

UWAGA!

Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację.

 

5. Po opanowaniu sytuacji:

 

- upewnij się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź, czy strzały z broni palnej nie wywołały innego zagrożenia ( np. pożaru ),

 

-  zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych:

 

a) 999- Pogotowie Ratunkowe,

b) 997- Policja,

c) 112,

d) 96 56- Służba Dyżurna Miasta.

 

-  udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym,

 

- w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie do sytuacji działania,

 

-  zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.

 

 

 

II. ORGANIZACJA EWAKUACJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 17

 

 1. Ewakuacja uczniów i pracowników szkoły – podstawowe zasady

 

- W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z budynków szkolnych, decyzję o ewakuacji podejmuje Dyrektor Szkoły lub jego zastępca,

- Decyzja o podjęciu ewakuacji zawiera informacje o zakresie ewakuacji, liczbie osób przewidzianych do ewakuacji, sposoby (drogi i kierunki ewakuacji) oraz kolejność opuszczania budynku,

- Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia Dyrektor niezwłocznie powiadamia       wszystkich pracowników przebywających na terenie ewakuowanej strefy o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz o przeprowadzanej ewakuacji,

- Dyrektor wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji grup uczniów, ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia,

- W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z pomieszczeń, w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych miejsc ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie,

- Podczas ewakuacji z pomieszczeń grupy uczniów należy kierować na poziome drogi ewakuacji (korytarze), a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne, na klatki schodowe (pionowe drogi ewakuacyjne) i wyjścia poza obszar zagrożony,

-  W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora lub jego zastępcę. Ludzi odciętych od wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i w miarę posiadanych środków ewakuować na zewnątrz budynku przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek,

- Po opuszczeniu zagrożonej strefy, opiekun danej klasy zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wszystkie osoby z jego grupy opuściły poszczególne pomieszczenia.

W razie podejrzenia, że ktoś został w budynku, należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt jednostkom ratowniczym będącym na miejscu.

W czasie ewakuacji niewskazane jest:

-  dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,

-  wprowadzanie zmiany kierunku ewakuacji,

-  zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.

 

2. Ewakuacja mienia – podstawowe zasady

 

-  Nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji i ratowania ludzi,

-  Kolejność ewakuacji mienia:

a)  dokumentacja szkoły,

b)  sprzęt elektroniczny i komputerowy,

c)  pomoce dydaktyczne o znacznej wartości,

d)  księgozbiór,

e)  pozostałe wyposażenie i sprzęt szkolny.

 

    -  Osoby odpowiedzialne za ewakuację mienia wyznacza Dyrektor placówki.

 

 

 

 1. Przebieg ewakuacji uczniów Zespołu Szkól nr 17

-  Ogłoszenie sygnału alarmowego: EWAKUACJA

 

a) Szkolną sygnalizacją dzwonkową z jednoczesnym kilkakrotnie powtarzanym słownym komunikatem EWAKUACJA. Sygnał powinien trwać tak długo, aż wszyscy opuszczą budynek.

 

b) Nauczyciele informują uczniów o kierunku ewakuacji, miejscu zbiórki, wyznaczają przywódcę grupy, który poprowadzi klasę do wskazanego wyjścia i wyprowadzają uczniów z sal lekcyjnych, w których młodzież zostawia torby i plecaki. Nauczyciel wychodzi z klasy ostatni, zabierając ze sobą dziennik.

 

c)  Kierunek ewakuacji

 

sala - 27, 28, 29 – klatka na końcu korytarza i wyjście przy sali nr 9 – boisko,

sala - 17, 18, 19 – klatka środkowa w nowym skrzydle i wyjście od ul. Urszuli,

sala - 7, 8, 9 – klatka na końcu korytarza w wyjście przy sali nr 9 – boisko,

sala - 0, 1, 2, 1sz, szatnia, siłownia na dole – wyjście od ul. Promienistej,

kuchnia – wyjście od ul. Urszul,

sala gimnastyczna – wyjście na boisko z sali gimnastycznej,

biblioteka, czytelnia, gabinet doradców metodycznych – wyjście na boisko przy sali gimnastycznej,

sala – 3, 5, 6 i sala korekcyjna, gabinet stomatologiczny, sekretariat – wyjście na boisko przy sali gimnastycznej,

sala – 10, 11, 14, 15, sekretariat, wicedyrektor, pedagog, pokój nauczycielski – klatka główna, wyjście od strony ul. Promienistej,

sala – 20, 21, 24, 25, 26, gabinet lekarski – klatka i wyjście na boisko przy sali gimnastycznej.

 

d)  Osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły do otwarcia wyjść ewakuacyjnych:

 

- woźna p. Barbara Pietrzyk lub osoba zastępująca ją podczas nieobecności – wyjście od ul. Promienistej i od boiska przy sali gimnastycznej

 

- woźny pełniący dyżur – wyjście od ul. Urszuli i od boiska w nowej części szkoły,

 

- nauczyciel wychowania fizycznego – wyjście na sali gimnastycznej.

 

e) Na miejscu zbiórki (boisku szkolnym) nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności swojej klasy, sprawdzenia stanu zdrowia młodzieży, zwracając szczególną uwagę na zawroty głowy, wymioty, kaszel, ból głowy itp.

f) Niedopuszczalne jest zezwolenie na rozejście się uczniów do domów bez wcześniejszego powiadomienia o zdarzeniu rodziców przez wychowawcę klasy. Adnotacja w sprawie decyzji rodziców na temat sposobu powrotu dzieci do domu powinna znaleźć się w dzienniku lekcyjnym.

g) Po zakończeniu ewakuacji osób można przystąpić do ewakuacji mienia, począwszy od pomieszczeń zagrożonych pożarem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III.          PROCEDURA DLA DYREKTORA SZKOŁY REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Burmistrz

Poprzez WOW przekazuje dyrektorom w terminie do 31 sierpnia każdego roku zaktualizowane informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie danej szkoły (tzw. adremy)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


IV. PROCEDURA WSPÓŁPRACY RODZICÓW ZE SZKOŁĄ
I ICH WSPÓŁDECYDOWANIE O DZIECKU

 

 

Rodzice są najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci. Najlepszym sposobem na uruchomienie maksymalnego potencjału każdego dziecka jest silne partnerstwo pomiędzy domem a szkołą.

Rodzice, prawni opiekunowie są partnerami szkoły w procesie edukacji i posiadają określone prawa i obowiązki.

 

1. Informacji o uczniu udzielają wyłącznie: Dyrektor, Wicedyrektor, wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, pielęgniarka szkolna – informacja zdrowotna.

 

2. Miejscem kontaktu rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, Dyrektorem jest szkoła.

 

3. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się na spotkaniach organizowanych przez szkołę (zebrania, dni otwarte) wg harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami.

 

4.  Spotkania odbywają się również w formach:

·         zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami,

·         zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów,

·         indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem i psychologiem,

·         innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły.

 

5. Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami  w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem (np. poprzez pedagoga, wychowawcę).

 

6. W uzasadnionym przypadku nauczyciel może udzielić informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych - na przerwie, jeśli nie pełni w tym czasie dyżuru lub inny nauczyciel go na nim zastąpi.

 

7. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom w pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli.

 

9. W sytuacjach uzasadnionych wychowawca lub szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi terminami.

 

10. Wychowawca w  nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie i może wezwać rodzica do szkoły za pośrednictwem sekretariatu w formie pisemnej.

 

11. Corocznym obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym i Profilaktycznym, PSO, kryteriami oceny zachowania, procedurami przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, postępami edukacyjnymi i wychowawczymi uczniów, informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania klasy i szkoły.

 

13. Rodzice, prawni opiekunowie mają obowiązek posyłania dziecka do szkoły i realizację obowiązku szkolnego pod karą administracyjną.

 

14. Zwolnienia i usprawiedliwienia ucznia są wpisywane do dzienniczka lub zeszytu do korespondencji, a zwolnienia długoterminowe z wychowania fizycznego przynoszone są do szkoły na początku roku szkolnego czy semestru.

 

15. Rodzice/prawni opiekunowie powinni wspierać szkołę w procesie edukacyjnym.

 

16. Za szkody wyrządzone przez uczniów odpowiadają materialnie rodzice/prawni opiekunowie.

 

17. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do przekazania wychowawcy szkoły aktualnych danych  do korespondencji i kontaktu telefonicznego.

 

18. Pracownicy szkoły i rodzice powinni okazywać sobie szacunek we wzajemnych kontaktach.

 

19. Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy odbywa się poprzez:

a)  wspólne rozwiązywanie problemów klasowych,

b)  pomoc rady klasowej w organizowaniu imprez klasowych,

c)  udział rodziców w takich formach pracy szkoły jak: wycieczki, święta szkoły,

d)  uhonorowanie przez dyrekcję szkoły aktywnie działających rodziców,

e)  nauczyciel odpowiedzialny jest za sporządzenie protokołu z zebrania z rodzicami, który pisze wyznaczony rodzic.

 

20. Pedagog, psycholog jest zobowiązany do:

a)  wspierania rodziców uczniów mających kłopoty z nauką oraz wychowaniem,

b)  udzielania porad i kierowania do profesjonalnych instytucji,

c)  prowadzenia edukacji rodziców w zakresie profilaktyki, problemów dorastania,

d)  organizowania spotkań z udziałem przedstawicieli instytucji wspomagających szkołę.

 

21. Rodziców w szkole reprezentuje Rada Rodziców, działająca przy Zespole Szkół Nr 17 zgodnie z jej Statutem.

 

22. Dyrektor szkoły współpracuje z Radą Rodziców.

 

 

 

 

 

V. PROCEDURA USTALANIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 

      -      Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

-          Statut Szkoły

 

1.  W Zespole Szkół nr 17 w Warszawie na początku każdego roku szkolnego opracowuje się plan zajęć pozalekcyjnych.

2. Plan zajęć opracowany jest przez Dyrektora Szkoły, poprzez rozpoznanie potrzeb środowiska w zakresie organizacji czasu wolnego, potrzeb dydaktycznych i wychowawczych (na podstawie wywiadu z rodzicami, uczniami i nauczycielami) oraz zgodnie z arkuszem organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny.

