ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17 im. ZAWISZAKÓW PROPORCA „VICTORIA”

SZKOLNY PROGRAM PODNOSZENIA BEZPIECZEŃSTWA

2017/2018

 PODSTAWA PRAWNA:

 

1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z  2009  r. Nr  139, poz.  1130 oraz z  2010  r. Nr  215, poz. 1408) wraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.( Dz.U. 2011 nr 161 poz. 968 )

2.  Rozporządzenie MEN  z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015, poz.1249)

3.  Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1591).

4.   Statut Szkoły.        

WSTĘP

         Celem kształcenia i wychowania na każdym poziomie edukacji jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. Celem tego programu jest wdrożenie i utrzymanie  zachowań bezpiecznych w szkole. Kształtowanie wśród uczniów postaw prospołecznych, a wśród kadry pedagogicznej postaw opiekuńczo-wychowawczych.  Do działań włączeni są pracownicy niepedagogiczni, którzy są również aktywni w czasie, kiedy nauczyciele prowadzą lekcje. Mają dostęp do wszystkich miejsc w budynku szkoły i wokół niej. W ten naturalny sposób wpisują się w nadzór, który ma na celu utrzymanie bezpiecznego środowiska nauki, pracy i spędzania czasu wolnego młodzieży. Ciągle aspirujemy do poprawy jakości i poziomu zachowania naszej młodzieży.

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ :

I    Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych  w szkole programów: wychowawczego i profilaktyki.

II   Analiza ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i rodziców nowopowstałych klas  szkoły podstawowej.

III  Wyszczególnienie nowych obszarów i problemów objętych działaniami w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole z uwzględnieniem działań opiekuńczo-wychowawczych na rzecz uczniów szkoły podstawowej (ścisła współpraca z wychowawcami, nauczycielami wspomagającymi  i nauczycielami świetlicy).

IV  Korekta istniejących procedur postępowania i ewentualne opracowanie nowych oraz konsekwentna ich  realizacja.

V    Obowiązkowe informowanie Rady Pedagogicznej o niewłaściwym zachowaniu uczniów i dokładne omawianie przebiegu wydarzeń.

VI Współpraca z rodzicami i środowiskiem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu.

VII   Opracowanie i wdrożenie programu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole na rok szkolny 2017/2018

VIII   Ewaluacja programu.

IX     Plan działań do realizacji w roku szkolnym 2017/2018.

 

L.p.

 

DZIAŁANIA

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

1.

Koordynowanie działań    

a zwłaszcza działań mających na celu: przeciwdziałanie zachowaniom antyspołecznym, mającym formę przemocy fizycznej, słownej czy psychicznej.

Udział w tworzeniu

Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i Statutu Szkoły.

 

pedagog,

psycholog ,

inni nauczyciele.

 

2.

Zapoznanie uczniów                z regulaminami pracowni

i przepisami BHP.

 

Przedstawienie zasad zachowania na pierwszych lekcjach w danej klasie i pracowni.  Uczniowie znają i stosują zasady bezpieczeństwa , przestrzegają regulaminów pracowni i przepisów BHP.

 

Wychowawcy,

 

inni nauczyciele.

3.

 Utrwalanie zasad zachowania i współżycia           w klasie i szkole.

 

Lekcje wychowawcze (wpisy w dzienniku)

Wychowawcy klas

4.

Opracowanie nowych  i ulepszenie istniejących procedur postępowania  w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.

Analiza i wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.

 

 

Pedagog,

psycholog ,

inni nauczyciele.

 

5.

Uświadamianie uczniom istnienia różnorodnych form agresji i przemocy.

 

Programy profilaktyczne zgodnie z harmonogramem.

 

Pedagog,

psycholog

6.

Edukacja rodziców

nt. odpowiedzialności prawnej za czyny swoich dzieci.

 

Spotkanie 

Straż Miejska , Policja Kurator

(do wyboru)

Pedagog,

psycholog,

wychowawcy

7.

Kontynuacja Programu Zapobiegania Używania Wulgaryzmów i Palenia Papierosów.

 

Przestrzeganie procedur.

Wszyscy pracownicy szkoły

8.

Wskazanie uczniom ciekawych form  współpracy na lekcjach

I spędzania czasu wolnego.

 

Integracja, wyjścia, wycieczki, doskonalenie języka angielskiego w Londynie  i na Malcie, praca w grupach.

 

Wychowawcy, nauczyciele

9.

Bieżąca współpraca z rodzicami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole.

Przekazywanie treści profilaktycznych na zebraniach z rodzicami.

Prowadzone są profilaktyczne rozmowy i dokształcające spotkania ze specjalistami  na temat niewłaściwego zachowania młodzieży.

Rodzice włączeni są do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa              w szkole.

 

 

Pedagog,

psycholog,

inni nauczyciele.

10.

Nauka przez zabawę:  Festyn sportowo-rekreacyjny.

 

„Dzień Wiosny”

„Dzień Sportu”

Wychowawcy, nauczyciele

 

PROBLEMY OBJĘTE DZIAŁANIAMI:

I     ŁAMANIE STATUTU SZKOLNEGO.

