Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

w Gimnazjum Nr 113 im. Zawiszaków Proporca „Victoria”

rok szkolny 2016/2017

 

 

1.    Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dotyczy uczniów gimnazjum    i  obejmuje szereg działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia, wejścia na rynek pracy oraz złagodzenia startu zawodowego młodzieży.

 

2.    Koordynatorem wszelkich działań w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w  naszej szkole jest pedagog we współpracy z doradcą zawodowym, psychologiem, pracownikiem biblioteki, wychowawcami, nauczycielami.

 

3.    Zaplanowane i podjęte działania obejmują indywidualną i grupową pracę                 z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

4.   Zakładamy wciągnięcie do współpracy instytucji zajmujących się udzielaniem wsparcia w planowaniu kariery zawodowej, zakładów pracy, rzemieślników.

 

5.    Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego:

I     w ramach pracy z uczniami obejmuje:

a)  wdrażanie uczniów do samopoznania,

b)  kształtowanie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,

c)   kształtowanie umiejętności pracy w grupie,

d)  przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych, np.: egzamin, poszukiwanie pracy, adaptacja do nowych warunków, bezrobocie,

e)  pomoc w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej, nabycie przez ucznia umiejętności opracowania Indywidualnego Planu Działania- myślenie o swojej przyszłości,

f)    udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

g)  konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,

h)  poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych,

             i)  poznanie potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku

                lokalnym, krajowym i zagranicznym,     

                                          

j)    diagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do  specyfiki wybieranych zawodów,

k)   kształtowanie umiejętności świadomego i realistycznego wyboru zawodu          i poszukiwania pracy.

 II    W ramach pracy z rodzicami obejmuje:

a)  prezentację założeń pracy informacyjno – doradczej szkoły na rzecz uczniów,

b)  spotkania edukacyjne dla rodziców służące wspomaganiu rodziców                  w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci (również na stronie Internetowej),

c)   przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach (ponadgimnazjalnego, wyższego),

d)  indywidualną pracę z rodzicami uczniów chętnych, oraz tych, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne, ….

e)  udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

f)    doskonalenie umiejętności wychowawczych,

g)  gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjno – zawodowych,

h)  przedstawienie możliwości zatrudnienia  na lokalnym rynku pracy.

 

III  W ramach pracy z nauczycielami obejmuje:

a)    przygotowanie nauczycieli i pedagogów do roli doradcy zawodowego,

 b)   utworzenie i zapewnienie ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,

 c)   uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej,

 d)  udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

 e)  lepsze rozumienie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy,

  f) realizację zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli przyszłego pracownika, wyposażenie nauczycieli                    w materiały dydaktyczne, scenariusze do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego.

 

6.    Osoby odpowiedzialne:

a)    dyrektor szkoły

b)    pedagog

c)   psycholog

d)   doradca zawodowy

e)  nauczyciel informatyk

  

7.    Postanowienia końcowe:

a) Szczegółowa tematyka zawodoznawcza realizowana w poszczególnych   klasach oraz założenia organizacji pracy doradcy zawodowego podlegają corocznemu zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.

b)    Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego będzie podlegał ewaluacji oraz ocenie i może ulegać zmianom.

  

8.    Podstawowe pojęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego

I    Orientacja zawodowa – działanie wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób, grup i instytucji mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, którym ważnym elementem jest  podejmowanie kolejnych decyzji wyboru szkoły i zawodu.

II    Doradztwo zawodowe – świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej.

III    Doradca zawodowy – osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych                      i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia. Doradca uwzględnia tu możliwości psychofizyczne i sytuację życiową ucznia, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami            w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystuje w tym celu wiedzę          o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

IV   Poradnictwo zawodowe – system długofalowych wieloetapowych działań wychowawczych towarzyszących jednostce w trakcie rozwoju zawodowego. Obejmuje ono całokształt zadań związanych z udzielaniem uczniom i dorosłym pomocy w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

V    Informacja zawodowa – zbiór danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związane z zatrudnieniem. Zakres treści, metod
i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

 

                PLANUJEMY REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCEGO PROGRAMU:

 