3. Prowadzone zajęcia wpływają na podniesienie jakości procesu kształcenia, wiedzę i umiejętności uczniów oraz ich postawy (fakultety, konsultacje, koła zainteresowań, zajęcia
z uczniami zdolnymi, zajęcia sportowe, dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia terapii pedagogicznej).

4.   Zajęcia pozalekcyjne mogą mieć różne formy pracy:

-          zajęcia w sali,

-          zajęcia w terenie,

-          wycieczki (plenerowe, kulturalne, naukowe),

-          wyjścia na zawody sportowe.

 

5.  Wywieszenie terminów zajęć dodatkowych i konsultacji dla uczniów na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej szkoły na początku października każdego roku oraz bieżąca ich aktualizacja.

6.  Uczniowie chętni do korzystania z danych zajęć pozalekcyjnych zapisują się u nauczyciela prowadzącego zajęcia lub zgłaszają wychowawcy klasy.

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne dokumentuje je w dzienniku zajęć pozalekcyjnych, opracowuje program zajęć, który zostaje zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły (w terminie zgodnym z harmonogramem organizacyjnym szkoły).

 

8.  Podczas zajęć pozalekcyjnych oraz w ich przerwach, za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów odpowiadają nauczyciele prowadzący te zajęcia.

 

 

 

VI. PROCEDURA WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

 

1. Organizatorem wycieczek jest wychowawca lub nauczyciel przedmiotu przy współpracy z  Radą Rodziców.

 

2. W zorganizowaniu wycieczki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

 

3.  Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:

1)   poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

            2)   poznawanie kultury i języków innych państw,

            3)   poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego  i kulturalnego,

            4)   wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

            5)   upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnegooraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

            6)   podnoszenie sprawności fizycznej,

            8)   upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

            9)   przeciwdziałanie patologii społecznej,

            10)  poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

4. Wycieczka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

 

5. Organizowanie wycieczek odbywa się w następujących formach:

   1)   wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,

   2)   wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane dalej "wycieczkami",

   3)   imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,

   4)   imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,

   5)   imprezy wyjazdowe - zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne - zwane dalej "imprezami".

 

6. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania
i umiejętności specjalistycznych.

 

7. Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których mowa w  pkt 5.

7.1. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez zagranicznych wyraża Dyrektor Szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7.2. Zawiadomienie zawiera w szczególności:

                        1)   nazwę kraju,

                        2)   czas pobytu,

                        3)   program pobytu,

                        4)   imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,

                        5)   listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

 

8. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.

 

 9.1. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.

 

9.2. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizyczne j(Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) i Ustawy o Systemie Oświaty.

 

10.1. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza Dyrektor Szkoły.

10.2. Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi załącznik do regulaminu.

 

11.1. Dyrektor Szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

11.2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez Dyrektora Szkoły, osoba pełnoletnia, która:

            1)   ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

            2)   jest instruktorem harcerskim,

            3)   posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

11.3. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, o której mowa w § 5 pkt 4, może być osoba posiadająca uprawnienia wymienione w pkt 11.2 bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

 

12.1. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły  inna pełnoletnia osoba.

12.2. Opiekun w szczególności:

  1)   sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,

  2)   współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki

         lub imprezy,

  3)   sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym

        uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

  4)   nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

  5)   wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

 

13. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

 

14. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

 

15. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

            1)   z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,

            2)   ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji

      młodzieżowych działających na terenie szkoły,

3)      ze środków wypracowanych przez uczniów,

4)      ze środków przekazanych przez Radę Rodziców lub Radę Szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.

 

16. Czynności Dyrektora Szkoły przy organizacji wycieczek przez nauczycieli:

1)      wyraża zgodę na  zorganizowanie wycieczki,

2)      wyznacza kierownika wycieczki,

3)      akceptuje opiekuna wycieczki,

5)      wymaga od kierownika i opiekunów wycieczek  pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami bezpieczeństwa,

6)      zatwierdza kartę wycieczki,

7)      przyjmuje od kierownika sprawozdanie i rozliczenie finansowe  wycieczki,

8)      gromadzi dokumentację do wycieczek (karty wycieczek, lista uczestników, oświadczenia opiekunów wycieczek).

 

 

17. Obowiązki kierownika wycieczki:

1)      opracowuje program wycieczki, harmonogram i zapoznaje z nim wszystkich uczestników, sporządza listę uczestników,

2)      uzyskuje pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział dzieci w wycieczce (załącznik do regulaminu),

3)      opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników wycieczki,

4)      podpisuje z uczestnikami wycieczki kontrakt, wzór kontraktu stanowi załącznik do regulaminu,

5)      zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

6)      określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

7)      nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

8)      organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,

9)      dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

10)  dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

11)  zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

12)  dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

 

18. Zadania uczestników wycieczki:

1)      uczniowie biorą czynny udział w przygotowaniu do wycieczki,

2)      podpisują przed wyjazdem kontrakt z wychowawcą,

3)      rodzice uczniów sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem,

4)      uczniowie przestrzegają programu dnia (godzin pobudki, posiłków, wycieczek, ciszy nocnej),

5)      zachowują się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,

6)      stosują się do poleceń opiekunów,

7)      życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów,

8)      uczniowie świadczą sobie wzajemną pomoc,

9)      z należytym respektem traktują obiekty zabytkowe i muzealne,

10)   pamiętają o zachowaniu porządku,

11)   w miejscu noclegowym postępują zgodnie z obowiązującym tam regulaminem,

12)   przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny,

13)   Uczestnikowi wycieczki – uczniowi nie wolno:

a.       palić tytoniu, spożywać alkoholu i korzystać z używek – w trakcie podróży, w miejscu zakwaterowania i podczas całej wycieczki,

b.      niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,

c.       oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.

 

 

 

 

REGULAMIN / KONTRAKT

 

POMIĘDZY UCZNIAMI – UCZESTNIKAMI WYJAZDU A WYCHOWAWCĄ

dotyczący wyjazdu na wycieczkę w …………………………………………,

która odbędzie się w dniach ………………………………………..

 

ZOBOWIĄZANIA UCZNIA

 1. Nie będę palić tytoniu, spożywać alkoholu i korzystać z używek – w trakcie podróży, w miejscu zakwaterowania i podczas całej wycieczki.
 2. Będę przestrzegać programu dnia (godzin pobudki, posiłków, wycieczek, ciszy nocnej).
 3. Będę zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
 4. Będę stosować się do poleceń opiekunów lub przewodników.
 5. Nie będę oddalać się od grupy bez zezwolenia.
 6. Będę traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i muzealne.
 7. W miejscu noclegowym będę postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
 8. Zostawię po sobie porządek.
 9. Pokryję koszty, ewentualnych, powstałych z mojej winy, strat i szkód.

 

ZOBOWIĄZANIA WYCHOWAWCY

 1. Przygotuję w terminie wszystkie potrzebne dokumenty i dopełnię wszystkich formalności związanych z wycieczkę.
 2. Będę czuwać nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem wycieczki.

 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje:

·         Powiadomienie rodzica (prawnego opiekuna) i Dyrektora Szkoły.

·         Przerwanie wycieczki i powrót do domu na własny koszt pod opieką rodzica (prawnego opiekuna).

·         Interwencja policji.

 

Wycieczka może zostać przerwana, bez względu na poniesione przez młodzież koszty, w przypadku:

·         Odmowy odebrania uczestnika, który naruszył regulamin, przez jego rodziców bądź prawnych opiekunów.

·         Zewnętrznych warunków uniemożliwiających dalsze jej prowadzenie.

 

 

ZOBOWIĄZANIE

 

Zobowiązuję się do przestrzegania umieszczonego powyżej regulaminu wycieczki, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

 

Podpis wychowawcy klasy:

 

 

 

Podpisy uczestników wycieczki:

 

Lp.

Nazwisko i imię uczestnika

Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu wycieczki szkolnej

Data

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

Imię: ………………………………………

Nazwisko: ………………………………..

 

            Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce …………………………………….. w dniach ……………………………………………..

            Ze względu na bezpieczeństwo mojego dziecka podczas wycieczki akceptuję jej regulamin i przyjmuję do wiadomości, że moje dziecko zapoznało się z nim i zobowiązało się go przestrzegać. Ponadto oświadczam, że za szkody materialne spowodowane przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki ponoszę odpowiedzialność finansową.

            Wyrażam /nie wyrażam/* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania wycieczki. Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której program i regulamin poznałem.

 

 

Warszawa, dn. ………… 20…..r.                                        ………………………….                                                                                                                Podpis rodzica

* niepotrzebne skreślić

 

 

 


Oświadczenie

Imię: ………………………………………

Nazwisko: ………………………………..

 

            Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce …………………………………….. w dniach ……………………………………………..

            Ze względu na bezpieczeństwo mojego dziecka podczas wycieczki akceptuję jej regulamin i przyjmuję do wiadomości, że moje dziecko zapoznało się z nim i zobowiązało się go przestrzegać. Ponadto oświadczam, że za szkody materialne spowodowane przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki ponoszę odpowiedzialność finansową.

            Wyrażam /nie wyrażam/* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania wycieczki. Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której program i regulamin poznałem.

