Regulamin

XX Warszawskiego Gimnazjalnego

Konkursu Mitologicznego

 

1.     Kategorie Konkursu:

I-                 konkurs wiedzy: grupowo i indywidualnie;

II-              album.

2.     Przebieg konkursu.

I.                  Konkurs wiedzy odbędzie się w trzech etapach:

·        I etap- wewnątrzszkolny, w terminie wyznaczonym przez szkołę ( najpóźniej do 4.05.2017 r.), który ma na celu wyłonienie drużyny składającej się z 3 osób lub 2 osób w kategorii indywidualnej ( szczegóły pkt.6).

·        II etap- międzyszkolny- półfinałowy

- w kategorii grupowej i w kategorii indywidualnej w Gimnazjum nr 113 w Warszawie, który odbędzie się 10. 05. 2017 r. – godz. 9. 30;

         - uczniowie piszą test sprawdzający wiedzę z zakresu mitologii i kultury   

         starożytnej Grecji, rozwiązywany przez każdego uczestnika konkursu;

               - wyłonienie 5 zespołów z największą liczbą punktów ( łączna liczba punktów

              wszystkich członków zespołu) - zakwalifikowanych do finału konkursu;

               - wyłonienie uczniów, którzy uzyskali w etapie półfinałowym minimum 85 %.

·        III etap- międzyszkolny- finałowy

              - w kategorii grupowej :

- 5 najlepszych zespołów: 19. 05. 2017 r.- godz. 11. 00- 14. 00;

- rozwiązywanie zestawów pytań wylosowanych przez przedstawiciela grupy;

- zestawy zawierają różne pytania o takim samym stopniu trudności;

- zwycięzcą zostaje ta drużyna, która w III etapie uzyskała największą liczbę  

  punktów;

- w przypadku remisu, zwycięzcę wyłaniają dodatkowe pytania;

- w kategorii indywidualnej – uczniowie, którzy uzyskali w etapie półfinałowym minimum 85 % : 19. 05. 2017 r.- godz. 9. 00- 10. 00;

           - uczniowie piszą test, który ma za zadanie wyłonienie laureatów: 3 osoby z 

             największą liczbą punktów.

II.              Album.

Uczniowie wykonują album indywidualnie na jeden z wybranych tematów:

Ø Ulubiony bohater mitologiczny.

Ø Obecność motywów mitologicznych i antycznych w Warszawie i okolicach.

Praca powinna mieć format A4, składać się z minimum 15 stron oraz powinna być podpisana ( imię i nazwisko ucznia oraz nazwa szkoły).

Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 prace w kategorii ALBUM.

Termin nadsyłania prac : 5 maja 2017 r.

2. Zadania na etap szkolny przygotowywane są przez  szkoły macierzyste.

3. Zadania konkursowe na etapy półfinałowy i finałowy przygotowywane są przez organizatorów Konkursu. 

4. Wszystkie etapy Konkursu przeprowadzane są na podstawie zestawów zadań opracowanych zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego. Zadania konkursowe półfinału i finału ( kategoria indywidualna) mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi i otwartymi, a zadania finałowe  ( w kategorii grupowej) będą miały formę pytań otwartych ustnych i pisemnych.

5. Etap szkolny organizują i przeprowadzają szkolne komisje konkursowe powołane przez dyrektorów szkół. Szkolne Komisje oceniają prace uczniów w oparciu o własne kryteria i na podstawie osiągniętych wyników kwalifikują uczniów do udziału w półfinale. Do półfinału konkursu przechodzi 3 uczniów- w przypadku kategorii grupowej lub maksymalnie 2 w kategorii indywidualnej, którzy uzyskali minimum 85% .

6. Szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów  w obu  kategoriach . ( np. 3 osoby w kategorii grupowej lub 1 lub 2 osoby w kategorii indywidualnej;  tylko w kategorii grupowej albo tylko w kategorii indywidualnej).

7. Uczniowie biorący udział w konkursie w kategorii grupowej  są  oceniani w półfinale  także indywidualnie i mogą dalej rywalizować w obu kategoriach.

8. Etap półfinałowy i finałowy organizuje i przeprowadza Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele – organizatorzy Konkursu.

9. Prace konkursowe etapu półfinałowego i finałowego ocenia Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów w dniu Konkursu. W skład Komisji wchodzą organizatorzy oraz nauczyciele, którzy zgłoszą chęć udziału w jej pracach. 

10. Wyłonienie laureatów konkursu w kategorii indywidualnej- KONKURS WIEDZY

Ø 3 najlepszych uczniów otrzymuje tytuł  LAUREATA.

Ø Uczniowie, którzy zajęli 4, 5 i 6 miejsce, otrzymują wyróżnienie.

Ø Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy i tytuł FINALISTY.

11. LAUREATAMI konkursu  w kategorii grupowej-  KONKURS WIEDZY- zostają uczestnicy etapu finałowego konkursu, którzy zdobyli największą liczbę punktów, zajmując odpowiednio : I, II, III miejsce. Drużyny, które zajęły IV i V  miejsce zostają finalistami i otrzymują wyróżnienia.

12. Wyłonienie laureatów konkursu w kategorii  ALBUM :

Ø 3 najlepszych uczniów otrzymuje tytuł  LAUREATA.

Ø Uczniowie, którzy zajęli 4, 5 i 6 miejsce, otrzymują wyróżnienie.

13. Laureaci i finaliści oraz ich opiekunowie otrzymują dyplomy potwierdzające uzyskane wyniki.

14.  Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki otrzymują nagrody książkowe.

15. Szkoły, które osiągnęły najwyższe wyniki w rywalizacji grupowej w konkursie wiedzy otrzymują pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.

16. Dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania Konkursu 25 maja 2017 r. o godz. 12. 00, połączonego z wystawą najlepszych prac w kategorii ALBUM.

17.  Organizator nie wysyła dyplomów oraz nagród pocztą (do odbioru w sekretariacie szkoły w ciągu miesiąca od zakończenia konkursu). Prace albumowe  pozostają u organizatora. 

18. Zakres merytoryczny Konkursu

 Uczestników Konkursu w kategorii: konkurs wiedzy, obowiązuje znajomość:

·        mitologii greckiej w stopniu wykraczającym poza program,

·        mapy starożytnej Grecji,

·        związków frazeologicznych związanych z mitologią,

·        znaczenia słownictwa pochodzącego ze starożytnej Grecji,

·        dokonań głównych twórców kultury greckiej w takich dziedzinach, jak: literatura, teatr, filozofia, sztuka, historiografia,

·        dokonań Greków w dziedzinie sportu,

·        motywów mitologicznych występujących w sztuce wieków późniejszych.