1.    Klasy pierwsze

Moduł  I – Samopoznanie

- Mocne, słabe strony

- Umiejętności, uzdolnienia

- Cechy osobowości- osobowość zawodowa

- Zainteresowania

     2.  Klasy drugie

Moduł  II – Rynek edukacji i pracy

- Osobowość zawodowa

- Predyspozycje zawodowe

- Temperament

- Praca jako wartość

- Zawody przyszłości

    3.  Klasy trzecie

Moduł  III – Myślenie o przyszłości – Indywidualny Plan Działania

- System edukacyjny – różne ścieżki kariery

- Kompetencje uniwersalne

- Wyznaczanie celów

- Umiejętność podejmowania trafnych decyzji

- Opracowanie Indywidualnego Planu Działania IPD (na podstawie teczek „portfolio”, które zakłada każdy uczeń pod kierunkiem wychowawcy).

PORTFOLIO zawiera:

- Wyznaczenie celu

- diagnozę potrzeb, zainteresowań, umiejętności, temperamentu, określenie   

  cenionych wartości

- wstępną ocenę stanu zdrowia (we współpracy z rodzicem i pielęgniarką szkolną)

- wybór szkoły ponadgimnazjalnej i dalej ukierunkowanie na szkoły policealne ( w tym zawodowe), studia.

- Prowadzenie Portfolio będzie nadzorował i przechowywał Wychowawca klasy, oczywiście do dyspozycji ucznia w każdej chwili i obowiązkowo na zebraniach z rodzicami.

- Portfolio nie zawiera danych typu PESEL, adresów zamieszkania itp., zawiera dane „zwykłe” oraz jeśli zechce takie ujawnić, o stanie zdrowia ucznia. Dlatego teczka musi być przechowywane w zamkniętej szafie.

 

 

KALENDARZ I ZALECENIA:

-  Opracowanie WSDZ

- Informacje wstępne o WSDZ nauczyciele otrzymają na pierwszym planowanym zebraniu Zespołu Wychowawczego,

- Spotkania informacyjne dla wszystkich, na każdej Radzie Pedagogicznej po ustaleniu z dyrektorem szkoły

- Wychowawcy we wszystkich klasach gimnazjum  przeprowadzą lekcje wychowawcze zgodnie ze scenariuszami otrzymanymi od Koordynatora, począwszy od stycznia do maja 2017 r. i zgodnie z harmonogramem:

Klasy 1ag, 1bg, 1cg, 1dg, 1 eg – 4 lekcje

 Klasy 2ag, 2bg, 2cg, 2 dg – 4 lekcje

Klasy 3ag,3bg, 3cg, 3 dg – 4 lekcje

Wszyscy, najlepiej jeden raz w miesiącu, z obowiązkowym uwzględnieniem tematyki zawodoznawczej w dzienniku.  Wychowawcy zobowiązani są ponad to do dokonania zmian w Klasowych planach tematów lekcji wychowawczych o dopisanie tematów ze scenariuszy. Planujemy:

-  systematyczne wyposażanie szkoły w pomoce zawodoznawcze: informatory,    

    broszurki, testy, kwestionariusze,

-  przekazywanie informacji uczniom o konkursach, targach,

- organizowanie wycieczek zawodoznawczych, warsztatów, spotkań                            

   z przedstawicielami zawodów i uczelni,

-  organizacja na terenie szkoły prelekcji, pogadanek dla rodziców,

-  organizacja spotkania z profesjonalnym doradcą zawodowym, oraz indywidualnych  

    konsultacji dla uczniów i rodziców,

-  organizowanie dyżurów doradcy w dniu zebrań,

- sporządzanie przez Wychowawców informacji zwrotnych i przekazywanie  

   Koordynatorowi: 

1. tematu wybranego scenariusza,

2. listy obecności

3. przebiegu zajęć (obowiązkowo sporządzenie krótkiej notatki)

4. nadzorowanie wkładania materiałów z pracy ucznia do Portfolio

 

Wszystkie działania podejmujemy pod patronatem Zespołu Doradztwa Zawodowego przy WCIES ul. Stara 4 w Warszawie.       

 

 

 

Podstawa prawna:

1.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.             w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.    Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

 

                                                                    Grażyna Szelenbaum

                                        Koordynator Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego