Załącznik 1

 

PLAN DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZLIKWIDOWANIE UŻYWANIA PRZEZ UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

 WULGARYZMÓW I PALENIA PAPIEROSÓW.

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

L.p.

WYDARZENIE

PODJĘTE DZIAŁANIA

1.

Uczeń pierwszy raz dopuścił się wykonania jednej lub obu czynności.

-         informacja dociera do wychowawcy (wpis w Klasowym Zeszycie Uwag),

-         rozmowa wychowawcza z uczniem w obecności pedagoga lub psychologa

2.

Ten sam uczeń ponownie otrzymuje uwagę o stosowaniu w/w czynności.

-         pozbawienie ucznia zajmowanych stanowisk,

-         obowiązek wykonania pracy społecznej na rzecz szkoły ustalonej przez Radę Pedagogiczną,

3.

Uczeń nadal nie zmienia swojego zachowania.

-          obligatoryjne wezwanie rodzica do szkoły,

-         obniżenie oceny zachowania na koniec semestru,

-         można wezwać Patrol Szkolny i rodzica,

-         w szczególnych przypadkach, noszących znamiona demoralizacji, zwrócenie się do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.