 

 

 

Warszawa, dn. ………… 20…..r.                                        ……………………….                                                                                                        Podpis rodzica

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

Należy wiedzieć, że u podstaw organizacji krajoznawstwa i turystyki szkolnej leżą przepisy prawa. Ich lista przedstawiona jest poniżej:

1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67 z 1996 r., poz.329 z późniejszymi zmianami)

2.  Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej (tekst jednolity -  Dz.U. Nr 81  z 2001r., poz. 889 z późniejszymi zmianami)

3.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (tekst jednolity- Dz.U. Nr 55 z 2001 r.,  poz.578) 

4.  Ustawa - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. Nr 98 z 1997 r. z późniejszymi  zmianami)

5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93  z późniejszymi zmianami)

6.  Ustawa z dnia 25 września 1991 o lasach (Dz.U. Nr 101 z 1991 r., poz. 444)

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. W sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci   i młodzieży  szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 z 1997 r., poz. 67 z późniejszymi zmianami)

8.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1992r. w sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. Nr 87 z 1992 r., poz. 441 i Dz.U. Nr 4  z 1996 r., poz. 31)

9.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135 z 2001 r., poz. 1516)

10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie   bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz.U. nr 6 z 2003 r., poz. 69 ze zm.)

 

 

 

VII. PROCEDURY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA PRACOWNI, W TYM ZE SPRZĘTU SPORTOWEGO

 

 

 

 1. Za wyposażenie techniczne i sprzęt sportowy odpowiada materialnie nauczyciel lub pracownik przebywający w danej sali lekcyjnej, pracowni, sali gimnastycznej czy innym pomieszczeniu, w którym znajduje się takie wyposażenie czy sprzęt sportowy (np.: siłownia).

 

 1. Wszelkie uszkodzenia wyposażenia czy sprzętu zgłasza się na piśmie do kierownika administracyjno-gospodarczego i on odpowiada za naprawę.

 

 1. Kierownik administracyjno-gospodarczy powiadamia osobę współpracującą ze szkołą zajmującą się konserwacją i naprawą sprzętu.

 

 1. Sprzęt powinien być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Nauczyciel wraz z uczniami, korzystając z pomieszczeń szkolnych mają obowiązek dbać o ich stan (ład i porządek).

 

 1. Za szkody wyrządzone przez uczniów odpowiadają materialnie rodzice, prawni opiekunowie i są zobowiązani do naprawy szkód wyrządzonych przez ich podopiecznych.

 

 1. W każdej pracowni, powinien znajdować się regulamin korzystania ze sprzętu i jej wyposażenia.

 

 

 

VIII. PROCEDURA WYJAZDÓW NA ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA

 

 

         Szkoła korzysta z pływalni miejskiej, na której odbywają się zajęcia w grupach zorganizowanych. Zajęcia w wodzie odbywają się tylko pod nadzorem i kierunkiem instruktora, ratownika lub innej uprawnionej osoby.

 

 

 

 1. Z nauki pływania w ZS NR 17 korzystają uczniowie klas I gimnazjum w ramach wychowania fizycznego.

 

 1. Na pierwszych zajęciach nauczyciele zobowiązani są do przeprowadzenia pogadanki na temat bezpieczeństwa i higieny osobistej na zajęciach pływania.

 

 1. Nauczyciel, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, ma obowiązek zadbać o dowóz i bezpieczeństwo uczniów w drodze na basen oraz powrotnej drodze do szkoły – samodzielny powrót uczniów do domu bezpośrednio z basenu, jest możliwy tylko po okazaniu zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, napisany przez rodziców lub opiekunów prawnych.

 

 1. W razie nieobecności nauczyciela Wicedyrektor Szkoły wyznacza innego opiekuna grupy.

 

 1. Nauczyciel ma obowiązek przebywać bezpośrednio na pływalni, sprawując piecze nad uczniami.

 

 1. W zajęciach na pływalni, na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej, niż 15 uczestników.

 

 1. Osoby przebywające na pływalni są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania regulaminu pływalni.

 

 1. W razie jakichkolwiek problemów na zajęciach pływania bezzwłocznie powiadamiany jest opiekun grupy i kierownik obiektu.

 

 

 

 

 

IX. PROCEDURA  W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO ZWALNIANIA UCZNIA ZE SZKOŁY

 

 

 

1.   Uczeń, który chce opuścić szkołę wcześniej niż to wynika z jego planu zajęć, musi przedstawić wychowawcy, pedagogowi lub dyrekcji szkoły pisemne zwolnienie od rodziców w dzienniczku ucznia.

 

     2. W przypadku nieprzewidzianej sytuacji, w której rodzic chce zwolnić wcześniej dziecko, może to uczynić:

     - odbierając dziecko osobiście ze szkoły, zgłasza ten fakt wychowawcy, nauczycielowi, Dyrektorowi Szkoły lub w sekretariacie szkoły ( wychowawca, nauczyciel, dyrekcja potwierdzają zwolnienie w dzienniku).

 

 

X.  PROCEDURA PEŁNIENIA DYŻURÓW PRZEZ NAUCZYCIELI

 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

2. Miejscem dyżurów w Zespole Szkół Nr 17 są:

·  hol, korytarze,

·  schody,

·  okolice sanitariatów,

·  boiska szkolne – w okresie odpowiedniej pogody,

·  szatnia i bufet.

3. Harmonogram dyżurów ustala wyznaczony nauczyciel (akceptacja Dyrektora) w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego zmianie.

 

4. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i sekretariacie szkoły.

5. Dyżury rozpoczynają się 10 minut przed pierwszą godziną lekcyjną tj. 7.50 i trwają do ostatniej lekcji i przerwy po niej w danym dniu tj. do 14.40.

 

6. Nauczyciele zobowiązani są do punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności

w miejscu podlegającym jego nadzorowi.

 

7. Dyżury obejmują również czas przed zajęciami dodatkowymi oraz bezpośrednio po nich.

8. Dyżur kończy się  z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. Nauczyciel w możliwie najkrótszym czasie ma obowiązek dotarcia do swojej klasy.

 

9.  Nauczyciele pełniący dyżur są obowiązani do wpływania na właściwą dyscyplinę uczniów w trakcie przerw, aby zapobiec niebezpiecznym zachowaniom, zakłócaniu porządku  i dewastacji mienia oraz samowolnego opuszczania przez uczniów terenu wokół szkoły.

 

10. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel dyżurujący lub prowadzący zajęcia udziela uczniowi pierwszej pomocy, lub kieruje do pielęgniarki szkolnej.       
O zaistniałym zdarzeniu nauczyciel powiadamia Dyrekcję Szkoły i wychowawcę klasy. Dyrektor Szkoły, nauczyciel lub pielęgniarka, pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia i wzywa pogotowie. Dalsze postępowaniem zgodnie z procedurą XII.

 

11. Nauczyciel w czasie pełnionego dyżuru ma obowiązek zgłosić Dyrektorowi zauważone zagrożenia niebezpieczne dla uczniów i pracowników szkoły.

 

 

 

 

 

XI. PROCEDURA W PRZYPADKU LICZNYCH NIEOBECNOŚCI, SPÓŹNIEŃ, WAGARÓW

NIEREALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

 

  1. Rodzice mają prawo do usprawiedliwiania nieobecności ucznia w wymiarze do 10 dni lub 68 godzin w semestrze.

2. Pozostałe nieobecności mogą być usprawiedliwione na podstawie zaświadczenia lekarskiego (przy czym w uzasadnionych przypadkach wychowawca może odstąpić od ww. przepisu).

3. Uczeń przedkłada usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły po nieobecności.

4. Wychowawca dokonuje analizy frekwencji w klasie do 7 dnia każdego miesiąca (podsumowanie frekwencji w dzienniku lekcyjnym oraz informacja dla przewodniczącego zespołu wychowawczego).

5. W wyniku stwierdzonych uchybień wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem oraz informuje o sytuacji rodziców. Gdy w dalszym ciągu brak poprawy rozmowa ucznia i wychowawcy odbywa się w obecności pedagoga szkolnego (kontrakt).

6. W drastycznych przypadkach (frekwencja w ciągu miesiąca w granicach 60%) rozmowa wychowawcza odbywa się w obecności Wicedyrektora Szkoły.

7. Nie spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (przez co rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć edukacyjnych) podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – na wniosek dyrektora szkoły.

8. W przypadku gdy uczeń nie ma nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych, ma liczne spóźnienia stosuje się przelicznik: 3 spóźnienia równają się 1 godzinie lekcyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa,………………………………..

 

 

KONTRAKT

 

Zawarty pomiędzy uczniem……………………………………………. i szkołą.

Zainteresowane strony:

 

Uczeń……………………………………………………………………………..

 

Wychowawca klasy……………………………………………………………….

 

Pedagog szkolny…………………………………………………………………..

 

Kontrakt ma na celu pomoc i wsparcie ucznia w zmianie postawy w stosunku do obowiązków szkolnych, przede wszystkim w regularnym uczęszczaniu do szkoły na zajęcia lekcyjne oraz w poprawie ocen z poszczególnych przedmiotów.

Kontrakt obowiązuje od dnia podpisania do dnia……………………………………………..

 

W czasie obowiązywania kontraktu zobowiązuje się:

 

1. Systematycznie i punktualnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach lekcyjnych zgodnie z planem, w tym również w zajęciach, które prowadzić będzie nauczyciel w zastępstwie nauczyciela uczącego danego przedmiotu.

2. W miarę możliwości będę uzupełniał braki w nauce.

3. Wszelkie problemy dotyczące osiągania wyników w nauce, obowiązków szkolnych i kontaktów z rówieśnikami zgłoszę wychowawcy, pedagogowi szkolnemu.

4. W trudnej sytuacji zwrócę się z prośbą o pomoc do wychowawcy lub pedagoga.

Jeżeli pełnoletni uczeń nie będzie wywiązywał się  swoich szkolnych obowiązków zakończy naukę w Zespole Szkół nr 17.

Jestem świadomy celowości powstania kontraktu i znane mi są konsekwencje jego niedotrzymania. Zobowiązuję się do przestrzegania ustalonych zasad co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

Uczeń……………………………………………………………………………..

 

Wychowawca klasy………………………………………………………………

 

Pedagog szkolny………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa,………………………………..

 

 

KONTRAKT

 

Zawarty pomiędzy uczniem……………………………………………. i szkołą.

Zainteresowane strony:

 

Uczeń……………………………………………………………………………..

 

Wychowawca klasy……………………………………………………………….

 

Pedagog szkolny…………………………………………………………………..

 

Kontrakt ma na celu pomoc i wsparcie ucznia w zmianie postawy w stosunku do obowiązków szkolnych, przede wszystkim w regularnym uczęszczaniu do szkoły na zajęcia lekcyjne oraz w poprawie ocen z poszczególnych przedmiotów.

Kontrakt obowiązuje od dnia podpisania do dnia……………………………………………..

 

W czasie obowiązywania kontraktu zobowiązuje się:

 

1. Systematycznie i punktualnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach lekcyjnych zgodnie z planem, w tym również w zajęciach, które prowadzić będzie nauczyciel w zastępstwie nauczyciela uczącego danego przedmiotu.

2. Nie opuszczę ani jednej godziny bez wiedzy rodziców.

3. Rodzicom, przekazywać będę na bieżąco informacje dotyczące sytuacji szkolnej.

4. W miarę możliwości będę uzupełniał braki w nauce.

5. Wszelkie problemy dotyczące osiągania wyników w nauce, obowiązków szkolnych i kontaktów z rówieśnikami zgłoszę wychowawcy, pedagogowi szkolnemu.

6. W trudnej sytuacji zwrócę się z prośbą o pomoc do wychowawcy lub pedagoga.

 

Jestem świadomy celowości powstania kontraktu i zobowiązuję się do przestrzegania ustalonych zasad co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

Uczeń……………………………………………………………………………..

 

Wychowawca klasy………………………………………………………………

 

Pedagog szkolny………………………………………………………………….

 

Rodzic…………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA

 

1. Systematyczne kontrolowanie sal lekcyjnych oraz miejsc, w których odbywają się zajęcia.

2. Planowanie i realizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa przyjętymi w szkole.

3. Bezwzględne przestrzeganie zasady zapewniania opieki pedagogicznej przez cały czas trwania lekcji – nie wolno wypuszczać uczniów w trakcie zajęć.

4. Przestrzeganie zasady nie pozostawiania w klasach podczas przerw uczniów bez opieki.

5. Przestrzeganie regulaminu dyżurów – pełnienie aktywnie dyżurów.

 

 

 

 

 

XIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAMACHU SAMOBÓJCZEGO UCZNIA

NA TERENIE SZKOŁY

 

 

1. Działania uprzedzające, zapobiegawcze:

·        Omówienie problematyki na forum Rady Pedagogicznej.

·        Upowszechnienie procedur przewidywania zamachów samobójczych w formie pytań pomocniczych – vide str. 35.

·        Omówienie problematyki w ramach Szkolnego Zespołu Wychowawczego oraz zebrania z pracownikami niepedagogicznymi.

·        Monitorowanie stanu psychicznego uczniów, reagowanie na symptomy ostrego, chronicznego stresu, objawy depresji.

·        Dokonywanie badań pod kątem poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią, uwzględnienie czynników suicydogennych, np. depresji, doświadczenia w przeszłości przemocy, nadużyć, gwałtu i jego prób, przeżywanej żałoby i nieszczęśliwych wypadków.

 

2. Działania interwencyjne:

·        ustal i potwierdź rodzaj zdarzenia;

·        zbierz wstępne informacje o jego okolicznościach;

·        nie pozostawiaj ucznia samego, rozmawiaj z nim spokojnie;

·        usuń wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru;

·        bez rozgłosu przeprowadź ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce;

·        wezwij pomoc (pogotowie, policję, straż) jeśli potrzeba;

·        zadbaj, żeby interwencja służb przebiegała dyskretnie;

·        towarzysz uczniowi- jesteś dla niego ważny;

·        zawiadom Dyrekcję Szkoły- Dyrekcja zawiadamia jednostkę sprawującą nadzór nad szkołą;

·        dokonaj szybkiej oceny zagrożeń, np. wg klucza:

 

RYZYKO UMIARKOWANE, NP.

UCZEŃ MÓWI O SAMOBÓJSTWIE,

NIE MÓWI JAK TO ZROBI,

NIE BYŁO WCZEŚNIEJSZYCH PRÓB,

DUŻE RYZYKO,. NP.

WYSTĄPIŁY CZYNNIKI PRZEDWYPADKOWE,

UCZEŃ MÓWI JAK TO ZROBI,

BYŁY WCZEŚNIEJSZE PRÓBY,

EKSTREMALNE RYZYKO, . NP.

WYSTĄPIŁY WSKAŹNIKI PRZEDWYPADKOWE,

UCZEŃ DOKONAŁ SAMOOKALECZENIA,

PODJĄŁ PRÓBĘ NIEUDANEGO ZAMACHU SAMOBÓJCZEGO LUB INNE DZIAŁANIA ZAGRAŻAJĄCE ZDROWIU LUB ŻYCIU

 

 

 

 

1.      Nauczyciel zawiadamia wychowawcę i pedagoga szkolnego, informuje o wynikach swojej oceny sytuacji (ryzyka); w razie potrzeby podejmuje niezwłocznie działania w celu ratowania życia i zdrowia poszkodowanego w szczególności wzywa odpowiednie służby oraz zapewnienia w miarę możliwości opiekę psychologa.

 

2. Wychowawca powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych.

3. Dyrektor Szkoły dokonuje wyboru priorytetów i ustala strategię działania uzależniając ją od oceny sytuacji.

 

4. Chroń ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami stresującymi (np. kontaktem z mediami, świadkami, itp.).

 

3. Działania naprawcze:

·        dokonaj diagnozy ryzyka ponowienia zamachu uwzględniając, że odratowana osoba ma nadal poważne kłopoty z radzeniem sobie z problemami życiowymi – w formie pytań pomocniczych – vide str. 36.

·        bezwzględnie skonsultuj dalszą strategię z PPP lub placówką opieki zdrowotnej;

·        podejmij próbę zmobilizowania rodziny, aby udzieliła wsparcia bliskiemu, zapewniła mu bezpieczeństwo, wzmocniła wzajemne więzi.

 

 

 

 

 

XIV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ŚMIERCI SAMOBÓJCZEJ UCZNIA DOKONANEJ NA TERENIE SZKOŁY

 

            1. Dyrektor Szkoły niezwłocznie kontaktuje się w sytuacji śmierci samobójczej dokonanej na terenie szkoły z:

 

  służbami medycznymi;

  rodzicami ucznia;

  policją, prokuraturą;

  organem nadzoru pedagogicznego.

 

            2. Dyrektor Szkoły powiadamia rodziców o zdarzeniu. Organizuje i udziela pomocy służbom ratowniczym i policji w przypadku ich działań. Podejmuje decyzję o dalszej organizacji pracy szkoły w danym dniu. Organizuje interwencję grupową dla uczniów i nauczycieli.

 

 

 

 

 

XV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ŚMIERCI SAMOBÓJCZEJ UCZNIA DOKONANEJ POZA SZKOŁĄ

 

1.      Dyrektor Szkoły powiadamia nadzór pedagogiczny o zdarzeniu.

2.      Dyrektor Szkoły organizuje interwencję w środowisku rówieśniczym ucznia i nauczycieli.

 

3.      Wychowawcy informują o śmierci ucznia swoje klasy, należy unikać informowania uczniów na forum szkoły.

 

4.      Przekazywany komunikat należy ograniczyć do minimum.

5.      Nie wolno dopuścić, by doszukiwano się w tragicznym zdarzeniu sensacji, zbytniego rozgłosu. Nie należy dopuścić do gloryfikowania zmarłego ucznia, ukazywania go jako męczennika, wzoru do naśladowania.

 

6.      Nie wolno wspominać, ani opisywać, metody samobójstwa a także miejsca, w którym je popełniono.

 

7.      Należy unikać nadmiernych uproszczeń, lepiej podkreślać, że jest to skutek interakcji wielu czynników.

 

8.      Na każdym kroku mocno trzeba podkreślać, że samobójstwo nie jest żadną metodą radzenia sobie z problemami osobistymi. Przypomnieć do jakich osób lub instytucji uczniowie mogą i powinni zgłaszać się gdy maja problemy, zarówno z nauką jak i osobiste.

 

9.      Przede wszystkim nie należy dopuścić, aby którykolwiek z uczniów utożsamiał się z samobójcą i poprzez pryzmat tragicznego zdarzenia widział sposób na rozwiązanie swoich problemów.

 

 

 

Zamach, zamiar samobójczy ucznia – lista pytań pomocniczych

 

LP.

Czynnik wysokiego ryzyka

TAK

NIE

1.       

Czy uczeń mówi lub w inny sposób wyraża beznadziejność?

 

 

2.       

Czy bezpośrednio lub pośrednio mówi o samobójstwie?

 

 

3.       

Czy w ostatnim czasie pozbywał się osobistych przedmiotów – przedtem dla niego ważnych?

 

 

4.       

Czy ostatnio zaczął się izolować, wycofywać z kontaktów z bliskimi kolegami?

 

 

5.       

Czy uczeń zaniechał zajęć, zabaw, dyscyplin sportu, które dotąd sprawiały mu przyjemność?

 

 

6.       

Czy napisał list pożegnalny, testament?

 

 

7.       

Czy mówiąc, używa wyrażeń wskazujących na nadejście końca, zaprzestania czy odejścia?

 

 

8.       

Czy przeszedł niedawno zdecydowaną zmianę charakteru, nastroju, zachowania?

 

 

9.       

Czy ostatnio zmienił swoje nawyki, np. przestał dbać o wygląd?

 

 

10.   

Czy ma problemy zjedzeniem, spaniem nieuzasadnione organicznie?

 

 

11.   

Czy podejmował wcześniej próby samobójcze?

 

 

12.   

Czy podejmuje jakieś szczególnie ryzykowne zachowania?

 

 

13.   

Czy doświadczył niedawno straty, traumy?

 

 

14.   

Czy daje wyraz swemu zainteresowaniu tematyką śmierci, umierania, życia po śmierci?

 

 

15.   

Czy fascynuje się postaciami kultury, innymi znanymi osobami, które zginęły samobójczo?

 

 

16.   

Czy spożywa alkohol, czy używa narkotyków?

 

 

 

 

Odpowiedź twierdząca na więcej niż trzy pytania wskazuje na poważne ryzyko.

 

 

 

 

 

Ryzyko ponownej próby samobójczej – lista pytań pomocniczych

 

LP.

Czynnik wysokiego ryzyka

TAK

NIE

1.       

W jakich okolicznościach dokonał/a próby samobójczej?

 

 

2.       

Jakie są przyczyny bezpośrednie i pośrednie samobójstwa?

 

 

3.       

Czy to jest pierwsza próba samobójcza? Jeśli nie, to jak wyglądały poprzednie?

 

 

4.       

Co się działo w ostatnim tygodniu przed próbą samobójstwa?

 

 

5.       

Co się działo w ostatnim dniu, ostatnich godzinach przed próbą samobójstwa?

 

 

6.       

Jak się czuł/a po odzyskaniu świadomości?

 

 

7.       

Czy w rodzinie były śmierci samobójcze? Jeśli tak, to kto i kiedy?

 

 

8.       

Czy w chwili próby samobójstwa był/a pod wpływem środków zmieniających nastrój?

 

 

9.       

Czy było wcześniej leczenie psychiatryczne? Jeśli tak, to kiedy i z jakim rozpoznaniem?

 

 

10.   

Czy z obecnej perspektywy ponowiłby/łaby próbę samobójstwa??

 

 

11.   

Czy ostatnio utracił/a kogoś bliskiego?

 

 

12.   

Jakich strat doznał/a w swoim życiu? Jak one wpłynęły na historię życia?

 

 

 

 

TAK – zaznaczamy, gdy uczeń udzielił odpowiedzi i chciał rozmawiać

 

NIE – zaznaczamy, gdy odpowiedzi przychodzą uczniowi z trudem lub nie chce rozmawiać

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRYZYSU WYCHOWAWCZEGO

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

- Ustawa z dn. 7 września1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. ,Nr 256, poz.2572 ze zm.),

- Ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 905, poz. 1206),

- Rozporządzenie MENiS z dn. 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

- Rozporządzenie MENiS z dn. 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami (Dz.U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226)

- uchwały nr 28/ 2007 z dn. 6 marca 2007 r. Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”

 

DEFINICJE:

 

            Sytuacja kryzysowa, kryzys w szkole zbieg zdarzeń, okoliczności, zachowań, które zakłócają naturalny tryb funkcjonowania szkoły, burzą rutynę, zdarzenia, które następują nagle, nieoczekiwanie.

            Interwencja kryzysowa metoda systemowego, interdyscyplinarnego oddziaływania na osoby w kryzysie, dostarczająca wszechstronnego wsparcia, wielostronnej pomocy, w szczególności koncentrującej się na emocjonalnym aspekcie kryzysu.

 

1. Powołanie przez Dyrektora zespołu interwencji kryzysowej

Skład:

·        koordynator przebiegu interwencji kryzysowej,

·        łącznik z przedstawicielami mediów, policji, służbami porządkowymi, ratowniczymi, społecznością lokalną i rodzicami,

·        pielęgniarka,

·        wychowawca ( inny nauczyciel ),

·        pedagog, psycholog.


 

ZADANIA SZKOLNEGO ZESPOŁU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:

 

·        opracowanie i wdrożenie procedur na wypadek konkretnych zdarzeń;

·        przedstawienie procedur Radzie Pedagogicznej;

·        podejmowanie działań interwencyjnych;

·        w razie konieczności korzystanie z pomocy odpowiednich instytucji: np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, wymiaru sprawiedliwości, wojska, obrony cywilnej, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego (wg kompetencji służb);

 

·        podejmowanie współpracy z placówkami wsparcia ogólnego i specjalistycznego;

·        organizowanie szkolnych form pomocy i wsparcia (np. organizowanie spotkań z rodzicami, spotkań z psychologiem, udzielanie konsultacji pedagogicznych, zajęć socjoterapeutycznych, wychowawczych, itp.).

 

1.  Koordynator przebiegu interwencji kryzysowej:

 

·        koordynuje działania zespołu interwencji kryzysowej zgodnie z planem;

·        zapewnia odpowiednią pomoc medyczną osobom poszkodowanym;

·        na bieżąco przekazuje informacje dyrektorowi szkoły i osobie pełniącej funkcję łącznika z mediami;

 

·        monitoruje działania podjęte zgodnie z procedurą.

 

2.  Łącznik z przedstawicielami mediów, policji, służbami porządkowymi, ratowniczymi, społecznością lokalną i rodzicami:

 

·        odpowiada za nawiązanie i utrzymanie kontaktu z dziennikarzami, zarówno mediów

lokalnych, jak też ogólnokrajowych (dba, aby przedstawiciele mediów nie werbowali rozmówców spośród uczniów);

·        powiadamia osoby zainteresowane o stanie zdrowia osób zaangażowanych w sytuację kryzysową;

·        utrzymuje stały kontakt z rodzicami i przedstawicielami społeczności lokalnej oraz dostarcza im informacji i wsparcia (ustala z rodzicami, które informacje nie powinny być udzielane mediom).

 

 

3.  Pielęgniarka:

 

·        udziela pierwszej pomocy przedmedycznej;

·        zgłasza potrzeby związane z pomocą medyczną (wg oceny zagrożenia życia, zdrowia);

·        towarzyszy uczniowi odwożonemu do szpitali;

·        udziela uczniowi informacji o konsekwencjach dla zdrowia, jakie niesie za sobą zagrożenie;

·        przekazuje lekarzom informacje o sytuacji poszkodowanego.

 

 

 

4.  Wychowawca ( inni nauczyciele):

 

·        niezwłocznie identyfikuje ucznia (uczniów) potrzebującego porady, pomocy i informuje o tym dyrektora szkoły oraz koordynatora interwencji kryzysowej;

·        eskortuje ucznia szczególnie pobudzonego, roztrzęsionego do miejsca udzielania pomocy;

·        w sytuacji braku opieki pielęgniarki towarzyszy uczniowi, rannemu, choremu;

·        monitoruje stan ucznia (uczniów) w okresie późniejszym;

·        organizuje spotkania wsparcia w zależności od potrzeb np. z psychologiem, pedagogiem, socjoterapeutą, pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej

·        zmniejsza dolegliwości skutków zdarzenia (w okresie po zdarzeniu).

 

5.  Pedagog, psycholog:

 

·        koordynuje działania związane z pomocą psychologiczną, w tym zgłasza dyrektorowi szkoły zapotrzebowanie na wsparcie w tym zakresie;

·        udziela informacji zwrotnych zespołowi interwencji kryzysowej oraz rodzicom ucznia (uczniów);

·        pozostaje w stałym kontakcie z wychowawcą;

·        prowadzi ewidencję ucznia (uczniów), którym udziela pomocy;

·        informuje rodziców/ prawnych opiekunów o konieczności udzielania pomocy i zachęca do kontynuowania stosownych form pomocy poza szkołą;

·        pomaga rodzicom w zrozumieniu podstawowych, typowych reakcji ich dzieci na zdarzenie kryzysowe;

·        pomaga pracownikom szkoły w radzeniu sobie z własnymi reakcjami na zdarzenie kryzysowe.


 

XVII. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRYZYSU EGZYSTENCJALNEGO UCZNIA

 

 

1.  Ustalenie i potwierdzenie rodzaju zdarzenia;

2.  Niepozostawianie ucznia bez opieki;

3.  Usunięcie wszystkiego, co może ułatwić realizację zamiaru;

4.  Przeprowadzenie ucznia bez rozgłosu w bezpieczne, ustronne miejsce;

5.  Zawiadomienie dyrekcji szkoły i wychowawców;

6.  Poinformowanie o zdarzeniu koordynatora interwencji kryzysowej;

7.  Zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia;

8.  Wezwanie pomocy ( pogotowie, straż, policja), jeśli zachodzi taka potrzeba;

9.  Powiadomienie rodziców bądź prawnych opiekunów o zdarzeniu;

10. Zadbanie o dyskrecję;

11. Towarzyszenie uczniowi podczas trwania interwencji do czasu oddania pod opiekę rodzicom;

12. Dokonanie szybkiej oceny dalszych zagrożeń;

13. Dokonanie wyboru priorytetów działania w zależności od oceny zagrożenia;

14. Ustalenie strategii zgodnej z priorytetami;

15. Objęcie opieką (ochroną) ucznia i społeczności szkolnej przed zbędnymi czynnikami traumatyzującymi (np. kontaktem z mediami, świadkami, itp.)

 

16. Poinformowanie nauczycieli uczących ucznia;

17.  W sytuacji uzyskania informacji o problemach egzystencjalnych ucznia (uczniów) natychmiastowe zorganizowanie szkolnych form wsparcia:

 

·        zorganizowanie spotkania psychologa z uczniem (uczniami) indywidualnie lub w ramach potrzeby z całym zespołem klasowym;

·        zorganizowanie spotkań psychologa z rodzicami, zgodnie z potrzebami indywidualnie lub z całym zespołem rodziców;

·        zorganizowanie spotkania wychowawcy z rodzicami w celu ustalenia ścisłej współpracy w czasie interwencji;

·        nawiązanie współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu uzyskania wsparcia specjalistycznego;

·        objęcie szczególną opieką ucznia / uczniów, którzy nie radzą sobie w sytuacji problemowej;

·        zorganizowanie zajęć socjoterapeutycznych dla grupy uczniów (grupy klasowej);

·        stałe monitorowanie zachowań ucznia (uczniów);

·        utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia (uczniów).

 

 

 

XVIII. PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I  POBIERANIA ARKUSZY OCEN, DZIENNIKÓW LEKCYNYCH, DZIENNIKÓW ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH, DZIENNIKÓW NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO, DZIENNIKA PEDAGOGA, DZIENNIKA BIBLIOTEKARZA

 

 

1.  Dokumentacja szkolna znajduje się:

  -  w sekretariacie – arkusze ocen, księga uczniów,

  - w pokoju nauczycielskim – dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych,              dzienniki nauczania indywidualnego,

  -  w gabinecie pedagoga – dziennik pracy pedagoga,

  -  w bibliotece – dziennik bibliotekarza,

Wszystkie dokumenty szkolne przechowywane są w zamkniętych szafach. Dostęp do kluczy mają tylko upoważnione osoby tj. dyrektor, nauczyciele, pedagog, bibliotekarz.

 

2.  Dokumentów szkolnych nie wolno wynosić poza teren szkoły, w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dyrektora Szkoły.

3.  Każdy korzystający z dokumentacji szkolnej zobowiązany jest do odłożenia jej w wyznaczone miejsce. Dziennik może przenosić wyłącznie nauczyciel, nie wolno przekazywać dziennika za pośrednictwem ucznia.

 

4.  Po zakończeniu lekcji dyżurujący pracownik szkoły zamyka wszystkie dzienniki przechowywane w pokoju nauczycielskim w wyznaczonej szafce i odnotowuje brakujący dokument.

5.  Przed rozpoczęciem lekcji dyżurujący pracownik otwiera szafę z dziennikami  i zgłasza ewentualne braki Dyrektorowi  lub Wicedyrektorowi Szkoły.

6.  Wychowawca lub nauczyciel korzystający z arkuszy ocen potwierdza ich odbiór  i zwrot do sekretariatu szkoły własnoręcznym podpisem.

 

 

 

 

XIX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA SPOWODOWANEGO POŻAREM, POWODZIĄ EWENTUALNIE INNYMI ZDARZENIAMI LOSOWYMI DZIENNIKA LEKCYJNEGO, DZIENNIKA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH, DZIENNIKA PEDAGOGA, DZIENNIKA BIBLIOTEKARZA

 

 

1.   W przypadku uzyskania informacji o zaginięciu lub zniszczeniu dziennika, wychowawca lub nauczyciel zgłasza ten fakt Dyrektorowi Szkoły, a następnie ma obowiązek ustalenia kolejności osób korzystających z dokumentów w ciągu 2 dni.

2.   Po upływie 2 dni, jeżeli dziennik nie odnajdzie się, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, której zadaniem jest:

 

  -  ustalenie zakresu zniszczeń,

  -  ustalenie okoliczności zaginięcia/zniszczenia,

  -  ustalenie możliwości odtworzenia treści zapisanych w dzienniku,

  -  odtworzenie w miarę możliwości prawdziwych informacji.

 

3.   Komisja stara się o odtworzenie danych zawartych w dzienniku na podstawie:

  - sprawdzianów i zadań klasowych (obowiązek przechowywania przez nauczycieli    do końca roku szkolnego),

  -  kart wycieczek oraz wyjść pozaszkolnych w celu odtworzenia frekwencji,

  -  notatek nauczycieli, ustnych oświadczeń nauczycieli,

        -  księgi protokołów Rady Pedagogicznej.

 

4.   W przypadku zniszczenia spowodowanego pożarem, powodzią lub innymi zdarzeniami losowymi Dyrektor Szkoły powiadamia policję.

5.   W przypadku zniszczenia spowodowanego pożarem, powodzią lub innymi zdarzeniami losowymi dyrektor szkoły powiadamia Kuratorium Oświaty i organ prowadzący o powołaniu komisji i wynikach jej pracy.

6.   W przypadku zaginięcia, w zależności od okoliczności, ustaleń komisji oraz realnych możliwości odtworzenia dokumentów, Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję odnośnie ewentualnego powiadomienia policji, Kuratora Oświaty i organu prowadzącego szkołę.

7.    Po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy dyrektor szkoły wraz z Radą Pedagogiczną dokonuje analizy zaistniałej sytuacji pod kątem skuteczności zabezpieczenia dokumentacji szkolnej.

8.   Punkty 2,3,4,5,7 mają zastosowanie także w stosunku do innej dokumentacji przebiegu nauczania, w szczególności księgi uczniów i arkuszy ocen.

 

 

 

 

XX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA LUB PRACOWNIKA

 

Definicja

Zgodnie z definicją za wypadek należy uważać nagłe zdarzenie, które wywołane zostało przyczyną zewnętrzną i spowodowało uraz lub śmierć oraz nastąpiło w związku z realizacją zajęć edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych (a więc również podczas wykonywania przez ucznia zwykłych czynności lub poleceń nauczyciela (lub w związku z nimi), a także wykonywanych bez polecenia nauczyciela, w czasie pozostawania ucznia na terenie placówki, np. podczas przerw, uprawiania przez ucznia rekreacji sportowej, a także w trakcie zawodów i treningów, wycieczek i wyjść szkolnych).

Za wypadek uważamy sytuacje (mogące zaistnieć zarówno podczas zajęć i przebywania na terenie szkoły, jak i podczas imprez oraz wycieczek organizowanych przez szkołę), kiedy uczeń doznał urazu, który:

  spowodował widoczne nawet drobne krwawienie lub urazowe zmiany ciała, takie jak guzy lub siniaki,

  nie spowodował łatwo dostrzegalnych zmian zewnętrznych, ale mógł stać się przyczyną nieobecności na lekcji lub zajęciach.

 

 

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW

 

 

I. WYPADKI UCZNIÓW

Nauczyciel, który jest świadkiem wypadku lub zajścia, w którym są poszkodowani, jest zobowiązany do podjęcia czynności ograniczających skutki zdarzenia:

1.  Udziela wymaganej pierwszej pomocy medycznej lub zapewnia ją poprzez wezwanie pielęgniarki szkolnej, pogotowia (jeżeli obrażenia u poszkodowanego ucznia są poważne
i wymagana jest natychmiastowa pomoc medyczna). Jeśli gabinet lekarski jest nieczynny, przekazuje poszkodowanego Dyrektorowi (wicedyrektorowi), który już bierze odpowiedzialność za udzielenie pomocy,

2. Upewnia się (po udzieleniu pomocy przedmedycznej), czy uczeń może uczestniczyć w dalszych zajęciach, czy musi udać się do lekarza lub wrócić do domu.

3. Pielęgniarka, nauczyciel lub sekretariat szkoły powiadamia o wypadku rodziców poszkodowanego ucznia.

4. Zabezpiecza (w miarę możliwości) miejsce wypadku.

5. Powiadamia natychmiast dyrektora szkoły, a pod jego nieobecność osobę kierującą placówką.

* Jeżeli powiadomienie bezpośrednie Dyrektora albo osoby kierującej placówką w danej chwili jest niemożliwe, to powiadamia pracownika służby BHP lub sekretariat szkoły, który ma kontakt i który może przekazać tę informację dyrektorowi szkoły.

6. Wypełnia kartę zgłoszenia wypadku ucznia (druk o nazwie „Zawiadomienie o wypadku ucznia”, który znajduje się w sekretariacie szkoły) i przekazuje ją bezpośrednio dyrektorowi szkoły, zastępcy dyrektora szkoły lub w razie ich nieobecności, pozostawia w sekretariacie.

Uczeń (świadek wypadku, poszkodowany):

1. Natychmiast powiadamia o wypadku wychowawcę, innego nauczyciela lub pracownika szkoły.

2. W razie konieczności (i w miarę możliwości) udziela pomocy przedmedycznej.

3. W razie konieczności (i w miarę możliwości) zabezpiecza miejsce wypadku.

4. Wypełnia kartę zgłoszenia wypadku ucznia (druk o nazwie „Zawiadomienie o wypadku ucznia”, który znajduje się w sekretariacie szkoły) i przekazuje ją bezpośrednio dyrektorowi szkoły, zastępcy dyrektora szkoły lub, w razie ich nieobecności, pozostawia w sekretariacie.

Dyrektor (po otrzymaniu zgłoszenia wypadku):

1. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

 

2. Powołuje zespół ds. ustalenia przyczyn wypadku. W skład zespołu wchodzi inspektor ds. BHP oraz społeczny inspektor BHP.

Zespół ds. ustalenia przyczyn wypadku podejmuje działania dotyczące ustalenia przyczyn wypadku i sporządza protokół wypadkowy, a pracownik do spraw BHP wpisuje do rejestru wypadków informację o wypadku oraz przez rok przechowuje notatki, które nie zostały włączone do protokółów powypadkowych.

3. Przekazuje informacje i zgłoszenie powołanemu zespołowi ds. ustalenia przyczyn wypadku.

4. O każdym wypadku zawiadamia niezwłocznie: rodziców (opiekunów) poszkodowanego, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę lub placówkę, radę rodziców.

5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

7. Zatwierdza protokół powypadkowy.

8. Prowadzi rejestr wypadków.

9. Omawia z pracownikami szkoły (placówki) okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobiegnięcia im.

10. Wydaje zalecenia powypadkowe.

11. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem Szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

II. WYPADKI PRACOWNIKÓW

1. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli pozwala na to jego stan zdrowia oraz każdy pracownik, który zauważył wypadek lub dowiedział się o nim, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić przełożonego.

2. Należy w miarę możliwości zabezpieczyć miejsce wypadku.

3. Osoba zgłaszająca wypełnia znajdujący się w sekretariacie formularz o nazwie ,,Zawiadomienie o wypadku przy pracy” i przekazuje go dyrektorowi lub pozostawia w sekretariacie.

4. Dyrektor (w razie konieczności) zabezpiecza miejsce wypadku, niezwłocznie powiadamia pracownika służby BHP i powołuje zespół powypadkowy.

5. Zespół powypadkowy ustala okoliczności wypadku zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi i sporządza stosowną dokumentację.

 

 

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY

POSZKODOWANYM W WYPADKACH

 

1.     Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego).

2.     Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego.

3.     Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia.

4.     Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej udzielić.

5.     Poszkodowanemu należy zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie.

6.     Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć.

7.     W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe).

8.     Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania.

9.     Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić.

10. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani stałej (tabletki).

11. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego.

12. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wypadku ucznia

 

 

 

Data i godzina wypadku / zdarzenia.    ...........................................................................

 

Miejsce wypadku /zdarzenia   ...........................................................................................

 

Imię i nazwisko poszkodowanego   .............................................................................................

 

Imię i nazwisko zgłaszającego ( *świadek, opiekun)   ................................................................

 

Kto udzielił pierwszej pomocy?  ..................................................................................................

 

Opis wypadku/ zdarzenia  ............................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

...............................................................................

(podpis osoby składającej zawiadomienie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić


 

PROTOKÓŁ Nr ................

USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU UCZNIA

 

1. Zespół powypadkowy w składzie:

Przewodniczący: (imię i nazwisko, stanowisko )  Małgorzata Michalska dyrektor szkoły                                                             

Członek: (imię i nazwisko, stanowisko ) ..........................................  społeczny inspektor BHP                                                                      

Dokonał w dniach: ............................  ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku 

jakiemu w dniu  ...................    o godz.     ..................     uległ/a( imię i nazwisko ucznia):     ........................................................................                     z klasy: ...........................

Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Nr 17 ul. Promienista 12a w Warszawie

Urodzony  (data ): ................................................................                                     

Zamieszkały/a: .....................................................................

2. Rodzaj wypadku :  ................................................................................

3. Rodzaj uszkodzenia ciała:  ....................................................................

4. Miejsce uszkodzenia ciała: - ........................................................................

5.Udzielona pomoc: .........................................................................................

6. Miejsce wypadku: .........................................................................................

7. Rodzaj zajęć:  ........................................................................

 1. Opis wypadku – z podaniem wydarzenia , które spowodowało wypadek i przyczyny wypadku:

9. Imię i nazwisko oraz funkcja osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym uczniem w chwili wypadku ;

..................................................................................................................................................................................

10. Czy osoba sprawująca nadzór nad poszkodowanym uczniem była obecna w chwili wypadku w miejscu , w którym zdarzył się wypadek ( jeżeli nie – podać z jakiej przyczyny ) ;

..................................................................................................................................................................................

11. Świadkowie wypadku : ( imię , nazwisko oraz miejsce zamieszkania )

 

1. ....................................................................................................................................................

 

2. ....................................................................................................................................................

 

12. Proponowane środki zapobiegawcze: .......................................................................................

13. Poszkodowanego ucznia , jego rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę (placówkę) sprawującą nad nim opiekę zapoznano z treścią niniejszego protokołu oraz pouczono w sprawie zgłoszenia do protokołu uwag i zastrzeżeń .Uwagi załączono do protokołu .

 

14.Podpisy członków zespołu powypadkowego uczestniczących w ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku .

 

                                                                                                                            1. .....................................................

 

                                                                                                                            2. .....................................................

15. Data sporządzenia protokołu:   ............................................................

 

16. Wykaz załączników do protokołu ;

 

1. ................................................................................................

2. ................................................................................................

 

......................................................................                                 ...............................................................

17. Protokół niniejszy zatwierdzam (data )                                                                      (podpis i pieczątka imienna )

 

 

18. Potwierdzenie odbioru protokołu przez rodziców ucznia ( prawnych opiekunów ) lub osobę ( placówkę )

 

 

              .................................                     ....................................................                        ...................................

                                (data )                                                    ( imię i nazwisko )                                                                     ( podpis )                      

 

 

 

 

 

XXI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NAGŁEGO ZACHOROWANIA LUB ZŁEGO SAMOPOCZUCIA UCZNIA

 

W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych bądź złego samopoczucia osoba interweniująca powinna:

 

1.   Zapewnić opiekę uczniowi:

a)      wyznaczyć ucznia, pod którego opieką chory udaje się do gabinetu pielęgniarki szkolnej,

b)      w przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej udają się do sekretariatu szkoły.

2.   Pielęgniarka szkolna udziela stosownej pomocy przedlekarskiej i w przypadku utrzymującego się złego samopoczucia informuje telefonicznie rodziców lub opiekunów o dolegliwościach dziecka. Nauczyciel, pracownik administracyjny lub obsługi, w czasie nieobecności pielęgniarki szkolnej, zawiadamia dyrektora szkołyi informuje o chorobie rodzica/opiekuna prawnego.

 

3.   Dziecko z dolegliwościami, objawami chorobowymi może opuścić teren szkoły wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna.

 

4.   W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel lub pracownik administracji wzywa rodziców.

 

5.   W przypadku braku kontaktu z rodzicem i przy ustępujących dolegliwościach szkoła zapewnia dziecku dalszą opiekę (odpoczynek w gabinecie, sekretariacie, sali lekcyjnej).

 

6.   W przypadku nie ustępujących lub nasilających się dolegliwości szkoła (pielęgniarka, nauczyciel lub pracownik administracji) informuje o tym fakcie rodzica lub opiekuna dziecka i wzywa pogotowie ratunkowe.

 

7.   W przypadku braku kontaktu z rodzicem i nieustępujących lub nasilających się dolegliwości szkoła wzywa pogotowie ratunkowe.

 

8.   W przypadku braku kontaktu z rodzicem i wezwania pogotowia ratunkowego wyznaczony pracownik szkoły przejmuję opiekę nad dzieckiem (podczas transportu karetką do szpitala) do czasu przybycia rodzica do szpitala.

 

 

 

 

Postępowanie w razie wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły lub placówki regulują przepisy:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2003 roku, Nr 6, poz. 69 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./

Postępowanie w razie wypadku pracownika regulują przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z dnia 10 listopada 1998 roku, Nr 137, poz. 887; ost. zm. Dz.U. z 2005 roku, Nr 86, poz. 732).

2. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z dnia 28 listopada 2002 roku , Nr 199, poz. 1673, ost. zm. Dz.U. z dnia 27 września 2004 roku, Nr 210, poz. 2135).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. z dnia 4 września 1998 roku, Nr 115, poz. 744 oraz Dz.U. z dnia 30 stycznia 2004 roku, Nr 14, poz. 117).

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzania (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2002 roku, Nr 236, poz. 1992).

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia16 września 2004 roku w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z dnia 19 października 2004 roku, Nr 227, poz. 2298).

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w dro­dze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2002 roku, Nr 237, poz. 2015).

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2002 roku, Nr 236, poz. 1992).

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie statystycznej karty wypad­ku przy pracy (Dz.U. z dnia 22 grudnia 2004 roku, Nr 269, poz. 2672).

 

 

XXII. PROCEDURA W PRZYPADKU PRZYNIESIENIA PAPIEROSÓW LUB ICH PALENIA NA TERENIE SZKOŁY

 

1.   Odebranie uczniowi papierosów, zabezpieczenie papierosów w depozycie.

2.   Powiadomienie o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.

3.   Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z uczniem, odpowiedzialni: nauczyciel interweniujący lub wychowawca. Odnotowanie faktu w zeszycie uwag.

 

4.   W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania odmawia oddania nauczycielowi lub pracownikowi szkoły papierosów lub zachowuje się agresywnie, rodzic zostaje wezwany do szkoły w trybie natychmiastowym.

 

5.   Dokonanie wpisu do dziennika o zaistniałym incydencie, podpisanie notatki przez rodziców (opiekunów dziecka).

 

6.   Ustalenie przez wychowawcę i dyrektora sankcji wobec ucznia w oparciu o Statut Szkoły.

 

7.   Przekazanie rodzicom (opiekunom) pisemnej lub ustnej informacji na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły.

 

8.    Jeżeli uczeń jest pełnoletni (lub małoletni) i notorycznie łamie zakaz palenia na terenie szkoły, dyrektor może wezwać policję.

 

 

XXIII. PROCEDURA W PRZYPADKU PRZYJŚCIA DO SZKOŁY POD WPŁYWEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH, SPOŻYWANIA LUB PRZYNIESIENIA ICH NA TEREN SZKOŁY

 

1.   Odebranie uczniowi środków lub substancji odurzających.

2.   Ocena sytuacji przez nauczyciela. Dokonanie konfrontacji z innym pracownikiem szkoły w celu zniwelowania wątpliwości.

 

3.   Odizolowanie ucznia od rówieśników i zapewnienie mu opieki.

4.   Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego. Powiadomienie policji.

 

5.   Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z uczniem. Odpowiedzialni: pedagog, wychowawca lub nauczyciel interweniujący. Ustalenie rodzaju użytego środka  ilości, sposobu pozyskania i udziału osób trzecich.

 

6.   W razie niepokojących objawów zdrowotnych ucznia wezwanie Pogotowia Ratunkowego.

 

7.   Wezwanie rodziców bądź prawnych opiekunów ucznia i przekazanie im dziecka. Sporządzenie notatki o zaistniałym incydencie i  przekazaniu rodzicom ucznia pod wpływem środka psychoaktywnego. Notatkę podpisują rodzice/prawni opiekunowie, nauczyciel interweniujący, drugi, współpracujący z nim nauczyciel (wychowawca, pedagog).

 

8.   W przypadku braku kontaktu z rodzicami bądź odmowy z ich strony o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu go do placówki służby zdrowia– decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

9.   W przypadku jednoczesnego posiadania przez ucznia narkotyków – przekazujemy ucznia do dyspozycji funkcjonariuszom policji.

 

10.  Ustalenie przez wychowawcę pozostałych okoliczności zdarzenia (rozmowa ze świadkami).

 

11.  Ustalenie przez wychowawcę, w porozumieniu z dyrekcją szkoły, sankcji zgodnych ze Statutem Szkoły.

 

12.  Przekazanie rodzicom (opiekunom) pisemnej lub ustnej informacji na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły.

 

13.  Zawiadomienie rodziców (opiekunów), że w sytuacji kolejnego incydentu szkoła powiadomi Sąd Rodzinny.

 

Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję.

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

 

XXIV. PROCEDURA, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDZIE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK

 

 

1.   Nauczyciel zachowując ostrożność zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje ustalić do kogo znaleziona substancja należy.

2.   Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora.

3.   Wzywa policje.

4.   Przekazanie policji zabezpieczonej substancji i informacji dotyczącej szczegółów zdarzenia.


 

XXV. PROCEDURA W PRZYPADKU POSIADANIA (PODEJRZENIA O ICH POSIADANIE) LUB ROZPROWADZANIA NA TERENIE SZKOŁY ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

 

1.   Odebranie, zabezpieczenie (opakowanie w worek foliowy, opieczętowanie, dopięcie krótkiej notatki i podpisu osoby interweniującej) i przekazanie policji środków psychoaktywnych.

 

2.   Odizolowanie ucznia od rówieśników, pozostawienie go pod opieką nauczyciela, pedagoga lub pielęgniarki szkolnej.

 

3.   Powiadomienie o zdarzeniu dyrektora szkoły. Powiadomienie policji.

 

4.   Rozmowa wstępna z uczniem przeprowadzona przez wychowawcę, pedagoga lub nauczyciela interweniującego w celu wyjaśnienia okoliczności zajścia.

 

5.   Wezwanie rodziców do szkoły. Rozmowa wychowawcy, ewentualnie nauczyciela interweniującego, w razie potrzeby pedagoga szkolnego lub dyrekcji z rodzicami/prawnymi opiekunami w obecności przedstawicieli policji.

 

6.   Przekazanie ucznia rodzicom (chyba że policja decyduje inaczej). Sporządzenie notatki służbowej. Notatkę podpisują rodzice.

 

7.   W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję.

 

8.   Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu zobowiązany jest przekazać ją do jednostki policji lub wezwać policję, która zabezpieczy substancję.

 

9.   W przypadku ucznia, u którego znaleziono środek odurzający, policjant decyduje o ewentualnej konieczności zatrzymania ucznia do wykonania dalszych czynności.

 

10.  Ustalenie przez wychowawcę w porozumieniu z dyrekcją sankcji (zgodnie ze statutem szkoły) wobec ucznia.

 

11.  Przekazanie rodzicom (opiekunom) pisemnej lub ustnej informacji na temat wyciągniętych konsekwencji w stosunku do ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVI.  PROCEDURA, W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI OD RODZICA NA TEMAT SPOŻYWANIA
I ROZPROWADZANIA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH POZA TERENEM SZKOŁY

 

1.   Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z rodzicem i sporządzenie notatki służbowej (odpowiedzialni: pedagog lub wychowawca).

 

2.   Poinformowanie dyrektora szkoły.

3.   Przekazanie notatki służbowej policji.

4.   W przypadku prowadzenia przez policję na terenie szkoły czynności służbowych zgodnych prawem, dyrektor ma obowiązek umożliwić ich wykonywanie.

 

5.   Dyrektor udostępnia pomieszczenia, w których policja może dokonać przeszukania odzieży i przedmiotów należących do ucznia z zachowaniem poufności i dobra dziecka. Czynności te wykonywane są w obecności dyrektora, wicedyrektora, pedagoga lub innego wyznaczonego nauczyciela.

 

6.   Dyrektor szkoły informuje rodziców i w razie konieczności prosi o przybycie na miejsce.

 

7.   Sporządzenie notatki służbowej o zaistniałym zdarzeniu.

 

8.   W przypadku ucznia, u którego znaleziono środek odurzający, policjant decyduje o ewentualnej konieczności zatrzymania ucznia do wykonania dalszych czynności.

 

9.   Ustalenie przez wychowawcę w porozumieniu z dyrekcją sankcji (zgodnie ze Statutem Szkoły) wobec ucznia.

 

UWAGA:

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest:

·  posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;

·  wprowadzanie do obrotu środków odurzających;

·  udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do

użycia;

· wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o

postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat, a nie

ukończył 17 lat.

Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po

ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia

6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17

lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa

przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304

Kpk).

 

XXVII.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA DYREKTORA, PEDAGOGA SZKOLNEGO W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI
O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA ŚCIGANEGO Z URZĘDU NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.

 

1.  Podstawy prawne:

a) „Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, szczególnie naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używania alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, policji lub innego właściwego organu”.

b) „Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję”.

c) „Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję oraz przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu”.

 

2.  Podstawowe czynności dla dyrektora lub pedagoga szkolnego:

a) Przyjąć do wiadomości informację o przestępstwie (wykroczeniu) zapewnić dyskrecję przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez świadków, o ile to możliwe
w pomieszczeniu zamkniętym. Odnotować personalia uczestników i świadków, godzinę zgłoszenia oraz zawiadomić niezwłocznie policję.

b)  Zapewnić, w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym.

c)  Bez zbędnej zwłoki sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność informacji:

-  jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą ilością świadków

uwiarygodnić informacje,

-  sprawdzić, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało miejsce w trakcie

zajęć szkolnych jego uczestników,

- w rozmowie z pokrzywdzonym ustalić liczbę sprawców i ich dane personalne,

- nie nagłaśniać zdarzenia.

d)  W przypadku braku wątpliwości, co do faktu zaistnienia zdarzenia, o ile jest to

konieczne i możliwe, zatrzymać do czasu przybycia policji ofiarę przestępstwa i jego sprawcę(ów):

- konieczność zatrzymania może wynikać z faktu zakończenia przez nich zajęć szkolnych

bądź próby ucieczki, ukrycia skradzionych przedmiotów. O fakcie zatrzymania bezwzględnie

należy powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych. Nie należy zatrzymywać na „siłę”

sprawcy czynu, ale w ramach swojego autorytetu spowodować, by pozostał pod opieką pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy lub nauczyciela w oddzielnym pomieszczeniu do

chwili przybycia policji.

Jeżeli sprawców jest kilku w miarę możliwości należy umieścić ich w oddzielnych

pomieszczeniach:

- ofiarę należy odizolować od sprawców.

e)  W przypadku odnalezienia rzeczy pochodzących z przestępstwa lub służących do

popełnienia przestępstwa należy je zabezpieczyć.

f)  Wykonać ewentualne czynności przez przejmującego sprawę policjanta.

3.  Zakazy:

a) nie należy „na własną rękę” konfrontować uczestników zdarzenia, dążyć do pojednania itp.

b) bezwzględnie nie należy dokonywać przeszukania teczek, toreb, kieszeni.

 

XXVIII. PROCEDURA W PRZYPADKU UCZNIA – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA

 

 

 

1.  Przerwanie zachowania agresywnego.

2.  Poinformowanie wychowawcy, pedagoga o zdarzeniu.

3.  Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, odpowiedzialni: wychowawca, pedagog, nauczyciel interweniujący).

4.  Powiadomienie dyrektora szkoły.

5.  Powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy.

6.  Powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.

7.  Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji.

8.  Ustalenie przez wychowawcę w porozumieniu z dyrekcją sankcji (zgodnie ze Statutem Szkoły) wobec ucznia.

9.  Przekazanie rodzicom (opiekunom) pisemnej lub ustnej informacji nt. wyciągniętych konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły.

 

 

 

XXIX.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO

 

 

1.  Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, odpowiedzialni: pielęgniarka szkolna lub nauczyciel interweniujący).

 

2.  Poinformowanie dyrektora szkoły o zdarzeniu.

3.  Powiadomienie rodziców ucznia.

4.  W przypadku obrażeń ucznia, wezwanie Pogotowia Ratunkowego.

5.   Wezwanie policji do szkoły, gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia środków przestępstwa, ustalenia okoliczności.

 

6.  Ustalenie okoliczności zdarzenia. Sporządzenie notatki służbowej.

7.   Przekazanie rodzicom (opiekunom) ustnej informacji na temat wyciągniętych konsekwencji wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego.

 

 

 

 

 

XXX.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA

 

 

1.  Nauczyciel obserwujący takie zachowanie ma obowiązek przerwania go, używając

perswazji słownej lub fizycznej, jeśli musi rozdzielać uczniów.

 

2.  Poinformowanie wychowawców ucznia o zdarzeniu.

 

3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem/uczniami w obecności nauczyciela – świadka zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, ocena zdarzenia, wyciągnięcie wniosków).

 

4. Sporządzenie notatki (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany) do zeszytu uwag.

 

5. Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałej sytuacji.

 

6. Zgłoszenie sprawy do pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

 

7. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły uzgadnia sankcje w stosunku do sprawcy zdarzenia w oparciu o statut szkoły.

 

8. Wychowawca przekazuje rodzicom w formie pisemnej lub ustnej informacje na temat zastosowanych wobec ucznia konsekwencji.

 

 

 

XXXI.  PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCENIU TOKU LEKCJI

 

 

 

Definicja

Poprzez zakłócenie toku lekcji należy rozumieć wszelkie działania uczniów uniemożliwiające normalną realizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych (wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela).

 

1.  Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi na

normalną realizację lekcji, wysyła on przewodniczącego samorządu klasowego z informacją do pedagoga szkolnego, a w przypadku gdy go nie zastanie, do sekretariatu szkoły. Sekretariat zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania dyrekcji o zaistniałej sytuacji.

 

2. Nauczyciel uczący może również skorzystać w tej sytuacji pracownika obsługi obsługującego dane piętro. Pracownik ten zobowiązany jest do udzielenia nauczycielowi pomocy.

 

3. Pedagog szkolny zobowiązany jest do udania się do sali wskazanej przez nauczyciela i ustalenia przeszkadzających uczniów, a w razie konieczności do zabrania ich z sali lekcyjnej do odrębnego pomieszczenia np. do gabinetu pedagoga lub w uzasadnionych przypadkach do gabinetu dyrektora.

 

4. Pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje zachowania w zależności od popełnionego wykroczenia.

 

5. Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole- na wniosek

pedagoga wychowawca powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu.

 

6. Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog powiadamia dyrektora szkoły wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły.

 

7. Jeżeli przyczyną zakłócenia toku lekcji były przypadki określone w innych procedurach postępować należy według tych procedur.

 

8. Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie aktualnie popełnili wykroczenie).

 

9. Na koniec nauczyciel jest zobowiązany zrobić notatkę opisującą zdarzenie w zeszycie uwag.