II    PRZEJAWY DEMORALIZACJI (np. wulgaryzmy, papierosy).

III   SPRAWY KARNE (np. bójki, pobicia, naruszanie nietykalności cielesnej, wymuszenia).

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI SPRAWIAJĄCYMI PROBLEMY WYCHOWAWCZE:

Ad. I    

       1.    Wpis do Zeszytu Uwag i poinformowanie Wychowawcy o wydarzeniu.

       2. Wychowawca podejmuje interwencję (np. rozmowa z uczniem w obecności pedagoga, psychologa, ewentualnie wicedyrektora szkoły).

       3.    Jeżeli uczeń otrzyma już trzy uwagi wychowawca zobowiązany jest do poinformowania o tym rodzica. Reakcja adekwatna do sytuacji i ciężaru przewinienia: wezwanie rodzica do szkoły, zorganizowanie spotkania z pedagogiem lub wicedyrektorem.  Uzyskanie podpisu rodzica i notatka z podjętych działań w Zeszycie Uwag.

       4.  W przypadku powtórzenia się sytuacji, obligatoryjna rozmowa w składzie: rodzic, uczeń, wychowawca, wicedyrektor. Obowiązkowe przekazanie rodzicowi informacji z punktu 5 i 6. Wicedyrektor wraz z wychowawcą podejmują decyzję o konsekwencjach jakie poniesie uczeń zgodnie ze Statutem Szkoły.

5.    Omówienie przypadku na zebraniu Zespołu Wychowawczego. 

6.  Gdy  mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole  nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w  szkole , dyrektor  za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

 7.  Przy nieskuteczności powyższych działań przekazanie informacji o problemach wychowawczych ucznia Radzie Pedagogicznej, która na wniosek Zespołu Wychowawczego, opiniuje zwrócenie się Dyrektora do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację wychowawczą ucznia.

8.    Na zebraniach Zespołu Wychowawczego wychowawca przedstawia aktualną sytuację ucznia o poprawie zachowania lub jej braku.  Zespół decyduje każdorazowo o ewentualnym przesłaniu pisma w tej sprawie do Sądu Rodzinnego.

Ad. II     

1.       Wpis do Zeszytu Uwag, poinformowanie wychowawcy.

2.       Wychowawca wzywa do szkoły rodziców. Rozmowa dyrektora szkoły

  w obecności wychowawcy z uczniem   i rodzicem.

3.       Zgodnie ze Statutem Szkoły dyrektor szkoły podejmuje decyzję o konsekwencjach.

4.       W przypadku powtórzenia się sytuacji dyrektor szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego.

Ad. III  

1.      Wpis do Zeszytu Uwag, poinformowanie wychowawcy i dyrektora szkoły.

2.     Niezwłoczne wezwanie Policji i poinformowanie rodziców.

3.     W drastycznych przypadkach łamania przez ucznia prawa Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o wystąpieniu do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku,  gdy zmiana środowiska  wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.

O przeniesieniu do innej szkoły wnioskuje się, gdy uczeń:

- notorycznie łamie przepisy regulaminów szkolnych,

- otrzymał kary przewidziane w Statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

- zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

- dopuszcza się czynów łamiących prawo, takich jak, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie, posiadanie środków odurzających i handel nimi, wandalizm”.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

1.     Zawsze gdy rodzice zostają wezwani do szkoły, wychowawca jest zobowiązany przedstawić sytuację na Zespole Wychowawczym.

2.      W przypadku gdy wiemy, że rodzina objęta jest opieką kuratora sądowego pedagog informuje go o problemach ucznia w szkole.

3.     Zwolnienie z zajęć szkolnych uczeń otrzymuje po przedstawieniu nauczycielowi informacji od rodzica w dzienniczku (pełna data i godzina zwolnienia), którą nauczyciel podpisuje, a uczeń okazuje przy wyjściu pracownikowi tam dyżurującemu. Powyższy wpis stanowi jednocześnie podstawę do usprawiedliwienia nieobecności u wychowawcy. Przypadki nagłe, po konsultacji z pielęgniarką szkolną, rozwiązujemy przez osobiste odebranie ucznia przez rodzica.

4.     Jeżeli uczeń zostanie ukarany podjęciem prac społecznych na terenie szkoły, wykonuje je za wiedzą rodzica. Uczeń otrzymuje polecenie zgłoszenia się do danego pracownika,  który nadzoruje pracę. Uczeń zobowiązany jest:

a.      sporządzić plan pracy w formie tabeli (z datami i czasem realizacji) w dzienniczku ucznia,

b.     powiadomić o tym swojego wychowawcę, który jest zobowiązany do rozliczenia podjętych działań i powiadomienia wicedyrektora szkoły o efektach. Wykonanie pracy potwierdzone jest podpisem pracownika nadzorującego. Wychowawca nadzoruje te działania w całości. Jeśli występuje taka potrzeba koszty napraw pokrywa rodzic.