PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2016 – 2021

Zespół Szkół nr 17 w Warszawie ul. Promienista 12A

 

Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem,

aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących życiowe sukcesy w zmieniającym się świecie

 

I. Koncepcja pracy szkoły

l/p

Zadanie

Obszar

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1.

Wysoki poziom nauczania

Zarządzanie strategiczne

Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego.

 

Przez cały okres

objęty planem

2.

Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły

Zarządzanie

strategiczne

Praca wychowawcza i

profilaktyczna szkoły i

placówki

Większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły, np. poprzez zaprezentowanie swoich zawodów  na zajęciach z wychowawcą. Zwiększenie stopnia zadowolenia rodziców z pracy szkoły.

Zwiększenie frekwencji rodziców na spotkaniach w szkole oraz ich zaangażowanie podczas imprez szkolnych.

Przez cały okres

objęty planem

3.

Rozwój i doskonalenie pracy szkoły

Jakość edukacji

ZS nr 17

Podwyższenie jakości pracy szkoły.

Zaspokojenie potrzeb i oczekiwań edukacyjnych uczniów, rodziców i nauczycieli.

Przez cały okres

objęty planem

4.

Współpraca z ośrodkami

doskonalenia zawodowego nauczycieli

Jakość edukacji

ZS nr 17

Dobrze przygotowana i zaangażowana kadra.

Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności nauczycieli. Wprowadzanie nowych metod nauczania. Współpraca z WCiES- warszawski model wspomagania szkół.

Przez cały okres

objęty planem

5.

Promocja szkoły

Promocja

Warunki działalności

szkoły

Pozytywny wizerunek szkoły w środowisku.

Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym i mediami. Spełnianie oczekiwań edukacyjnych środowiska. Efektywna

współpraca z sojusznikami szkoły.

Pozyskiwanie sponsorów wspierających działalność szkoły.

Utrzymanie klas z wykładowym językiem angielskim hiszpańskim.

Przez cały okres

objęty planem

6.

Bieżąca aktualizacja strony internetowej

szkoły

Promocja

Prezentacja szkoły na zewnątrz.

Upowszechnianie osiągnięć szkoły, przekazywanie wszelkich informacji z życia szkoły, publikowanie aktualnych dokumentów.

Przez cały okres

objęty planem

 

II. Zarządzanie i organizacja

l/p

Zadanie

Obszar

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1.

Podnoszenie kompetencji zawodowych

nauczycieli

Nauczyciele

Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje zawodowe. Rozwój zawodowy i doskonalenie warsztatu wpływa pozytywnie na jakość pracy nauczycieli. Aktywny udział nauczycieli w

wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.

Przez cały okres

objęty planem

2.

Doskonalenie nauczycieli

Rozwój zawodowy

nauczycieli

Wzrost poziomu umiejętności nauczycieli.

Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego. Kadra przygotowana jest pod względem merytorycznym i wychowawczym do procesu kształcenia (Akademia Wychowawcy).

Przez cały okres

objęty planem

3.

Ciągłe i systematyczne rozbudowywanie

bazy dydaktycznej. Wyposażania w pomoce naukowe, dydaktyczne i

audiowizualne

Warunki działalności

szkoły

Dobrze rozwinięta i bogato wyposażona baza umożliwia osiągnięcie wysokiej jakości pracy.

Sukcesywne doposażenie w pomoce naukowe i środki audiowizualne zapewnia wysoki poziom nauczania.

Modernizacja szkoły i tworzenie bazy dydaktycznej dla nauczania wczesnoszkolnego.

Przez cały okres

objęty planem

4.

Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom i pracownikom na terenie szkoły

Zdrowie, higiena i

bezpieczeństwo pracy

Uczniowie i pracownicy mają zapewnione

bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy. Monitoring w budynkach i terenie szkoły.

Przez cały okres

objęty planem

5.

Zapewnienie opieki uczniom podczas zajęć

organizowanych przez szkołę oraz podczas

przerw między zajęciami

Zdrowie, higiena i

bezpieczeństwo pracy

Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadków na terenie szkoły i poza nią

Przez cały okres

objęty planem

6.

Doskonalenie jakości dokumentów prawa

wewnątrzszkolnego i dokumentowania pracy

szkoły

Kierowanie szkołą,

obieg informacji

Sprawne i przejrzyste funkcjonowanie szkoły, łatwy wgląd w dokumenty szkolne przez osoby do tego uprawnione.

Przez cały okres

objęty planem

7.

Zapewnienie poprawnego obiegu informacji

i dokumentów szkolnych oraz ich dostępność dla osób uprawnionych.

Kierowanie szkołą,

obieg informacji

Współpracy między nauczycielami, pełniejsza współpraca z rodzicami, systematyczne prowadzenie dziennika elektronicznego

Przez cały okres

objęty planem

 

III. Kształcenie

l/p

Zadanie

Obszar

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1.

Coroczne uaktualnianie programów nauczania. Wdrażanie autorskich programów nauczania.

Programy nauczania

 

 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do zdania egzaminu gimnazjalnego, są przygotowani do

kontynuowania kształcenia w wybranych szkołach średnich.

Przez cały okres

objęty planem

2.

Aktualizacja zestawu podręczników

Programy nauczania

Przygotowanie warsztatu pracy na kolejny rok.

Sprawne rozpoczęcie pracy w nowym roku szkolnym.

Czerwiec

każdego

roku

3.

Zwiększenie wykorzystania technologii informatycznej w procesie dydaktycznym.

Programy nauczania

Motywowanie  uczniów do nauki poprzez zwiększenie atrakcyjności procesu edukacyjnego. Uczniowie, nauczyciele stosują technologię informatyczną

(komputery, Internet, tablice interaktywne) do wykonania zadań z różnych dziedzin nauki.

Okres objęty

planem

4.

Przeprowadzanie testów diagnostycznych na

początku oraz na końcu roku szkolnego.

Organizacja procesu

kształcenia

Przebieg procesu

kształcenia

Nauczyciele dostosowują metody i techniki pracy do możliwości edukacyjnych uczniów. W procesie kształcenia są wdrażane wnioski z ewaluacji osiągnięć uczniów na egzaminach.

Początek i koniec

każdego roku

szkolnego

5.

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla

uczniów zdolnych, klas trzecich gimnazjalnych, klas maturalnych oraz uczniów o szczególnych potrzebach

edukacyjnych (np. o słabych wynikach w nauce, uczniów z dysleksją, uczniów z

niepełnosprawnościami).

Organizacja procesu

kształcenia

Uczniowie rozwijają swoje umiejętności,

poszerzają wiedzę; mają lepsze wyniki w nauce.

Uczniowie osiągają lepsze wyniki w egzaminach

zewnętrznych.

Okres objęty

planem

6.

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów.

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zajęć pozalekcyjnych.

Organizacja procesu

kształcenia

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania; podnoszą sprawność fizyczną na zajęciach sportowych.

Kształtowanie pozytywnego nastawienia do szkoły, jako instytucji.

Cały okres objęty

planem

7.

Opracowywanie/weryfikowanie

przedmiotowych systemów oceniania.

Przebieg procesu

kształcenia

Uczniowie i rodzice są poinformowani o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach i formach sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Cały okres objęty

planem

8.

Stosowanie metod aktywizacyjnych

Przebieg procesu

kształcenia

Podniesienie atrakcyjności zajęć lekcyjnych; lepsze wyniki w nauce.

Cały okres objęty

planem

9.

Organizowanie konkursów przedmiotowych, rozgrywek sportowych. Przygotowywanie

uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.

Przebieg procesu

kształcenia

Rozwój zainteresowań i umiejętności uczniów.

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Cały okres objęty

planem

10.

Realizowanie ścieżek między

przedmiotowych.

Przebieg procesu

kształcenia

Integracja wiedzy i umiejętności; uczniowie utrwalają, łączą i wykorzystują wiedzę zdobytą w ramach różnych przedmiotów

Cały okres objęty

planem

11.

Podnoszenie efektów kształcenia w szkole.

Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych - egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminów potwierdzających umiejętności językowe.

Przebieg procesu

kształcenia

Lepsze wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych.

Lepsze przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w szkołach średnich.

Cały okres objęty

planem

12.

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych – egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Monitorowanie losów absolwentów.

Przebieg procesu

kształcenia

Wnioski wynikające z badania osiągnięć edukacyjnych uczniów są wykorzystywane w doskonaleniu pracy dydaktycznej szkoły. Lepsze wyniki uczniów w egzaminach zewnętrznych.

Lepsze przygotowanie uczniów do kontynuowania  nauki w szkołach średnich.

Cały okres objęty

planem

 

IV. Wychowanie i opieka

l/p

Zadanie

Obszar

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1.

Rekrutacja uczniów

Wyrównanie szans

edukacyjnych i

rozwojowych

wszystkich uczniów

Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

Czerwiec/lipiec

2.

Przestrzeganie praw i obowiązków uczniów

Wyrównanie szans

edukacyjnych i

rozwojowych

wszystkich uczniów

Dobra atmosfera w szkole. Pozytywne relacje

„nauczyciel-uczeń”.

Przez cały okres

objęty planem

3.

Uwzględnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów

Wyrównanie szans

edukacyjnych i

rozwojowych

wszystkich uczniów

Podniesienie efektów kształcenia.

Przez cały okres

objęty planem

4.

Wypracowanie/wdrażanie programu wychowawczego i profilaktyki szkoły

Praca wychowawcza i

profilaktyka szkoły i

placówki

Realizacja i ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki przy czynnym udziale wszystkich podmiotów szkoły.

Przez cały okres

objęty planem

5.

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

Praca wychowawcza i

profilaktyka szkoły i

placówki

Podniesienie poziomu świadomości patriotycznej i obywatelskiej uczniów.

Przez cały okres

objęty planem

6.

Promocja zdrowego stylu życia

Praca wychowawcza i

profilaktyka szkoły i

placówki

Zwiększenie świadomości młodzieży odnośnie zdrowego stylu życia. Zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży.

Przez cały okres

objęty planem

7.

Podniesienie poziomu świadomości uczniów odnośnie patologii i uzależnień

Praca wychowawcza i

profilaktyka szkoły i

placówki

Zmniejszenie ryzyka związanego z uzależnieniami i patologiami.

Przez cały okres

objęty planem

8.

Przeciwdziałanie rozwojowi postaw agresywnych i przemocy w szkole

Praca wychowawcza i

profilaktyka szkoły i

placówki

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów.

Przez cały okres

objęty planem

9.

Opieka i pomoc uczniom rozpoczynającym naukę w szkole

Praca wychowawcza i

profilaktyka szkoły i

placówki

Zaangażowanie uczniów klas pierwszych, aby poczuli identyfikację ze szkołą.

 

Wrzesień/październik

10.

Motywowanie uczniów do większego wysiłku intelektualnego i pracy nad sobą

Praca wychowawcza i

profilaktyka szkoły i

placówki

Poprawa wyników nauczania, frekwencji i zachowania uczniów.

Przez cały okres

objęty planem

11.

Kształtowanie odpowiedzialności za własną

edukację i przyszłość

Praca wychowawcza i

profilaktyka szkoły i

placówki

Zaplanowanie przyszłości zgodnie zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przez cały okres

objęty planem

12.

Rozpoznanie potrzeb w zakresie opieki nad

uczniami

Praca opiekuńcza

szkoły

Poznanie oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli.

Przez cały okres

objęty planem

13.

Zapewnienie dostępnych form pomocy

uczniom, którzy jej potrzebują

Praca opiekuńcza

szkoły

Wsparcie uczniów oraz objęcie ich skutecznymi formami opieki.

Przez cały okres

objęty planem

14.

Postawa i zachowanie uczniów wskazują na

skuteczność działań wychowawczych,

profilaktycznych i opiekuńczych szkoły

Efekty pracy

wychowawczej,

profilaktycznej i

opiekuńczej szkoły

Moralny, społeczny, emocjonalny i duchowy rozwój uczniów.

Przez cały okres

objęty planem

15.

Rozwijanie umiejętności społecznych i

psychologicznych

Efekty pracy

wychowawczej,

profilaktycznej i

opiekuńczej szkoły

Uczniowie potrafią rozpoznać zagrożenia, rozmawiać o nich i im zapobiegać, współpracując ze szkołą.

Przez cały okres

objęty planem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWANY PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2016-2021 MOŻE ULEGAĆ MODYFIKACJOM W MIARĘ

ZMIENIAJĄCEGO SIĘ PRAWA OŚWIATOWEGO I POTRZEB ZS nr17

 

 

                                                                                                                                              Plan rozwoju opracował zespół nauczycieli w składzie:

                                                                                                    Alicja Mrozek, Beata Jadam  pod przewodnictwem dyr. Małgorzaty Michalskiej

 

 

 

Plan opracowano na podstawie następujących dokumentów:

· ustawy o systemie oświaty z dnia 7 IX 1991 r. z późniejszymi zmianami;

· rozporządzenie MEN z dnia 12 VIII 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego;

· książka: M. Jaśkiewicz i Z. Jędras, Pięcioletni program rozwoju szkoły, Wydawnictwo BEA, Toruń 2005;

· bieżące potrzeby szkoły;

- wnioski z ewaluacji

 

 

 

 

                                                                                                                               Plan wchodzi w życie z dniem 14.09.2016 r.

 

                                                                                                       na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2016 r.

 

 

                                                                                                                                                         Małgorzata Michalska

                                                                                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół Nr 17